• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Ontwerp actieplan tegen de georganiseerde misdaad van de Groep op Hoog Niveau

  Ontwerp actieplan tegen de georganiseerde misdaad van de Groep op Hoog Niveau

  Limite- 06276.NL7 Page 2

  ONTWERP-ACTIEPLAN

  Hoofdstuk I – inleiding

  1. Het verschijnsel georganiseerde criminaliteit is een grote bedreiging gaan vormen voor de stabiliteit van de hedendaagse Europese maatschappij. Criminele groepen opereren op internationale basis en de verschijningsvormen van crimineel gedrag zijn velerlei. De georganiseerde criminaliteit in de Europese Unie wordt in de hand gewerkt door het steeds vrijer wordende verkeer van goederen en personen binnen Europa, en de criminele organisaties profiteren hiervan. Tegelijkertijd gelden de nationale grenzen nog steeds in grote mate voor de politiële en justitiële samenwerking. Uit de totstandbrenging van een ruimte waar vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid heersen vloeit noodzakelijkerwijs voort dat de georganiseerde misdaad efficiënt moet worden bestreden. Dit vereist op zijn beurt een politieke reactie op het hoogste niveau.

  lees meer

  Anti Terrorisme maatregelen in Nederland

  Sinds 11 september 2001 zijn er in Nederland veel maatregelen genomen om terrorisme te bestrijden. Buro Jansen & Janssen schrijft regelmatig over deze ontwikkelingen, zie het Dossier Terrorisme
  Hieronder vindt je een overzicht van alle maatregelen die er in Nederland zijn genomen, of die zijn voorgesteld.

  Voor een overzicht van wetgeving kijk hier

  lees meer

  ACVZ advies behandeling

  ACVZ advies behandeling 27925 Bestrijding internationaal terrorisme
  Nr. 118 Lijst van vragen en antwoorden
  Vastgesteld 1 maart 2004
  De vaste commissie voor Justitie 1), belast met de behandeling van de brief van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 3 november 2003 (27925, nr. 103), heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen. De vragen zijn met de door de minister bij brief van 27 februari 2004 toegezonden antwoorden hieronder afgdrukt.

  lees meer

  Terroristische aanslagen in de Verenigde Staten

  27925 Terroristische aanslagen in de Verenigde Staten

  nr. 21 Brief van de minister president, minister van Algemene Zaken en van de ministers van Justitie , van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties , van Financiën en van Defensie

  Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

  ‘s-Gravenhage, 26 oktober 2001

  lees meer

  Afluisteraars aller lande…

  de casus

  ‘Het duurt te lang,’ legt Sabine Diepeveen, topambtenaar op het Ministerie van Justitie, uit. ‘Je weet hoe dat gaat met rechtshulpverzoeken. Voordat het precies op papier staat en op het goede bureau is terechtgekomen, zijn er weken voorbij. Dan is het te meestal te laat om nog verkeersgegevens te achterhalen. Als het al op het goede bureau terechtkomt en de officier van justitie niet voor onbepaalde tijd afwezig is. Laatst gebeurde me dat weer met Italië.’
  ‘En kijk naar eens naar wat wij binnenkrijgen,’ vult haar collega aan. ‘Die Spanjaarden sturen ons nog steeds in abominabel slecht Engels gestelde verzoeken toe, waar we nooit wijs uit worden.’

  lees meer

  Afluisteren over de grenzen

  Bericht uit de achterkamers

  ILETS
  De benadering van de telecommunicatieindustrie
  Samenwerking en afstemming
  Internet en encryptie
  Problemen bij grensoverschrijdend aftappen
  De bestrijding van high-tech criminaliteit lees meer

  Afluisteren over de grenzen

  Politie- en veiligheidsdiensten zijn technisch tot heel wat in staat als het afluisteren betreft. De vraag is of alles wat kan, ook mag. Politie en justitie proberen de wettelijke basis voor de afluisterpraktijken steeds verder op te rekken. In toenemende mate vindt afstemming van de wettelijke mogelijkheden op internationaal niveau plaats.

  lees meer

  operationeel, pro-actief, effectief, executief: Actieplan georganiseerde criminaliteit

  Europol is niet het enige project waarin de Europese politiesamenwerking vorm krijgt. Sterker nog: terwijl de verschillende nationale parlementen zich buigen over de ratificatie van het Europol-verdrag, zijn de Europese leiders al weer een paar stappen verder. Er worden volop plannen gesmeed om de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit verder te intensiveren en het mandaat en de bevoegdheden van Europol uit te breiden. De politieke druk, vooral vanuit Duitsland, om de Europese politiesamenwerking een nieuwe impuls te geven komt tot uiting tijdens de Europese Top van Dublin in 1996.

  lees meer

  Brochure Europol 2 – Actieplan georganiseerde criminaliteit

  operationeel, pro-actief, effectief, executief

  Actieplan georganiseerde criminaliteit

  Europol is niet het enige project waarin de Europese politiesamenwerking vorm krijgt. Sterker nog: terwijl de verschillende nationale parlementen zich buigen over de ratificatie van het Europol-verdrag, zijn de Europese leiders al weer een paar stappen verder. Er worden volop plannen gesmeed om de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit verder te intensiveren en het mandaat en de bevoegdheden van Europol uit te breiden. De politieke druk, vooral vanuit Duitsland, om de Europese politiesamenwerking een nieuwe impuls te geven komt tot uiting tijdens de Europese Top van Dublin in 1996.

  lees meer

  Actieplan georganiseerde criminaliteit

  Uit: Europol Dossier 2 4

  operationeel, pro-actief, effectief, executief

  Actieplan georganiseerde criminaliteit Europol is niet het enige project waarin de Europese politiesamenwerking vorm krijgt. Sterker nog: terwijl de verschillende nationale parlementen zich buigen over de ratificatie van het Europol-verdrag, zijn de Europese leiders al weer een paar stappen verder. Er worden volop plannen gesmeed om de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit verder te intensiveren en het mandaat en de bevoegdheden van Europol uit te breiden. De politieke druk, vooral vanuit Duitsland, om de Europese politiesamenwerking een nieuwe impuls te geven komt tot uiting tijdens de Europese Top van Dublin in 1996.

  lees meer

  Visie van de EDE op de toekomst van Europol

  1. Inleiding

  In het werkdocument van de EDE wordt een visie gegeven op de toekomst van Europol zoals die nu wordt gezien na de ratificatie van de Overeenkomst en bij het naderen van de eenentwintigste eeuw. Na de goedkeuring en de ondertekening van de Europol-Overeenkomst (Brussel, 26 juli 1995) is het nu dringend noodzakelijk een blik vooruit te werpen op de mogelijke structuur van Europol en de manier waarop Europol een optimaal effect kan uitoefenen op de wetshandhavingsactiviteiten van de Europese Unie. Tijdens de Europese top in Florence op 21-22 juni 1996 maakte de Europese Raad de weg vrij voor ratificatie van de Europol-Overeenkomst. De voordelen van spoedige ratificatie en van erkenning van de pluspunten van Europol door zowel professionele wetshandhavers als het grote publiek, mogen niet worden onderschat.

  lees meer

  De geheime politie van Europa

  ‘De directeur van Europol wordt de onderkoning van Europa!’

  ‘Dit is de geheime politie van Europa’ constateert prof. mr. G. Mols, hoogleraar strafrecht aan de universiteit van Maastricht. Hij heeft net een vertrouwelijke nota ter voorbereiding van het Verdrag van Amsterdam gelezen, het ‘Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van Europol’.
  Het Nederlands voorzitterschap stelt voor Europol vrij te stellen van rechtsvervolging. ‘Een vreemd document’ vindt de hoogleraar, ‘dit kan absoluut niet.’ lees meer

  De geheime politie van Europa

  ‘De directeur van Europol wordt de onderkoning van Europa!’

  Gepubliceerd in Politie Magazine, januari 1998

  ‘Dit is de geheime politie van Europa’ constateert prof. mr. G. Mols, hoogleraar strafrecht aan de universiteit van Maastricht. Hij heeft net een vertrouwelijke nota ter voorbereiding van het Verdrag van Amsterdam gelezen, het ‘Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van Europol’.

  Het Nederlands voorzitterschap stelt voor Europol vrij te stellen van rechtsvervolging. ‘Een vreemd document’ vindt de hoogleraar, ‘dit kan absoluut niet.’

  lees meer

  Europol documenten

  Jaarverslag 1998 van de Dutch Desk van Europol

  Rapport dd 16-2-1999 aan de KLPD
  Wat deden de Nedelandse liaisons in 1998 bij Europol?

  Jaarverslag 1997 van de Dutch Desk van Europol
  Rapport dd 30-1-1998 aan de KLPD
  Wat deden de Nedelandse Liaisons in 1997 bij Europol?

  Jaarverslag 1996 van de Dutch Desk van Europol
  Rapport dd 25-3-1997 aan de KLPD
  Wat deden de Nedelandse Liaisons in 1996 bij Europol?

  First reflections concerning the Tampere Conclusions as far as they relate to Europol
  << 5845/00 ADD 1 LIMITE EUROPOL 1 >>
  Hoe gaat Europol zich ontwikkelen na de Top in Tampere?

  Draft Rules of procedure of Joint Supervisiory Body of Europol
  << 10851/1/98 Europol 85 REV 1 >>
  Ontwerptekst voor de procedures van het Gemeenschappelijk Controle Orgaan van Europol

  Voorbereiding van de inwerkingtreding van het Europolverdrag Voortgangsverslag
  << 1004/1/98 Europol 69 REV 1 >>
  Oktber 1998 treed het Europolverdrag in werking, wat is de stand van zaken?

  Advies van de Juridische Dienst
  << 5560/97 LIMITE >>
  De Juridische Dienst van de Europese Unie heeft een paar kleine vraagjes bij het voorstel van Europol voor immuniteit.

  De voorrechten en immuniteiten van Europol
  << 5106/2/97 REV 2 LIMITE >>
  Europol had het zo gedacht: alle leden, hun werk en hun archieven vrijgesteld van rechtsvervolging, beslaglegging, belasting enzovoort.

  Aanbevelingen Europol inzake heroïnehandel
  aan Comité K4
  <<6305/97 ENFOPOL 42 LIMITE>>
  Twee voorstellen voor het aanpakken van de toevoer van deze witte poeders uit verre streken.

  Aanpak van de cocaïnesmokkel vanuit Latijns-Amerika
  werkgroep Drugs en georganiseerde criminaliteit en de werkgroep Douanesamenwerking, 21 januari 1997
  <<5366/97 LIMITE ENFOPOL 10>>

  Ontwerp reglement voor de analysebestanden
  aan Comité K4, 21 februari 1997
  <<6100/97 LIMITE EUROPOL 10>>
  Wie dacht dat Europol echt alleen maar gegevens ging uitwisselen moet hier maar eens een kijkje nemen. Onderzoeksgerichte analyse en operationele ondersteuning van opsporingsteams, dat klinkt behoorlijk actief.

  Het Europol Computer syteem
  aan Comité K4, 30 oktober 1996
  <<11084/96 LIMITE EUROPOL 57>>
  Registratie en uitwisseling van gegevens wordt zeer belangrijk bij Europol. Hoe gaat dat nu eigenlijk werken?

  De opzet van kenniscentra
  Groep Drugs en georganiseerde Criminaliteit, 11 februari 1997
  <<5716/97 LIMITE ENFOPOL 21>>
  De rol van Europol wordt steeds groter. Coördinatie, uitwisseling van gegevens, wat wordt er allemaal verzameld?

  Voorstellen van de IGC-conferentie over Europol
  Secretariaat Conference of the representives of the Governments of the Europian Union, 20 maart 1997
  <<Conf/2500/96 add.1 LIMITE>>
  Ook de IGC-onderhandelaren zien een grote rol voor Europol weggelegd. In juni in Amsterdam moet dit opgenomen worden in een nieuw Verdrag van de Europese Unie.

  Ontwerp actieplan tegen de georganiseerde misdaad van de Groep op Hoog Niveau
  de Groep op Hoog Niveau, 27 februari 1997
  <<6276/97/ LIMITE JAI 7>>
  Plannen op Hoog Niveau. De in december 1996 opgerichte Groep presenteerde half april een actieplan. Europol krijgt hierin een grote rol. Zogenaamde task forces moeten de criminaliteit gaan bestrijden.

  Visie op de toekomst van Europol
  de groep Europol, 17 januari 1997
  <<5107/1/97 REV 1 LIMITE EUROPOL 3>>
  Een blik op de toekomst. Wat wil Europol zelf? Toch meer executieve bevoegdheden?

  Voorstellen naar aanleiding van de uitbreiding van het EDU- mandaat tot mensenhandel
  aan Comité K.4, dd 30 oktober 1996
  <<11083/96 LIMITE EUROPOL 56>>
  In juni 1996 werd mensenhandel toegevoegd aan het takenpakket van EDU. In deze voorstellen doet Europol uit de doeken hoe ze dat gaan aanpakken.

  Protocol betreffende de beslissingsbevoegdheid van het Europese Hof van Justitie, betreffende Europol
  <<Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, C299 9 oktober 1996>> – 23 juli 1996
  Er is lang gepraat over de rol van het Europese Hof van Justitie, uiteindelijk is die er bekaaid vanaf gekomen. De tekst van het definitieve Protocol. Europolverdrag
  <<Akte van de Raad van 26 juli 1995 tot de vaststelling van de Overeenkomst op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot de oprichting van een een Europese Politiedienst>>
  De volledige tekst van het Europolverdrag.
  uit het

  Official Journal of the European Communities:

  Council act of 3 November 1998 adopting rules applicable to Europol analysis files

  Council act of 3 November 1998 adopting rules on the confidentiality of Europol information

  Council act of 3 November 1998 laying down rules concerning the receipt of information by Europol from third parties

  Council act of 3 November 1998 laying down rules governing Europol’s external relations with third States and non-European Union related bodies

  Council Decision of 3 December 1998 supplementing the definition of the form of crime ‘traffic in human beings’ in the Annex to the Europol Convention

  Council Decision of 3 December 1998 instructing Europol to deal with crimes committed or likely to be committed in the course of terrorist activities against life, limb, personal freedom or property

  Europol’s informatisering

  Het Europol Computer syteem
  aan Comité K4, 30 oktober 1996
  <<11084/96 LIMITE EUROPOL 57>>
  Registratie en uitwisseling van gegevens wordt zeer belangrijk bij Europol. Hoe gaat dat nu eigenlijk werken?

  Ontwerp reglement voor de analysebestanden
  aan Comité K4, 21 februari 1997
  <<6100/97 LIMITE EUROPOL 10>>
  Wie dacht dat Europol echt alleen maar gegevens ging uitwisselen moet hier maar eens een kijkje nemen. Onderzoeksgerichte analyse en operationele ondersteuning van opsporingsteams, dat klinkt behoorlijk actief.

  << oudere artikelen