• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoud Ruimte voor het Recht

  Vrijheid van betoging is een recht dat sinds 1983 in de Grondwet vastligt. In opdracht van de Haagse Stadspartij heeft Buro Jansen & Janssen onderzocht hoe de gemeente Den Haag dit recht vorm geeft.
  In het eerste hoofdstuk van bijgaand rapport wordt de onderzoeksaanpak omschreven. In het tweede hoofdstuk komt de algemene regelgeving aan bod. Welke wetten zijn van toepassing? De twee daarop volgende hoofdstukken gaan in op specifieke onderdelen van de wet- en regelgeving.
  Na toetsing van de praktijk aan de bestaande regelgeving volgen onze conclusies. Gaat de gemeente Den Haag op de juiste wijze om met het recht op betoging of juist niet?Het rapport eindigt met een aantal aanbevelingen voor de Haagse Stadspartij. Welke voorstellen kunnen gedaan worden om de situatie te verbeteren.

  Verantwoording
  Het recht op demonstreren: de wet
  Niet aangemelde demonstraties (regelgeving, statistieken en voorbeelden)
  Aangemelde demonstraties (regelgeving, statistieken en voorbeelden)
  Conclusies
  Aanbevelingen voor de Haagse Stadspartij
  Managementsamenvatting
  Bijlage 2 veel voorkomende ‘afspraken en maatregelen’ uit de kennisgevingsformulieren van 2000 – 2005

  Hoofdstuk 1 Verantwoording onderzoek demonstratierecht in Den Haag

  Eigenlijk is het iets bijzonder. Demonstreren alleen, met enkelen of met een massa mensen. Je mening geven op straat aan de toevallige voorbijganger, de media die je misschien aanspreekt of gewoon aan niemand. Ergens staan met een bord actiever kan de directe betrokkenheid van een bewoner van Nederland niet worden bij een maatschappelijk onderwerp.

  lees meer

  Hoofdstuk 2 Het recht op demonstreren: de wet

  In dit hoofdstuk worden de grote lijnen weergegeven over de wetten die in beeld komen bij het recht op demonstratie. Het gaat hier om de grote lijnen, vooral ter inleiding op de volgende hoofdstukken, waarbij specifieke onderdelen van het recht op demonstreren ter sprake komen.

  lees meer

  Hoofdstuk 3 Niet-aangemeld demonstreren in Den Haag

  In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe het recht op betoging is vastgelegd in de Grondwet en hoe dit grondrecht enigszins beperkt wordt in de Wet Openbare Manifestaties (WOM).

  Op basis van die wet hebben gemeenteraden vervolgens weer in de Algemene Plaatselijke (of Politie) Verordeningen (APV) de regels voor het melden van een demonstratie opgesteld.

  Maar niet iedereen meldt een demonstratie. Soms omdat men spontaan de straat op gaat, soms omdat men niet weet dat een demonstratie moet worden aangemeld en soms omdat maar een klein aantal mensen hun mening wil uiten.

  Een stad als Den Haag wordt als regeringscentrum, residentie en stad met diplomatieke vestigingen re- gelmatig geconfronteerd met deze niet of niet-tijdig aangemelde demonstraties.

  lees meer

  Hoofdstuk 4 Verbod of beperken van demonstreren in Den Haag

  In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de beperkende maatregelen rondom demonstraties, in de eerste plaats zoals die staan opgesomd in wettelijke regelingen: welke beperkingen mag de burgemeester opleg- gen aan een demonstratie en wanneer mag hij overgaan tot een verbod, hoe vindt het vooroverleg tussen de politie en de organisatie van een demonstratie plaats en hoe dwingend kan de politie in dat overleg bepaalde eisen stellen? Daarna wordt de Haagse praktijk beschreven. In dit hoofdstuk betreft het de- monstraties die van tevoren wel volgens de regels zijn aangemeld. Wel zijn er enkele demonstraties toe- gevoegd die niet voor de termijn van 4 keer 24 uur zijn aangemeld, maar binnen die termijn.

  lees meer

  Hoofdstuk 5 Conclusies

  Vrijheid van meningsuiting. Het is momenteel het gesprek van de dag. Op opiniepagina’s in de krant en in nieuwsprogramma’s op radio en tv hoor je: De cartoons over Mohammed uit een Deense krant zou- den eigenlijk, zonder verder nadenken, ook in de Nederlandse media gepubliceerd moeten kunnen worden, daar moeten we voor staan. Niet publiceren is een vorm van censuur.

  lees meer

  Hoofdstuk 6 Aanbevelingen voor de Haagse Stadspartij
  Voorstel wijzigen APV:
  1. Niet aangemelde demonstraties en tijdstip

  Artikel 10

  1. De organisator van een op een openbare plaats te houden manifestatie, als bedoeld in artikel 4 Wet openbare manifestaties moet vóór de openbare aankondiging van deze vergadering of betoging en ten- minste 4 x 24 uur voordat deze zal worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk kennis
  2. Indien aard of omvang van de manifestatie zulks rechtvaardigen, kan de burgemeester de termijn van 4 x 24 uur

  Zou kunnen worden:

  Artikel 10

  1. De organisator van een op een openbare plaats te houden manifestatie, als bedoeld in de Wet openba- re manifestaties moet (zo mogelijk) vóór de openbare aankondiging van deze vergadering of betoging en tenminste 24 of 48 uur voordat deze zal worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk kennis geven; de burgemeester kan de termijn bekorten
  2. Een kennisgeving, bedoeld als onder 1 is niet noodzakelijk indien de aard of de omvang van de mani- festatie zulks rechtvaardigen

  lees meer

  Hoofdstuk 7 Management samenvatting
  a.   Onderzoek

  Het onderzoek beslaat de jaren 2000 – 2005, met de gemeentegrens van Den Haag als beperking. De evangelisaties (406 aangemelde openbare manifestaties) en de organisaties die erg regelmatig een de- monstratie organiseren (meestal een stille wake, 891 aangemelde openbare manifestaties) zijn daarbij niet meegenomen. Met als uitzondering één manifestatie van de Stichting Japanse Ereschulden.

  lees meer

  Bijlage 2 ‘Afspraken’ van diverse kennisgevingen

  De organisatie verricht de benodigde inspanningen om de deelnemers gedurende gehele demonstratie en manifestatie een gevuld programma te bieden.

  Bij ontwikkelingen in de wereld omtrent de oplopende spanningen tussen VS en bondgenoten en Irak bestaat de mogelijkheid dat er door de burgemeester aan de manifestatie beper- kende voorwaarden kunnen worden opgelegd.

  Bij ordelijk verloop van de demonstratie, waarbij men zich o.a. houdt aan de in het kennis- gevingsformulier aangegeven route, zal de mobiele eenheid zoveel mogelijk uit het zicht van de demonstranten gepositioneerd worden.

  lees meer