• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De zeehaven Rotterdam en de luchthaven Schiphol – 3.1. Criminaliteit in de Rotterdamse haven

  3. HET CRIMINALITEITSBEELD IN DE HAVENS

  3.1. Criminaliteit in de Rotterdamse haven

  De regiopolitie Rotterdam-Rijnmond heeft voor de waterwegen een
  speciaal district, de rivierpolitie, gereserveerd. Deze
  rivierpolitie vierde in 1995 haar 100-jarig bestaan. Het district
  met een omvang van 280 formatieplaatsen is opgedeeld in drie
  basiseenheden (Stad, Botlek en Europoort) en verzorgt daar de
  basispolitiezorg. De arbeidsintensieve grensbewakingstaak valt ook
  onder de rivierpolitie. De controle van de vele schepen wordt door
  deze dienst verricht. Binnen de rivierpolitie houdt een kleine
  eenheid zich bezig met
  de lokaal ernstige criminaliteit en werkt daarbij samen met de
  centrale recherche van Rotterdam-Rijnmond. Het werkterrein van de
  rivierpolitie bestaat voor 40% uit waterwegen en voor het overige
  uit havengerinteerde bedrijven. In het gebied zijn ruim 35.000
  mensen werkzaam en dagelijks zijn circa 700 binnenschepen aanwezig
  met daarop 2.100 bemanningsleden. De politie ter plekke heeft
  echter niet alleen te maken met de beroepsvaart. Ook de
  recreatievaart vergt in toenemende mate tijd.

  Het aantal officieel bekend geworden misdrijven in de
  Rotterdamse haven ligt rond de 600 per jaar. De exacte gegevens
  over de jaren ’91, ’92 en ’93 in aantallen gepleegde misdrijven en
  de corresponderende ophelderingspercentages staan vermeld in de
  bijlage. In 1993 zijn 126 personen gearresteerd waarvan er 29 in
  verzekering zijn gesteld. Van deze 29 personen zijn er 22
  voorgeleid. Niet bekend is op welke type delicten de in
  verzekeringstelling was gestoeld. Op basis van de 575 misdrijven
  zijn 94 processen-verbaal opgesteld, waarin de namen van 135
  meerderjarigen en 1 minderjarige verdachte voorkomen
  (rivierpolitie, 1994). In 1994 werden 582 misdrijven geregistreerd
  waarvan er 96 zijn opgehelderd. In totaal zijn in dat jaar 145
  verdachten aangehouden.

  In hetzelfde jaar werd van 210 woninginbraken aangifte gedaan.
  Hieronder moet het inbreken in woningen aan boord van
  binnenvaartschepen worden verstaan. In 1993 betrof dat aantal nog
  101, in 1992 52. Het aantal inbraken in woningen van binnenschepen
  is de afgelopen jaren dus zeer sterk toegenomen. In 1993 zijn er
  180 bedrijfsinbraken geregistreerd.

  Het aantal geweldsmisdrijven (bedreiging, mishandeling en
  diefstal/geweld) bij personen bedroeg in 1993 21 (Politie
  Rotterdam-Rijnmond, rivierpolitie, 1994).
  Diefstal bij havenbedrijven en rederijen wordt hoogst zelden
  aangegeven (in 1994 slechts zes aangiften). Het overgrote deel van
  de diefstallen wordt stilgehouden. Hier zijn verschillende redenen
  voor aan te geven. De betrokken bedrijven zijn bang voor negatieve
  naamsbekendheid bij onder andere (potentile) klanten.
  Overslagbedrijven zijn daarnaast financieel aansprakelijk voor het
  voldoen van invoerrechten en accijnzen over de verdwenen goederen
  en zijn bovendien een boete aan de douane verschuldigd. Het gevolg
  van deze regeling is, dat omvangrijke diefstallen en
  helerspraktijken geheim worden gehouden voor de politie.
  Verzekeraars vergoeden de kosten zonder dat officieel aangifte van
  de diefstal wordt gedaan (Vrijsen, 1992, p. 25).

  Voor wat betreft milieucriminaliteit werden in 1994.386
  incidenten geregistreerd waarbij 232 processen-verbaal zijn
  opgemaakt. In de jaren daarvoor lagen deze aantallen hoger (1993:
  455 incidenten en 324 p.v.’s; 1992: 531 incidenten en 358 p.v.’s).
  De scherpere controle door de rivierpolitie te water en vanuit de
  lucht heeft de pakkans bij milieudelicten aanzienlijk verhoogd. Uit
  het jaarverslag is niet goed op te maken wat de ernst van de feiten
  is. Een grote en geruchtmakende milieuzaak is die van een
  tankcleaningbedrijf dat gedurende een aantal jaren ruim een miljoen
  liter chemisch afval illegaal op de Botlek heeft geloosd (zie
  verder hierover het deelrapport over de
  afvalverwerkingsbranche).

  Een zaak die in de Rotterdamse haven de aandacht trok was in
  1993 de diefstal van een groot aantal containers uit de Waalhaven
  (Degen, 1993). Een inventarisatie leverde het volgende beeld op.
  Bij de 38 bekend geworden diefstallen, maakten de daders gebruik
  van elders gestolen trekkers dan wel van legale trekkers om de
  containers met opleggers van de terreinen te halen. In een enkel
  geval werden vooraf transportdocumenten en vrachtwagencombinaties
  gestolen om daarmee de indruk te wekken goederen te komen afhalen.
  De diefstallen werden in 50% van de gevallen in de weekeinden
  gepleegd. De containers bevatten zeer speciale goederen
  (bijvoorbeeld kobalt) met een hoge verkoopwaarde. De containers, zo
  bleek achteraf, werden naar loodsen gebracht en uitgeladen en
  vervolgens werden de gestolen goederen met kleine busjes naar
  andere opslagplaatsen vervoerd. Vrijwel altijd slaagden de daders
  erin de bedrijfsterreinenbeveiliging te omzeilen. Bij deze vorm van
  diefstal is overweg kunnen met, respectievelijk kennis hebben van
  het koppelen van trekkers aan opleggers voorwaarde. Het
  opsporingsonderzoek leidde derhalve snel naar chauffeurs die tegen
  betaling informatie aan de daders leverden of hun
  vrachtwagencombinatie lieten stelen. Door deze informatie wisten de
  daders precies welke containers een interessante lading bevatten.
  Hoewel de autochtone dadergroep (met twee leidende figuren en
  enkele groepsleden met winkels in hun bezit) door de politie wel in
  kaart is gebracht, is een strafrechtelijk vervolg om
  organisatorische redenen bij de politie achterwege gebleven. Het
  aantal diefstallen is tijdens en na het tactische onderzoek
  afgenomen. In ieder geval kan worden geconcludeerd dat de
  diefstallen weliswaar zeer professioneel en met hulp van binnenuit
  zijn uitgevoerd, maar dat er hier geen sprake is van een vorm van
  georganiseerde criminaliteit aangezien niet alle kenmerken daarvan
  aanwezig zijn.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken