• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • J&J Terrorisme pagina

  De Maatregelen tegen terrorisme

  Over de hele wereld  is terrorismebestrijding na 11 september 2001 een hot item geworden. Naast de oorlog, die momenteel in Afghanistan wordt gevoerd zijn in veel landen voorstellen om politie en inlichtingen meer macht te geven om terroristen op te sporen. Veel van de voorstellen hebben echter grote consequenties voor iedereen. Burgerrechten, zoals privacy en het recht op vrije communicatie, komen in het geding en overal zal er meer gecontroleerd en  geregistreerd gaan worden. In nauwe internationale samenwerking zullen er ook meer gegevens uitgewisseld gaan worden.
  Op deze pagina hopen een (niet volledig!) overzicht te geven van de ontwikkelingen in ean aantal landen. Om te beginnen natuurlijk Nederland zelf, maar in Europa zijn we geen eiland meer en daarom zijn de ontwikkelingen in Engeland, Frankrijk en Duitsland ook van belang. De Europese Commissie en Raad zitten ondertussen ook niet stil


  Nederland

  Maatregelen die al getroffen zijn:

  Voortgangsrapportage actieplan terrorismebestrijding, 26 oktober 2001

  Budgettten actieplan terrorismebestrijding

  Actieplan terrorismebestrijding, 5 oktober 2001

  Brief aan de Tweede Kamer, 5 oktober 2001

  Scherpere controles en meer veiligheidsmensen
  Parool
  ,  6 oktober 2001
  DEN HAAG – Met een lange lijst maatregelen wil het kabinet de kans  op een  terroristische aanslag zo klein mogelijk maken. Opsporings- en inlichtingendiensten  worden versterkt en moeten beter samenwerken. De controle op Schiphol wordt  strenger en het kabinet wil beter registreren  wie het land in komt. Voor de plannen is 150 tot 200 miljoen gulden uitgetrokken.

  Jaarlijks 150 tot 200 miljoen tegen terrorisme

  Volkskrant 6 oktober 2001
  Het kabinet gaat meer mankracht en materieel inzetten om het terrorisme te bestrijden. Recherche, marechaussee, inlichtingendiensten en financiële toezichthouders krijgen extra capaciteit. Dat hebben premier Kok en de meest betrokken ministers vrijdag bekendgemaakt. Ook worden de beveiligingsmaatregelen op Schiphol uitgebreid.

  BITS OF FREEDOM NIEUWSBRIEF Nr. 4  –  8 oktober 2001

  Maatregelen die voorgesteld zijn:

  Kabinet is voor incidenteel tonen persoonsbewijs bij dreigingen 
  de Volkskrant,  26 oktober 2001
  Het kabinet is tegen een algemene identificatieplicht, zoals België en Frankrijk kennen. Wel zullen burgers in de toekomst worden verplicht hun persoonsbewijs te tonen als sprake is van terroristische dreigingen. De huidige, beperkte identificatieplicht wordt daartoe uitgebreid, aldus kringen rond het kabinet.

  Verplichte legitimatie bij calamiteit
  Parool
  ,  26 oktober 2001
  DEN   HAAG – Er komt, als het aan VVD-minister Benk Korthals (Justitie) ligt, geen  algemene identificatieplicht. De bestaande legitimatieplicht wordt wel uitgebreid.  Wanneer sprake is van een concrete terroristische dreiging, kan de politie  personen voortaan om een legitimatie vragen. Korthals weet zich gesteund door de regeringspartijen en het CDA.

   

  Korthals kondigt aan Wet Bijzondere Opsporingsmethoden aan te willen passen

  Crimineel moet weer infiltreren
  Parool, 31 oktober 2001
  DEN HAAG – In de strijd tegen het terrorisme overweegt minister Benk Korthals van Justitie met een wetsvoorstel te komen dat infiltratie door criminele burgers toestaat. Hij zei dat vanmiddag in een debat in de Tweede Kamer. Infiltratie door criminelen is zeer omstreden sinds de zogeheten IRT-affaire in de jaren negentig.

  Kabinet trekt geld uit voor 16 miljoen doses pokken-vaccin
  NRC Handelsblad , 27 oktober 2001
  Deelname aan een terroristische organisatie zal nog voor het eind van dit jaar zwaarder bestraft gaan worden. In plaats van maximaal 4 jaar, die nu voor deelname aan dergelijke organisaties staat, wil minister Korthals (Justitie) 12 jaar. Leiders van terroristische organisaties kunnen binnenkort een celstraf van maximaal 20 jaar tegemoet zien tegen 6 jaar nu, zei minister Korthals na afloop van het wekelijkse kabinetsberaad.

   

  Europese Raad en Europese Commissie

  Terrorismebestrijding

  Voorstel voor een KADERBESLUIT VAN DE RAAD inzake terrorismebestrijding

  (door de Commissie ingediend)
  MEMORIE VAN TOELICHTING
  1. INLEIDING
  Dit voorstel heeft niet alleen betrekking op daden van terrorisme die tegen de lidstaten zijn gericht. Het beoogt tevens gedragingen op het grondgebied van de Europese Unie die kunnen bijdragen tot terroristische handelingen in derde landen. Dit is in overeenstemming met de verbintenis van de Commissie om terrorisme zowel mondiaal als op het niveau van de Europese Unie te bestrijden. De Commissie werkt dan ook nauw samen met de lidstaten en met derde landen om internationaal terrorisme in het kader van internationale organisaties en de bestaande organisatorische voorzieningen voor internationale samenwerking, met name de Verenigde Naties en de G8, te bestrijden en de volledige tenuitvoerlegging van alle desbetreffende internationale instrumenten te verzekeren.

  Nieuwe terrorisme definitie en de globaliseringskritische beweging
  by EU For The People 2:21pm Thu Oct 18 ’01 euforthepeople@gmx.net
  Tijdens de EU-top in Gent (19 Oktober) will de EU ook weer over nieuwe maatregelen tegen het terrorisme praten. Eind september werd er een EU-voorstel voor een nieuwe definitie van terrorisme bekend.

  Europees arrestatiebevel

  Voorstel voor een KADERBESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees arrestatiebevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie

  (Door de Commissie ingediend)
  TOELICHTING
  1. Historiek van de uitlevering
  De uitlevering is ontstaan om het binnen een vaak complexe context van politieke en diplomatieke bestrekkingen tussen staten mogelijk te maken dat een op het grondgebied van een staat aangetroffen vreemdeling aan de autoriteiten van een andere staat wordt overgeleverd, zodat hij of zij daar kan worden vervolgd of een hem of haar opgelegde straf daar kan worden uitgevoerd. De uitlevering, die vaak tijdrovend en ingewikkeld is, is niet langer aangepast aan een ruimte zonder grenzen zoals de Europese ruimte, gekenmerkt door een hoge mate van vertrouwen en samenwerking tussen staten die een veeleisende opvatting van de rechtsstaat gemeen hebben.
  Commissie wil arrestatiebevel voor hele Unie
  NRC Handelsblad , 20 september 2001
  Er moet een algemeen geldend Europees arrestatiebevel komen en de lidstaten van de Europese Unie moeten één definitie van terrorisme in de wet vastleggen. Ook moeten zij dezelfde straffen uitdelen aan terroristen.
  Een Europees arrestatiebevel zou inhouden dat een EU-lidstaat die om de aanhouding van een verdachte verzoekt automatisch medewerking krijgt van de andere lidstaten.

   

  De Raad wil op 6 en 7 december een beslissing nemen over het voorstel van de Commissie. In dit document een uiteenzetting van de huidige discussiepunten

  Raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken

  Luxemburg, 16 oktober 2001
  Aan de Raad zijn twee essentiële vraagstukken in verband met het Commissievoorstel voorgelegd, namelijk het toepassingsgebied van het voorgestelde kaderbesluit en de aard van het optreden van de gerechtelijke autoriteit in de tenuitvoerleggingsstaat, zowel voor de bescherming van de rechten van personen ten aanzien waarvan een arrestatiebevel is uitgevaardigd, als voor de bepaling van de termijnen voor de tenuitvoerlegging van het arrestatiebevel.

  27 september 2001 Vervolg discussie van  20 september.

  Brussel, 20 september 2001 In het licht van de terroristische aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten en conform de sedert de Europese Raad van Tampere genomen besluiten is de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op donderdag 20 september 2001 bijeengekomen, teneinde alle nodige maatregelen te treffen om de grootste mate van veiligheid te waarborgen en elke geëigende maatregel te nemen ter bestrijding van het terrorisme.
  EU dichtbij gezamenlijke aanpak terrorisme
  Parool,  19 september 2001
  BRUSSEL – Binnen de Europese Unie moet de uitlevering van personen die verdacht worden van betrokkenheid bij terreurdaden sterk worden vereenvoudigd. De vijftien lidstaten dienen een opsporingsbevel in één lidstaat automatisch over te nemen, zodat een gezocht persoon overal kan worden aangehouden en uitgeleverd aan het land dat de verdachte zoekt.

  `EU kan terrorisme niet effectief bestrijden’
  NRC Handelsblad , 20 september 2001
  De Europese Unie is op korte termijn niet in staat om effectief bij te dragen aan de bestrijding van terrorisme. De Verenigde Staten zijn daarom bezorgd dat speciale Europese wetgeving in de praktijk een belemmering zal blijken voor de allang bestaande samenwerking met afzonderlijke EU-lidstaten.

  EU-landen in actie tegen terrorisme
  NRC Handelsblad , 21 september 2001
  Verscherpte controle aan de buitengrenzen. Meer informatie-uitwisseling tussen politie en inlichtingendiensten van de vijftien lidstaten van de Europese Unie, en met Amerikaanse collega’s. Harder optreden tegen het witwassen van geld. En een speciale anti-terrorismecel bij Europol, de Europese politiedienst.

   

  Europol

  Voorstel ter bestudering van de wijziging van de Europol-overeenkomst en de uitbreiding van het mandaat van Europol.

  Verhuizing van kantoor Europol na aanslagen op de VS
  NRC Handelsblad , 26 september 2001
  De in Den Haag gevestigde Europese politieorganisatie Europol barst uit zijn voegen en zoekt uitbreiding. ,,Als gevolg van de recente internationale ontwikkelingen komt hier binnenkort een flink aantal extra mensen te werken”, zegt hoofd beveiliging H. Verburg van Europol. ,,We groeien daarmee uit ons jasje, ons gebouw wordt te klein.”

  Gemeenschappelijke onderzoeksteams

  Ontwerp kaderbesluit inzake gemeenschappelijke onderzoeksteams
  Engeland

  Statewatch heeft een update over de voorstellen van de Engelse regering: UK anti-terrorism proposals include internment for terrorist “suspects” and data retention by communications providers

  Ook van Statewatch:
  New laws & practices affecting civil liberties and rights after 11 September in the EU, UK and US

  Ook Privacy International houdt de nieuwe wetgeving en voorstellen nauwlettend in de gaten.
  VS

  Het Center for Democracy & Technology houdt bij wat de gevolgen zijn van de veranderende wetgeving in de VS:

  De Federation Of American Scientist hebben een geod overzicht:
  Anti-Terrorism Legislation
  Shortly after September 11, the Bush Administration asked Congress to pass legislation to give the executive branch expanded surveillance and detention authorities. Several aspects of the legislation elicited opposition on civil liberties grounds, some of which was reflected in the ebates.
  Frankrijk

  Veel informatie over maatregelen tegen cryptografie (maar ook andere) in het Frans: http://www.lsijolie.net/

  Ook op het Franse Indymedia is veel te vinden over de in Frankrijk gedane voorstellen tegen terrorisme

  Terrorisme international Ce dossier présente l’actualité et l’historique en matière de lutte contre le terrorisme international. Sont également rassemblées dans ce dossier les principales déclarations françaises depuis les événements du 11 septembre dernier et les fiches de présentation de la convention sur la répression du financement du terrorisme, de l’action de la France en matière de lutte anti-terroriste et de l’activité des Nations-Unies dans le domaine de la lutte anti-terroriste. Voir aussi le dossier sur le bio-terrorisme.
  Duitsland

  De Chaos Computer Club heeft de Duitse voorstellen op het net gezet

  “Deutscher Herbst 2001”, Deutschland unter totaler Überwachung
  Der Entwurf des Terrorismusbekämpfungsgesetz, besser bekannt als Anti-Terror-Paket Nr. 2
  Die Inhalte, von denen hier nur ein Teil (BKA, Bundesverfassungsschutz, Pässe, Personalausweis) wiedergegeben wird, werden sich nicht nur direkt gegen Terroristen richten, bzw. auswirken, sondern auch gegen bisher akzeptierte Grundsätze, Grundrechte und Rechtsauffassungen, die den Datenschutz, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das Persönlichkeitsrecht, den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, die Kontrolle der Geheimdienste, die Begrenzung geheimdienstlicher Befugnisse und die Trennung polizeilicher von geheimdienstlicher Aufgaben- und Machtbereiche betreffen und regulieren, d. h. sie richten sich gegen die gesamte Bevölkerung in Deutschland

  Rasterfahndung in Deutschland
  Christiane Schulzki-Haddouti
  3.10.2001 Seit Montag gleichen Strafverfolger alle möglichen Datenbestände in Deutschland systematisch ab: Mit dieser Rasterfahndung wollen sie “potenzielle islamistische Terroristen”, die so genannten “Schläfer”, erkennen. Bundesinnenminister Otto Schily hält die Methode für “sehr erfolgsträchtig”. Datenschützer, Juristen und Vertreter der Muslime hingegen zeigen sich skeptisch, ob überhaupt treffsichere Kriterien bestehen.

  Duitsland perkt privacy in wegens terreuracties
  de Volkskrant, Buitenland, 19 september 2001
  Van onze correspondent Philippe Remarque
  Duitsland treft een reeks veiligheidsmaatregelen om het terrorisme te bestrijden.  Daarbij sneuvelen oude taboes. ‘Met de privacybescherming hebben we het misschien  overdreven’, meent minister van Binnenlandse Zaken Schily (SPD).
  Algemeen

  Are terrorists using hidden messages?
  Duncan Campbell
  31.10.2001
  Probably not. But western leaders, commercial opportunists, and incautious journalists, want us to believe what we cannot see.

  BVD heeft geen nieuwe bevoegdheden nodig
  Lodewijk Asscher
  NRC Handelsblad , 15 oktober 2001
  De roep om maatregelen ter voorkoming van nieuwe terreuraanslagen blijft klinken. Maar in de strijd tegen het terrorisme mogen de grenzen van de Grondwet niet worden overschreden, meent Lodewijk Asscher.

  Terreurbestrijding brengt privacy in gevaar
  de Volkskrant
  16 oktober 2001
  STEL, JE HEBT een moord op je geweten. Die moord heb je gepleegd in Groningen.   De politie verdenkt je en vaardigt een opsporingsbevel uit. In Amsterdam  word je opgepakt. De overdracht aan de Groningse justitie zal niet lang op  zich laten wachten.