• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De zeehaven Rotterdam en de luchthaven Schiphol – 1. INLEIDING

  1. INLEIDING

  Nederland is al eeuwen een handelsnatie bij uitstek. De
  dienstensector is niet voor niets een van de belangrijkste
  economische sectoren en nog steeds sterk in ontwikkeling. Het
  Nederlandse transportwezen neemt in Europa maar ook daarbuiten een
  belangrijke plaats in. De omvang van het vrachtvervoer op de weg,
  per trein, via de lucht en per binnenscheepvaart en die van het
  personenvervoer per trein, per auto(bus) en per vliegtuig, maken
  Nederland tot een vooraanstaand transportland. Ons land kent twee
  belangrijke transportknooppunten waar uit de hele wereld goederen
  en personen samen komen: de Rotterdamse haven en de luchthaven
  Schiphol. Miljoenen tonnen aan goederen worden elk jaar weer naar
  de Rotterdamse haven en het vliegveld Schiphol getransporteerd en
  ongeveer 23 miljoen mensen maken gebruik van de luchthaven als
  eerste tussenstop voor vervoer naar elders dan wel als
  eindbestemming.

  Het ligt voor de hand dat smokkelaars van deze omvangrijke,
  kwalitatief hoogstaande en uitstekend verzorgde handelsroutes
  gebruik maken om hun illegale goederen te brengen naar die plaatsen
  die zij hebben uitgekozen. De vraag naar illegale goederen heeft
  altijd bestaan en daarmee de noodzaak van vervoer van die goederen
  naar de klant. Was het tussen de twee wereldoorlogen boter die naar
  Belgi werd gesmokkeld of
  waren het wapens die naar de vele brandhaarden in de wereld werden
  gebracht, vandaag de dag zijn het drugs die in duizenden kilo’s
  over de hele wereld worden gedistribueerd. Smokkel heeft altijd
  bestaan. Nederland heeft drie eigenschappen die haar geschikt maken
  als smokkelland: de expertise en ervaring op het terrein van de
  handel en het internationale transport; het uitstekende transport-
  en distributienetwerk en de lange traditie als smokkelland.

  Nederlanders zijn handelaren en uit het deelrapport in deze
  serie van Fijnaut over de betrokkenheid van autochtonen bij de
  georganiseerde misdaad blijkt weer hoe belangrijk de rol is van
  Nederlanders in de internationale (soft)drugshandel. Zij opereren
  op Europees en mondiaal niveau als opkopers, als tussenhandelaren
  en als vervoerders. Die internationale positie is mede mogelijk
  geworden door de beide havens en hun strategische ligging in
  Europa, waardoor zij fungeren als de toegangspoort tot een
  achterland met meer dan 160 miljoen inwoners (inclusief
  Oost-Europa: ruim 300 miljoen inwoners). Criminele groepen maken
  dankbaar gebruik van de geboden faciliteiten op transportgebied in
  Nederland. De levering van illegale goederen is niet langer een
  lokale aangelegenheid. De internationalisering en globalisering van
  de wereld hebben ertoe bijgedragen dat illegale goederen vanuit
  allerlei landen naar en via Nederland worden vervoerd. De goederen
  zijn voor een klein deel bestemd voor consumptie in de Nederlandse
  markt, het grootste deel vindt zijn bestemming buiten Nederland, op
  met name de Europese markt. In dat laatste geval fungeert Nederland
  als transitogebied.

  De snelle afhandeling van de goederenoverslag, de reden waarom
  de Rotterdamse haven en Schiphol internationaal gewild zijn en
  waaraan zij hun economische betekenis ontlenen, verkleint de
  risico’s die de smokkelaars lopen met betrekking tot onderschepping
  van smokkelwaar. Zij maken gebruik van de massaliteit van de legale
  goederenstromen. Desondanks zou kunnen worden verondersteld dat zij
  zullen trachten deze risico’s verder terug te dringen door de
  afhandelingsketen in de zee- en luchthaven in handen te krijgen en
  zo een ongestoorde smokkel te garanderen. In de Verenigde Staten
  bijvoorbeeld heeft de georganiserde misdaad in de havens zo’n
  positie ingenomen dat vrijwel alle activiteiten onder haar
  supervisie worden uitgevoerd (Abadinsky, 1991). Die positie heeft
  de georganiseerde misdaad veroverd door de vakbonden onder controle
  te houden en op grote schaal met corrupte opsporingsambtenaren en
  andere autoriteiten zaken te doen. De vraag is of dit in Nederland
  ook het geval is.

  In dit deelrapport staan vier hoofdvragen centraal:
  1. Wat voor smokkel vindt er in de Rotterdamse haven en op de
  luchthaven Schiphol plaats? 2. Welke criminele groepen organiseren
  die smokkel?
  3. Op welke wijze wordt er door criminele groepen gesmokkeld?
  4. In hoeverre proberen criminele groepen zich een vaste plaats te
  verwerven in de Rotterdamse haven en op de luchthaven Schiphol om
  de smokkel zo soepel mogelijk te laten verlopen, en zo ja, wat voor
  soort groepen zijn dat?

  Om deze vragen te beantwoorden zijn de volgende bronnen
  geraadpleegd:
  1. gesprekken met diverse personen met kennis van de problematiek
  van de havens; 2. gegevens uit 9 dossiers van tactische
  opsporingsonderzoeken van diverse regiokorpsen waarin Schiphol op
  de een of andere wijze een rol heeft gespeeld of nog speelt;

  3. 88 dossiers over vangsten uit 1993 en 1994 van
  drugstransporten in containers, afkomstig van het Douane Informatie
  Centrum in Vlaardingen;
  4. informatie uit 19 dossiers van tactische opsporingsonderzoeken
  van de Koninklijke Marechaussee en de rijkspolitie op Schiphol (van
  1990-1994);
  5. 1271 CID-berichten over Schiphol die landelijk en lokaal in de
  periode 1990-1994 zijn verzameld; 6. rapportages van de
  rijksrecherche;
  7. officile statistische gegevens;
  8. gegevens die afkomstig zijn van openbare bronnen;
  9. kranteberichten;
  10. wetenschappelijke literatuur;
  11. ambtelijke stukken en rapporten.
  Met betrekking tot de politiegegevens van Schiphol moet de volgende
  kanttekening worden geplaatst. Op 1 januari 1994 zijn, na veel
  touwtrekken op het hoogste niveau, de politietaken van de
  toenmalige rijkspolitie in volle omvang overgedragen aan de
  Koninklijke Marechaussee. Deze overdracht is, op zijn zachtst
  uitgedrukt, niet bepaald vlekkeloos verlopen. Een groot deel van de
  toenmalige recherche is naar elders in politieland vertrokken.
  Hierdoor is niet alleen veel expertise verloren gegaan. Een groot
  deel van de dossiers over de (georganiseerde) criminaliteit uit de
  periode 1990-1992 was daardoor niet meer te achterhalen. Als gevolg
  daarvan, maar ook ten gevolge van een weinig systematische
  vastlegging en archivering van de
  politie-informatie, zijn slechts de gegevens uit 1994 redelijk
  volledig en die voor het jaar 1993 beperkt ontvangen. Uiteraard
  betekenen deze tekortkomingen in de gegevens een handicap voor een
  volledige analyse van de georganiseerde misdaad op Schiphol in de
  afgelopen vijf jaren. Om de genoemde onderzoeksvragen te
  beantwoorden is de volgende opzet gehanteerd: In hoofdstuk 2 wordt
  een grove schets gegeven van de Rotterdamse haven en de luchthaven
  Schiphol. De opbouw en de omvang van het goederen- en
  personenvervoer worden nader beschreven om de lezer een indruk te
  geven van de aard van en de werkwijze in beide havens, gericht op
  een zo’n snel mogelijke afhandeling van de transporten. De
  modernisering van de Rotterdamse haven en van Schiphol is erop
  gericht die snelheid in de komende jaren verder op te voeren.

  In hoofdstuk 3 wordt kort het officile beeld van de
  criminaliteit op beide plaatsen gepresenteerd, waarbij onder andere
  naar voren komt dat op plaatsen waar zoveel goederen en personen
  samenkomen alledaagse criminaliteit niet afwezig kan zijn en ook
  niet is.

  In hoofdstuk vier wordt de Rotterdamse haven als aanvoerroute
  voor de levering aan illegale markten beschreven. Drugs nemen
  daarin een centrale plaats in. Daaraan voorafgaand worden de grote
  mondiale aanvoerroutes en de aard van de drugsmokkel, zonder al te
  veel details, uit de doeken gedaan. Op grond van een analyse van
  dossiers van de douane wordt een beschrijving gegeven van de aard
  van de drugsmokkel waarmee de Rotterdamse haven te maken heeft. In
  de volgende paragraaf (.4.2) komt naar voren dat behalve drugs ook
  andere illegale goederen worden gesmokkeld via de haven.

  In .4.3 wordt de drugsmokkel via de luchthaven Schiphol
  geanalyseerd. Eerst wordt de aard van deze smokkel beschreven.
  Vervolgens worden twee smokkelmethoden uit de doeken gedaan: met
  behulp van koeriers enerzijds en anderzijds via vrachten en bagage
  van passagiers. Op grond van een analyse van de dossiers van
  tactische opsporingsonderzoeken en van andere politile informatie
  worden, voorzover de gegevens dat toelaten, criminele groepen
  beschreven die actief zijn in smokkel via Schiphol aan de hand van
  het in het eindrapport besproken analyseschema. Het hoofdstuk wordt
  afgesloten met een beschrijving van de aard van de smokkel van
  mensen.

  In het vijfde hoofdstuk wordt nader ingegaan op de vraag in
  hoeverre criminele groepen pogingen ondernemen, respectievelijk
  hebben ondernomen, een (vaste) plaats in te nemen in beide havens.
  Met behulp van informatie uit diverse politile bronnen wordt de
  aard en de omvang van die innesteling blootgelegd. Innesteling kan
  variren van medewerking aan de smokkel van een enkel lid van het
  (lucht)havenpersoneel of corrupte politieman tot het hebben van een
  volledige controle over wat zich aan legale en illegale
  activiteiten in de havens afspeelt. Medewerking van binnenuit, van
  personeel in de haven en op Schiphol, is een van de indicatoren om
  innesteling te kunnen vaststellen. Corruptie van ambtelijke
  gezagsdragers is een andere aanwijzing.

  Het deelrapport wordt afgesloten met een samenvatting en de
  belangrijkste conclusies. In dit hoofdstuk wordt eveneens een
  antwoord gegeven op de onderzoeksvragen van dit deelrapport.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken