• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Na de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden: veranderingen en reorganisaties

  3.2 Na de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden:
  veranderingen en reorganisaties

  3.2.1 Veranderingen in de politieregio’s

  Het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden heeft de afgelopen jaren overduidelijk invloed
  gehad op het functioneren van de opsporing. In alle deelonderzoeken
  heeft de commissie talrijke plannen en notities aangetroffen die
  een gevolg waren van de aanbevelingen van de parlementaire
  enquêtecommissie opsporingsmethoden. Vooral binnen de
  politiekorpsen en het openbaar ministerie zijn na de verschijning
  van het eindrapport van de parlementaire enquétecommissie
  opsporingsmethoden initiatieven ondernomen om veranderingen door te
  voeren.

  In Rotterdam-Rijnmond werd bijvoorbeeld een aparte projectgroep
  «Van Traa» opgericht die zich ging bezighouden met de
  gevolgen van de aanbevelingen van de enquêtecommissie. De
  projectgroep formuleerde een aantal aanbevelingen met betrekking
  tot de positie van de rechercheofficier van justitie, de ophanging
  van de rechercheverantwoordelijkheid binnen de korpsleiding, de
  organisatorische inbedding van de rechercheondersteuning en de
  organisatie van de districtsrecherche. In LimburgZuid verschenen er
  regelmatig notities over de stand van zaken «Post van
  Traa» op het gebied van wetgeving. In sommige gevallen was er
  al sprake van ingezette veranderingen en vormde het eindrapport van
  de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden een
  verdere stimulans in het doorzetten van organisatorische
  veranderingen. Soms vormden Rijksrechercheonderzoeken naar
  (vermeende) corruptie en onrechtmatige inzet van bijzondere
  opsporingsmethoden de directe aanleiding om de organisatie of de
  werkwijzen te reorganiseren. Voorbeelden zijn de CID van het
  regiokorps Rotterdam-Rijnmond en het permanent autoteam van het
  korps Limburg-Zuid. In Midden- en West-Brabant was het
  reorganisatieproces in volle gang en konden de aanbevelingen van de
  parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden gebruikt
  worden om de reorganisatie voort te zetten. De uitwerking van de
  veranderingen was per regio verschillend. Sommige korpsen zijn
  reeds ver gevorderd, terwijl anderen nog nauwelijks resultaten
  hebben geboekt. Het is dan ook lastig tot een eenduidige uitspraak
  te komen over de ingezette organisatieveranderingen. De commissie
  heeft bovendien ook niet alle politieregio’s onderzocht, waardoor
  het onmogelijk is tot algemeen geldige uitspraken te komen. Een
  complicerende factor is dat de korpsen een grote mate van
  zelfstandigheid hebben, waardoor reorganisaties veelal afhankelijk
  zijn van initiatieven in de organisaties zelf. Elke regio maakt een
  eigen blauwdruk, waarbij verschillende uitgangspunten worden
  gehanteerd. Veel van de veranderingen concentreren zich op de
  veranderingen van de organisatiestructuur en de procedurele
  voorwaarden waaronder bepaalde opsporingsbevoegdheden gehanteerd
  kunnen worden. De redenen voor deze diversiteit zijn verschillend.
  In de eerste plaats biedt de huidige Politiewet een grote mate van
  zelfstandigheid aan de regio’s met betrekking tot de inrichting van
  de eigen organisatie. Vanuit het adagium «decentraal,
  tenzij».« is de zeggenschap van de regio’s over hun
  eigen organisatie groot. Dit betekent dat het nauwelijks mogelijk
  is een uniforme organisatievorm voor te schrijven door de
  politieministers. In de tweede plaats heeft de commissie ook geen
  algemeen model aangetroffen van de beide politieministers op basis
  waarvan politie en justitie de veranderingen na de parlementaire
  enquêtecommissie opsporingsmethoden hadden kunnen doorvoeren.
  Er is geen vorm van formele sturing geweest door beide
  politieministers. De invulling van de organisatorische vormgeving
  binnen de regio’s is na de enquêtecommissie vooral aan de
  individuele regio’s overgelaten. Dat heeft geleid tot verschillen
  tussen de betrokken organisaties. In dit hoofdstuk zullen deze
  verschillen nader beschreven worden. Wel kan worden geconstateerd
  dat het uitvoeren van een reorganisatie afhankelijk is geweest van
  de beleving van de (organisatie)crisis. De verschillende
  deelonderzoeken hebben uitgewezen dat veel respondenten zich niet
  konden herkennen in de crisis in de opsporing. Vooral
  leidinggevenden bestreden dat er sprake was van een crisis en gaven
  aan dat het vooral om de spanningsboog Amsterdam-Kennemerland ging.
  Voor hen was er dan ook geen aanleiding over te gaan tot drastische
  veranderingen of aanpassingen in de organisatie. In de gesprekken
  met de verschillende betrokkenen werd dit meermalen herhaald. De
  reorganisaties hebben echter niet alleen betrekking op
  veranderingen in organisatie en structuur. De aanbevelingen van de
  parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden waren er
  ook op gericht een verandering van cultuur en houding te bereiken.
  Er werd door functionarissen uit het politie- en justitieapparaat
  nauwelijks vraagtekens geplaatst bij de toepassing en inzet van
  bepaalde opsporingsmethoden. Uit het onderzoek van de commissie is
  gebleken dat hier wel degelijk verandering in is gekomen. Vrijwel
  iedereen erkende dat de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden ervoor had gezorgd dat politie en justitie zich
  meer bewust waren van de gevolgen van het gebruik van bevoegdheden
  in de opsporing, voor zover zij ingrijpen in de grondrechten van
  individuen. Op dit moment hanteren politie en justitie bijzondere
  opsporingsbevoegdheden pas als zij expliciet daarvoor de
  bevoegdheid hebben. Deze omslag in cultuur en denkwijze bij politie
  en justitie is een belangrijk uitgangspunt voor een wezenlijke
  verandering in de opsporing.

  3.2.2 Landelijke initiatieven: beraden

  Op landelijk niveau zijn op het terrein van gezag en beheer over
  de politie een aantal overlegorganen actief, te weten het
  Korpsbeheerdersberaad, het Hoofdofficierenberaad en de Raad van
  Hoofdcommissarissen. In deze drie beraden nemen respectievelijk
  deel de korpsbeheerders van de 26 regionale politiekorpsen, de
  (fungerend-)hoofdofficieren van parketten en de korpschefs van de
  26 regionale politiekorpsen alsmede enkele andere
  hoofdcommissarissen-zonder-korps. De drie beraden hebben zich mede
  op basis van de aanbevelingen van de parlementaire
  enquêtecommissie uitgesproken voor meer structurele
  samenwerking op landelijk niveau. De oprichting van een gezamenlijk
  ondersteunend orgaan voor de drie beraden kwam daarmee in een
  stroomversnelling. Op juni 1996 werd het Nederlands politie
  instituut opgericht. Het bestuur van het Instituut bestaat uit de
  voorzitters van de drie beraden, waardoor feitelijk een soort
  «super driehoek op landelijk niveau» ontstond. Inherent
  echter aan de wijze waarop het gezag en het beheer over de politie
  ingevolge de politiewet 1993 voornamelijk op regionaal en lokaal
  niveau is geregeld, is de slagvaardigheid van de beraden
  individueel maar ook gezamenlijk beperkt. De samenwerking en
  besluitvorming in en tussen de beraden vindt hoofdzakelijk plaats
  op basis van consensus. Met de naam
  «portefeuillehouder» over een bijzonder onderwerp is
  nog niet (vanzelfsprekend) het «mandaat» gegeven om
  namens de andere individuele leden van de beraden op te kunnen
  treden. Een prangend voorbeeld daarvan is de uiteenlopende
  informatietechnologie in de verschillende korpsen die in een aantal
  gevallen niet of nauwelijks compatable (met elkaar) blijkt te zijn.
  Het behoeft geen betoog dat een gebrek aan communicatie tussen de
  korpsen onderling niet alleen niet effectief is maar in de toekomst
  naar alle waarschijnlijkheid ook een zeer kostbare aangelegenheid
  dreigt te worden. Een veelheid aan overlegvergaderingen is in het
  leven geroepen om de individuele leden van de beraden aan elkaar te
  verbinden en hen te committeren aan bepaalde onderwerpen. Zo zijn
  er onder meer platforms, programmacolleges, expertisecentra waarin
  verschillende leden van de afzonderlijke beraden (in wisselende
  samenstelling) over tal van onderwerpen van gedachten wisselen. Nu
  de samenwerking tussen de beraden haar eerste kinderziekte te boven
  zal zijn, lijkt de tijd aangebroken om vanuit de beraden te
  initiëren dat meer structurele bezinning plaatsvindt op de
  kerntaak van politie en de bestrijding van de georganiseerde
  criminaliteit in het algemeen. De verschillende gremia zijn ieder
  vanuit eigen taak en deskundigheid bij uitstek daartoe aangewezen.
  De begrenzing daarvan wordt weliswaar steeds gevonden in de wijze
  waarop het politiebestel in Nederland is ingebed.

  3.2.3 Informatiehuishouding bij politie: de noodzaak van
  ABRIO

  De informatiehuishouding bij de politie is essentieel voor de
  praktijk van de opsporing. Op 21 oktober 1996 is het project Aanpak
  bedrijfsvoering informatiehuishouding en opleiding (ABRIO)
  ingesteld. Dit project heeft als doel om verbetering te brengen in
  de werkprocessen bij politie en openbaar ministerie. Voorgaande
  initiatieven van de politie (ACCACIA) en het openbaar ministerie
  (Kwaliteit recherche) zijn in ABRIO opgegaan. Het eerste jaar is er
  veel discussie geweest over de vraag wie over ABRIO gaat. De beide
  politieministers treden op als opdrachtgevers en financiers terwijl
  ook de korpsen en het openbaar ministerie betalen. De zeggenschap
  over het project ABRIO is onduidelijk.

  Onder de noemer ABRIO vallen de volgende projecten:

  1. sturing/resultaat

  2. kwaliteit werkprocessen

  3. strafrechtsketen

  4. opleidingen/certificeren

  5. recherche en informatiehuishouding

  Het ABRIO-project kent een ingewikkelde structuur. Niet iedereen
  laat zich positief uit over de uitvoering van het totale
  ABRIO-project. In de praktijk bestaat tussen de deelprojecten 1 t/m
  4 weinig samenhang. De doelstellingen lijken steeds te veranderen.
  Voor sommigen is het niet duidelijk of de veranderingen die werden
  beoogd ook daadwerkelijk zijn bereikt. Tot op heden is van de
  -eerste vier deelprojecten ook weinig resultaat te zien. Van de rol
  van openbaar ministerie bij het project ABRIO komt in de praktijk
  weinig terecht. De uitvoering van deelproject 5 «Recherche en
  informatiehuishouding» daarentegen is in de praktijk ver
  gevorderd. De politie wordt geacht nationale criminaliteitsbeelden
  te vervaardigen. Om dat inzicht in de criminaliteit te verkrijgen,
  is het nodig dat de politie informatie inwint, coördineert,
  veredelt en analyseert. Dat stelt hoge eisen aan de
  informatiehuishouding van de politie. Door middel van het
  deelproject «Recherche en informatiehuishouding» wordt
  gewerkt aan de verbetering van de informatiehuishouding. Binnen dit
  project zijn regionale Infodesks ingesteld om de regionale en
  nationale informatie-uitwisseling bij de politie te bevorderen. De
  lnfodesk is een informatie-infrastructuur (Ter onderscheiding: VROS
  (Verwijzingsindex Recherche Onderzoeken en Subjecten) is een
  systeem dat inzicht verschaft in lopende onderzoeken. Zie paragraaf
  3.7.2) is een centraal punt in de regio waar allerlei
  informatiebronnen en -systemen bij elkaar komen. lnfodesks zorgen
  in feite voor de verstrekking van allerlei informatie, inclusief de
  CID-informatie, ten behoeve van het gebruik daarvan. De lnfodesks
  hebben de functie van helpdesk voor de individuele
  politie-ambtenaar. Met de operationalisering van de infodesks in
  1999 bij 24 van de 26 korpsen is aan een belangrijke voorwaarde
  voldaan om bovenregionaal (recherche-)informatie uit te wisselen.
  Op dit moment zijn de Infodesks onderling wel zeer verschillend.
  Nagenoeg eik korps heeft varianten benoemd op het basismodel (De
  opmars van de lnfodesk, J.H.F. Kuipers en J.G.A. Nouwens, Algemeen
  Politieblad, 27 februari 1999, nr. 5, p. 18 t/m 20).

  De Infodesk is gepositioneerd op het niveau van de
  recherche-/divisiechef. Dat is omdat de recherchechef in de
  dagelijkse praktijk beheerder is van het (CID-/)zwacri-register.
  Een gevoelig onderwerp bij de Infodesk is de inzage in niet
  operationeel te gebruiken CID-informatie. Die informatie is niet
  operationeel te gebruiken omdat het herleidbaar is tot de
  informant. In veel regio’s is door de CID- of korpsleiding
  aangegeven dat zij het niet wenselijk achten dat niet operationeel
  te gebruiken CID-informatie breder beschikbaar komt dan binnen de
  CID zelf. Daarom is in sommige regiokorpsen ervoor gekozen om de
  lnfodesk alleen de beschikking te geven over operationeel te
  gebruiken CID INFORMATIE. Bij 16 korpsen hebben de Infodesks
  toegang tot niet operationeel te gebruiken CID-informatie. Twintig
  regiokorpsen hebben binnen de lnfodesk toegang tot het systeem dat
  landelijk inzicht verschaft in lopende onderzoeken, het VROS (zie
  paragraaf 3.7). De politiekorpsen waarderen, ondanks de
  verschillen, dit project en zien het belang in van een goede
  recherche-informatiehuishouding. Overigens roept de inbedding van
  dit onderwerp de vraag op of een dergelijk essentieel thema geen
  onderdeel zou moeten vormen van de reguliere politie c.q. onder de
  divisie CRI zou moeten vallen, in plaats van als project bij een
  losstaand programmabureau te zijn geplaatst.

  vorige    volgende   inhoud