• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Help! De Koerden komen!

  Hoofdstuk 4

  Schengen trekt de teugels aan

  Het Verdrag van Amsterdam, inclusief de afspraken over het toekomstige asiel- en migratiebeleid, treedt pas in werking als het verdrag door alle nationale parlementen is geratificeerd. Over de inhoud van het te voeren beleid zegt het Verdrag van Amsterdam feitelijk niet veel. Het geeft alleen aan op welke terreinen er gezamenlijk beleid moet komen.
  In welke richting Europese beleidskringen denken wordt wel duidelijk in de winter van 1997, die in het teken staat van de dreigende ‘exodus’ van Irakese Koerden naar Europa. Op dat moment zijn er nog steeds grote verschillen in het asiel- en immigratiebeleid van de lidstaten van de Europese Unie. Sommige lidstaten ontvangen meer asielzoekers, terwijl andere lidstaten een soort gedoogbeleid ten aanzien van illegale immigranten voeren. lees meer

  Van Schengen tot Maastricht

  Hoofdstuk 2

  Europees asielbeleid in vogelvlucht

  Uit: Dossier Europa, Asielbeleid in 2000, Uitgeverij Papieren Tijger, september 1999

  Het lieflijke dorpje Schengen, gelegen aan de Moezel in Luxemburg, kreeg op 14 juni 1985 hoog bezoek. De regeringsleiders van Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk ondertekenden die dag het Akkoord van Schengen. Terugblikkend kan gesteld worden dat daarmee de eerste stap werd gezet op weg naar een gezamenlijk Europees asiel- en migratiebeleid. De regeringsleiders besloten namelijk om hun onderlinge binnengrenscontroles op te heffen. Het doel was om te komen tot een interne markt, waar kapitaal, goederen en personen vrijelijk heen en weer konden bewegen. De grenscontroles werden verplaatst naar de buitengrenzen van het ‘Schengengebied’.

  lees meer

  Help! De Koerden komen!

  Hoofdstuk 4

  Schengen trekt de teugels aan

  Uit: Dossier Europa, Asielbeleid in 2000, Uitgeverij Papieren Tijger, september 1999

  Het Verdrag van Amsterdam, inclusief de afspraken over het toekomstige asiel- en migratiebeleid, treedt pas in werking als het verdrag door alle nationale parlementen is geratificeerd. Over de inhoud van het te voeren beleid zegt het Verdrag van Amsterdam feitelijk niet veel. Het geeft alleen aan op welke terreinen er gezamenlijk beleid moet komen.
  In welke richting Europese beleidskringen denken wordt wel duidelijk in de winter van 1997, die in het teken staat van de dreigende ‘exodus’ van Irakese Koerden naar Europa. Op dat moment zijn er nog steeds grote verschillen in het asiel- en immigratiebeleid van de lidstaten van de Europese Unie. Sommige lidstaten ontvangen meer asielzoekers, terwijl andere lidstaten een soort gedoogbeleid ten aanzien van illegale immigranten voeren.

  lees meer

  operationeel, pro-actief, effectief, executief: Actieplan georganiseerde criminaliteit

  Europol is niet het enige project waarin de Europese politiesamenwerking vorm krijgt. Sterker nog: terwijl de verschillende nationale parlementen zich buigen over de ratificatie van het Europol-verdrag, zijn de Europese leiders al weer een paar stappen verder. Er worden volop plannen gesmeed om de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit verder te intensiveren en het mandaat en de bevoegdheden van Europol uit te breiden. De politieke druk, vooral vanuit Duitsland, om de Europese politiesamenwerking een nieuwe impuls te geven komt tot uiting tijdens de Europese Top van Dublin in 1996.

  lees meer

  Brochure Europol 2 – Actieplan georganiseerde criminaliteit

  operationeel, pro-actief, effectief, executief

  Actieplan georganiseerde criminaliteit

  Europol is niet het enige project waarin de Europese politiesamenwerking vorm krijgt. Sterker nog: terwijl de verschillende nationale parlementen zich buigen over de ratificatie van het Europol-verdrag, zijn de Europese leiders al weer een paar stappen verder. Er worden volop plannen gesmeed om de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit verder te intensiveren en het mandaat en de bevoegdheden van Europol uit te breiden. De politieke druk, vooral vanuit Duitsland, om de Europese politiesamenwerking een nieuwe impuls te geven komt tot uiting tijdens de Europese Top van Dublin in 1996.

  lees meer

  Actieplan georganiseerde criminaliteit

  Uit: Europol Dossier 2 4

  operationeel, pro-actief, effectief, executief

  Actieplan georganiseerde criminaliteit Europol is niet het enige project waarin de Europese politiesamenwerking vorm krijgt. Sterker nog: terwijl de verschillende nationale parlementen zich buigen over de ratificatie van het Europol-verdrag, zijn de Europese leiders al weer een paar stappen verder. Er worden volop plannen gesmeed om de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit verder te intensiveren en het mandaat en de bevoegdheden van Europol uit te breiden. De politieke druk, vooral vanuit Duitsland, om de Europese politiesamenwerking een nieuwe impuls te geven komt tot uiting tijdens de Europese Top van Dublin in 1996.

  lees meer

  De Criminele Inlichtingendienst – CID in Nederland

  2.1. CID in Nederland

  2.1.1. Ontstaansgeschiedenis CID’en

  De criminaliteitsontwikkeling eind jaren zestig, begin jaren zeventig, was reden onderzoek te verrichten naar verdergaande recherchesamenwerking op regionaal en landelijk niveau.

  De Nederlandse politie verloor in deze jaren steeds meer greep op de ernstige vormen van criminaliteit. De veranderende vormen van criminaliteit, waardoor er meer samenwerkingsverbanden tussen criminelen ontstonden, hun toenemende mobiliteit en de steeds ruimer wordende technische mogelijkheden waren hier onder andere oorzaak van. Door te weinig zicht op het doen en laten van criminelen werd de opsporing bemoeilijkt en bleven resultaten achter. Bij de politie, die in die tijd nog voornamelijk reactief werkte, groeide het besef dat de inwinning en verzameling van inlichtingen over crimineel handelen de misdaadbestrijding ten goede zouden kunnen komen. Meer kennis van de activiteiten van de crimineel zou leiden tot het efficiënter en effectiever verrichten van het recherchewerk. De voorlopers van de eerste CID’en waren de individuele tactische rechercheurs, die hun vroegere verdachten uit de verhoorkamer als contact behielden. De informatie werd opgeslagen in het bekende zakboekje. Iedere structuur ontbrak.

  lees meer

  buro Jansen & Janssen Europol site

  Artikelen over

  Europol
  Vluchtelingenbeleid
  Openbaarheid

  Orginele Documenten

  Jaarverslagen Europol
  Begrotingen
  Officiële stukken
  Informatisering

  “Een zeldzame bron
  over Europol op het Web”

  lees meer

  Handelingen BVD 1997

  26279 Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in het jaar 1997 Nr. 2

  VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

  Vastgesteld 21 januari 1999

  De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties<1> heeft op 9 december 1998 overleg gevoerd met minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de heer Melkert, voorzitter van de commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten over:- het jaarverslag van de Binnenlandse veiligheidsdienst over 1997 (BiZa-98-737);
  – het jaarverslag van de commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer over 1997 (26279, nr. 1);
  – het rapport “De politieke islam in Nederland”, toegezonden bij brief van de minister van Binnenlandse Zaken d.d. 15 juni 1998 (BiZa-98-702);
  – schriftelijke vragen en antwoorden van de leden Van Oven en Valk inzake de Britse geheime dienst (aanhangsel II, vergaderjaar 1997-1998, nr. 818 en 1998-1999, nr. 150).

  lees meer

  Bijlage I – 2. Lijst van officiele publikaties

  Naast de in onderstaand overzicht vermelde kamerstukken is gebruik
  gemaakt van stukken uit de rijksbegroting
  van de departementen van Justitie en Binnenlandse Zaken, alsmede
  van m.b.t. vermelde stukken gevoerde
  debatten in de Tweede kamer
  17.363, Wet op de de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  17.975, Nadere wijziging van de opiumwet
  18.895, Verslag van de vaste commissie voor de Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten omtrent haar
  werkzaamheden over de persiode 25 augustus 1981 tot 6 maart
  1985
  18.995, Samenleving en criminaliteit
  19.038, Algemene Rekenkamer, Het functioneren van de Centrale
  Recherche Informatiedienst
  19.073, Algemene wet op het binnentreden
  19.095, Regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in
  verband met persoonsregistraties: Wet
  persoonsregistraties
  19.159, Beleidsplan Automatisering van de Politile
  Informatievoorziening
  19.326, Akkoord tussen de Regeringen van de Benelux, de
  Bondsrepubliek Duitsland en Frankrijk betreffende
  geleidelijke afschaffing van grenscontroles, Schengen, 14 juni
  1985
  19.328, Infiltratie als opsporingstechniek (under-cover agenten;
  pseudo-koop)
  19.535, Wijziging van de politiewet
  19.589 Regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in
  verband met politieregisters: Wet op de
  politieregisters
  19.711, Beleidsvoorstellen onderdeel Politie voor 1987
  19.757, Wijziging van het Wetboek van strafrecht en Strafvordering:
  Anonieme verdachte
  19.774, Wijziging van enkele bepalingen van het Wetboek van
  Strafvordering omtrent de voorlopige hechtenis
  en enige andere onderwerpen
  20.090, Beleidsplan Politie 1988
  20.385, Verslag van de Vaste Commissie voor de Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten omtrent haar
  werkzaamheden over de periode 7 maart 1985 tot 30 november 1987
  20.559, Onderzoek Paspoortproject 20.811, Beleidsplan Politie
  1989
  21.132, Regeerakkoord 1989
  21.302, Beleidsplan Politie 1990
  21.426, Wijziging van de Wet op de weerkorpsen ter zake van de
  particuliere beveiligingsorganisaties
  21.461, Een nieuw politiebestel in de jaren ’90
  21.481, Algemene Rekenkamer, Verslag over 1989
  21.501 – 20, Europese Raad
  21.504, Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, van het Wetboek
  van Strafvordering en enige andere wetten
  ter verruiming van de mogelijkheden tot toepassing van de
  maatregelen van ontneming van wederrechtelijk
  verkregen voordeel en andere vermogenssancties (Pluk ze)
  21.551, Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek
  van Strafvordering in verband met de
  voortschrijdende toepassing van informatietechniek: Wet
  computercriminaliteit
  21.553, Infiltratie BVD
  21.565, Aanvulling van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek
  van Strafvordering met voorzieningen ten
  behoeve van de bestrijding van heling
  21.803, Beleidsplan Politie 1991
  21.819, Verslag van de vaste commissie voor de Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten over haar
  werkzaamheden (juli 1989-juli 1990)
  21.829, Recht in beweging, een beleidsplan voor justitie in komende
  jaren
  21.833, Strafrecht met beleid: Beleidsplan van het openbaar
  ministerie voor de jaren 1990-1995
  21.874, Wet tijdelijke voorzieningen reorganisatie
  politiebestel
  22.036, Verwijdering en vernietiging van dossiers van de
  Binnenlandse Veiligheidsdienst
  22.036, Verwijdering en vernietiging van dossiers van de
  Binnenlandse Veiligheidsdienst
  22.081, Goedkeuring van het op 8 november 1990 te Straatsburg tot
  stand gekomen Verdrag inzake het
  witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en confiscatie van
  opbrengsten van misdrijven
  22.083, Wijziging van de Wet overdracht tenuitvoerlegging
  strafvonnissen en het Wetboek van Strafvordering
  met het oog op de internationale samenwerking gericht op de
  ontneming van wederrechtelijk verkregen
  voordeel
  22.112, Ontwerp-richtlijnen Europese Commissie
  22.268, Wijziging van het Wetboek van Strafrecht inzake algemene
  strafbaarstelling van
  voorbereidingshandelingen
  22.306, Beleidsvoornemens Politie 1992
  22.343, Handhaving milieuwetgeving
  22.355, Algemene Rekenkamer, Criminaliteitsbestrijding
  22.447, Aanvulling van het Wetboek van Strafvordering met
  voorzieningen ten behoeve van het
  DNA-onderzoek in strafzaken
  22.463, Verslag van de vaste Commissie voor de Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten over haar
  werkzaamheden (juli 1990-juli 1991)
  22.483, Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek
  van Strafrecht en enige andere wetten
  (getuigenbescherming)
  22.539, Wijziging van de binnentredingsbepalingen
  22.562, Vaststelling van een nieuwe Politiewet
  22.838, De georganiseerde criminaliteit in Nederland
  22.890, Verslag van de vaste Commissie voor de Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten over haar
  werkzaamheden in de periode juli 1991-juli 1992
  23.009, Melding ongebruikelijke transacties bij financile
  dienstverlening: Wet melding ongebruikelijke
  transacties (MOT)
  23.045, Wijziging van de Wet op de inlichtingen en
  veiligheidsdiensten (opheffing IDB)
  23.047, Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met
  de regeling van het opnemen van
  gesprekken met een technisch hulpmiddel: Direct afluisteren
  23.065, Algemene Rekenkamer, Verslag over 1992
  23.096, Veiligheidsrapportage 1993
  23.108, Wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen in
  verband met het aftappen van GSM
  23.143, TREVI
  23.173, Goedkeuring en uitvoering van de op 20 november 1992 te
  Washington tot stand gekomen
  Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde
  Staten van Amerika inzake de
  wederzijdse samenwerking bij de opsporing, inbeslagneming en
  confiscatie van de opbrengsten van en
  hulpmiddelen voor misdrijven en de verdeling van geconfisceerde
  voorwerpen (Trb. 1994, 0005)
  23.225, Verslag van de vaste Commissie voor de Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten over haar
  werkzaamheden in de periode juli 1992 – december 1992
  23.251, Partile wijziging van het Wetboek van Strafvordering:
  Herziening van het gerechtelijk vooronderzoek
  23.444, Wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen,
  het Wetboek van Strafrecht en het
  Wetboek van Strafvordering in verband met de doorbreking van het
  exclusieve recht van de concessiehouder in
  hoofdzaak door middel van de invoering van een gelimiteerd
  vergunningenstelsel voor specifieke vormen van
  openbare mobiele telecommunicatie
  23.446, De landelijke werving, de selectie en het onderwijs voor de
  politie: LSOP-wet
  23.478, Wet particuliere beveiligingsorganisaties en
  recherchebureaus
  23.490, Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag
  23.547, Samenvoeging ECD en AID
  23.593, De opheffing van het interegionaal rechercheteam
  Noord-Holland/Utrecht (IRT)
  23.635, Algemene Rekenkamer, Politiesterkte
  23.655, Nationale ombudsman, Jaarverslag 1993
  23.672, Stand van wetgeving ter herziening van het Wetboek van
  Strafvordering
  23.681, Partile wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere
  wetten in verband met de opheffing van
  het cumulatieverbod inzake de oplegging van hoofdstraffen
  23.700, Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  23.704, Regelen inzake de confiscatie van met criminaliteit in
  verband staand vermogen: Wet confiscatie
  crimineel vermogen
  23.705, Wijziging Wetboek van Strafvordering: Vormverzuimen
  23.715, Regeerakkoord 1994
  23.777, Wet inzake de wisselkantoren
  23.815, Internationale politile samenwerking
  23.956, Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in
  1993
  23.989, Wijziging van de bepalingen uit het Wetboek van
  Strafvordering betreffende het proces-verbaal van de
  terechtzitting en het vonnis
  23.993, Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten
  met het oog op de opneming in het
  Wetboek van Strafrecht van eenvormige strafbepalingen inzake het
  verstrekken van onware gegevens en het
  nalaten te voldoen aan wettelijke verplichtingen om tijdig gegevens
  te verstrekken (concentratie
  strafbaarstelling frauduleuze gedragingen)
  24.034, Reorganisatie van het openbaar ministerie
  24.077, Drugbeleid
  24.107, Herziening van de Wet wapens en munitie
  24.123, Bestelling van locomotieven door de NS
  24.125, Nationale Ombudsman, Jaarverslag 1994
  24.139, Regels met betrekking tot naar buitenlands recht
  opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende
  kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheden geheel of nagenoeg
  geheel in Nederland verrichten en
  geen werkelijke band hebben met de staat naar welk recht zij zijn
  opgericht: Wet op de formeel buitenlandse
  vennootschappen
  24.141, Regels van internationaal privaatrecht met betrekking tot
  corporaties: Wet conflictenrecht corporaties
  24.147, Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten van haar werkzaamheden in
  het jaar 1994
  24.163, Wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen,
  de Mediawet, de
  Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 en het Wetboek van Strafvordering in
  verband met de liberalisering van
  kabelgebonden telecommunicatie-inrichtingen
  24.167, Europese samenwerking op het gebied van Justitie en
  Binnenlandse Zaken
  24.175, Algemene Rekenkamer, Beheersing informatiebeveiliging
  24.219, Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met
  de verlengingsprocedure van voorlopige
  hechtenis
  24.225, Veiligheidsbeleid 1995 – 1998
  24.252, Aanpassing regelgeving met betrekking tot de advocatuur
  24.263, Vaststelling van een Penitentiaire beginselenwet en daarmee
  verband houdende intrekking van de
  Beginselenwet gevangeniswezen met uitzondering van de artikelen 2
  tot en met 5 en wijzigingen van het
  Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering alsmede
  enige andere wetten (Penitentiaire
  beginselenwet)
  24.269, Wijziging van het Wetboek van Strafrecht
  (mensensmokkel)
  24.420, Beleidsvoornemens Politie 1996
  24.470, Ontslag van de procureur-generaal van Amsterdam
  24.500, Algemene Rekenkamer, Beheer en controle EG-geldstromen in
  Nederland
  Stenografisch verslag van een besloten algemeen overleg d.d. 29
  november 1994 van de vaste Commissie
  voor Justitie met de minister van Justitie, W. Sorgdrager, D66,
  over de inbraak bij officier van justitie Valente in
  Amsterdam
  Kort verslag van een besloten algemeen overleg d.d. 6 december 1994
  van de vaste Commissie voor Justitie
  met de minister van Justitie, W. Sorgdrager, D66, naar aanleiding
  van de mededelingen van hoofdofficier van
  Justitie te Amsterdam, mr. J. Vrakking in de NRC van 2 december
  1994

  Wetgeving; Belgi

  lees meer

  Bijlage V – 11.2 Inventarisatie van opsporingsmethoden in Belgi

  11.2 Inventarisatie van opsporingsmethoden in Belgi

  11.2.1 De georganiseerde misdaad in Belgi

  Hoewel het begrip georganiseerde misdaad ook in Belgi
  steeds meer ingeburgerd raakt, hebben vooral de fenomenen groot
  banditisme
  (de Bende van Nijvel) en de hormonenmafia de
  gemoederen van het Belgische opsporingsapparaat jarenlang bezig
  gehouden. Deze selectieve aandacht heeft geresulteerd in het
  ontbreken van een goed beeld van (de ontwikkeling van) de
  georganiseerde criminaliteit. Inmiddels is het Centraal bureau
  opsporingen (CBO) van de Rijkswacht begonnen met het vaststellen
  van een criminaliteitsbeeld. Het CBO stelt vast dat 90
  Rijkswachtonderzoeken betrekking hebben op zaken die voldoen aan de
  definitie van georganiseerde misdaad. In 1994 zijn 22 onderzoeken
  afgesloten. De onderzoeken omvatten in totaal 1.067 verdachten en
  6.584 strafbare feiten. Verder blijkt uit een kwalitatieve studie
  dat het aantal verdachten, de organisatiegraad en de etnische
  samenstelling van deze groepen zeer variren. In het merendeel van
  de onderzoeken (86 van de 90) zijn internationale verbindingen
  vastgesteld. Verder is in zes op tien gevallen vastgesteld dat
  commercile structuren worden gebruikt, in n op twintig van de
  onderzoeken is gebruik van geweld vastgesteld en in vier van
  twintig gevallen is sprake van benvloeding. Noot
  Ten aanzien van de aard van de georganiseerde criminaliteit zijn de
  geluiden niet veel anders dan in Nederland: drugs, mensenhandel,
  witwassen, grootschalige fraude, en – misschien in iets mindere
  mate – milieucriminaliteit.

  lees meer

  Dutch Desk Europol 1998

  1. ALGEMEEN EDU EUROPOL / EUROPOL

  In de loop van 1998 werd het Europol verdrag door de nog resterende 3 landen (Italië, Griekenland en België) geratificeerd. Hierdoor kon EDU/Europol formeel per 01 -10-1998 worden omgezet naar een organisatie op verdragsrechtelijke basis welke als rechtspersoon kan optreden, te weten Europol. Duidelijk mag zijn dat dit als een mijlpaal mag worden gezien in de ontwikkeling van deze organisatie. Doordat aan een aantal formaliteiten nog niet kon worden voldaan, onder andere het afsluiten van bilaterale overeenkomsten tussen Nederland en de overige 14 lidstaten over de formele status van de liaison functionarissen, kon Europol nog niet officieel met haar eigen werkzaamheden aanvangen in 1998.

  lees meer

  Europese aanscherping artikel 140 op komst

  ‘Dit wetsartikel legitimeert politieke vervolging in Europa’ zegt advocaat Marq Wijngaarden. Het bestuurslid van de Coornhert Liga is verontrust over de voorgenomen uitbreiding van artikel 140 op Europees niveau: ‘Ook actiegroepen, vakbonden en pressiegroepen kunnen op deze manier gecriminaliseerd worden’. De Raad van Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie van de Europese Unie (de JBZ-Raad) besprak donderdag 19 maart een voorstel om de strafbaarstelling van lidmaatschap van een criminele organisatie uit te breiden. Met een beroep op de bestrijding van de georganiseerde misdaad vallen voortaan ook pogingen tot beïnvloeding van de staat onder de strafbaarheid. Dit voorstel heeft vergaande invloed op de Nederlandse wetgeving. lees meer

  Europese aanscherping artikel 140 op komst

  ‘Dit wetsartikel legitimeert politieke vervolging in Europa’ zegt advocaat Marq Wijngaarden. Het bestuurslid van de Coornhert Liga is verontrust over de voorgenomen uitbreiding van artikel 140 op Europees niveau: ‘Ook actiegroepen, vakbonden en pressiegroepen kunnen op deze manier gecriminaliseerd worden’. De Raad van Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie van de Europese Unie (de JBZ-Raad) besprak donderdag 19 maart een voorstel om de strafbaarstelling van lidmaatschap van een criminele organisatie uit te breiden. Met een beroep op de bestrijding van de georganiseerde misdaad vallen voortaan ook pogingen tot beïnvloeding van de staat onder de strafbaarheid. Dit voorstel heeft vergaande invloed op de Nederlandse wetgeving.

  lees meer

  Uniestrafrecht is op hol geslagen

  Dr A.H. Klip

  André Klip is universitair docent strafrecht aan de Universiteit Utrecht en lid van de Permanente Commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht (Commissie Meijers)).

  De ontwikkelingen in de Europese Unie op strafrechtelijk terrein hebben een grote vaart genomen. Waar het Verdrag van Maastricht nog uitging van samenwerking bij internationale rechtshulp in strafzaken, zijn de eerste teksten strekkende tot harmonisatie van wetgeving totstandgekomen. Hieronder worden de ontwikkelingen in het huidige uniestrafrecht gekenschetst en geanalyseerd. Gebrek aan democratische en rechterlijke controle tegenover een repressief ingezet Europees optreden dwingt tot een kritische beschouwing over het uniestrafrecht van Maastricht en de mogelijkheden voor een verdrag van Amsterdam. Sinds het Verdrag betreffende de Europese Unie bestaan bepalingen met betrekking tot de samenwerking op het gebied van de justitie en binnenlandse zaken (derde pijler).(1) In artikel K.1 is `met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie, met name het vrije verkeer van personen en onverminderd de bevoegdheden van de Europese Gemeenschappen’ een aantal gebieden tot terreinen van `gemeenschappelijk belang’ verklaard. Ten aanzien van sommige onderwerpen worden besluiten vastgesteld op initiatief van een lid-staat of van de Commissie, ten aanzien van andere bezit de Commissie dit initiatiefrecht niet. Strafrechtelijk is relevant dat de Commissie dit recht heeft ten aanzien van `de strijd tegen drugverslaving’ en `bestrijding van fraude van internationale omvang’, beide voorzover het niet gaat om de justitiële samenwerking, de douanesamenwerking en de politiële samenwerking. Juist ten aanzien van deze drie laatstgenoemde vormen van samenwerking zijn enkel de lid-staten bevoegd initiatieven in te dienen. De samenwerking kan ingevolge artikel K.3 leiden tot besluitvorming: gemeenschappelijke standpunten, gemeenschappelijke optredens en overeenkomsten.(2) Deze besluiten worden voorbereid door het op grond van artikel K.4 ingestelde coördinatiecomité.

  lees meer

  << oudere artikelen  nieuwere artikelen >>