• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branches horeca en gokautomaten – 3.2. De economische positie

  3.2. De economische positie

  Aantal bedrijven

  Vorig jaar stonden er ruim 43.000 ondernemingen bij het
  Bedrijfschap Horeca geregistreerd. Het aantal
  horecabedrijven is ten opzichte van het voorgaande jaar met 1,6 %
  toegenomen. De sector groeit al jaren; het aantal ondernemingen nam
  in de afgelopen acht jaar toe: in 1986 waren er 34.200 bedrijven en
  dit aantal liep in de jaren daarna gemiddeld met zo’n 700 nieuwe
  bedrijven per jaar op. In acht jaar tijd nam het aantal
  horeca-ondernemingen met ruim een kwart toe. Alleen in 1989 was er
  een terugval in het aantal nieuwe starters. In de categorie
  drankverstrekkende bedrijven nam het aantal bars met 1,6 procent
  toe. Verder kwamen er vooral veel kiosken en zalen- en partycentra
  bij. Het aantal coffeeshops daalde fors; een afname van acht
  procent. Bij de maaltijdverstrekkers groeide het aantal snackbars
  en cafetaria (+1,6 %) en restaurants (+2,4 %).

  Omvang van bedrijven

  Het horecabedrijf is vooral een sector van kleine ondernemingen:
  88 procent van alle horecabedrijven heeft minder dan tien
  werknemers in dienst. Ruim 11 procent valt in de categorie
  middenbedrijf, met tien tot negentig personeelsleden en slechts 0,2
  procent kan tot de categorie grootbedrijf worden gerekend. Twintig
  procent van alle horeca-ondernemingen heeft een jaaromzet van nog
  geen 100.000 gulden. Meer dan de helft blijft onder een omzet van
  250.000 gulden. Deze ondernemingen halen samen 16 % van de totale
  horeca-omzet binnen. Bijna driekwart van de ondernemingen blijft
  onder de 500.000 gulden omzet en tien procent draait tussen het
  halve en het hele miljoen. En op de tien ondernemers zet meer dan
  een miljoen om (Lenting & Partners, 1990).

  Omzet

  De totale netto-omzet in de horecabranchebedroeg over 1993 18,3
  miljard gulden. Daarvan zetten de discotheken, cafs en andere
  drankverstrekkers 4,6 miljard om, de maaltijdverstrekkers 9 miljard
  en de logiesverstrekkers 3,2 miljard. In percentages:
  restaurants/cafetaria en dergelijke 54 %, cafs 27 % en hotels 19 %.
  In de laatste acht jaar is de gemiddelde omzet in de sector horeca
  toegenomen. De omzet bedroeg in 1992 15,4 miljard en groeide in n
  jaar tijd ruim negen procent. Vergeleken met 1986 is de omzet van
  1993 met bijna zestig procent gestegen. De gemiddelde jaargroei
  bedraagt zo’n zeven procent. Alleen in 1993 is een kleine terugval
  van de omzetgroei te zien.

  Ook de gemiddelde brutowinst in de sector horeca stijgt. In 1986
  bedroeg deze nog 66,5 procent van de netto-omzet, en dit percentage
  steeg tot 68,4 in 1992. Het bedrijfsresultaat in de horeca neemt de
  laatste jaren echter af. Vergeleken met zeven jaar terug, is het
  huidige bedrijfsresultaat met 1,4 % gedaald. Dit lijkt vooral te
  wijten aan een kostenstijging: in 1986 maakten de exploitatiekosten
  nog iets meer dan 45 % van de omzet uit, in 1992 is dit aandeel
  gestegen tot 47,7 procent. Vooral de kleine
  horeca-ondernemers
  lijden de laatste jaren onder een forse
  stijging van gemeentelijke heffingen zoals de zuiverings- en
  rioolbelasting, precariorechten en kosten voor een terras- en
  reclamevergunning. De kosten van de kleine caf-ondernemer (met een
  zaak van 35 tot 50 vierkante meter) lopen daardoor hoog op. In een
  recent rapport (Van Spronsen e.a., 1995) luidt de
  branche-organisatie de noodklok; vooral in de grote steden en
  grotere gemeenten kunnen kleine cafs en bars het hoofd nauwelijks
  meer boven water houden als gevolg van de toegenomen kosten. In n
  jaar tijd zijn de gemeentelijke heffingen met bijna acht procent
  gestegen (1993 t.o. 1994). Afgezet tegen 1991, namen de kosten
  zelfs met vijftig procent toe.

  De grotere steden vragen aanzienlijk hogere heffingen van
  horeca-exploitanten dan de plattelandsgemeenten; de gemiddelde
  kosten lopen uiteen van 2000 tot bijna 10.000 gulden per jaar.
  Tussen de verschillende grote steden onderling loopt de minimaal
  benodigde jaaromzet waarmee een klein bedrijf blijft bestaan, enorm
  uiteen. Vooral in de gemeente Den Haag zijn de kosten hoog.
  Rotterdam is het goedkoopst voor het kleine caf. Een ondernemer op
  een top-lokatie in Den Haag moet jaarlijks zo’n 11.000 gulden meer
  omzet draaien om uit de kosten te komen dan een vergelijkbare
  caf-baas in Rotterdam. De minimaal te behalen omzet van een bar in
  kleine gemeenten ligt veel lager dan het break-even-point van
  eenzelfde caf in de stad; dat verschil kan oplopen tot 46.000
  gulden per jaar. Het kleine caf met personeel is het slechtst af
  (Van Spronsen e.a., 1995).

  Economische ontwikkeling

  In de drankverstrekkende tak van de horeca – de bars, cafs en
  discotheken – zijn de economische ontwikkelingen gunstig; er is in
  1993 een omzetstijging van vijf procent vergeleken met het
  voorgaande jaar. De nieuwe bedrijven leveren een half procent van
  deze toename. De maaltijdverstrekkende bedrijven doen het iets
  minder goed. Samen komen ze op een omzetwaardesstijging van slechts
  een half procent. Dat ligt vooral aan de restaurants; de kleine en
  middelgrote restaurants hadden een dalende omzetwaarde van ruim
  twee procent en de grote restaurants verloren zelfs drie procent.
  De cafetaria’s, lunchrooms en snackbars doen het
  echter wel goed en krikken het gemiddelde van de maaltijd- en
  spijsverstrekkende bedrijven op; hun omzetwaarde steeg met ruim
  twee procent. Ook de nieuwe toetreders op de markt van
  maaltijdverstrekkers helpen de gemiddelde omzetwaarde omhoog; zij
  zorgden voor een toename van de omzetwaarde van 1,5 %. De
  logiesverstrekkers laten teruglopende resultaten zien: samen hebben
  zij een gemiddelde daling van de omzetwaarde van ruim vijf procent.
  Dankzij de stijgende resultaten van de cafs, discotheken en
  snackbars, neemt de totale omzetwaarde in de gehele horeca toch nog
  met n procent toe (1993 t.o.v. 1992). De daling van de omzetwaarde
  bij de logies- en maaltijdverstrekkers zette pas in 1993 in; vanaf
  1985 tot en met 1992 steeg de omzetwaarde, voor alle sectoren
  binnen de horeca jaarlijks sterk. Vooral in de jaren 1989 tot en
  met 1992 ging het uitstekend met de horecabedrijven; de
  omzetwaarden stegen in die jaren met ruim zeven procent
  (Bedrijfschap Horeca, 1994). Naar verwachting zal de omzet in 1995
  verder aantrekken; er is een groei van 1,5 % geraamd.

  Werkgelegenheid

  In 1993 werkten er 160.000 mensen in de horecasector; ruim zeven
  procent meer (11.000 personen) dan in het voorgaande jaar. Zestig
  procent van de horecabedrijven heeft mensen in loondienst.
  Gemiddeld werken er bijna zeven personen per bedrijf. Veertig
  procent van alle horecawerknemers is in dienst bij een
  maaltijdverstrekkend bedrijf, zoals een restaurant, bistro of een
  ijssalon. Twaalf procent werkt bij cafetaria’s en snackbars. Ruim
  eenvijfde deel van alle werknemers in de horeca werkt in de
  logiesverstrekkende ondernemingen en nog eens twintig procent is in
  dienst bij een caf of bar (Bedrijfschap Horeca, 1994). Veel cafs
  zijn familiebedrijven, in twee op de drie ondernemingen werken
  familieleden mee (Lenting & Partners, 1990).

  Horeca-consumenten

  Gemiddeld geeft een gezin jaarlijks bijna 1400 gulden uit aan
  consumpties in een restaurant, snackbar of caf. Bijna de helft van
  deze uitgaven wordt in restaurants en eethuizen gespendeerd en ruim
  een kwart gaat op aan drankjes. Twintig procent gaat op aan snacks.
  Gemiddeld gaat de Nederlander acht keer per jaar uit, maar de
  frequentie verschilt per leeftijdsgroep. Mensen tussen de 15 en 30
  jaar gaan gemiddeld ruim achttien keer per jaar de deur uit voor
  een bezoek aan de horeca. Ouderen boven de 65 komen nog maar vier
  keer per jaar in een horeca-gelegenheid. Hoe vaak mensen uitgaan en
  welke bestedingen ze per horeca-bezoek doen, hangt mede af van het
  gezinsinkomen. Wanneer er meer verdiend wordt, geeft men meer uit
  aan maaltijden in restaurants. Opvallend is dat de laagste
  inkomensgroepen het vaakst in cafs, bars en discotheken komen;
  gemiddeld 2,1 keer per jaar, tegen 1,4 keer voor de hogere
  inkomensgroepen. Jonge paren (onder de 45 jaar) geven gemiddeld
  meer dan tweemaal zoveel uit aan eten en drinken buitenshuis dan
  oudere paren. De vergrijzing is dus niet goed voor de horeca; naar
  verwachting zal het aantal jongeren in de komende tien jaar met 11
  procent afnemen. Toch verwacht de branche dat de horeca-bestedingen
  in de toekomst fors zullen toenemen. Dit komt doordat er steeds
  meer tweepersoonshuishoudens komen en het gemiddeld
  opleidingsniveau stijgt: kleine huishoudens van mensen met een
  hogere opleiding zijn de beste klanten van de horeca. Daarnaast
  worden positieve effecten verwacht van de inkomensontwikkelingen
  tot 2005. Uit het profiel van de caf-bezoeker komt de jonge,
  alleenstaande man naar voren. De gemiddelde bezoeker is 26 jaar.
  Tweederde deel van de bezoekers is mannelijk, met uitzondering van
  het jonge uitgaanspubliek – onder de 20 jaar – waaronder meer
  vrouwen dan mannen zijn. De buurtcafs trekken het oudste publiek,
  de gemiddelde leeftijd ligt hier boven de 36 jaar. Bijna de helft
  van de cafbezoekers werkt, de andere helft is schoolgaand of
  studerend. Vier procent is zonder werk. Gehuwden en samenwonenden
  komen het minst in cafgelegenheden (Lenting & Partners,
  1990).

  Faillissementen

  Het aantal faillissementen in de horecabranche ontwikkelt zich
  grillig. Nadat in 1989 een hoger aantal bedrijven failleert dan in
  het voorgaande jaar, neemt het cijfer in de daarop volgende jaren
  licht af. Die daling duurt tot 1993: dan schiet het aantal
  faillissementen ineens sterk omhoog, van 232 naar 324. Deze grote
  toename lijkt niet door te zetten, want in 1994 failleren 331
  bedrijven; een geringe stijging ten opzichte van het voorgaande
  jaar. Ruim eenderde van het totale aantal faillissementen in 1993
  komt voor rekening van de drankverstrekkende
  horecagelegenheden
  . De meeste faillissementen vallen echter in
  de categorie van snackbars en restaurants; deze
  maaltijdverstrekkers nemen meer dan de helft van alle failleringen
  voor hun rekening.

  Het aantal geregistreerde faillissementen zegt echter niet alles
  over de toestand van de branche horeca. Een
  medewerker van het Bedrijfschap wijst er op dat het aantal
  bedrijven dat wegens faillissement moet stoppen aanzienlijk veel
  lager is dan het werkelijke aantal bedrijven dat financieel in de
  knel raakt; de meeste horeca-ondernemingen worden namelijk
  overgenomen voordat het tot een faillissement komt. Het aantal
  overnames blijft onbekend, omdat het Bedrijfschap deze
  ondernemingen blind optelt bij de nieuwe toetreders op de markt.
  Uit een politie-onderzoek door het Amsterdamse Horeca Interventie
  Team blijkt dat de meeste horeca-ondernemingen die wegens financile
  problemen worden overgenomen, vallen in de categorie alcoholvrije
  en/of niet maaltijdverstrekkende bedrijven. Het gaat daarbij vooral
  om coffeeshops.

  Exploitatieduur

  De gemiddelde bestaansduur van horeca-ondernemingen lag in 1993
  op 8,5 jaar. Het langste leven hebben kamerverhuurbedrijven;
  gemiddeld blijven die zo’n 24 jaar in bedrijf. Ook
  ontmoetingscentra, sociteiten, combinaties van
  hotel/restaurant/cafs en weg-restaurants gaan gemiddeld vrij lang
  mee (respectievelijk 24, 17, 14 en 11 jaar). De kortste gemiddelde
  exploitatieduur hebben bedrijven in de partycatering en
  coffeeshops; ze bestaan slechts 5 jaar. Ook een cafetaria overleeft
  gemiddeld maar zo’n 6 jaar, terwijl een automatiek en een ijssalon
  beide een levensduur van 11 jaar hebben. Caf-bars blijven gemiddeld
  negen jaar in bedrijf. Restaurants en bistro’s gaan bijna 7 jaar
  mee. Van de bedrijven die zich in 1993 uitschreven als
  horeca-ondernemer, was de gemiddelde exploitatieduur bijna zes
  jaar. Het kortst bestonden de kiosk (2,5 jaar), de coffeeshop (3
  jaar) en de partycatering (3 jaar). Uit een enqute (Lenting en
  Partners, 1991) blijkt dat veertig procent van de cafetariahouders
  er weleens over denkt om de zaak te verkopen. Negen procent van hen
  nam, tijdens de periode van het onderzoek, ook daadwerkelijk
  stappen tot verkoop.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken