• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De illegale handel in nucleair materiaal – 2. DE ILLEGALE HANDEL IN NUCLEAIR MATERIAAL

  2. DE ILLEGALE HANDEL IN NUCLEAIR MATERIAAL

  De handel in nucleair materiaal is doorgaans direct verbonden
  met de hoogste politieke, militaire en ambtelijke echelons van
  landen en vormt sinds de Tweede Wereldoorlog een van de meest
  geheimzinnige en gevoelige onderdelen van de internationale
  buitenlandse politiek. Nucleair materiaal is noodzakelijk voor
  landen om kernwapens te produceren en het bezit van kernwapens is
  van evident belang voor de interstatelijke betrekkingen en voor de
  wereldvrede. De betrokkenheid van centrale inlichtingendiensten bij
  deze militaire produktie is vanzelfsprekend en valt buiten het
  domein van dit deelrapport. Wel van belang is een nieuwe
  ontwikkeling waarover de laatste tijd met enige regelmaat in de
  media wordt gerept. Deze betreft de toenemende bemoeienis van de
  georganiseerde misdaad met deze handel. Met name zou er sprake zijn
  van de verkoop van nucleair materiaal door Russische criminele
  organisaties aan andere landen in de wereld (Schmidbauer, 1995;
  Mller, 1995). Wanneer deze verontrustende berichten waar zijn, dan
  is het voor landen, die thans internationaal worden geboycot omdat
  zij het non-proliferatieverdrag niet hebben ondertekend, mogelijk
  buiten alle controle om aan verrijkt uranium of plutonium te komen.
  Met deze grondstoffen zijn deze landen in staat zelf kernwapens te
  ontwikkelen en te produceren. Het nucleair materiaal zou afkomstig
  zijn van kerncentrales uit Oost-Europa die het nucleaire materiaal
  aan Russische mafiagroepen leveren. De Russische mafia zou als
  makelaar fungeren of als koper-verkoper deze handel organiseren. De
  meeste berichten over deze illegale handel in nucleair materiaal
  stammen uit Duitsland. Mller (1995) bericht over een stijging in
  Duitsland van 5 vermeende of echte illegale nucleaire
  handelsactiviteiten in 1992 naar 241 gevallen in 1994. Hiervan
  werden 240 zaken nooit opgelost. In 1994 kwamen in Duitsland 182
  gevallen van illegale smokkel van radio-actief materiaal ter kennis
  van de politie (Volkskrant, 1995). De grootste vangst van Duitsers
  van illegaal nucleair materiaal (verrijkt uraan) in Duitsland is
  drie kilo Noot in 1994 (Mller, 1995).
  Wat was het geval. In 1994 ontstond in de Bondsrepubliek grote
  consternatie over de ontdekking van een staaf plutonium door de
  geheime dienst. Drie koeriers uit Moskou met in hun bezit 363 gram
  verrijkt plutonium werden op het vliegveld van Mnchen aangehouden.
  De staaf plutonium zou afkomstig zijn van een Russische
  kerncentrale. De kerncentrale zou als gevolg van slechte
  economische ontwikkelingen, verwaarlozing, technische onkunde en
  corrupte technici en ambtenaren nucleair materiaal leveren aan
  politiek extremistische groepen en aan de georganiseerde misdaad.
  Doordat de BND (Inlichtingendienst van Duitsland) via
  undercover-agenten het gerucht in Europa had laten verspreiden dat
  er grote interesse zou zijn voor een omvangrijke
  plutoniumtransactie was een Russische criminele groep met een
  interessant aanbod gekomen. Tijdens een Lufthansavlucht zou de
  transactie worden geregeld.

  Een jaar later, in april 1995, bleek deze vondst echter het werk
  te zijn van de Duitse inlichtingendienst zelf ( Der
  Spiegel
  ). Alles bleek verzonnen en geregisseerd door de BND,
  die ook de spelers had geleverd. De Duitse inlichtingendienst had
  met deze spectaculaire actie de publieke opinie en de
  verantwoordelijke politici willen wijzen op de grote gevaren die de
  veiligheid van Westeuropese landen bedreigen wanneer vrijelijk
  nucleair materiaal in omloop zou zijn of komen. Landen als Libi,
  Iran, Irak en Syri, die een onstabiele factor in de wereldpolitiek
  vertegenwoordigen en een bedreiging voor de wereldvrede vormen,
  zouden op deze wijze in staat zijn nucleair materiaal in hun bezit
  te krijgen. Criminele groepen uit het GOS zouden aan deze landen
  via West-Europa leveren.

  In Nederland was al eerder sprake geweest van een geval van
  illegaal vervoer van nucleair afval. De Duitse politie had de
  Nederlandse autoriteiten daarop opmerkzaam gemaakt. In een plaats
  in het zuiden van Nederland was in januari 1993 een bestelauto
  gestolen met daarin een houten kist bevattende een container met
  een radio-actieve bron. Nader onderzoek bleek echter niets op te
  leveren dat op de aanwezigheid van nucleair materiaal wees. Dit is
  correct, want Iridium 192 dat in de kist werd aangetroffen, is geen
  nucleair materiaal.

  In een andere zaak in het zuiden van Nederland werd de politie
  op de hoogte gesteld van het bestaan van een in Nederland
  woonachtige Russische groep die zich inliet met veelsoortige
  criminele activiteiten, zoals EU-fraude (melkpoeder, vlees), de
  handel in drugs en ook de illegale handel in nucleair materiaal.
  Uit de omvangrijke geldstromen die tussen Rusland en Nederland heen
  en weer vloeiden en de aankoop van dure panden hier te lande werd
  opgemaakt dat de in beeld gekomen groepering een bruggehoofd vormt
  voor een grotere organisatie in Rusland. De verdenking dat de groep
  handelt in plutonium, is gebaseerd op een aanbieding van 40 gram
  waarover de politie is getipt (wat volgens kenners een enorme
  hoeveelheid is). Voor zover bekend zijn hiervoor geen afnemers
  gevonden. Gelet op deze onwaarschijnlijk grote hoeveelheid
  plutonium, mag deze zaak eerder onder de categorie geruchten worden
  geplaatst. In een andere zaak in het zelfde deel van Nederland werd
  informatie bekend dat een groep Limburgers die zich gewoonlijk met
  de produktie van en handel in XTC inliet, tevens met een aanbieding
  van verrijkt uranium kwam. Een nadere bestudering van de
  circulerende documenten door specialisten wees uit dat het
  onmogelijk om hoog verrijkt uranium kon gaan. De politie heeft de
  zaak verder laten rusten. Rond de kerst 1994 kregen een
  politiekorps en de BVD wederom lucht van een aanbieding van
  nucleair materiaal. Men wist beslag te leggen op een monster dat in
  het milieu in omloop was. Uit testen in de centrifuge van het
  atoomcentrum te Petten bleek de uranium in kwestie allesbehalve
  hoogwaardig. Het ging om een nepaanbieding. Dezelfde criminele
  groep blijkt overigens nog steeds actief te zijn in Nederland.
  Hoewel er feitelijk in Nederland geen verkopen van verrijkt uranium
  of plutonium zijn geconstateerd, heeft de Nederlandse overheid
  besloten tot de oprichting van een centraal cordinatiepunt voor de
  handel in nucleair materiaal. In dit cordinatiepunt werken
  verschillende opsporingsdiensten samen. De oprichting van een
  centraal cordinatiepunt inzake de illegale handel in nucleair
  materiaal is mede het gevolg van verontruste berichten in de media
  (de Telegraaf) dat NL zou behoren tot de top 3 van de atoommafia.
  Dat dit centraal cordinatiepunt is ondergebracht bij de ECD heeft
  te maken met de taak die deze dienst heeft op het gebied van de
  naleving van de non-profileratie verdragen. De BVD is uit hoofde
  van zijn taak vanzelfsprekend betrokken bij de opsporing van (de
  illegale handel in) nucleair materiaal. De veronderstelling dat
  Nederland een belangrijk handelscentrum voor nucleair materiaal zou
  zijn, is goeddeels terug te voeren op een aantal vondsten in
  Duitsland en op de enorme politile en justitile aandacht voor het
  onderwerp aldaar. De Bundesnachrichtendienst die een groot aantal
  rechercheurs voor de bestrijding van deze vorm van georganiseerde
  criminaliteit heeft vrijgemaakt, heeft gesuggereerd dat er weinig
  redenen zijn te veronderstellen dat de handel in stoffen die vallen
  onder de Non-Proliferatieverdragen, zou ophouden bij de
  Duits-Nederlandse grens. Er moet echter worden getwijfeld aan de
  juistheid van deze suggestie. Hoewel als gevolg van de traditie van
  Nederland als handelsnatie enige betrokkenheid bij de illegale
  distributie van nucleair materiaal niet uitgesloten moet worden
  geacht, dient de vraag zich aan waarom ons land als tussenstation
  zou worden gebruikt bij de handel tussen ex-Sovjets en de
  belangrijkste afzetgebieden, zoals Pakistan, Irak en Brazili. Het
  ligt veeleer voor de hand dat de Russische leveranciers
  rechtstreeks zaken doen met de afnemers, in plaats van te opteren
  voor een omweg via ons land, met alle
  risico’s van dien.
  De conclusie is dat concrete aanwijzingen ontbreken dat zich op
  Nederlands grondgebied enige illegale handel van betekenis in
  nucleair materiaal voltrekt. Derhalve kan ook geen aantoonbare
  betrokkenheid van de georganiseerde misdaad worden gemeld.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken