• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – 5.2 Van WAG naar WGW

  5.2 Van WAG naar WGW

  Sinds de eerste oliecrisis gold in Nederland een
  capaciteitsregime, bedoeld om het aantal tonnen op de weg te
  beperken. De toenmalige wet – de Wet Autovervoer Goederen – stelde
  strenge kwantitatieve toetredingseisen; nieuwe ondernemingen
  moesten bewijzen kostendekkend te kunnen rijden en pas na twee jaar
  winstgevend ondernemerschap, werd de definitieve vergunning
  toegekend. Over ieder extra ton laadvermogen moest weer een nieuwe
  vergunning worden aangevraagd en ondernemers betaalden zelfs
  bonussen om maar aan extra tonnage te komen. De branche klaagde
  steen en been onder dit beperkende stelsel, zo staat ondermeer te
  lezen in Elsevier, 13 februari 1993.

  Op 1 mei 1992 werd de WGW van kracht – de Wet Goederenvervoer
  over de Weg. Hiermee is gehoor gegeven aan de roep om
  liberalisering van de markt, want het capaciteitsregime is volledig
  losgelaten. De nieuwe wet kent alleen kwalitatieve criteria voor
  toetreding: nieuwe ondernemers moeten voldoen aan eisen van
  betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en vakbekwaamheid. Deze drie
  kwaliteits-indicatoren worden alleen bij toetreding getoetst en een
  bedrijf dat bijvoorbeeld na een maand zijn kredietwaardigheid
  verliest, behoudt zijn vergunning (NIWO, 1994). Vanwege de huidige
  overcapaciteit op de vervoersmarkt, klinkt her en der alweer de
  roep om een nieuw capaciteitsregime. De ondernemers wilden een
  vrije markt, maar vergaten dat de concurrent dan ook vrij zou zijn,
  grapt een medewerker van TLN.

  Hoewel in alle rapporten de invoering van de WGW als d
  hoofdoorzaak van het explosief stijgende aantal nieuwe toetreders
  op de markt wordt, lijken de cijfers een ander verhaal te
  vertellen. De stijging van het aantal vergunningen was namelijk al
  in 1988 ingezet; er kwamen dat jaar bijna tweehonderd nieuwe
  bedrijven bij. Het daarop volgend jaar meldden zich 375 nieuwe
  bedrijven; dat zijn er zelfs meer dan vorig jaar, toen 350 starters
  op de markt toetraden. De grootste toename van het aantal bedrijven
  openbaarde zich in 1991 en 1992: er kwamen toen respectievelijk 540
  en 570 nieuwe ondernemingen bij (TLN, 1994). Hoewel de WGW dus pas
  op 1 mei 1992 in werking trad, zette de stijging van het aantal
  nieuwe bedrijven op de markt al drie tot vier jaar eerder in. Deze
  toename werd veroorzaakt doordat het capaciteitsregime – officieus
  handen zijnde vrijlating, en de markt reageerde meteen. Toch heeft
  de invoering van de WGW in 1992 wel – al veel eerder werd
  losgelaten; de vergunningsverleners namen al vanaf 1988 een
  voorschot op de op de enkele rechtstreekse veranderingen tot gevolg
  gehad: het aantal eenmansbedrijfjes neemt enorm toe en ook het
  aantal bedrijven met een vergunning voor internationaal transport
  groeit ineens sterk. Hoogstwaarschijnlijk spelen hier de
  gemakkelijkere toetredingseisen voor nieuwe ondernemers een rol; in
  de nieuwe wet zijn de eisen voor vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en
  kredietwaardigheid voor starters namelijk miniem. Tegelijk met de
  nieuwe wet is het zogenaamde Concurrentievoorwaardenstelsel
  ingevoerd; bedrijven die hun kostprijs op oneerlijke manier laag
  houden, moeten door dit controle en sanctie-stelsel worden
  gecorrigeerd. Het gaat om controle op overtredingen van de CAO, de
  rij- en rusttijdenregeling, het wegenverkeersreglement en de
  technische staat van het voertuig (overbelading en APK). De
  transportbranche is ontevreden over de uitvoering van dit stelsel
  (NIWO, 1994). De opsporing, vervolging en beboeting van de valse
  concureerders komt nog onvoldoende uit de verf, zo gaf het
  ministerie van Verkeer en Waterstaat onlangs zelf ook toe in een
  tussenevaluatie (Nota TLN, 1994). Met andere woorden: oneerlijke
  concurrentie op de markt wordt nauwelijks aangepakt.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken