• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • middelen, vuurwapens, fraude,

  middelen, vuurwapens, fraude,

  geweld.

  Toetsingsverzoek
  Deal met crimineel: belastende

  verklaringen in ruil voor

  strafvermindering of straffeloosheid.

  Voorleggen aan rechter
  ja

  Toestemming en oordeel CTC
  Toetsing achteraf. Terecht een deal

  gesloten, conform de modelbrief.

  Zaak             3. Handel in
  verdovende middelen

  Toetsingsverzoek
  Deal met crimineel: verklaringen in

  ruil voor snelle invrijheidstelling en

  bescherming.

  Voorleggen aan rechter
  Ja, geheel conform de modelbrief.

  Getuigebeschermingsprogramma

  wordt node gemist.

  Toestemming en oordeel CTC
  Schriftelijke overeenkomst.

  Zaak             4. Handel in
  verdovende

  middelen.

  Toetsingsverzoek
  Deal met crimineel: verklaring in ruil

  voor in vrijheid voor de rechtbank

  verschijnen en straf uitzitten in half

  open inrichting.

  Voorleggen aan rechter
  Nee, verklaring is niet cruciaal in

  zaak.

  Toestemming en oordeel CTC
  Voorkeur CTC voor deals met

  afgestraften om zware zaken op te

  lossen.

  Zaak             5.
  Serieverkrachter

  Toetsingsverzoek
  Deal met crimineel: verklaring over

  identiteit serieverkrachter en geen

  contact met media in ruil voor

  ontslag uit voorlopige hechtenis en

  uitwijzing naar buitenland en

  eventueel een aanzienlijk bedrag.

  Voorleggen aan rechter
  ja

  Toestemming en oordeel CTC
  Ja, en beter invrijheidstelling na

  bevel tot gevangenhouding

  rechtbank omdat dan meer

  zekerheid bestaat omtrent persoon

  van verdachte. Contact met media

  kan wel via raadspersoon.
  In verband met de vraag of deals met criminelen zijn toegelaten,
  valt te verwijzen naar een beslissing van de Europese Commissie.
  Het betreft een Engelse zaak uit 1976. Een lid van een bende
  overvallers was bereid bewijskrachtige, belastende verklaringen
  over andere overvallers af te leggen in ruil voor niet-vervolging
  en bescherming. De Europese Commissie was van oordeel dat door de
  deal de eerlijkheid van het strafproces geen geweld is aangedaan.
  Noot De enige terzake relevante uitspraak van de Hoge
  Raad dateert uit 1994. Noot Daarbij hadden twee
  verkopers van drugs op Sint Maarten een afspraak gemaakt met twee
  (criminele) politie-ambtenaren. De politiefunctionarissen pleegden
  een rip-deal: zij dwongen de verkopers de drugs af te geven zonder
  dat zij ervoor betaalden. Het hof meende – kort samengevat – dat de
  toezegging aan de slachtoffers van de rip-deal dat ze niet zouden
  worden vervolgd voor een mogelijke overtreding van de Opiumwet een
  redelijk doel had gediend, namelijk de bevordering van de
  integriteit van de Antilliaanse politie, terwijl er geen andere
  mogelijkheden waren om het bewijs tegen de politiefunctionarissen
  rond te krijgen; ook zag het hof geen reden om te twijfelen aan de
  betrouwbaarheid van de verklaringen. De Hoge Raad accepteerde in
  dat arrest de na een deal afgelegde verklaring, waarbij het Hof
  acht had geslagen op de beginselen van proportionaliteit en
  subsidiariteit en op de betrouwbaarheid van de getuigenverklaring.
  Toetsing aan de Modelbrief was niet aan de orde.

  Er is wel gesteld dat het arrest een uitzonderlijke situatie
  betreft en derhalve niet indicatief is voor de mogelijkheid om
  deals te sluiten. Anderzijds lijkt de toetsing zoals door het hof
  gepleegd ook mogelijk in andere gevallen en staat niets aan andere
  deals in de weg, daar het OM over het vervolgingsmonopolie beschikt
  en zelf kan beslissen of het iemand vervolgt of niet. Dat doet niet
  af aan het feit dat in brede kring de gedachte bestaat dat justitie
  zich bij deals met criminelen met het oog op het vergaren van
  informatie over derden op de grens van de rechtsstaat bevindt.

  De heer Rouvoet:
  Uw bezwaar is dat voor wat hoort wat per definitie tot
  onbetrouwbare informatie leidt.
  De heer De Waard:
  Ja, en tot een zekere mate van verloedering. Dat moet je
  voorkomen.
  De voorzitter:
  Maar de advocaat die ten behoeve van zijn clint met het
  openbaar ministerie gaat onderhandelen, bijvoorbeeld over verdere
  tenuitvoerlegging van de straf, doet toch niet veel anders als hij
  zegt: Misschien wil mijn clint wel iets meer verklaren?
  De heer De Waard:
  Dan kom je op het andere terrein. Ik maak een onderscheid
  tussen de afspraak die je als verdediger maakt met de officier van
  justitie over de eigen clint, de eigen strafzaak en uw voorbeeld.
  Het openbaar ministerie heeft een zekere beleidsvrijheid, ook wat
  het vervolgingsbeleid betreft. Bij economische zaken komt het ook
  vaak voor dat de zaak met een bepaalde boete kan worden afgedaan.
  Ik vind dat allemaal volkomen recht door zee. Daar is niks mis mee.
  Maar je overschrijdt die grens wanneer je in ruil voor een bepaalde
  strafvermindering informatie over iemand anders gaat geven.

  Noot

  Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer in maart 1993 van de nota
  De georganiseerde criminaliteit in Nederland, dreigingsbeeld en
  plan van aanpak
  is door het kamerlid Stoffelen voorgesteld een
  kroongetuigeregeling in Nederland te introduceren.

  De heer De Graaf:
  U hebt, juist omdat u de hele situatie zo ernstig vond,
  gepleit voor de introductie van de
  kroongetuige. U hebt dat
  ook wel de spijtoptantenregeling genoemd. Ik begrijp wel waarom u
  dat wilt. Heeft u zich bij het pleiten voor een dergelijke regeling
  ook afgevraagd wat de keerzijden daarvan zijn?
  De heer Stoffelen:
  Het idee opperen is naar verhouding makkelijk, het uitvoeren
  des te moeilijker. Je moet buitengewoon goed uitkijken dat je als
  overheid niet gebruikt wordt. Je moet dus zeer zorgvuldig nagaan of
  het kan, hoe het kan en hoe je het moet doen. Niettemin…
  De heer De Graaf:
  Maar niettemin wilt u dat?
  De heer Stoffelen:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Dat betekent ook dat u daarmee accepteert dat er een
  fundamentele ongelijkheid bestaat tussen criminelen en criminelen?
  Want een crimineel die bereid is, te klikken, kan daarmee zijn
  straf ontlopen en met behulp van de overheid nog een mooi leven
  elders opbouwen. Dat onderwerp heeft niet tot discussie geleid in
  uw fractie?
  De heer Stoffelen:
  Zeker, maar zoals vaak moet je kiezen uit kwaden. Het enkele
  feit dat degenen die bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor zeer
  vele liquidaties, vrijuit gaan en niet gepakt kunnen worden, is een
  kwaad dat zo ernstig is, dat je, net zoals in andere landen gebeurd
  is op een gegeven moment moet zeggen dat als je het bewijs rond
  wilt krijgen, je iets anders moet bedenken.
  De voorzitter:
  Is de mogelijkheid van een kroongetuige diepgaand
  besproken binnen de Kamer?
  De heer Stoffelen:
  Minister Hirsch Ballin stelde dat hij daarover zeer diep zou
  nadenken en daarop zou terugkomen. Dat heb ik niet meer mogen
  meemaken.
  De voorzitter:
  Wat is het verschil tussen iemand die door te verlinken en
  mogelijk ook te liegen – dat is altijd moeilijk – zijn straf kan
  vrijkopen en iemand die je daarvoor fiks betaalt, c.q. die een deel
  van de winst mag houden? Bestaat daartussen veel verschil?
  De heer Stoffelen:
  (…) Waar ik echter buitengewoon bang voor ben, is dat
  politie en justitie in Nederland het Italiaanse pad opgaan, dat wil
  zeggen zelf in criminele zaken gaan. Misschien mag ik even die twee
  voorbeelden vergelijken. Bij de
  kroongetuige is dat niet aan
  de orde. Op het moment dat je het pad opgaat van de werkmethode van
  de
  IRT is dat wel het geval. Je gaat dan zelf onherroepelijk
  het pad op van het al dan niet met anderen runnen van een
  misdaadorganisatie. Dat is een wereld van verschil.
  De voorzitter:
  Het verschil zit dus niet in de moraliteit, maar in de
  betrokkenheid van politie en justitie?
  De heer Stoffelen:
  Ja. Noot In feite bestaat er tussen de
  kroongetuige en de getuige of informant met wie een deal wordt
  gesloten een glijdende schaal. Doorgaans wordt als kroongetuige
  aangeduid, de criminele getuige die vanwege zijn getuigenverklaring
  een straf krijgt die in vergaande mate lichter is dan wat
  normaliter voor de feiten waarvan hij verdacht wordt, wordt
  opgelegd. In de literatuur bestaat discussie over de vraag of een
  Kroongetuige-regeling past in het Nederlandse stelsel.
  Noot Sommigen wijzen op het bestaan van de wettelijke
  transactie en de buitenwettelijke voeging ad informandum alsmede
  het voorwaardelijk sepot als onderhandelingsvormen. Anderen
  benadrukken de moeilijke verenigbaarheid met de traditie van
  waarheidsvinding: zij menen dat dergelijke deals beter passen in
  een meer accusatoir stelsel. Opgemerkt kan worden dat de rechter in
  staat is de vrijwilligheid waarmee een deal is gesloten en de
  betrouwbaarheid van een verklaring te toetsen aan artikel 6 EVRM.
  De mogelijke gevaren voor de integriteit van de politie, de
  consistentie van door het OM te sluiten deals, de bezwaren uit het
  oogpunt van gelijkheid tussen personen die overigens gelijk zijn
  behoudens hun informatiepositie, kunnen in de rechterlijke
  oordeelsvorming nauwelijks worden betrokken. Een en ander doet
  echter niet af aan het feit dat inmiddels al sterk rekening wordt
  gehouden met het werken met kroongetuigen.
  De heer Rouvoet:
  Voor wie staat het getuigenbeschermingsprogramma
  open?
  De heer Craemer:
  Dan noem ik eerst de kroongetuige. Ik bedoel dat dus
  echt in engere zin. Ik versta er onder iemand uit het criminele
  milieu die tegen zijn companen in het kwaad verklaringen aflegt in
  ruil voor meestal strafverlichting enerzijds en bescherming van
  zijn leven anderzijds. Daarnaast heb je gewone getuigen, dus mensen
  die niets met het criminele milieu te maken hebben, maar die
  getuige zijn geweest van zware misdrijven en bereid zijn daarover
  verklaringen af te leggen, maar daar wel tegenover stellen dat de
  overheid ze beschermt.
  Noot
  De heer Van Randwijck:
  Een deal met een crimineel betekent – daar is een regeling
  voor – dat een crimineel, en meestal al een veroordeelde crimineel,
  door informatie te verschaffen over een opsporingstraject, bepaalde
  voordelen zou kunnen krijgen. Dit gebeurt dan wel binnen bepaalde
  kaders. Deals met criminelen hebben geen betrekking op eenvoudige
  zaken, maar op zaken van leven en dood. Dat ziet u ook staan in de
  circulaire. Bij een kroongetuigeregeling is het zo dat een

  kroongetuige belastende verklaringen aflegt om er zelf beter van
  te worden.
  De voorzitter:
  Maar een crimineel waar u een deal mee sluit, doet dat toch
  ook? Die legt toch ook een belastende verklaring af over iemand
  anders, zodat hij veel minder lang in de gevangenis zit. Daar gaat
  het dan toch om. Dat hebben wij al in Rotterdam gezien bij de zaak
  L. Onlangs is er in uw ressort ook zoiets voorgesteld aan de

  CTC.
  De heer Van Randwijck:
  Dat geval ken ik niet. Een kroongetuige betekent dat
  iemand onder ede een belastende verklaring aflegt en daar dan zelf
  iets tegenover heeft staan. Een deal met een crimineel betreft
  bepaalde soorten feiten, waarbij informatie die betrekking heeft op
  feiten van leven en dood – daar gaat de regeling over – kan leiden
  tot een vermindering of een of andere tegemoetkoming.
  De voorzitter:
  Maar er zijn toch ook door het OM wel deals met criminelen
  gesloten waarbij het niet gaat om zaken van leven en dood?
  De heer Van Randwijck:
  Ja, maar…
  De voorzitter:
  Dat is toch zo? Wij hoeven niet in details te treden, maar
  dit is toch juist?
  De heer Van Randwijck:
  Dat zal ongetwijfeld het geval zijn.
  De voorzitter:
  Dat komt toch heel erg in de buurt van de praktische
  effecten van de kroongetuigeregeling?
  De heer Van Randwijck:
  Het kan elkaar gaan raken. Noot Hierna komen
  een aantal technieken aan de orde waarmee de officier kan
  onderhandelen met de informant.
  Achtereenvolgens het sepot (inclusief het bewust niet actief
  opsporen), de bewuste vormfout, de lagere eis, het vrijere regime
  voor of het wegzenden van gedetineerden, de gratie en de
  kwijtschelding. Aangezien de officier naar de letter van de wet kan
  afzien van vervolging op gronden aan het algemeen belang ontleent
  (artikel 167 en 242 Sv), kan hij met de belangen van een informant
  die zelf in de strafzaak verstrikt is geraakt rekening houden. Een
  probleem is nog de afhandeling als beleidssepot van de strafzaak
  tegen de informant. Deze heeft er alle belang bij dat niet in de
  openbaarheid komt wat de reden voor het sepot is: hij wil het
  liefst een technisch sepot. Anderzijds vereist een behoorlijke
  strafvordering dat het openbaar ministerie inzichtelijk maakt welke
  redenen ten grondslag worden gelegd aan sepotbeslissingen. Maar
  indien het gaat over een ernstig delict wat in ruil voor informatie
  niet wordt vervolgd, valt het voor een derde op als de achterwege
  blijven van de vervolging als een beleidssepot wordt gerubriceerd.
  Het valt nog sterker op als van een grote groep verdachten, de zaak
  tegen n verdachte, tegen wie voldoende bewijs aanwezig lijkt te
  zijn, wordt geseponeerd. De medeverdachten zullen in hem de
  informant zien. In overleg met de CID-officier van justitie worden
  wel afspraken gemaakt over seponering. De CID kan uiteraard geen
  garanties geven. Een CID-officier meldt dat als hij aan een
  informant toezegt een op de plank liggende zaak niet te vervolgen,
  hij dit van tevoren schriftelijk vastlegt. In de Laundry zaak is
  aan n informant niet-vervolging toegezegd door het OM. Die
  toezegging had slechts betrekking op niet-geweldsdelicten. De
  betreffende kroongetuige is geliquideerd. Een sepotbeslissing
  behoeft pas te worden genomen als proces-verbaal is opgemaakt van
  een geconstateerd strafbaar feit en dit proces-verbaal is
  ingezonden aan het openbaar ministerie. Het is mogelijk dat de
  politie (al dan niet na of in overleg met de officier van justitie)
  bij voorbaat beslist dat niets in het werk wordt gesteld om een
  proces-verbaal op te maken. Die techniek werd bij een andere
  informant in de Laundry-zaak gehanteerd: toen is door een officier
  de toezegging gedaan dat bepaalde feiten niet-actief zouden worden
  opgespoord. Het is ook mogelijk dat de beslissing tot sepots pas
  veel later valt.
  De voorzitter:
  De conclusie daarvan was niet, zoals de persoon op de
  televisie liet zien, een vormfout, maar dat het OM de zaak
  terugtrok.
  De heer Van der Voort:
  Ja. Het bleek dat om veiligheidsredenen de informant,
  die niet onbetrouwbaar was, maar op een verkeerde manier had
  gewerkt, niet meer uit de zaak kon worden gehouden. Er is toen voor
  gekozen om alle verdachten, waaronder de
  informant zelf op
  dat moment, op vrije voeten te stellen. De zaak is vervolgens
  geseponeerd.
  Noot

  Ten tweede kan de officier op niet opvallende wijze een criminele
  informant ter wille zijn door bewust een vormfout te maken.
  Voor het maken van vormfouten is in de maatschappij in de laatste
  jaren zeer veel aandacht geweest. Het aantal gemaakte vormfouten in
  blijkens WODC-onderzoek aanzienlijk geringer dan werd
  verondersteld. Volgens het geldende recht heeft een vormfout nogal
  eens een fataal gevolg: betrokkene wordt bijvoorbeeld vrijgesproken
  omdat de verkeerde plaats van het delict is tenlastegelegd. Nieuwe
  vervolging stuit af op artikel 68 Sr. Inmiddels is een wet
  aangenomen, waardoor een dergelijke vormfout kan worden hersteld
  (Stb. 1995, 441, in werking getreden per 1 januari 1996).

  Deze variant komt – zij het bij hoge uitzondering – voor. Het is
  altijd een strategie met grote risico’s voor het OM. Enerzijds is
  niet uit te sluiten dat de fout niet zal opvallen en er toch een
  veroordeling volgt. Anderzijds kan het gebeuren dat de officier van
  justitie te voren door de verdediging of de rechtbank op de fout
  gewezen wordt. Het zou dan bevreemding wekken als hij niet tot
  verbetering overgaat. In de toekomst zal het nog lastiger zijn om
  een verdachte via een bewuste vormfout buiten veroordeling te
  houden, omdat de mogelijkheden tot reparatie van vormfouten zijn
  vergroot.

  Een bewuste vormfout deed zich voor ten aanzien van een
  informant die in een grote zaak was gerund. Het was de bedoeling
  dat de CID ervoor zou zorgen dat de gerechtelijke stukken niet
  kunnen worden betekend, hoewel de informant reeds twee maanden
  gedetineerd was. Voorgelegd aan de CTC heeft de toetsingscommissie
  geoordeeld dat dit een volstrekt onaanvaardbare methode was.
  Uiteindelijk is de weg van de vormfout niet gekozen.

  De heer Jansen:
  Ik heb zoven al gezegd dat ik het toetsen achteraf
  problematisch vind. Het ligt ook duidelijk anders dan het toetsen
  vooraf. Enkele trajecten waarin wij achteraf hebben getoetst, waren
  trajecten waarin in

  de OM-lijn, hoofdofficier en PG, was ingestemd met het te lopen
  traject. Het belang van de toetsing achteraf door ons zou kunnen
  zijn dat wij in een bepaald traject zulke grote risico’s zien – dat
  heeft zich niet voorgedaan – of vinden dat men zo volstrekt ernaast
  heeft gezeten dat wij de mensen die nog met de zaak bezig zijn
  ontraden om dat voort te zetten. Dat is ook in een geval
  gebeurd.

  De voorzitter:
  In een geval is dat gebeurd. In welk geval is dat
  gebeurd?
  De heer Jansen:
  Dat was een geval waarin het probleem zat – het is al even
  aan de orde geweest – van de vrijwaring van de infiltrant. Men had
  gezegd: natuurlijk, wij moeten jou op een bepaald ogenblik ook wel
  aanhouden samen met de andere verdachten, want je speelt een rol in
  die zaak, maar wij halen je er wel uit. Men kwam daarmee in de
  problemen en stuurde toen aan op het maken van een
  vormfout.
  De voorzitter:
  Een welbewuste vormfout?
  De heer Jansen:
  Ja. Wij hebben gezegd dat wij dat volstrekt onaanvaardbaar
  vinden.
  De voorzitter:
  Heeft men toen naar u geluisterd?
  De heer Jansen:
  Toen heeft men naar ons geluisterd in die zin dat men zei:
  wij zijn het niet met je eens. Maar dat is ook de zaak waarin het
  beroep op de portefeuillehouder heeft plaatsgevonden.
  De voorzitter:
  Toen heeft de portefeuillehouder wie gelijk
  gegeven?
  De heer Jansen:
  De portefeuillehouder heeft gezegd: ik vind het
  buitenproportioneel om de hele zaak af te blazen nu je zover bent,
  maar leg je probleem aan de rechter voor; laat de rechter uitmaken
  wat hij ervan vindt en wat hij eventueel…
  De voorzitter:
  Uiteindelijk is die weg van de vormfout dus niet
  gekozen?
  De heer Jansen:
  Dat klopt. Noot De derde mogelijkheid betreft
  de eis van de officier. De straftoemetingsbeslissing ligt in handen
  van de rechter en niet van het openbaar ministerie. In de praktijk
  laat de rechter zich bij het bepalen van de strafsoort en strafduur
  in sterke mate leiden door de eis van de officier van justitie. Bij
  het bepalen van de strafeis ter terechtzitting heeft het openbaar
  ministerie grote vrijheid. Die vrijheid is gebruikt om informanten
  te belonen door een lagere straf te eisen. Een disproportioneel
  lage eis zou echter wantrouwen kunnen wekken. In zijn requisitoir
  zal de officier niet rechtstreeks verwijzen naar de rol van de
  verdachte als informant. Daarmee zou immers de vertrouwelijkheid
  worden geschonden. Wel kan de officier in het algemeen opmerken dat
  bij de bepaling van de straf er rekening mee moet worden gehouden
  dat de verdachte aan het onderzoek heeft meegewerkt of het
  onderzoek niet heeft opgehouden. Er is echter geen enkele garantie
  voor de informant. Het is de rechter in de eerste plaats doorgaans
  niet bekend dat de strafeis mede bepaald is door de medewerking van
  de verdachte aan het onderzoek als informant. En in de tweede
  plaats is hij niet aan de afspraken van het OM gebonden, ook niet
  als hij er wel van op de hoogte is. Met name wanneer de strafeis in
  belangrijke mate lager is dan gebruikelijk bestaat de kans dat de
  rechter hoger straft dan geist. In een moordzaak is sprake van
  overleg tussen de CID en de CID-officier van justitie. De informant
  had een ander delict gepleegd. Er is toen aan de informant
  toegezegd dat hij een lagere eis dan gebruikelijk mocht verwachten
  en dat hem de gelegenheid zou worden geboden in verband met zijn
  drugsverslaving een behandeling te ondergaan. Een vierde
  mogelijkheid heeft betrekking op de wijze waarop de
  tenuitvoerlegging van een gevangenisstraf geschiedt. De regimes
  verschillen enorm: van gesloten gevangenis met beperkte gemeenschap
  tot open gevangenis met algehele gemeenschap en zogenaamde
  dagdetentie. De eerste plaatsing van een tot gevangenisstraf
  veroordeelde geschiedt door de officier van justitie (artikel 107
  Gevangenismaatregel) en overplaatsingen door de minister van
  Justitie (artikel 116 Gevangenismaatregel). In de praktijk is zowel
  de plaatsing als de overplaatsing de facto geheel in handen van met
  selectie belaste ambtenaren. De officier van justitie is daardoor
  feitelijk niet in staat op eigen gezag een
  (over)plaatsingsbeslissing te nemen. Het komt voor dat een officier
  van justitie tracht te bevorderen dat een gedetineerde informant
  met voorrang wordt overgebracht naar een gevangenis met een vrijer
  regime met de faciliteit van wekelijks weekend verlof. Deze vorm
  van beloning lijkt op enigszins gespannen voet te staan met artikel
  112 Gevangenismaatregel. In die bepaling worden immers de
  uitgangspunten voor de verdeling van afgestraften over de
  gevangenissen genoemd. De status van informant is daar niet bij. In
  de rechtspraak van de beroepscommissie plaatsing/overplaatsing uit
  de Centrale raad voor strafrechtstoepassing Noot komen
  geen beslissingen voor, waarin een gedetineerde er over klaagt dat
  een toezegging van een mild regime in verband met de
  informantenstatus geen gestand is gedaan.
  Door het cellentekort worden in de praktijk gedetineerden
  weggezonden uit het huis van bewaring en de gevangenis. De
  beslissing daartoe is in handen van een speciaal daartoe aangewezen
  officier van justitie in elk arrondissement (de zogenaamde
  wegzendofficier). In beginsel worden alleen de minder ernstige
  gevallen uit de voorlopige hechtenis weggezonden. De juridische
  grondslag van het wegzendbeleid is onduidelijk. Hier speelt de
  vraag of de rechterlijke beslissing een verplichting voor het
  openbaar ministerie inhoudt om te executeren of slecht een
  machtiging. Zie daarover nader de opmerkingen in het kader van
  kwijtschelding van de straf hieronder. Sinds enkele jaren is sprake
  van een wegzendbeleid van veroordeelden die hun straf ondergaan in
  een gevangenis of als passant in een huis van bewaring. Ook daar is
  derhalve de mogelijkheid van beloning van informanten door
  strafkorting aanwezig. Het is ondoorzichtig of en in hoeverre de
  status van informant bij de wegzendbeslissing een rol speelt. Als
  dat gebeurt is dat in strijd met de richtlijnen inzake
  heenzendingen. Voorbeelden zijn de commissie niet meegedeeld. Ten
  zesde kan de officier zijn invloed aanwenden bij de gratie,
  strafonderbreking of kwijtschelding van straf. Gratie wordt
  verleend door de Koningin op limitatief opgesomde gronden (artikel
  2 Gratiewet). Deze gronden bieden geen ruimte om informanten te
  belonen voor de door hen geboden informatie. Maar de 4 of 5
  gratieverzoeken in verband met deals met criminelen die tussen juli
  1994 en april 1995 ten departemente binnenkwamen zijn op hoog
  niveau binnen het ministerie van Justitie afgehandeld. De vraag of
  de gronden voor gratie herzien moesten worden is daarbij
  uitdrukkelijk aan de orde geweest en ontkennend beantwoord. Op
  grond van artikel 46 van de Beginselenwet gevangeniswezen kan de
  minister van Justitie in bijzondere omstandigheden de
  tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf onderbreken. Bij het
  verlenen van strafonderbreking speelt in de praktijk de
  informantenrol mee. Enkele malen per jaar wordt vanwege het
  informant-zijn strafonderbreking verleend. In de doorlichting van
  het ministerie van Justitie wordt een voorbeeld gemeld van
  strafonderbreking van een maand in 1994. Vanuit een andere regio
  wordt vermeld dat een criminele informant in een moordzaak
  strafonderbreking of schorsing heeft gekregen. De maatschappelijk
  werker in de gevangenis zou een reden hebben bedacht om hem op
  humanitaire gronden tijdelijk vrij te laten. In een ander geval is
  een informant vrijgelaten: eerst zou er sprake zijn geweest van
  opschorting van de executie van de straf (vermoedelijk werd gedoeld
  op strafonderbreking) en vervolgens is hij gewoon uit de computer
  verdwenen. Men spreekt wel van het opleggen van een vonnis ter
  (executie)-verjaring, maar deze praktijk vindt geen steun in de
  wet. De wet bepaalt nergens met zo veel woorden dat het openbaar
  ministerie een straf mag kwijtschelden. De vraag rijst of het
  openbaar ministerie verplicht is de straf te executeren. Artikel
  553 Sv bepaalt dat het openbaar ministerie belast is met de
  executie van rechterlijke beslissingen. Is hier sprake van een
  verplichting of een machtiging tot executie? In de literatuur wordt
  betoogd dat er sprake is van een executieplicht voor het openbaar
  ministerie. Noot In de praktijk wordt soms gehandeld
  alsof er sprake is van een machtiging tot executie. Te wijzen valt
  bijvoorbeeld op het wegzenden van afgestraften met een strafrestant
  van enkele weken, oplopend tot maximaal 9 weken, in verband met
  cellengebrek.
  De heer Van Steeg:
  In, ik meen, 1991, kon de CID op het openbaar
  ministerie nog een ambtenaar aantreffen die ons bijvoorbeeld met de
  opschorting van een straf van dienst kon zijn. Hiervan heb ik u
  verslag gedaan.
  De voorzitter:
  Zonder de officier te raadplegen. Hoe vaak heeft u van die
  mogelijkheid gebruik gemaakt?
  De heer Van Steeg:
  Ik denk heel weinig. In een bepaalde tijd is het misschien
  twee keer voorgekomen.
  Noot Niet vastgesteld is dat
  het niet-executeren van straf in de praktijk een veel toegepaste
  methode is om informanten te belonen. In een onderzoek naar de
  handel in verdovende middelen is een voorstel gedaan aan een aantal
  personen, die aanzienlijke vrijheidsstraf was opgelegd, voor door
  hen te leveren informatie strafvermindering te verlenen. Uit het
  voorstel is niet zonder meer in elk geval duidelijk om hoeveel
  strafvermindering het gaat. Er wordt eenmaal uitdrukkelijk de
  periode van zes maanden genoemd. Ook wordt gesproken van
  strafvermindering van substantile duur. Een andere informant wilde
  dat bewerkstelligd werd dat via een voortvarende toepassing van de
  WOTS-procedure hij zijn straf in Nederland kon ondergaan (soepeler
  regime). Met dit voorstel verklaarde de Centrale Toetsingscommissie
  zich in beginsel accoord. Belangrijk is de volgende overweging in
  het oordeel van de Toetsingscommissie : De commissie heeft zich bij
  haar oordeel voornamelijk gebaseerd op het feit dat dat indien
  bedoelde verklaringen door betrokkenen zouden zijn afgelegd bij de
  behandeling van hun zaak ter zitting, het aannemelijk is dat dit
  zou hebben geleid tot een lagere eis van de officier van justitie
  dan wel tot een lagere strafoplegging door de rechtbank dan wel in
  hoger beroep door het gerechtshof.


  vorige
  volgende


  Inhoudsopgave en zoeken