• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branches horeca en gokautomaten – 6.4. Voorwaarden en vergunningen

  6.4. Voorwaarden en vergunningen

  Gokkasten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen volgens het
  Speelautomatenbesluit dat voornamelijk ter bescherming van de klant
  is opgesteld. Zo moet het uitkeringspercentage gemiddeld minimaal
  60 procent bedragen en mag het gemiddelde uurverlies niet hoger dan
  vijftig gulden zijn. Ook zijn de automaten zo afgesteld dat er een
  beperkte tijd onafgeboken op gespeeld kan worden. Het Nederlands
  MeetInstituut (NMI) keurt alle modellen speelautomaten en voorziet
  ze van een merkteken. Wanneer een bepaald (buitenlands) model door
  het NMI is goedgekeurd, mag het in produktie worden genomen. De
  kasten die daaruit voortkomen, worden niet meer systematisch
  gekeurd, maar krijgen ongezien het verplichte merkteken. Het is
  alom bekend dat dit teken gemakkelijk te vervalsen is. Sinds 1993
  wordt op alle nieuwe automaten een nieuw merkteken aangebracht dat
  fraudebestendiger moet zijn.

  Daarnaast zijn de meeste speelautomaten voorzien van een teller,
  die de ingeworpen en uitgekeerde bedragen registreert. De huidige
  tellermechanismen staan bekend als volledig manipuleerbaar. Daarbij
  is de aanwezigheid van een teller in de automaat niet bij wet
  verplicht en kan zelfs het noteren van de tellerstand
  niet worden afgedwongen. In 1997 wil de overheid een teller op
  speelautomaten verplicht stellen.

  Exploitatie

  Praktisch iedereen kan toetreden tot de markt van
  speelautomatenexploitanten; de voorwaarden tot het verkrijgen van
  de benodigde vergunning van het Ministerie van Economische Zaken
  zijn eenvouding. Een starter betaalt een toetredingsprijs van 4.000
  gulden en moet kunnen aantonen dat hij beschikt over
  onderhoudsfaciliteiten voor de automaten. Daarnaast betaalt iedere
  exploitant een jaarlijks bedrag van 1.000 gulden aan Economische
  Zaken. Op aandringen van de vereniging van
  speelautomatenexploitanten beraadt het ministerie zich op
  verscherping van de toetredingseisen, maar koestert naar eigen
  zeggen niet de illusie daarmee de mogelijk tussen sommige
  speelautomatenexploitanten en criminele organisaties bestaande
  verbindingen te kunnen bestrijden
  (notitie Speelautomatenbeleid
  1993: 27). Er wordt hierbij voornamelijk gedacht aan het stellen
  van de aanvullende eis van zedelijkheid voor de aanvrager van een
  exploitatie-vergunning of in geval van een aanvraag door een
  rechtspersoon – de bestuurder van deze rechtspersoon.

  Plaatsing

  Voor het plaatsten van een speelautomaat is een
  aanwezigheidsvergunning nodig van de burgemeester. Speelautomaten
  mogen alleen in horeca-ondernemingen staan; bedrijven die
  inschrijfplichtig zijn bij het Bedrijfschap Horeca. In de notitie
  speelautomatenbeleid (1993) schrijft het ministerie van economische
  zaken dat een toenemend aantal bedrijven zoals videotheken een
  inschrijving bij het Bedrijfschap aanvraagt, teneinde een
  speelautomaat te kunnen plaatsen. Wanneer men een paar stoeltjes en
  een koffiezetapparaat neerzet, lukt dat ook. Het ministerie wil de
  oprichting van dergelijke pseudo-horecaondernemingen in de toekomst
  tegengaan door alleen een plaatsingsvergunning te verlenen aan
  bedrijven bij wie horeca-activiteiten het hoofdbestandsdeel van
  bedrijfsvoering vormen.

  Gemeenten zijn vrij om te bepalen of zij de vestiging van
  speelautomatenhallen binnen hun grenzen toestaan. Iedere
  gemeente heeft een verordening die bepaalt of en hoeveel
  speelautomaten er gevestigd mogen worden. Wanneer er
  kansspelautomaten in de hal staan, geldt een minimumleeftijd van 16
  jaar. Alleen wanneer het kansspelgedeelte is afgeschermd van de
  behendigheidsautomaten, hebben ook jongere mensen toegang tot de
  hal.

  Controle

  Het Ministerie van Economische Zaken geeft zelf toe dat het
  produkt kansspelen een fraude-gevoelig karakter heeft. Er gaan
  grote bedragen geld om, waarvan de herkomst niet altijd herleidbaar
  is
  , schrijft zij. En: een kleine wijziging in de automaat
  kan leiden tot grote meeropbrengsten
  (notitie
  speelautomatenbedrijf 1993). Bij ernstige overtreding van het
  Speelautomatenbesluit kan het Ministerie van Economische Zaken de
  exploitatievergunning intrekken; de overtreding wordt gemeld door
  het NMI dat gokkasten keurt. In 1992 werd tijdens een controle bij
  zes procent van de 17.000 automaten een overtreding geconstateerd;
  hieruit kwamen 140 proces-verbalen voort. Het NMI bezocht in 1992
  bijna twaalfduizend lokaties; bij acht procent was de
  aanwezigheidsvergunning of de speelhalvergunning niet in orde. De
  burgemeester is als vergunningverlener ook gemachtigd om de
  vergunning in te trekken, maar deze sanctie wordt nauwelijks of
  niet toegepast (Ministerie van Economische Zaken, 1993). Het
  aanbrengen van veranderingen in gekeurde automatenmodellen is niet
  strafbaar volgens de Wet op de Kansspelen. Ook worden ondernemers
  niet verplicht om na te gaan of er voor hun horecagelegenheid een
  Aanwezigheidsvergunning is afgegeven (bijvoorbeeld na overname).
  Uit een politie-onderzoek in Amsterdam bleek bovendien dat
  geweigerde of ingetrokken aanwezigheidsvergunningen niet worden
  geregistreerd en een malafide ondernemer zonder problemen een
  tweede kans kan wagen. De VNG (1993) voerde een studie uit onder
  gemeenten waaruit bleek dat een groot deel van hen vindt dat de Wet
  op de Kansspelen te weinig intrekkings- en weigeringsgronden biedt,
  waardoor zij slechts een geringe sturingsmogelijkheid hebben. Bij
  geconstateerde overtredingen blijft het meestal bij een
  waarschuwing (in 70 % van alle gemeenten), nader onderzoek of
  overleg. In 1993 treden gemeenten iets strenger op dan in het
  voorgaande jaar, zo blijkt uit een onderzoek van de VNG (1993): in
  26 % van de gemeenten gaat men bij overtreding over tot
  inbeslagname van de speelautomaten, tegen 8 % in 1992. Toch maakt
  nog maar 2 % van alle gemeenten gebruik van het recht tot intrekken
  van de vergunning (Mutaers en Van Loef, 1993).

  Bovendien wordt er weinig gecontroleerd. De VNG berekende dat in
  1993 n op de acht gemeenten geen controles op de aanwezige
  speelhallen werden uitgevoerd. In 1992 werd in 16 % van de
  gemeenten geen
  controle op de aanwezigheidsvergunning in losse lokaties
  uitgevoerd. Als er wel gecontroleerd wordt, is er vaak iets mis: in
  1992 waren er in twee op de vijf lokaties geen of onvoldoende
  aanwezigheidsvergunningen. In 1993 werden bij 7 % van de
  gecontroleerde speelhallen overtredingen van de regels gecontateerd
  (Mutsaers en Van Loef, 1993). Meer dan de helft van alle
  cafetariahouders wordt nooit gecontroleerd door de gemeente en
  slechts tien procent krijgt regelmatige controle (Lenting en
  partners, 1991). In 1993 zijn er in zestig gemeenten convenanten
  gesloten tussen de gemeente, horeca-exploitanten,
  automatenexploitanten en hulpverleningsinstanties. In twee
  gemeenten zijn speciale kansspelwachters aangesteld om de naleving
  van de bepalingen te controleren. Omdat de meeste convenanten nog
  maar kort in werking zijn, is er over de effectiviteit nog niets te
  zeggen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken