• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • buro Jansen & Janssen Europol site

  Artikelen over

  Europol
  Vluchtelingenbeleid
  Openbaarheid

  Orginele Documenten

  Jaarverslagen Europol
  Begrotingen
  Officiële stukken
  Informatisering

  “Een zeldzame bron
  over Europol op het Web”

  lees meer

  Terrorismebestrijding

  29 754 Terrorismebestrijding

  Nr. Lijst van vragen
  Vastgesteld……….

  De vaste commissie van Justitie heeft de volgende vragen over de brief van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake terrorismebestrijding (29 754, nr. 5). De regering heeft deze vragen beantwoord bij brief van…….De vragen en antwoorden zijn hieronder afgedrukt.

  De voorzitter van de commissie,
  De Pater – van der Meer

  De griffier van de commissie,
  Coenen

  lees meer

  Verdragswijziging

  Verdragswijziging RAAD VAN DE EUROPESE UNIE
  Brussel, 9 januari 2001 (16.01)(OR. en)
  5134/01  LIMITE EUROPOL 1 JAI 1

   

  NOTA
  Van: het voorzitterschap
  Aan: het Comité van artikel 36
  Betreft: Mogelijke wijzigingen van de Europol-overeenkomst en mogelijke uitbreiding van Europols bevoegdheden

  1. Inleiding Deze nota snijdt twee vragen aan: is er, met het oog op de effectieve uitvoering van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de conclusies van Tampere en het ontwerp-Verdrag van Nice, een wijziging van de Europol-overeenkomst nodig, en moet er een begin worden gemaakt met de discussie over de uitbreiding van de bevoegdheden van Europol?
  Hieronder volgt een kort overzicht van de mogelijke wijzigingen van de Europol-overeenkomst. Worden die wijzigingen nodig geacht, dan wordt voorgesteld dit te regelen in een protocol tot wijziging van de overeenkomst.

  lees meer

  Bijlage I – 2. Lijst van officiele publikaties

  Naast de in onderstaand overzicht vermelde kamerstukken is gebruik
  gemaakt van stukken uit de rijksbegroting
  van de departementen van Justitie en Binnenlandse Zaken, alsmede
  van m.b.t. vermelde stukken gevoerde
  debatten in de Tweede kamer
  17.363, Wet op de de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  17.975, Nadere wijziging van de opiumwet
  18.895, Verslag van de vaste commissie voor de Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten omtrent haar
  werkzaamheden over de persiode 25 augustus 1981 tot 6 maart
  1985
  18.995, Samenleving en criminaliteit
  19.038, Algemene Rekenkamer, Het functioneren van de Centrale
  Recherche Informatiedienst
  19.073, Algemene wet op het binnentreden
  19.095, Regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in
  verband met persoonsregistraties: Wet
  persoonsregistraties
  19.159, Beleidsplan Automatisering van de Politile
  Informatievoorziening
  19.326, Akkoord tussen de Regeringen van de Benelux, de
  Bondsrepubliek Duitsland en Frankrijk betreffende
  geleidelijke afschaffing van grenscontroles, Schengen, 14 juni
  1985
  19.328, Infiltratie als opsporingstechniek (under-cover agenten;
  pseudo-koop)
  19.535, Wijziging van de politiewet
  19.589 Regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in
  verband met politieregisters: Wet op de
  politieregisters
  19.711, Beleidsvoorstellen onderdeel Politie voor 1987
  19.757, Wijziging van het Wetboek van strafrecht en Strafvordering:
  Anonieme verdachte
  19.774, Wijziging van enkele bepalingen van het Wetboek van
  Strafvordering omtrent de voorlopige hechtenis
  en enige andere onderwerpen
  20.090, Beleidsplan Politie 1988
  20.385, Verslag van de Vaste Commissie voor de Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten omtrent haar
  werkzaamheden over de periode 7 maart 1985 tot 30 november 1987
  20.559, Onderzoek Paspoortproject 20.811, Beleidsplan Politie
  1989
  21.132, Regeerakkoord 1989
  21.302, Beleidsplan Politie 1990
  21.426, Wijziging van de Wet op de weerkorpsen ter zake van de
  particuliere beveiligingsorganisaties
  21.461, Een nieuw politiebestel in de jaren ’90
  21.481, Algemene Rekenkamer, Verslag over 1989
  21.501 – 20, Europese Raad
  21.504, Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, van het Wetboek
  van Strafvordering en enige andere wetten
  ter verruiming van de mogelijkheden tot toepassing van de
  maatregelen van ontneming van wederrechtelijk
  verkregen voordeel en andere vermogenssancties (Pluk ze)
  21.551, Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek
  van Strafvordering in verband met de
  voortschrijdende toepassing van informatietechniek: Wet
  computercriminaliteit
  21.553, Infiltratie BVD
  21.565, Aanvulling van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek
  van Strafvordering met voorzieningen ten
  behoeve van de bestrijding van heling
  21.803, Beleidsplan Politie 1991
  21.819, Verslag van de vaste commissie voor de Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten over haar
  werkzaamheden (juli 1989-juli 1990)
  21.829, Recht in beweging, een beleidsplan voor justitie in komende
  jaren
  21.833, Strafrecht met beleid: Beleidsplan van het openbaar
  ministerie voor de jaren 1990-1995
  21.874, Wet tijdelijke voorzieningen reorganisatie
  politiebestel
  22.036, Verwijdering en vernietiging van dossiers van de
  Binnenlandse Veiligheidsdienst
  22.036, Verwijdering en vernietiging van dossiers van de
  Binnenlandse Veiligheidsdienst
  22.081, Goedkeuring van het op 8 november 1990 te Straatsburg tot
  stand gekomen Verdrag inzake het
  witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en confiscatie van
  opbrengsten van misdrijven
  22.083, Wijziging van de Wet overdracht tenuitvoerlegging
  strafvonnissen en het Wetboek van Strafvordering
  met het oog op de internationale samenwerking gericht op de
  ontneming van wederrechtelijk verkregen
  voordeel
  22.112, Ontwerp-richtlijnen Europese Commissie
  22.268, Wijziging van het Wetboek van Strafrecht inzake algemene
  strafbaarstelling van
  voorbereidingshandelingen
  22.306, Beleidsvoornemens Politie 1992
  22.343, Handhaving milieuwetgeving
  22.355, Algemene Rekenkamer, Criminaliteitsbestrijding
  22.447, Aanvulling van het Wetboek van Strafvordering met
  voorzieningen ten behoeve van het
  DNA-onderzoek in strafzaken
  22.463, Verslag van de vaste Commissie voor de Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten over haar
  werkzaamheden (juli 1990-juli 1991)
  22.483, Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek
  van Strafrecht en enige andere wetten
  (getuigenbescherming)
  22.539, Wijziging van de binnentredingsbepalingen
  22.562, Vaststelling van een nieuwe Politiewet
  22.838, De georganiseerde criminaliteit in Nederland
  22.890, Verslag van de vaste Commissie voor de Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten over haar
  werkzaamheden in de periode juli 1991-juli 1992
  23.009, Melding ongebruikelijke transacties bij financile
  dienstverlening: Wet melding ongebruikelijke
  transacties (MOT)
  23.045, Wijziging van de Wet op de inlichtingen en
  veiligheidsdiensten (opheffing IDB)
  23.047, Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met
  de regeling van het opnemen van
  gesprekken met een technisch hulpmiddel: Direct afluisteren
  23.065, Algemene Rekenkamer, Verslag over 1992
  23.096, Veiligheidsrapportage 1993
  23.108, Wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen in
  verband met het aftappen van GSM
  23.143, TREVI
  23.173, Goedkeuring en uitvoering van de op 20 november 1992 te
  Washington tot stand gekomen
  Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde
  Staten van Amerika inzake de
  wederzijdse samenwerking bij de opsporing, inbeslagneming en
  confiscatie van de opbrengsten van en
  hulpmiddelen voor misdrijven en de verdeling van geconfisceerde
  voorwerpen (Trb. 1994, 0005)
  23.225, Verslag van de vaste Commissie voor de Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten over haar
  werkzaamheden in de periode juli 1992 – december 1992
  23.251, Partile wijziging van het Wetboek van Strafvordering:
  Herziening van het gerechtelijk vooronderzoek
  23.444, Wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen,
  het Wetboek van Strafrecht en het
  Wetboek van Strafvordering in verband met de doorbreking van het
  exclusieve recht van de concessiehouder in
  hoofdzaak door middel van de invoering van een gelimiteerd
  vergunningenstelsel voor specifieke vormen van
  openbare mobiele telecommunicatie
  23.446, De landelijke werving, de selectie en het onderwijs voor de
  politie: LSOP-wet
  23.478, Wet particuliere beveiligingsorganisaties en
  recherchebureaus
  23.490, Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag
  23.547, Samenvoeging ECD en AID
  23.593, De opheffing van het interegionaal rechercheteam
  Noord-Holland/Utrecht (IRT)
  23.635, Algemene Rekenkamer, Politiesterkte
  23.655, Nationale ombudsman, Jaarverslag 1993
  23.672, Stand van wetgeving ter herziening van het Wetboek van
  Strafvordering
  23.681, Partile wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere
  wetten in verband met de opheffing van
  het cumulatieverbod inzake de oplegging van hoofdstraffen
  23.700, Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  23.704, Regelen inzake de confiscatie van met criminaliteit in
  verband staand vermogen: Wet confiscatie
  crimineel vermogen
  23.705, Wijziging Wetboek van Strafvordering: Vormverzuimen
  23.715, Regeerakkoord 1994
  23.777, Wet inzake de wisselkantoren
  23.815, Internationale politile samenwerking
  23.956, Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in
  1993
  23.989, Wijziging van de bepalingen uit het Wetboek van
  Strafvordering betreffende het proces-verbaal van de
  terechtzitting en het vonnis
  23.993, Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten
  met het oog op de opneming in het
  Wetboek van Strafrecht van eenvormige strafbepalingen inzake het
  verstrekken van onware gegevens en het
  nalaten te voldoen aan wettelijke verplichtingen om tijdig gegevens
  te verstrekken (concentratie
  strafbaarstelling frauduleuze gedragingen)
  24.034, Reorganisatie van het openbaar ministerie
  24.077, Drugbeleid
  24.107, Herziening van de Wet wapens en munitie
  24.123, Bestelling van locomotieven door de NS
  24.125, Nationale Ombudsman, Jaarverslag 1994
  24.139, Regels met betrekking tot naar buitenlands recht
  opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende
  kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheden geheel of nagenoeg
  geheel in Nederland verrichten en
  geen werkelijke band hebben met de staat naar welk recht zij zijn
  opgericht: Wet op de formeel buitenlandse
  vennootschappen
  24.141, Regels van internationaal privaatrecht met betrekking tot
  corporaties: Wet conflictenrecht corporaties
  24.147, Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten van haar werkzaamheden in
  het jaar 1994
  24.163, Wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen,
  de Mediawet, de
  Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 en het Wetboek van Strafvordering in
  verband met de liberalisering van
  kabelgebonden telecommunicatie-inrichtingen
  24.167, Europese samenwerking op het gebied van Justitie en
  Binnenlandse Zaken
  24.175, Algemene Rekenkamer, Beheersing informatiebeveiliging
  24.219, Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met
  de verlengingsprocedure van voorlopige
  hechtenis
  24.225, Veiligheidsbeleid 1995 – 1998
  24.252, Aanpassing regelgeving met betrekking tot de advocatuur
  24.263, Vaststelling van een Penitentiaire beginselenwet en daarmee
  verband houdende intrekking van de
  Beginselenwet gevangeniswezen met uitzondering van de artikelen 2
  tot en met 5 en wijzigingen van het
  Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering alsmede
  enige andere wetten (Penitentiaire
  beginselenwet)
  24.269, Wijziging van het Wetboek van Strafrecht
  (mensensmokkel)
  24.420, Beleidsvoornemens Politie 1996
  24.470, Ontslag van de procureur-generaal van Amsterdam
  24.500, Algemene Rekenkamer, Beheer en controle EG-geldstromen in
  Nederland
  Stenografisch verslag van een besloten algemeen overleg d.d. 29
  november 1994 van de vaste Commissie
  voor Justitie met de minister van Justitie, W. Sorgdrager, D66,
  over de inbraak bij officier van justitie Valente in
  Amsterdam
  Kort verslag van een besloten algemeen overleg d.d. 6 december 1994
  van de vaste Commissie voor Justitie
  met de minister van Justitie, W. Sorgdrager, D66, naar aanleiding
  van de mededelingen van hoofdofficier van
  Justitie te Amsterdam, mr. J. Vrakking in de NRC van 2 december
  1994

  Wetgeving; Belgi

  lees meer

  Sluipend Europol

  De Groene Amsterdammer van 16 april 1997

  door Wil van der Schans

  Europol wordt toch de Europese FBI waar Helmut Kohl van droomt. Uit nieuwe documenten blijkt dat Brussel bezig is de Europolitie van nieuwe mandaten en bevoegdheden te voorzien. De nationale politiek staat met een mond vol tanden.

  NOORDWIJK 5 en 6 februari 1997. In Hotel Huis ter Duyn krijgt minister Sorgdrager een historische kus van haar Franse collega Toubon. De ruzie tussen Nederland en Frankrijk over de harmonisering van het drugsbeleid wordt hier liefdevol bijgelegd. Terwijl de voltallige internationale pers uitgebreid verslag doet van deze galante gebeurtenis, wordt op de tweede verdieping van Huis ter Duyn driftig doorvergaderd. Onder voorzitterschap van directeur-generaal Vreemdelingenbeleid en Internationale Zaken J. Demmink van het ministerie van Justitie bespreekt ‘de Groep op Hoog Niveau’, de zogeheten High Level group, het Europees actieplan voor de georganiseerde misdaad.

  lees meer

  Sluipend Europol

  De Groene Amsterdammer van 16 april 1997

  Europol wordt toch de Europese FBI waar Helmut Kohl van droomt. Uit nieuwe documenten blijkt dat Brussel bezig is de Europolitie van nieuwe mandaten en bevoegdheden te voorzien. De nationale politiek staat met een mond vol tanden. lees meer

  jansen van archive

  13 – 10- 2004

  Bijna alle ant-terrorismemaatregelen in Nederland nog eens op een rij
  Alle artikelen over terrorismebestrijding bij

   

  12 -5 – 2004 Observant nr 26
  De laatste elektronische nieuwsbrief van Buro Jansen & Janssen. Abonneer je nu!
  8 – 5 – 2004 Ervaringen met de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst De asielzoeker en de geheim agent
  NRC , 8 mei 2003, Wil van der Schans en Erik Timmerman
  De macht van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst neemt toe sinds de moslimextremistische aanslagen. De AIVD krijgt steeds meer bevoegdheden om terreur op te sporen. Maar houdt de geheim agent zich aan de wet? ÔFreek beloofde me een verblijfsvergunning in ruil voor informatie.’
  8 – 5 – 2004 De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de burger,
  ervaringen van actievoerders en vreemdelingen
  Justitiele Verkenningen, nr 3, mei 2004
  Mag de AIVD zich eigenlijk wel bijzondere inlichtingenmiddelen inzetten tegen anti-globalisten en in hoeverre houdt de de AIVD zich aan de regels bij de benadering van asielzoekers
  8 – 5 – 2004 Special van Justitiele Verkenningen over inlichtingendiensten
  Met bijdrages van oa. voormalig BVD-agent F. Hoekstra (infiltratie in de prakrijk), C. Wiebes (problemen rondom de internationale intelligence liaison), C. Fijnaut (inlichtingendiensten in Europa en Amerika) en L. van Wifferen (gebruik van AIVD-informatie in het strafproces).
  26 – 4 – 2004 Observant nr 25
  De laatste elektronische nieuwsbrief van Buro Jansen & Janssen. Abonneer je nu!
  30 – 4 – 2004 Verplicht DNA afstaan na veroordeling
  Ravage #7 van 30 april 2004

  Het wordt binnenkort mogelijk om van iedereen die veroordeeld wordt voor een delict waar een maximumstraf van vier jaar of langer op staat, DNA af te nemen en op te slaan. Een meerderheid van het Nederlandse parlement stemde kortgeleden in met een wetsvoorstel van minister Donner (Justitie).

  09 – 4 – 2004 Spaanse inlichtingendienst blundert
  Terrorismebestrijding in teken van incidentenpolitiek
  Ravage #5 van 9 april 2004

  Het opsporingsonderzoek naar de verdachten van de aanslagen in Madrid verloopt voortvarend. Er zijn zoveel sporen achtergelaten door de daders dat het merendeel vand e verdachten inmiddels achter slot en grendel zit. Opmerkelijk is dat een deel van de arrestanten al langere tijd door de inlichtingendiensten in de gaten werd gehouden.

  27 – 3 – 2004 Observant nr 24
  De laatste elektronische nieuwsbrief van Buro Jansen & Janssen. Abonneer je nu!
  27 – 3 – 2004 Eigen inlichtingen eerst, Europese spionage, door Jelle van Buuren en Wil van der Schans

  nr 13 , 27 – 3 – 2004

  Na de aanslagen in Madrid klinkt alom de roep om een gezamenlijke Europese aanpak van de terreurbestrijding. Diezelfde roep klonk na de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten. Een indrukwekkende serie maatregelen en actieplannen werd gelanceerd, maar die blijken in praktijk weinig effect te hebben gesorteerd. Waarom lukt het de Europese Unie toch zo slecht om politie- en inlichtingendiensten te laten samenwerken?
  Met de benoeming van een terrorismepaus, die de coördinatie van de Europese terreurbestrijding ter hand gaat nemen, nieuwe wettelijke maatregelen en vooral veel goede voornemens denken de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de Europese lidstaten een adequaat antwoord te hebben gevonden op het vermeende gebrek aan effectieve Europese terreurbestrijding. Maar direct werd al duidelijk dat een écht Europees antwoord er niet in zit. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk lieten weten vooral onderling inlichtingen te willen uitwisselen en er niet over te peinzen alle lidstaten te laten delen in de geheimen van hun nationale inlichtingendiensten – laat staan de tien nieuwe lidstaten die in mei aanschuiven aan de Europese beleidstafels.

  3 – 3 – 2004 Observant nr 23
  De laatste elektronische nieuwsbrief van Buro Jansen & Janssen. Abonneer je nu!
  16 – 1 – 2004 Jacht op gewelddadige anarchisten
  Antiterrorismedeskundigen uit verschillende landen, waaronder Nederland, besloten in Rome tot de vorming van een speciale Task Force voor het onderzoek naar ‘opstandige anarchistische acties’. Dit naar aanleiding van de bombrieven die naar verschillende Europese instellingen zijn gestuurd.
  Ravage #1 van 16 januari 2004
  Wil van der Schans
  15 – 12 – 2003 Nieuwe uitgave: Keizer in Lompen, politiesamenwerking in Europa

  Jelle van Buuren en Wil van der Schans
  ISBN 90 6728 126 3
  Uitgeverij Papieren Tijger
  Keizer in lompen – politiesamenwerking in Europa’ is het verslag van een journalistieke speurtocht naar de samenwerking van politiediensten in de Europese Unie. Aan de hand van eigen onderzoek en interviews met wetenschappers, advocaten, politiechefs en ambtenaren schetsen de auteurs Jelle van Buuren en Wil van der Schans een beeld van de moeizame ontwikkeling van een Europees rechtssysteem.
  15 – 12 – 2003 Observant nr 22

  15 – 12 – 2003 Nieuwe Terrorismewet, ook activist kan terrorist zijn

  Volgens de Wet Terroristische Misdrijven is samenspannen voor terroristische misdrijven en het werven voor gewapende strijd strafbaar. Ook vindt een meerderheid in de Tweede Kamer dat radicale (dieren)activisten als terrorist vervolgd moeten kunnen worden.
  Ravage nr 16, 19 december 2003
  door Wil van der Schans

  15 – 12 – 2003 Voortaan je pas op zak, identificatieplicht vanaf 2005

  Een meerderheid van de Tweede Kamer stemt binnenkort in met een algehele identificatieplicht. Volgens minister Donner is het nadrukkelijk niet de bedoeling dat de politie grootschalige identiteitscontroles gaat houden. Niet iedereen is daar even gerust op.
  Ravage nr 16, 19 december 2003
  door Erik Timmerman

  24 – 11 – 2003 Nieuwe uitgave: Misleidende Methode
  over hoe de AIVD vluchtelingen benadert

  Uitkomst van een onderzoek naar de wijze waarop de AIVD vluchtelingen benaderd. De AIVD beloofd in ruil voor informatie nog steeds verblijfsvergunningen soms wordt die ook gegeven, in andere gevallen breekt de AIVD juist zijn belofte. Ook de IND verzamelt veel informatie over vreemdelingen en werkt nauw samen met de AIVD.
  20 – 11 – 2003 Observant nr 21
  Achtergonden over Misleidende Methode
  27 – 06 – 2003 AIVD in de rechtszaal, Donner wil bewijsmateriaal AIVD wettig maken
  Tot tweemaal toe leidde rechtszaken tegen vermeende moslim-terroristen in Rotterdam, die gebaseerd waren op informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) tot vrijspraak van de verdachten. Dit deed de discussie weer oplaaien over een wetswijziging, die mogelijk moet maken dat informatie van de AIVD gebruikt kan worden in processen tegen terroristen. Minister van Justitie Donner kondigde op 20 juni aan een wetswijziging voor te bereiden. Glijdt Nederland alsnog af naar een geheime dienststaat?
  Ravage nr 9, 27 juni 2003
  door Wil van der Schans
  20 – 06 – 2003 Observant nr 20
  Snuffelstaat nu helemaal online
  04 – 04 – 2003 Globalisten onder de loep
  Hoewel het ‘globalisme’ al weer min of meer over het hoogtepunt heen lijkt, in ieder geval wat betreft media-aandacht, neemt de aandacht van de kant van politie- en inlichtingendiensten niet bepaald af. De afgelopen tijd lieten deze diensten zowel op internationaal, nationaal als regionaal niveau blijken onverminderd geïnteresseerd te zijn in globalisten.
  Ravage, door Erik Timmerman
  04 – 04 – 2003 Observant nr 19
  Met oa.
  Ambtsbericht van de BVD over Takfir Wal Hijra

  Veiligheidsdienst mag veel te veel
  , door Louis Sèvéke
  Uitwisseling van opsporings- en terrorisme-informatie
  Rapport van de Algemene Rekenkamer

  01 – 03 – 2003   Identificatieplicht
  Iedereen van twaalf jaar en ouder moet voortaan een geldig legitimatiebewijs bij zich dragen. Dat is althans de mening van demissionair minister van Justitie Donner. Begin december 2002 stuurde hij een ontwerpwetsvoorstel over de identificatieplicht voor advies rond naar onder meer het College Bescherming Persoonsgegevens, de Raad van Hoofdcommissarissen, het Openbaar Ministerie, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten.
  Identificatieplicht.nl, door Erik Timmerman
  01 – 03 – 2003 Observant nr 18
  Met oa.
  Openheid AIVD is eenzijdig door Louis Sèvéke
  Voordracht benoeming Commissie van Toezicht betreffende IVD
  Satellietinterceptie voor opsporingsdoeleinden , door Jelle van Buuren
  Rapport van de werkgroep wetgeving informatie-uitwisseling
  04 – 12 – 2002 Veiligheidsdienst moet jihad-huiswerk overdoen
  Afgelopen week verscheen het rapport ‘Rekrutering in Nederland voor de jihad, van incident naar trend’ van de hand van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Het rapport veroorzaakte veel politieke ophef terwijl er feitelijk weinig hard wordt gemaakt door de AIVD. Het kan ook anders, vinden Erik Timmerman en Wil van der Schans, Eindhovens Dagblad, 14 december 2002
  20 – 11 – 2002 Schone Schijn,
  Smerige streken in de strijd tussen burgers en bedrijven
  Eveline Lubbers en anderen
  Uitgeverij Fagel
  ISBN 90 5914 122 9
  prijs: € 19,95
  Schone schijn leert bezorgde burgers, organisaties en actiegroepen de strategieën van misleiding en manipulatie te herkennen, en laat zien hoe je daar met behulp van de nieuwe media en de nodige creativiteit op kunt reageren. Door de vele internationale bijdragen biedt Schone schijn een uiterst informatief overzicht van de stand van zaken in de global battle.
  10 – 11 – 2002 Snuffelstaat, Nederland en de BVD
  Buro Jansen & Janssen
  Uitgeverij Fagel

  isbn: 9059141210
  prijs: € 15,95

  Vrijwel onopgemerkt heeft Nederland een nieuwe wet op de inlichtingendiensten gekregen. De BVD heet sinds 1 juni jl. plotseling AIVD. Maar wat is er nog meer veranderd? In Snuffelstaat brengen we in kaart hoe de dienst infiltreert in bonafide milieu-organisaties, hoe ze zich mengt onder hooligans, zich bemoeit met taxi-chauffeurs, met moskeeën en georganiseerde misdaad.
  Hoe gaat de dienst daarbij te werk? Hoe zit het precies met de vaak discutabele samenwerking met de politie? Is er na 11 september 2001 nog wel sprake van enige democratische controle? De AIVD denkt iedereen ongestraft te kunnen beloeren.
  Wij loeren terug.
  01 – 09 – 2002 Europol aktiever na 11 september
  De aanslagen van 11 september 2001 op het WTC in New York en het Pentagon in Washington hebben in Europa geleid tot een flinke versnelling van politie- en justitiesamenwerking. Het proces van intensiever samenwerking, dat al in oktober 1999 in het Finse Tampere was ingezet, kreeg een flinke push. Europol zet de eerste stappen richting een Europese FBI. Onder druk van de omstandigheden worden een aantal essentiele discussies snel afgeraffeld.
  EUforum , door Wil van der Schans en Jelle van Buuren
  11 – 08 – 2002 Studeren op kosten van politie…
  Enkele honderden ravers van GroenFront! hielden eind juni urenlang een snelweg bezet en stuurden daarmee het verkeer in en rond Utrecht flink in de war. Politie, justitie en burgemeester bleken volledig verrast. Met name de politie kon zich dit aantrekken, haar informatiepositie liet blijkbaar te wensen over. Onlangs probeerde zij een activist voor zich te winnen als informant.
  Ravage, door Erik Timmerman
  11 – 08 – 2002 Met de stroom mee

  De BVD, tegenwoordig AIVD, heeft definitief zijn nieuwe vijand gevonden. Eerder was er volgens de dienst geen vuiltje aan de lucht. Nu is er plots sprake van allarmerend ‘moslimextremisme’, aldus het jongste AIVD-jaarverslag.
  De Groene, door Joeri Boom & Erik Timmerman

   

   

   

  15 januari 2003

   

  16 december 2002

  Veiligheidsdienst moet jihad-huiswerk overdoen
  Eindhovens Dagblad, 14 december 2002
  Afgelopen week verscheen het rapport ‘Rekrutering in Nederland voor de jihad, van incident naar trend’ van de hand van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Het rapport veroorzaakte veel politieke ophef terwijl er feitelijk weinig hard wordt gemaakt door de AIVD. Het kan ook anders, vinden Erik Timmerman en Wil van der Schans

  20 november 2002

  Schone Schijn,
  Smerige streken in de strijd tussen burgers en bedrijven
  Eveline Lubbers en anderen
  Uitgeverij Fagel
  ISBN 90 5914 122 9
  prijs: € 19,95
  te koop in de boekhandel
  te bestellen door overmaking van € 22,20
  op girorek 603904 t.n.v. Stichting Res Publica te Amsterdam
  vermeld bij girotel altijd adres!
  InhoudsopgaveSchone schijn leert bezorgde burgers, organisaties en actiegroepen de strategieën van misleiding en manipulatie te herkennen, en laat zien hoe je daar met behulp van de nieuwe media en de nodige creativiteit op kunt reageren. Door de vele internationale bijdragen biedt Schone schijn een uiterst informatief overzicht van de stand van zaken in de global battle.

  Eveline Lubbers is sinds vijftien jaar actief als onderzoeksjournalist en medeoprichter van Buro
  Jansen & Janssen, dat zich bezighoudt met het kritisch volgen van politie en inlichtingendiensten. Ze publiceerde over een breed scala van onderwerpen, onder andere in Vrij Nederland, de Groene Amsterdammer en Ravage. Voor een overzicht van haar werk zie http://www.evel.nl


  5 november 2002

  Snuffelstaat,
  Nederland en de BVD

  Buro Jansen & Janssen
  Uitgeverij Fagel

  isbn: 9059141210
  prijs: € 15,95
  te koop in de boekhandel
  te bestellen door overmaking van € 18,20
  op girorek 603904 t.n.v. Stichting Res Publica te Amsterdam
  vermeld bij girotel altijd adres!

  Vrijwel onopgemerkt heeft Nederland een nieuwe wet op de inlichtingendiensten gekregen. De BVD heet sinds 1 juni jl. plotseling AIVD. Maar wat is er nog meer veranderd? In Snuffelstaat brengen we in kaart hoe de dienst infiltreert in bonafide milieu-organisaties, hoe ze zich mengt onder hooligans, zich bemoeit met taxi-chauffeurs, met moskeeën en georganiseerde misdaad.
  Hoe gaat de dienst daarbij te werk? Hoe zit het precies met de vaak discutabele samenwerking met de politie? Is er na 11 september 2001 nog wel sprake van enige democratische controle? De AIVD denkt iedereen ongestraft te kunnen beloeren.
  Wij loeren terug.

  1 oktober 2002

  Studeren op kosten van politie…
  Ravage, 11 augustus 2002
  Enkele honderden ravers van GroenFront! hielden eind juni urenlang een snelweg bezet en stuurden daarmee het verkeer in en rond Utrecht flink in de war. Politie, justitie en burgemeester bleken volledig verrast. Met name de politie kon zich dit aantrekken, haar informatiepositie liet blijkbaar te wensen over. Onlangs probeerde zij een activist voor zich te winnen als informant.

   

  Europol aktiever na 11 september
  EUforum, september 2002

  De aanslagen van 11 september 2001 op het WTC in New York en het Pentagon in Washington hebben in Europa geleid tot een flinke versnelling van politie- en justitiesamenwerking. Het proces van intensiever samenwerking, dat al in oktober 1999 in het Finse Tampere was ingezet, kreeg een flinke push. Europol zet de eerste stappen richting een Europese FBI. Onder druk van de omstandigheden worden een aantal essentiele discussies snel afgeraffeld.

  14 juni 2002

  NIEUWE UITGAVE

  Battling Big Business

  Countering greenwash, front groups and other forms of corporate deception

  Edited by Eveline Lubbers

  Deel een van dit boek analyseert een breed spektrum van zg. corporate counter-strategies, maatregelen die grote bedrijven nemen om hun critici de wind uit de zeilen te nemen. De case- studies varieren van relatief onschuldige PR strategien tot complete inlichtingen-operaties. Deel twee geeft praktische adviezen voor activisten en bezorgde burgers om dit soort manipulatieve strategien te herkennen, en laat zien hoe je daar met de nodige kreativiteit en het gebruik van nieuwe media op kunt reageren.

  Met de stroom mee
  door Joeri Boom & Erik Timmerman

  De BVD, tegenwoordig AIVD, heeft definitief zijn nieuwe vijand gevonden. Eerder was er volgens de dienst geen vuiltje aan de lucht. Nu is er plots sprake van allarmerend ‘moslimextremisme’, aldus het jongste AIVD-jaarverslag.

  Op jacht naar links, Interessante internetzaken
  door Eveline Lubbers

  In april waren er een aantal interessante Internet zaken, die een vraag gemeen hadden: wie bepaalt er wat er mag op Internet – en kan de rechter bepaalde informatie, of het linken ernaar, zomaar verbieden? Essentiele kwesties dus, als je bedenkt dat het wereldwijde web bestaan bij de gratie van verbindingen die mensen leggen met elkaars pagina’s.

  8 mei 2002

  Escape
  door Erik Timmerman

  Enkele jaren geleden constateerde men bij de politie dat er nogal wat viel aan te merken op de samenwerking tussen de verschillende politieregio’s. Dit frustreerde met name rechercheonderzoeken naar vormen van criminaliteit waarin het werkveld van de daders of dadergroepen zich uitstrekt over meerdere regio’s. Een jaar of drie geleden werd daarom besloten tot het instellen van Bovenregionale rechercheteams. Zo’n team wordt ‘geadopteerd’ door één politieregio, dat wil zeggen dat dat korps de leiding heeft en het BRT ook die regio als standplaats heeft. Daarnaast leveren de andere betrokken korpsen geld en menskracht. Tot nu toe waren er BRT actief op de terreinen: overvallen op supermarkten, mensenhandel / vrouwenhandel, kinderporno, synthetische drugs, vuurwapens, woninginbraken, voertuigcriminaliteit en milieu. Op 21 november 2000 diende het politiekorps IJsselland (waaronder o.a. Zwolle, Kampen en Deventer vallen) het voorstel in tot de vorming van een BRT op het gebied van dierenrechtenactivisme. De Commissie Bovenregionale Opsporing, de commissie die bepaald op welk gebied een BRT gevormd wordt, heeft op 8 januari 2001 positief besloten tot de instelling van een BRT op het gebied van dierenrechtenactivisme. Het team heeft de naam ‘ESCAPE’ gekregen en heeft als adoptiekorps de politieregio IJsselland.

  19 maart 2002

  BEN JIJ EEN KALE KIP? Het verhalen van schade op actievoerders;
  door Eva Oling

  Het is niet ongebruikelijk dat bedrijven en instanties die last hebben van acties proberen om de schade van een actie te verhalen. Publex vervolgde al eerder een andere kladder en ook bezetters van het WBA, demonstrerende koerden en antimilitaristen kregen met schadeclaims te maken. Dit zal gezien de opkomende claimcultuur in de toekomst eerder meer dan minder gebeuren. Tot nu toe was er in actiehandleidingen weinig aandacht voor dit verschijnsel, daarom nu wat meer informatie zodat je niet onvoorbereid in de portemonnee wordt getroffen.

  IMSI-catcher in Nederland ingevoerd
  door Jelle van Buuren

  Vanaf maart 2002 beschikt de politie over een nieuw opsporingsmiddel: de IMSI-catcher. Dankzij dit apparaat kunnen opsporingsdiensten het telefoonnummer achterhalen van mobiele telefoons met pre-paid kaarten.

  Terroristen!!!
  door Jelle van Buuren

  Demonstranten die zich verzetten tegen globalisering of te hoop lopen tijdens Europese topontmoetingen zijn het werktuig van terroristische organisaties. Althans, dat vindt EU-voorzitter Spanje. Inlichtingendiensten moeten daarom de politieke activisten als potentiÔle terroristen in de gaten gaan houden.

  Geen druppel bloed en geen klodder spuug!
  Over de sommatie aan een linkse activiste uit Nederland om in Aken een DNA-test te ondergaan.

  Medio januari 2002 ontving een in Nederland wonende vrouw een aangetekende brief van het Bundeskriminalamt (BKA [Duitse federale recherche]). In opdracht van de Bundesanwaltchaft (BAW [federale Openbaar Ministerie]) werd ze “wegens verdenking van lidmaatschap van een terroristische organisatie en andere strafbare feiten [aanslagen van de `Antiimperialistischen ZelleÍ Ü AIZ)” gesommeerd om op 31 januari 2002 op het Akense hoofdbureau van politie langs te komen, voor het afstaan van speekselmateriaal. Daarnaast werd haar in deze brief van 17 januari 2002 medegedeeld “dat in geval van niet verschijnen over gegaan zal worden tot het uitvaardigen van een aanhoudingsbevel om de maatregel ten uitvoer te kunnen brengen”. De vrouw in kwestie heeft deze sommatie niet opgevolgd.

  STAATSVEILIGHEID IN DE SCHOOLBANKJES?
  door Louis Seveke

  Bij de commotie die ontstond rond de uitlatingen van staatsecretaris Adelmund over het islamitisch onderwijs sneeuwden een aantal belangrijke vragen onder. Waarom deed de BVD onderzoek naar islamitisch onderwijs? Wat is de kwaliteit van het onderzoek? Waarom volgde een openbaar rapport van de geheime dienst? En: wat had en heeft de Binnenlandse Veiligheidsdienst Ÿberhaupt te zoeken in de schoolbankjes?.

  11 februari 2002

  Spaans voorstel om anti-globalisten op te nemen in terrorisme databank.

  29 januari 2002

  ‘Tips tegen tralies’ , nu helemaal online

  Activisten en politie, justitie en inlichtingendiensten

  Activisten en politie, justitie en inlichtingendiensten, het blijft een moeizame relatieÉ Het is als activist bijna onmogelijk om niet met hen in aanraking te komen. Dit boek geeft een inzicht in de verschillende diensten die er zijn, hoe ze werken en hoe je zo weinig mogelijk door ze lastig gevallen kunt worden. Ook is het een praktische handleiding voor je rechten in de bak, hoe een verhoor werkt en wat je kunt doen als een politie- of inlichtingendienst je benaderd. Niet om paranoia van te worden, maar juist om paranoia te vermijden. Dit boek is zeker niet alleen voor de jonge, beginnende activist bedoeld. De praktijk wijst uit dat ook de zogenaamde doorgewinterde actievoerder nog wel eens een steekje laat vallen. Je bent tenslotte nooit te oud om wat te lerenÉ

  De vader van de bruid

  Op het ministerie van Economische Zaken, waar Jorge Zorreguieta de post van Landbouw bezette, wist men wel degelijk, en naar nu blijkt al in een zeer vroeg stadium, dat het land een probleem had. Om het imago van Argentinië internationaal te verbeteren, huurde het ministerie onmiddellijk na de staatsgreep het gerenommeerde Amerikaanse pr-bureau Burson Marsteller in. Het contract werd tot tweemaal toe verlengd en liep tot in het voorjaar van 1981.

  Amsterdam verandert zaterdag 2 februari in politiestaat, door Rene Danen Raadslid Amsterdam Anders/De Groenen

  De Amsterdamse binnenstad verandert zaterdag 2 februari tijdens het koninklijk huwelijk in een heuse politiestaat. In de pr- praatjes van burgemeester Cohen en de politieleiding wordt vooral de nadruk gelegd op het feestelijke karakter van de dag. Maar uit interne politiestukken blijkt dat er vergaande veiligheidsmaatregelen zijn genomen die de privacy van de Amsterdamse burger en de bezoeker van de stad ernstig aantasten. Zo is er sprake van screening van tienduizenden bezoekers, videobewaking van de gehele binnenstad en zijn er maar liefst 8.000 ordebewakers op de been.

  Spaanse kraker opgepakt wegens vermeende ondersteuning van ETA

  Op woensdag 16 januari 2002 werd op klaarlichte dag, in een Albert Heijn-supermarkt in het centrum van Amsterdam, de 35 jarige Spaanse kraker Juan Ramón Rodríquez Fernández (Juanra) door een arrestatieteam opgepakt. Met een zak over zijn hoofd werd hij afgevoerd en vastgezet op het Amsterdamse hoofdbureau van politie om kort daarop overgebracht te worden naar een Extra Beveiligde Inrichting (EBI) (waarschijnlijk te Vught) waar hij onder verzwaard regime wordt vastgehouden en papieren kleren moet dragen. Juanra wordt sinds augustus 2001 door de Spaanse autoriteiten gezocht wegens vermeende ondersteuning van het `Barcelona-commando’ (ook wel aangeduid als comando Gorbea) van de Baskische afscheidingsbeweging ETA.

  30 mei 2001

  De Dierenrechtenpraatgroep van de BVD

  Op zondag 25 maart, midden in de MKZ-crisis gaat een groot deel van de grootste Nederlandse varkensslachterij in Boxtel in vlammen op. Naar later blijkt een, wat uit de hand gelopen, actie van het Dierenbevrijdingsfront. In diezelfde periode probeert de BVD een informant te werven in Nijmegen. De jongeman moet infiltreren in kringen van radicale dierenrechtenactivisten. De beoogde informant zou voor de BVD echter niet de daders van acties als in Boxtel – liefst van tevoren – hoeven aan te wijzen. Of toch?.

  21 februari 2001

  Uitbreiding Europol-site
  De discussie over Europol’s rol na Tampere gaat nu over taakuitbreiding en nieuwe bevoegdheden

  21 februari 2001

  De mol, of: codenaam Camus.

  Manfred Schlickenrieder was de grote man van Gruppe 2, een ‘archief voor de linkse beweging’. Onlangs werd onthuld dat zijn video- en documentatiecentrum diende als front voor een inlichtingennetwerk. Met behulp van Duitse en Italiaanse inlichtingendiensten hield Schlickenrieder sinds begin jaren tachtig radicale linkse groepen in Europa in de gaten.

  Drie artikelen van Jansen & Janssen:

  https://www.burojansen.nl/artikelen/gruppe1.html

  https://www.burojansen.nl/artikelen/gruppe2.html

  https://www.burojansen.nl/artikelen/gruppegr.html

  21 februari 2001

  Amsterdamse krakers benaderd

  Onlangs werden in Amsterdam minstens twee mensen benaderd om de politie te voorzien van informatie over de plaatselijke kraakscene. Hoewel men zich uitgaf voor recherche c.q. Jeugd- en Zedenpolitie, ligt benaderingen door de Regionale Inlichtingendienst (RID) meer voor de hand
  https://www.burojansen.nl/artikelen/kraakben.html

  18 januari 2001

  Overheid zit in haar maag met kritische burgers

  Het verzet tegen grote infrastructurele projecten in Nederland neemt toe. Met name rond de Betuwelijn en de uitbreiding van Schiphol is dit goed zichtbaar. Brede coalities van jonge, radicale milieuactivisten als GroenFront! en meer gevestigde organisaties als Milieudefensie en Natuur en Milieu komen in het geweer tegen een steeds verdergaande aantasting van het milieu.

  22 november 2000

  E-zine ‘Observant’ nu ook op het net
  Sinds juli dit jaar kan iedereen zich aboneren op het Jansen & Janssen E-zine ‘Observant’. De oude nummers staan nu ook het Net.

  8 november 2000

  Cameratoezicht is vooral politiek middel
  Op 13 oktober vond in Zeist het congres ‘Technologie en Criminaliteitspreventie’ plaats. Doel van dit congres was ‘u stimuleren na te denken over technologische ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan een veiliger samenleving’. Het ochtendprograma stond in het teken van cameratoezicht. Een verslag.

  Cameratoezicht, goed bekeken?
  Terwijl het met de invoering van cameratoezicht op het August Allebéplein nog relatief stil bleef, lijkt er rond de plannen voor camera’s op de Nieuwendijk en in het wallengebied meer deining te ontstaan. Zo berichtte het Parool er de afgelopen week enkele malen over. Dat een grondige discussie hoognodig is bleek afgelopen zaterdag. Haast ongemerkt is Amsterdam vol komen te hangen met camera’s.

  1 oktober 2000

  De straat is van ons allemaal…toch?
  Amsterdam, die tolerante stad, de stad waar alles kan en alles mag. Elders in Nederland en ook in het buitenland leeft dit beeld nog sterk. Amsterdammers die de ontwikkelingen in de stad een beetje volgen weten wel beter. Sinds enkele jaren roert met name de politie zich in het debat om de openbare ruimte. ‘Het gezag op straat moet teruggewonnen worden’ zoals dat heet.

  28 september 2000

  Uitbreiding Europol-site
  Op de dag dat de Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken vergaderen publiceert Jansen & Janssen de documeneten waar ze het niet over hebben:
  Wat wordt de rol van Europol bij gezamenlijke Europese opsporingsteams?

  29 augustus 2000

  Zoom – Dossier Cameratoezicht
  Het cameratoezicht op straat grijpt om zich heen in Nederland. Buro Jansen & Janssen inventariseert.

  20 augustus 2000

  Making up the rules: Interception versus privacy
  English version: Dossier Cryptography

  17 juli 2000

  Tips tegen tralies
  Als activist kom je regelmatig met politie en justitie in aanraking. Dit boek geeft een inzicht in wat je allemaal kan overkomen. Niet om paranoia van te worden, maar juist om paranoia te vermijden.

  6 juli 2000

  De jaarversslagen van de Dutch Desk van Europol
  Elk jaar brengt de Dutch Desk bij Europol een jaarverslag uit over haar activiteiten. Hier die van 1996, 1997 en 1998

  23 juni 2000

  Kamer houdt hoorzitting over Echelon
  Persbericht van J&J en Bits of Freedom

  19 juni 2000

  Parlement moet onderzoek doen naar Echelon
  gepubliceerd in NRC Handelsblad Opinie-pagina

  Nieuw bij Luisterrijk

  Centraal Informatiepunt Telecommunicatie
  Centrale tapkamer KLPD grootste van Europa

  8 juni  2000

  Jaarverslag 1999 Europol
  Het laatste jaarverslag van Europol. Wat doet die dienst nu eigenlijk allemaal?

  7 juni  2000

  De Vluchteling Achtervolgd
  Een onderzoek uit 1991 naar de bemoeienis van de BVD en PID met vreemdelingen. Eindelijk helemaal online!

  15 mei 2000

  Dossier Cryptografie
  Aftappen: regelgeving versus privacy
  Dossier Cryptografie geeft inzicht in de ontwikkelingen rond cryptografie regelgeving en het aftappen van telecommunicatie. Het dossier is gemaakt op initiatief van Bits of Freedom, een privacy en burgerrechten organisatie voor de informatie samenleving.

  Amsterdam politiestad?
  Met de EK 2000 glijdt Nederland af naar een politiestaat. Deze maand behandelt de Amsterdamse gemeenteraad een nieuwe APV. Massale arrestaties als tijdens de Eurotop worden met deze nieuwe APV ook na de EK 2000 standaard mogelijk.
  Zie ook de Ravagespecial over openbare orde van 19 mei 2000.

  29 maart 2000

  Gehele herziening van de site!

  28 februari 2000

  ‘Je was erbij, je bent erbij’, artikel over de oprekking van artikel 141

  Lange straffen geeist in showproces tegen Italiaanse anarchisten

  20 januari

  Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst krijgt wel zeer ruime tapbevoegdheden.

  10 januari

  Tweede commentaar op Wijzigingsnota Wet op Inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  Ongecontroleerd afluisteren en economische spionage in de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

  19 september 1999

  ‘Opsporing in uitvoering’, het rapport van de Commissie Kalsbeek

  7 juli 1999

  DNA-test als opsporingsmiddel “JE HEBT NIKS TE VERBERGEN, TOCH ?”

  24 mei 1999

  Uitgelekte wetsvoorstel‘preventief oppakken’ en een eerste analyse ervan

  23 februari 1999

  De BVD en het gebruik van Open Sources

  15 januari 1999

  Een aantal nieuwe documenten van Europol

    nieuwere artikelen >>