• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – 13.2 Slotconclusie

  13.2 Slotconclusie

  Ondanks het gelukkige feit dat het Nederlandse (internationale)
  transport over de weg het, althans gemeten over een langere reeks
  van jaren, goed doet, is er een probleem ontstaan van kleinere
  noodlijdende bedrijven aan de onderkant van de transportmarkt. In
  deze sector wendt men allerlei legale en ook illegale middelen aan
  om het hoofd boven water te houden en het is zonder meer duidelijk
  dat een aantal bedrijven dat in een dergelijke positie verkeert,
  zich er toe heeft geleend hand- en spandiensten te verrichten voor
  de georganiseerde misdaad of daardoor zelfs wordt beheerst. Over de
  omvang van dit verschijnsel durven we op
  basis van de voorliggende stukken geen uitspraak te doen.
  We zijn de georganiseerde misdaad in twee gedaanten tegengekomen.
  De transportbranche speelt een zekere rol in allerlei typen van
  fraude in EU-verband. Overigens is het delict hier steeds fraude en
  de omstandigheid dat daarvoor transportfirma’s worden gebruikt, is
  betrekkelijk willekeurig. Het rapport in deze reeks over de
  georganiseerde misdaad dat handelt over fraude, geeft meer inzicht
  in deze relatie. Dat ligt anders voor de tweede manier waarop de
  transportbranche bij de georganiseerde misdaad is betrokken:
  smokkel van (hoofdzakelijk) verdovende middelen. Smokkelaars
  richten bewust transportfirma’s op om drugs Europa binnen te kunnen
  rijden en een aantal reeds bestaande transportondernemers zowel als
  hun chauffeurs lijkt direct bij deze smokkel betrokken. Binnen de
  wereld van de georganiseerde misdaad lijkt in ieder geval n grote
  drugshandelorganisatie over een goed systeem te beschikken om
  zwakke bedrijven op te sporen en te benaderen. Helaas stelt ons
  materiaal ons niet in staat om de geopperde veronderstelling dat
  vooral kleine en jonge bedrijven het risico lopen, te bevestigen.
  Binnen de branche is men algemeen van oordeel dat de betrokkenen
  goed weten wat zij doen omdat smokkelen altijd opvallende
  afwijkingen impliceert van de routine in het bedrijf. Er wordt
  onzakelijk met de klant omgegaan, men is de truck langdurig kwijt
  om er bergplaatsen in te laten aanbrengen, het bevrachten duurt te
  lang door de omweg die moet worden gemaakt enzovoort. De gevestigde
  branche ziet dit alles met lede ogen aan, want het brengt de gehele
  branche in diskrediet en individuele ondernemers tonen zich soms
  ziedend over de oneerlijke concurrentie die hen wordt aangedaan.
  Echter, wanneer het op praten aankomt, krijgt het gesloten karakter
  van de transportbranche weer de overhand en zwijgen de
  transporteurs in alle talen.

  De ondernemersorganisatie heeft zich vooralsnog sterk gericht op
  het behartigen van de belangen van transportondernemers wier
  materieel en ladingen zijn ontvreemd, van de verlokkingen van de
  georganiseerde misdaad weet men vrijwel niets af. Er bestaat geen
  systeem om malafide leden te weren of illegaal opererende
  transporteurs uit de branche te verwijderen. De strijd hiertegen
  wordt klaarblijkelijk geheel overgelaten aan politie en
  justitie.

  Bij onze speurtocht zijn wij geen voorbeelden tegengekomen
  waarbij transportondernemingen voor andere doeleinden werden
  gebruikt dan voor de uitvoering van de criminaliteit zelve. Waar
  dit wel het geval is, lijkt het geweldsniveau vooralsnog niet hoog
  te zijn. In beginsel zouden ze gebruikt kunnen worden om illegaal
  vermogen wit te wassen, maar we weten niet of en zo ja, in welke
  mate, dat gebeurt. Verder hebben we ook geen enkele reden om de
  vraag of de branche op een andere manier door de georganiseerde
  misdaad is genfiltreerd dan voor de hier genoemde hulp bij
  uitvoering van het delict zelf noodzakelijk is, positief te
  beantwoorden.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken