• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Observant #28, september 2004

  3 september 2004
  Veganisten barbequen niet
  Ravage # 11, 3 september 2004 , Erik Timmerman

  Nadat eind juni de AIVD en de Nationale Recherche gewag hadden gemaakt dat men voornemens was het radicaal dierenrechtenactivisme strenger aan te gaan pakken, werd ruim een maand later al enigszins duidelijk hoe zoiets er in de praktijk uit zal gaan zien. Na langdurige observatie werden acht personen gearresteerd die een stuk hekwerk bij het proefdiercentrum BPRC in Rijswijk kapot hadden geknipt.
  De acht activisten werden in de nacht van 9 op 10 augustus opgepakt nadat ze een deel van de omheining van het proefdiercentrum BPRC in Rijswijk hadden doorgeknipt. Het busje waarmee de activisten het terrein verlieten, werd ver buiten de gemeentegrens van Rijswijk door een horde agenten ‘opgewacht’. De inzittenden werd gearresteerd en overgebracht naar het politiebureau in Delft.
  Al snel werd duidelijk dat het hier om een goed gecoördineerde politie?actie ging. Er namen tientallen agenten deel aan de arrestatie, waarvan een aantal aan het accent te horen uit Amsterdam afkomstig was. Op het politiebureau in Delft bleek dat medewerkers van de Nationale Recherche betrokken waren bij de nachtelijke operatie.


  3 september 2004
  Maarten vast in Zweden
  Ravage #11 van 3 september 2004

  Justitie heeft Maarten Blok overgedragen aan de Zweedse autoriteiten. De Haagse rechtbank wees onlangs een vordering tegen uitlevering van de hand. Maarten wordt er van beschuldigd tijdens de EU top van juni 2001 in Göteborg een agent met een stok op het hoofd te hebben geslagen.
  MAARTEN BLOK had begin augustus een kort geding aangespannen tegen het besluit van minister Donner van Justi­tie om uitlevering aan Zweden toe te staan. Maar de Haagse rechtbank is van mening dat er geen sprake is van onrechtmatig handelen van de kant van de minister. Er zijn volgens de rechtbank geen of onvoldoende bewijzen voorhanden die aantonen dat Maarten in Zweden geen eerlijk proces zal krijgen.
  Ook dient het feit dat de Zweedse autoriteiten hem in eigen land voor het gerecht wil brengen en de zaak niet overdraagt aan Nederland gerespecteerd te worden, aldus de rechtbank. Nadat eerder al de Amsterdamse rechtbank en de Hoge Raad van mening waren dat uitlevering toegestaan is, waren Maartens juridische mogelijkheden opgedroogd.


  15 juli 2004
  Brief aan de Tweede Kamer over wetgeving m.b.t. inlichtingen- en veiligheidsdiensten

  In deze brief geeft minister Remkes een overzicht van de verschillende voorstellen tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, nl. de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (WIV 2002) en de Wet veiligheidsonderzoeken, die momenteel in voorbereiding zijn.
  Het betreft de volgende wetgevingstrajecten, met bij elk daarvan een indicatie van de stand van de voorbereiding:
  bewaken en beveiligen;
  post-Madrid maatregelen;
  NSO (Nationale SIGINT Organisatie);
  toets Wet veiligheidsonderzoeken;
  voorstellen naar aanleiding van het onderzoek van de commissie bestuurlijke evaluatie. Deze commissie onderzoekt momenteel de wettelijke taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen van de AIVD.


  2 september 2004
  BALKENENDE: ‘NIEUWE AANPAK TERREURBESTRIJDING’
  regering.nl

  Er komt een Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) en de minister van Justitie krijgt bij acute terreurdreigingen de bevoegdheid maatregelen te nemen op het terrein van andere ministeries.
  Dat heeft minister-president Balkenende aangekondigd op de persconferentie na afloop van de wekelijkse ministerraad. De maatregelen zijn volgens Balkenende nodig omdat ‘deze tijd steeds meer dreigingen kent’.
  De ministerraad heeft een voorstel van de ministers Donner (Justitie) en Remkes (BZK) over de nieuwe aanpak van de terrorismebestrijding op hoofdlijnen overgenomen.
  De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding wordt verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op het terrein van terrorismebestrijding, de analyse van informatie en voert de regie over de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen. De NCTb legt verantwoording af aan zowel de minister van Justitie als de minister van BZK.
  Bij acute terreurdreigingen is de minister van Justitie de eerst verantwoordelijke bewindspersoon voor de aanpak van de dreiging. Hij krijgt de bevoegdheid om ook op terreinen van andere ministeries maatregelen te nemen. De minister van BZK is de eerstverantwoordelijke minister voor crisisbeheersingsoperaties bij rampen.


  juli 2004
  INTERNATIONALE TERRORISME
  Een longitudinale statistische analyse

  Rik Coolsaet
  Teun Van de Voorde

  1. Inleiding

  Walter Laqueur, auteur van het standaardwerk Terrorism (1977), merkte in 1985 op dat wie het internationale terrorisme in een historisch perspectief plaatst, tot onverwachte vaststellingen komt. In verband met de grote belangstelling die het terrorisme genoot in de jaren tachtig, noteerde hij:
  “[Historians] will note that presidents and other leaders frequently referred to terrorism as one of the greatest dangers facing mankind. For days and weeks on end, television networks devoted most of their prime-time news to covering terrorist operations. Publicists referred to terrorism as the cancer of the world, growing inexorably until it poisoned and engulfed the society on which it fed. […] In countless articles and books, our historian will read about the constantly rising number of terrorist attacks. Being a conscientious researcher he will analyse the statistics, which are bound to increase his confusion, for he will find that more American civilians were killed in 1974 (22) than in 1984 (16).” (1)
  Vanuit deze constatering uit 1985 hebben wij de huidige golf van internationale terreuraanslagen aan een longitudinale statistische analyse onderworpen. We baseren ons hierbij op de twee meest gezaghebbende statistische bronnen op het gebied van het terrorisme, respectievelijk afkomstig van het State Department en van de RAND Corporation.
  Een voorafgaande methodologische opmerking moet hier echter gemaakt worden. Elke definitie van ‘terrorisme’ is arbitrair. Wat sommigen als terrorisme zullen bestempelen, wordt door anderen niet als dusdanig erkend. Het State Department (State) en de RAND Corporation (RAND) hanteren verschillende definities en criteria betreffende het internationale terrorisme. Dat resulteert in zeer uiteenlopende schattingen van het absolute aantal aanslagen. Wat ons hier echter interesseert, is niet op de eerste plaats het aantal aanslagen op zich, maar de trend op langere termijn die uit deze cijfers blijkt. Niet de absolute cijfers zijn hier dus van belang, wel de relatieve evolutie ervan, m.a.w. binnen de gehanteerde definities in beide datasets.  AIVD Dossiers over studentenverening openbaar

  In de jaren ’60 en ’70 was de ASVA op politiek gebied erg actief. Zo actief, dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst (nu de AIVD) de ASVA jarenlang in de gaten heeft gehouden. Het archief (van 820 pagina’s!) dat de BVD heeft bijgehouden over de ASVA, is sinds kort vrijgegeven en staat nu online.
  In de PDF bestanden kunt u verslagen van vergaderingen, discussies en acties lezen. Vooral de rol van communisten binnen de studentenwereld was een voor de BVD interessant onderwerp.
  Namen van betrokkenen (zowel personen die onderzocht werden als van informanten van de BVD) zijn witgemaakt door de AIVD. De tekst in de PDF bestanden is zoekbaar. Vanwege de matige kwaliteit van de documenten die de ASVA Studentenunie van de AIVD heeft gekregen, is sommige tekst niet altijd even goed leesbaar. Als de PDF lezer niet voorbij 100% ingezoomd staat, is het meerendeel echter goed leesbaar.  17-6-2004

  Wageningen en de AIVD
  Door PAUL BOLWERK

  WAGENINGEN – De Regionale Inlichtingen Dienst van de politieregio Gelderland – Midden is weer zeer actief in Wageningen. De aandacht is vooral gericht op dier – en milieuactivisten, en mogelijkerwijs radicalen van etnische afkomst.
  Dat bleek gisteravond tijdens de raadscommissie bestuur van de gemeente Wageningen. Burgemeester A. Pechtold liet doorschemeren dat hij in ieder geval in het afgelopen half jaar periodiek contact heeft met de RID: de ‘inlichtingentak’ van de regionale politie èn de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, voorheen de BVD.
  Pechtold weigerde, ook na aandringen van GroenLinks-raadslid R. Janmaat, aan te geven wie of welke groeperingen in Wageningen extra in de gaten worden gehouden. Eveneens wilde hij niet ingaan op de redenen voor extra observatie, dan wel infiltratie in het Wageningse.
  De bijeenkomst was ‘redelijk uniek’, want RID-chef Regterschot was gisteren bereid gevonden om het werk van zijn inlichtingendienst uiteen te zetten. In bijzijn van de politietop en officier van justitie mr. M. de Weert.

  Verslag van de Commissie vergadering


  Discussie over Dossier Nordpol – Het Englandspiel onder de loep van Jo Wolter

  Op 17 september a.s. organiseren het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) en de Netherlands Intelligence Studies Association (NISA) een discussiemiddag rond het in 2003 verschenen Dossier Nordpol – Het Englandspiel onder de loep van Jo Wolters (ISBN 90-5352-882-2). De discussie staat onder leiding van Prof. Dr. J.C.H. Blom, directeur van het NIOD.

  Sprekers:
  Jhr. Mr. D.J.H.N Den Beer Poortugael: betrokken bij verzets- en inlichtingenwerk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Publiceerde over het Englandspiel en is lid van de Special Forces Club te Londen.
  Professor M.R.D. Foot: professor of modern history, Manchester 1967-1973; o.a. auteur van SOE in the Low Countries, (London, 2001)
  Mr. Dr. J.P.M.H. Wolters: auteur van Dossier Nordpol – Het Englandspiel onder de loep.

  Belangstellenden worden verzocht zich aan te melden bij b.m.dejong@uva.nl


  3 augustus 2004
  Advies van het College Bescherming Persoonsgegevens over Wet politiegegevens:
  uitbreiding bevoegdheden vereist ook waarborgen

  cbpweb.nl

  Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft op verzoek van de Minister van Justitie advies uitgebracht over het conceptwetsvoorstel Regels inzake de verwerking van politiegegevens, de Wet politiegegevens. Het CBP steunt de voorgestelde verruiming van de mogelijkheden voor de politie om gegevens over individuele personen te verwerken en zowel intern als extern uit te wisselen.
  De Wet politiegegevens zal de huidige Wet politieregisters vervangen. In het uitgebreide advies stemt het CBP in met de structuur die het conceptwetsvoorstel biedt voor de verwerking van politiegegevens binnen de politie. Juist vanwege het beginsel van fee flow of information binnen de politie, dienen echter meer waarborgen getroffen te worden met het oog op de kwaliteit van de gegevens.
  De voorgestelde verruiming van de mogelijkheden om gegevens over individuele personen te verwerken is noodzakelijk. Echter, het op grote schaal en voortdurend verwerken van gegevens over onverdachte personen in het kader van de zogenaamde themaverwerkingen gaat naar het oordeel van het CBP te ver. Ook de voorgestelde bewaartermijnen voor gegevens zijn veel te lang. Het CBP adviseert de Minister criteria op te stellen met concrete aanknopingspunten voor het maken van uitzonderingen op de bewaartermijn waar dat echt nodig is.
  Het CBP adviseert verder toegang tot politiegegevens ten behoeve van zowel intern als extern toezicht uitdrukkelijk te regelen. Het toezicht wordt versterkt door de voorgestelde verplichte periodieke audits naar de gegevensverwerkingen. Het CBP adviseert om daarnaast de privacyfunctionarissen binnen de politiekorpsen een volwaardige positie als intern toezichthouder te geven.

  Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens )

  Wetsvoorstel (pdf)
  Memorie van Toelichting (pdf)


  2 en 3 september
  Conferentie “Europese strafrechtelijke ruimte”
  Staten Generaal

  De keus voor het thema “Europese Strafrechtelijke ruimte” is gebaseerd op de waarneming, dat bestrijding van de criminaliteit in alle lidstaten van de Europese Unie een belangrijk politiek agendapunt is, internationalisering van criminaliteit onverminderd aandacht vraagt en de bestrijding van georganiseerde, veelal grensoverschrijdende misdaad een niet weg te denken onderwerp van de Europese politiek is geworden. Misdaad is bovendien van alle tijden en alle
  landen. Bestrijding is nodig ter bescherming van burgers, de bescherming van de openbare orde en van de rechtstaat. Ook van de rechtstaat, omdat de toename van misda ad – zelfs als die toename slechts een perceptie is van de publieke opinie – het vertrouwen in het vermogen van de democratische rechtstaat om zijn burgers te beschermen aantast.
  Om die reden zijn politici gevoelig voor de opvatting van burgers over de aanpak van criminaliteit. De aandacht van het publiek is echter geen constante. Doorgaans zijn het incidenten die een gevoel van urgentie creëren dat leidt tot directe, soms op de korte termijn afgestemde maatregelen. Bovendien richt de aandacht van publiek en politiek zich daarbij doorgaans op een specifieke vorm van criminaliteit, waardoor te nemen maatregelen niet altijd in samenhang met andere terreinen en in samenhang met het perspectief op lange termijn worden gezien. Enerzijds is dit inherent aan het politieke proces in democratieën, anderzijds bergt dit een risico in zich. Namelijk het risico dat na enige tijd het totale resultaat onbevredigend blijkt te zijn, zowel in termen van rechtstatelijkheid, van een behoorlijk functionerend rechtssysteem als in termen van een effectieve criminaliteitsbestrijding.

  In het voorgaande ligt verder een paradox besloten. De criminaliteitsbestrijding raakt de essentie van de staat, van de band tussen de staat en burger, raakt de raison d’être van de staat. Anderzijds impliceert de internationalisering van misdaad dat de staat niet zelfstandig die misdaad kan bestrijden. Zoland bilaterale of multilaterale samenwerking voldoet, speelt de staat de eerste viool. Naar mate de multilaterale samenwerking in de Europese Unie zich verdicht – zowel in intensiteit als in regulering – bereikt het – al bedient men zich van “klassieke instrumenten als erkenning van bijvoorbeeld rechterlijke beslissing op basis van het vertrouwensbeginsel – op enig moment een omslagpunt. Na dat omslagpunt leidt die verdichting tot een verschuiving in het zwaartepunt van de besluitvorming over principes en prioriteiten van de misdaadbestrijding naar het niveau van de Europese Unie.
  Dat is niet noodzakelijkerwijs een verschuiving naar duidelijk identificeerbare, politiek verantwoordelijke, parlementair controleerbare ambten. Zoals parlementaire controle op de besluitvorming in de Raden van Ministers diffuus is, is dat het geval ten aanzien van bijvoorbeeld gemeenschappelijke onderzoeksteams. Het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa, biedt een nieuwe basis voor de samenwerking tussen de lidstaten op strafrechtelijk terrein en ook voor optreden van de instellingen op dit terrein. Het verdrag constitueert niet in de klassieke zin door strikte attributie en distributie van bevoegdheden: een taakverdeling tussen unie-instelling en lidstaten en tussen de te onderscheiden staatsmachten. Wel biedt het een kader en wel een dynamisch kader. De nieuwe Europese grondwet bevat niet één vaste oriëntatie op lange termijn, maar laat ruimte voor keuzes. Daarbij kunnen keuzes op deelterreinen resulteren in
  een hoofdrichting die niet vooraf zichtbaar is.

  Lezing door minister Donner van Justitie bij conferentie van de Staten-Generaal, over het thema “Europese strafrechtelijke ruimte” op 2 en 3 september 2004, Den Haag.


   

  31 augustus 2004
  Spreektekst minister Remkes over politiesamenwerking voor het Europees Parlement in Brussel

  Allereerst mijn dank voor de gelegenheid die u mij en mijn collega biedt om een paar zaken toe te lichten. Het is een aparte en indrukwekkende ervaring hier in uw midden te mogen zijn; tussen u, die zoveel aspecten van de Europese eenheid vertegenwoordigt.
  Ik wil graag met u spreken over een onderwerp dat mij en de Nederlandse regering erg na aan het hart ligt: een verbetering van de samenwerking op het gebied van de politie.
  U zult met mij de ervaring delen dat – vanwege onze nationale wetgevingen en vanuit onze eigen emoties – de grenzen tussen onze landen nog steeds bestaan maar dat we, tegelijkertijd, zien dat criminelen en terroristen alle mogelijkheden benutten die de Europese eenwording ook hen biedt. Criminaliteit is grensoverschrijdend. Dat betekent dat de aanpak van criminaliteit grenzelóós moet zijn.
  We moeten samenwerken; Samen maakt sterk!
  Om tijdens het Nederlands voorzitterschap stappen voorwaarts te zetten hebben wij een ambitieus werkprogramma opgesteld, gericht op nakomen van wat er in EU-verband is afgesproken, op praktische operationele politiesamenwerking en het op alle terreinen verbeteren van de informatie-uitwisseling van de betrokken diensten. In ons programma wordt aandacht gegeven aan transportpolitie, bescherming van prominenten, integriteit van de politie, voertuigcriminaliteit, een bestuurlijke aanpak van criminaliteit en CEPOL (de Europese Politie-academie).


  UK: Police can keep DNA of innocent people indefinitely
  – the law lords have set a dangerous precedent by backing the demands of the state over individual privacy
  Statewatch.nl

  The highest court in the land, in the House of Lords, ruled on 22 July that DNA samples taken from people who are not charged with an offence or who are acquitted can still be held indefinitely by police.
  The court was hearing two test cases. The first by a boy from Sheffield who was 11 years old when he was arrested for attempted burglary in 2001. His lawyers asked for his fingerprints and DNA samples to be destroyed after his acquittal. The second case involved a man from Sheffield who gave a DNA sample when he was charged with harassing his partner – the case never came to court as the couple came together again and the woman decided not to press charges.He asked the South Yorkshire police to destroy the sample and fingerprints.
  Peter Mahy, the solicitor representing the two people, said he was surprised that four of the five law lords found no breach of privacy (under Article 8.1 of the European Convention on Human Rights). He said that his clients hope to challenge the judgement in the European Court of Human Rights.
  In July the UK Forensic Science Service announced that the number of DNA profiles on the national database had reach two million.


  1-9-2004
  Nieuwe regeling voor opvragen verkeersgegevens
  Ministerie van Justitie

  Het wetsvoorstel van minister Donner dat de bevoegdheden aanpast van openbaar ministerie en politie om verkeersgegevens op te vragen bij aanbieders van telecommunicatienetwerken en -diensten, treedt op 1 september 2004 in werking. Het gaat om twee wijzigingen in bestaande regelgeving.
  De eerste wijziging betreft gegevens over het telecommunicatieverkeer van de gebruiker, zoals de datum, het tijdstip en de duur van een gesprek of een verbinding, de nummers en de locatie. Ze verschaffen inzicht in het telecommunicatiegedrag en het patroon van contacten van een verdachte. De bevoegdheid van de officier van justitie om deze gegevens te vorderen, is aangepast aan recente ontwikkelingen in de telecommunicatietechniek.
  De tweede wijziging betreft de introductie van de bevoegdheid voor opsporingsambtenaren om zogeheten gebruikersgegevens op te vragen. Dit zijn de naam van de verdachte, zijn adres, postcode, woonplaats, zijn nummer of de soort dienst van openbare telecommunicatienetwerken waarvan gebruik is gemaakt. Gebruikersgegevens stellen de opsporingsambtenaar in staat na te gaan met welke persoon hij van doen heeft. Ze zijn onmisbaar voor een strafvorderlijk onderzoek. Het vergaren van gebruikersgegevens voor opsporingsdoeleinden gebeurt nu ten dele op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens.

  De nieuwe regeling


  Juli 2004
  France, Germany and Spain to share access to databases

  Statewatch

  Work is underway to enable France. Germany, and Spain to give access to each other to their respective criminal record databases. Tests are expected to begin before 2004 is over, and systematic information exchanges on offenders between the three countries will start next year. A joint working group was established by the three countries at the start of 2003 to provide solutions for any technical or legal difficulties that this initiative may entail. Press statements by the French and Spanish justice ministries stressed that the working group is responsible for guaranteeing that these information exchanges are characterised bs a high level of security and confidentiality. and for developing a system that may be easily extended to other countries.

   

  Observant #23, maart 2004

  Jacht op gewelddadige anarchisten

  Ravage #1 van 16 januari 2004
  Wil van der Schans

  Antiterrorismedeskundigen uit verschillende landen, waaronder Nederland, besloten in Rome tot de vorming van een speciale Task Force voor het onderzoek naar ‘opstandige anarchistische acties’. Dit naar aanleiding van de bombrieven die naar verschillende Europese instellingen zijn gestuurd.


  Triest beeld van Europese politiesamenwerking

  Staatscourant 16 januari 2004
  Door Servaas van den Bosch

  ‘Uiterst gênant,’ zo oordelen journalisten Wil van der Schans en Jelle van Buuren in hun boek over de politiesamenwerking in Europa. Uit de vlot geschreven studie rijst een verontrustend beeld op over misplaatst vertrouwen, hartstochtelijk verdedigde koninkrijkjes en regelrechte onkunde. Keizer in lompen is een aanklacht.

   


  Boeven en buitenlui
  Zin en onzin van Europese politiesamenwerking

  recensie van het boek Keizer in Lompen

  Ravage #2 van 6 februari 2004
  Eveline Lubbers

  Terwijl de politiek in Brussel vanachter het bureau de Europese politie- en justitiesamenwerking vorm probeert te geven, verrichten politieteams dag in dag uit internationale opsporingsonderzoeken. Besluitvorming of niet, de internationale politiesamenwerking gaat gewoon door.
  Dat is kort samengevat de inhoud van het eerste allesomvattende boek over politiesamenwerking in Europa dat onlangs is uitgekomen bij uitgeverij Papieren Tijger. Het is voor de eerste keer dat direct betrokkenen zich uitlaten over de zin en onzin van Europese politiesamenwerking.
  Waarom is ‘Keizer in Lompen’ zo’n goed boek? Dat zit hem niet alleen in de beschrijving van de praktijk, met sprekende voorbeelden van internationale politiesamenwerking in het dagelijks leven. De meerwaarde van dit boek zit hem vooral in het feit dat de beschrijving van internationale politiesamenwerking boven het niveau van de dagelijkse praktijk wordt uitgetrokken.
  De auteurs Wil van der Schans en Jelle van Buuren hebben uitzonderlijk veel mensen gesproken, uit allerlei verschillende hoeken, veelal van hoog niveau – hetzij hiërarchisch, hetzij wetenschappelijk – zodat de zaken van allerlei kanten worden belicht.


  Antwoorden op kamervragen D’66 over Misleidende Methode

  Op 3 december vroeg fractievoorzitter Boris Dittrich aan minister Verdonk een reactie op het onderzoek van Buro Jansen & Janssen naar de werkwijze van de AIVD met vluchtelingen.
  De vragen zijn op 17 februari jl. beantwoord. Opnieuw ontkend Verdonk de uitkomst van ons onderzoek. Volgens Verdonk houdt de AIVD zich aan de beleidsregels en legitimeren ambtenaren van de dienst zich altijd.  Donner beslist: Maarten mag uitgeleverd worden aan Zweden
  Steunmaarten.org
  Amsterdam 21-01-04

  Minister Donner van Justitie heeft besloten dat de Amsterdamse actievoerder Maarten Blok uitgeleverd mag worden aan Zweden. Een eventuele gevangenisstraf zal Maarten wel in Nederland mogen uitzitten nadat een Nederlandse rechter de straf heeft omgezet. Ook zal Maarten pas uitgeleverd worden kort voor de zitting in Zweden. Deze datum is nog niet bekend.

  Rechtszaak van Jaldung

  Steunmaarten.org
  Het hoofd van de politie, verantwoordelijk voor het ontstaan van de situatie waarin maarten werd opgepakt, is aangeklaagd voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en misbruik van zijn ambt in deze situatie.
  Jaldung is vrijgesproken, de aanklager gaat in hoger beroep

   


  Commissie Bestuurlijke evaluatie wordt geïnstalleerd

  In maart zal de minister van BZK de commissie Bestuurlijke evaluatie AIVD installeren. De commissie heeft tot taak een evaluatie uit te voeren van de wijze waarop de AIVD zijn wettelijke taken uitvoert. De minister geeft hiermee gevolg aan zijn toezegging aan de Tweede Kamer om een zogenaamde sterkte/zwakte analyse te verrichten van de AIVD.
  De bestuurlijke evaluatie is niet gericht op de beoordeling van rechtmatigheidaspecten of operationele zaken, want dat behoort tot het domein van met name de Commissie van Toezicht en de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer. De leden van de commissie, die inmiddels met hun benoeming hebben ingestemd, zijn:
  – de heer mr. H.C.J.L. Borghouts, Commissaris van de Koningin in Noord-Holland
  – de heer prof. dr. Y. Buruma, hoogleraar strafrecht, Katholieke Universiteit Nijmegen;
  – de heer mr. M.J. Cohen, burgemeester van Amsterdam;
  – de heer H.F. Dijkstal, oud-minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
  – de heer mr. dr. A.J.E. Havermans, oud-burgemeester van Den Haag, voormalig lid van de Algemene Rekenkamer.
  De voorzitter zal door de commissie zelf uit haar midden worden gekozen. De commissie wordt bijgestaan door een secretaris in de persoon van de heer prof. mr.dr. E.R. Muller, hoogleraar rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden en algemeen directeur van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.
  De bevindingen van de commissie zullen door de minister van BZK naar verwachting rond het zomerreces 2004 aan de Tweede Kamer worden gerapporteerd. De rapportage aan de Tweede Kamer zal geschieden aan de hand van een openbaar rapport. Zo nodig kan de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over meer vertrouwelijke aspecten worden geïnformeerd.
  Het instellingsbesluit van de commissie zal in de Staatscourant worden gepubliceerd.
  (bron: www.aivd.nl)


  Rapport van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en en Veiligheidsdiensten ter uitvoering van de motie van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal inzake de aanslag op de heer W.S.P. Fortuyn (de motie-Cornielje/ Eerdmans)

  28 januari 2004

  De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten heeft de Tweede Kamer een rapport aangeboden als vervolg op het rapport van de Commissie Feitenonderzoek Veiligheid en Beveiliging Pim Fortuyn (beter bekend als de Commissie- Van den Haak). De Commissie -Van den Haak meldde in haar eind 2002 uitgebrachte rapport dat zij twee ambtenaren, afkomstig van de BVD/AIVD en het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD), wegens ziekte niet heeft kunnen horen. De Tweede Kamer heeft bij een met algemene stemmen aangenomen motie verzocht de twee ambtenaren alsnog te horen.


  Handelingen over uitwisselen terrorisme info
  5 februari 2004

  De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de commissie voor de Rijksuitgaven en de vaste commissie voor Justitie hebben overleg gevoerd met minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over:
  – het rapport van de Algemene Rekenkamer Uitwisseling van opsporings- en terrorisme-informatie (28845, nr. 1);
  – de lijst van vragen en antwoorden naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer Uitwisseling van opsporings- en terrorisme-informatie (28845, nr. 4).


  AIVD, terrorismebestrijding en vreemdelingenbeleid

  In november 2003 reageerde minister Verdonk op het voorstel van de Advies Commissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) om de AIVD een grotere rol te geven bij de toelating van vreemdelingen. Verdonk stelde dat ‘ Om de haalbaarheid van invoering van een nationale veiligheidstoets – omvattende een gesystematiseerde bestandsvergelijking van gegevens uit de vreemdelingenketen (zie aanbeveling 15) en het gebruik van risicoprofielen (indicatorenlijsten en persoonsprofielen) – nader te bestuderen zal onder coördinatie van het ministerie van Justitie met voortvarendheid een interdepartementale projectgroep worden ingericht.’ Zie ook observant nr 21
  Op 1 maart jl. beantwoorde Verdonk een aantal vragen van de Tweede Kamer over haar reactie


  Quick scan Non-profitorganisaties en terrorismefinanciering
  Financieel Expertise Centrum
  21 januari 2004


  De aanslagen van 11 september 2001 zijn voor de Financial Action Task Force on Money Laundering aanleiding geweest het vraagstuk van het misbruik van non-profit organisaties voor terrorismefinanciering nader te beschouwen. Dit heeft geleid tot een best practices paper waarin wordt aangegeven dit misbruik tegen te gaan via het vergroten van de transparantie van non-profit organisaties en via toezicht en opsporing1, zodat zoveel mogelijk kan worden zekergesteld dat nonprofit organisaties doen wat zij zeggen dat zij doen (stated purpose).
  Ook in Nederland bestaan er aanwijzingen voor misbruik, met name van stichtingen, waarbij terrorismefinanciering niet kan worden uitgesloten. Dit blijkt o.a. uit het onderzoek van de FEC – werkgroep Terrorismefinanciering en Terrorismebestrijding (T&T). Om een oordeel te kunnen vellen of, en welke maatregelen nodig zijn in de sfeer van transparantie, is een kleine werkgroep samengesteld, in het verlengde van de FEC-werkgroep T&T, die middels een ‘quick scan’ de ervaringen en bestaande informatie van de deelnemers met betrekking tot de kwetsbaarheden van non-profit organisaties heeft verzameld. De werkgroep is op verzoek van het ministerie van Financiën, Generale Thesaurie, directie Financiële Markten ingesteld door het Informatieoverleg van het Financieel Expertise Centrum (FEC). De werkgroep bestond uit een aantal FEC-participanten, en vertegenwoordigers van relevante beleidsdirecties van de ministeries van Financiën en Justitie.
  De werkgroep heeft als opdracht:
  ‘Verricht een ‘quick scan’ om inzicht te krijgen in de kwetsbaarheden waardoor non-profit organisaties worden en kunnen worden misbruikt voor terrorismefinanciering’ Deze rapportage vormt de uitkomst van de ‘quick scan’. Er is primair gekeken naar de ervaringen met misbruik van non-profit organisaties voor terrorismefi nanciering. Hier en daar is ook iets breder gekeken dan terrorismefinanciering. Nadruk bij de FATF hierbij ligt op organisaties die zich bezighouden (of zouden kunnen houden) met het inzamelen en uitzetten van gelden voor charitatieve, religieuze (waaronder bijvoorbeeld kerkgenootschappen), humanitaire, politieke, sociale, culturele en/of andere vergelijkbare doelen/activiteiten. Dit laat onverlet de mogelijkheid dat ook andersoortige organisaties (zonder winstoogmerk) zich zouden kunnen richten op terrorismefinanciering.


  Special van Carré over Inlichtingen en Veiligheidsdiensten
  Maandblad van de Nederlandse Officieren Vereniging
  januari 2004

  Lkol gn R.A. Schravendeel geeft een visie op de toekomst van het functiegebied Inlichtingen en Veiligheid (I&V).
  De Commandant 103 ISTAR bataljon, lkol cav A.W. Keijsers, legt uit hoe zijn organisatie functioneert en voor wie.
  Maj inf J.M.A. Brouns, Hoofd S-2 Luchtmobiele brigade beschrijft de randvoorwaarden voor een bruikbaar inlichtingen product.
  Gezamenlijk operationeel optreden door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst wordt bepleit en toegelicht door maj KLu H.J.F. Jeurissen van de MIVD.
  Kap inf R. Sentse maakt zich sterk voor een krijgsmachtbrede infrastructuur op het gebied van I&V.


  Hardere aanpak computercriminaliteit
  2 maart 2004

  Minister Donner heeft een aantal wettelijke maatregelen voorbereid waardoor een hardere aanpak van computercriminaliteit mogelijk wordt. Zo worden computerkrakers verder aan banden gelegd. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van de bewindsman dat voor advies naar enkele instanties is gestuurd, waaronder het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak.

  Scherpe kritiek op plannen van minister Donner
  Webwereld.nl
  3 maart 2004

  Aan de voorstellen van Donner zitten de nodige haken en ogen. Hackers krijgen het in ieder geval een stuk zwaarder dan spammers.


  Ruimere bevoegdheden voor justitie en politie
  24 februari 2004

  Minister Donner stuurt wetsvoorstel naar Tweede Kamer

  Justitie en politie krijgen meer mogelijkheden persoonsgegevens op te vragen bij maatschappelijke instellingen en bedrijven als dat voor de opsporing noodzakelijk is. Dit staat in een wetsvoorstel dat minister Donner vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het is gebaseerd op voorstellen van de Commissie Strafvorderlijke gegevensvergaring in de informatiemaatschappij en op het kabinetsstandpunt dat hierover in mei 2002 is verschenen.

  NJB

  wetsvoorstel

   


  Special van Justitiele Verkenningen over Forensische Expertise
  Justitiele Verkenningen
  jrg. 30, nr.1, februari 2004

  Onder invloed van de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling spelen deskundigen een steeds grotere rol in de rechtspleging. DNA-profielen, sporenonderzoek, gedrags- en persoonlijkheidsonderzoek dragen in belangrijke mate bij aan het feitenonderzoek en bewijs in strafzaken. Maar ook deskundigen zijn feilbaar, kunnen elkaar tegenspreken, vooringenomen of onzorgvuldig zijn. In dit verband zaaien twee recente herzieningszaken van de Hoge Raad (Putten, Deventer) twijfel over de betrouwbaarheid van deskundigen en hun werkwijze, maar ook over de interpretatie van bewijsmateriaal door politie en justitie. Zijn juristen, of het nu rechters, officieren of advocaten zijn, wel in staat voldoende weerwerk te bieden aan soms zeer specialistische forensisch deskundigen? Hoe kunnen vertegenwoordigers van verschillende wetenschappelijke disciplines vruchtbaar met elkaar communiceren? Hoe voorkomt een deskundige dat er verkeerde conclusies worden getrokken uit zijn onderzoek? De wetenschappelijke en technologische ontwikkeling is voor de opsporing en bewijsvoering een vernieuwende impuls, maar waar liggen de technische en juridisch/ethische grenzen, bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van databases waarin DNA-profielen zijn opgeslagen?
  Dergelijke vragen komen aan de orde in dit themanummer van Justitiële verkenningen. Voorts beoogt de redactie inzicht te geven in recente technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen op dit terrein en een beeld te geven van het bestaande brede scala aan deskundigheden.


  Human Rights Must Begin at Home: Amnesty International’s Recommendations to the Irish EU Presidency

  Amnesty Internationale Europian Office
  12 januari 2004

  Amnesty International’s 18-page assessment of EU human rights policies, released today in Brussels and Dublin, includes recommendations to the Irish EU Presidency for more EU supervision of human rights compliance within EU countries, for concrete measures at EU level to combat racism, xenophobia and discrimination, for policies that ensure the EU does not abandon its international obligations to protect refugees, and for the protection of victims of human trafficking.


  The Experts Looking Out for Europe’s Security
  Inteligence online # 468
  16/01/2004

  This spring a so-named Group of Personalities in the Field of Security Research is to submit a report to the European Commission that will outline a research program for Europe’s future security. It will then lead to a call for proposals for six to eight projects financed to the tune of 65 million euros ($83 million) over a three year period. The sum is tiny compared to the 17.5 billion euro outlay for the EU’s sixth research and development program. In the long run, however, it will lay the cornerstones of a “Homeland Security” system in Europe. Members of the group – legislators, businessmen and researchers-were chosen on the basis of their know-how and skills in the security sector. Their work will be coordinated by the Commission’s Research and Information Society directorates.


  Europese strafrechtelijke ruimte

  De onderhandelingen over de Europese Grondwet zullen de komende maanden weer opstarten. Voor het verloop tot nu is een geod overzicht te vinden op de Europa- site van de Eerste Kamer. Op het terrein van politie- en justitiesamenwerking heeft de Eerste Kamer eind februari gedebatterd over de notitie van minister Donner over de Nederlandse inzet bij de onderhandelingen. De Commissie Meijers (Permanente Commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen en strafrecht) heeft in een brief aan de Eerste Kamer gereageerd op de inzet van Donner. Ook maakt de Commissie Meijers zich zorgen over de democratische controle als de Europese Grondwet in haar huidige vorm wordt aangenomen.

   

  Verslag wijziging van de Wet op de identificatieplicht 2003 29 218

  Tweede Kamer der Staten-Generaal

  2

  Vergaderjaar 2003/–2004
  KST71843
  0304tkkst29218-6
  ISSN 0921 – 7371
  Sdu Uitgevers

  29 218 Wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de Algemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht van burgers ten opzichte van ambtenaren van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en van toezichthouders (Wet op de uitgebreide identificatieplicht)

  Nr. 6 VERSLAG

  Vastgesteld op 13 november 2003
  De vaste commissie voor Justitie 1 belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, brengt als volgt verslag uit van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de gestelde vragen tijdig zal hebben beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

  lees meer

  MinJus: Nader rapport inzake het Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de identificatieplicht

  Ministerie van Justitie

  Aan de Koningin
  Directie Wetgeving

  5245796/03/6
  17 september 2003

  Nader rapport inzake het Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de Algemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht van burgers ten opzichte van ambtenaren van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en van toezichthouders (Wet op de uitgebreide identificatieplicht).

  lees meer

  Brief van de informateurs 28637

  Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
  ’s-Gravenhage, 16 mei 2003

  Daartoe gemachtigd door Hare Majesteit de Koningin doen wij u hierbij
  toekomen het Hoofdlijnenakkoord voor een kabinet van CDA, VVD en D66
  van 16 mei 2003, waarmee de Tweede-Kamerfracties van genoemde
  partijen heden hebben ingestemd. Het hoofdlijnenakkoord is het resultaat
  van de onderhandelingen tussen CDA, VVD en D66 en bevat de program-grondslag
  van een kabinet van CDA, VVD en D66.

  lees meer

  Observant #18, januari 2003

  Veiligheidsdienst moet jihad-huiswerk overdoen

  Eindhovens Dagblad en BN/De Stem
  4 december 2002
  Door Erik Timmerman en Wil van der Schans
  Afgelopen week verscheen het rapport ‘Rekrutering in Nederland voor de jihad, van incident naar trend’ van de hand van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Het rapport veroorzaakte veel politieke ophef terwijl er feitelijk weinig hard wordt gemaakt door de AIVD. Het kan ook anders, vinden Erik Timmerman en Wil van der Schans.


  Openheid AIVD is eenzijdig

  De Volkskrant
  21 december 2002
  Door Louis Sèvéke
  Afgelopen week verscheen de nota Rekrutering in Nederland voor de jihad, van incident naar trend. Ook in die nota weer geen feiten, maar wel veel sfeer en beeldvorming: ‘het is zeer waarschijnlijk dat ….’, ‘zo zijn er aanwijzingen dat …’, ‘in zijn algemeenheid lijkt …’. Niet één bron, geen onderzoeksmethode, geen verantwoording. De dienst verdedigt zich in vergelijkbare gevallen, gevraagd naar de oorsprong van zijn kennis, al te makkelijk door te verwijzen naar het karakter van zijn onderzoeksmethoden en bronnen. Het gaat tenslotte om een geheime dienst, die per definitie in het geheim dient te opereren. Die opstelling is natuurlijk niet te handhaven als de dienst besluit te publiceren. Zeker niet als dat gebeurt op een terrein dat velen bezighoudt en tot grote spanningen in de samenleving leidt. Als een geheime dienst meer openheid van zaken wenst te geven, dan dient hij dat op al zijn werkterreinen te doen en niet slechts op één ‘goed in de markt liggend’ gebied.


  De firma list & bedrog

  Onze Wereld
  december 2002
  Door Eveline Lubbers
  Multinationals wringen zich in allerlei bochten om een bezoedeld imago op te poetsen. Het arsenaal varieert van geavanceerde PR-strategieën tot complete spionage-operaties. Geregeld blijken bedrijven meer te investeren in greenwashing dan werkelijk iets te doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.


  Voordracht benoeming Commissie van Toezicht betreffende IVD

  Kamerstuk: 28 731
  16 december 2002
  In verband met het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van de vacature van een voorzitter van de commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten als bedoeld in artikel 65 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, kan de vaste commissie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het volgende meedelen.


  De AIVD en het leveren van bewijs voor rechtszaken.

  januari 2003
  Eind december bepaalde de rechtbank te Rotterdam dat vier vermeende terroristen moesten worden vrijgelaten, omdat het Openbaar Ministerie hen als verdachte had aangemerkt puur en alleen op grond van AIVD informatie. Hier meer over het leveren van bewijs voor strafzaken door de AIVD.


  Satellietinterceptie voor opsporingsdoeleinden

  Security.nl
  7 januari 2003
  Door Jelle van Buuren
  Er moet nader onderzoek komen naar de wettelijke mogelijkheden om satellietinterceptie in te zetten voor opsporingsdoeleinden. Dat schrijft de werkgroep ‘Gegevensuitwisseling en Terrorismebestrijding’ in een vandaag verschenen rapport. De werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken, de politie, het Openbaar Ministerie en de inlichtingendiensten, werd vorig jaar door de regering ingesteld om te onderzoeken of er voldoende mogelijkheden bestaan voor informatie-uitwisseling op het terrein van terrorismebestrijding.


  Rapport van de werkgroep wetgeving informatie-uitwisseling

  6 januari 2003
  Naar aanleiding van de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten op het World Trade Center en het Pentagon heeft de Nederlandse regering een actieplan opgesteld inzake terrorismebestrijding en veiligheid. In dit actieplan wordt een aantal door de regering voorgenomen en reeds in gang gezette maatregelen op het terrein van terrorismebestrijding en veiligheid beschreven. Verbetering en intensivering van informatie-uitwisseling tussen verschillende onderdelen binnen de overheid ter voorkoming en bestrijding van terroristische misdrijven vormt hierbij een terugkerend onderwerp. Bij het opstellen van het actieplan is besloten een werkgroep in het leven te roepen die tot taak heeft te bezien of op grond van de bestaande regelgeving voldoende mogelijkheden tot informatie-uitwisseling bestaan en waar dat niet het geval mocht zijn, voorstellen te doen voor verbetering hiervan. In dit rapport wordt verslag gedaan van de bevindingen van deze werkgroep. Aan de werkgroep hebben deelgenomen vertegenwoordigers van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het openbaar ministerie, de politie, de Algemene inlichtingen- en veiligheidsdienst (voorheen de Binnenlandse veiligheidsdienst) en de Militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst (voorheen de Militaire inlichtingendienst). In bijlage 1 bij dit rapport zijn de namen van de leden van de werkgroep opgenomen.


  Nieuwe lijst van terroristische organisatie van de Europese Unie

  Publicatieblad Nr. L 337 van 13/12/2002 blz. 0093 – 0096
  Nieuwe versie van het lijst terroristische organisaties


  Aanbeveling van de Europese Raad inzake de opstelling van terroristenprofielen <pdf-file>

  Enfopol 117, 18 november 2002
  De Europese Raad stelt voor om aan de hand van elementen als nationaliteit, leeftijd, psychologische en sociologische kenmerken e.d. profielen van mogelijke terroristen op te gaan stellen. Aangenomen in de JBZ-Raad op 28 november 2002.


  Computerondersteunde preventieve opsporing op basis van van gemeenschappelijke daderprofielen <pdf-file>

  En hier

  Enfopol 130, 31 oktober 2002
  De introductie van het Duitse systeem van Rashterfandung (koppelen van alle computerbestanden) in de EU is nabij: aan de hand van de gemeenschappelijke terroristenprofielen zal elke lidstaat van de Europese unie zijn nationale databestanden doorzoeken (bv. bevolkingsregister, vreemdelingenregisters van universiteiten, enz.) naar personen die door de veiligheidsdiensten aan een onderzoek moeten worden onderwoorpen.


  Handboek voor de beveiliging van Eurotoppen <pdf-file>

  12 november 2002
  Nieuwe versie van het handboek beveiliging voor de Europese toppen.


  De rapporten van de Commissie van der Haak

  18 december 2002
  Voor wie de rapporten nog niet gelezen heeft.

   

   

   

  Observant #14, juni 2002

  Battling Big Business

  Countering greenwash, front groups and other forms of corporate deception

  Edited by Eveline Lubbers

  Deel een van dit boek analyseert een breed spektrum van zg. corporate counter-strategies, maatregelen die grote bedrijven nemen om hun critici de wind uit de zeilen te nemen. De case- studies varieren van relatief onschuldige PR strategien tot complete inlichtingen-operaties. Deel twee geeft praktische adviezen voor activisten en bezorgde burgers om dit soort manipulatieve strategien te herkennen, en laat zien hoe je daar met de nodige kreativiteit en het gebruik van nieuwe media op kunt reageren.

   


   

  Met de stroom mee
  door Joeri Boon & Erik Timmerman

  De BVD, tegenwoordig AIVD, heeft definitief zijn nieuwe vijand gevonden. Eerder was er volgens de dienst geen vuiltje aan de lucht. Nu is er plots sprake van allarmerend moslimextremisme, aldus het jongste AIVD-jaarverslag.

  Op jacht naar links, Interessante internetzaken
  door Eveline Lubbers

  In april waren er een aantal interessante Internet zaken, die een vraag gemeen hadden: wie bepaalt er wat er mag op Internet – en kan de rechter bepaalde informatie, of het linken ernaar, zomaar verbieden? Essentiele kwesties dus, als je bedenkt dat het wereldwijde web bestaan bij de gratie van verbindingen die mensen leggen met elkaars pagina’s.

  Escape
  door Erik Timmerman

  Wie wel eens actievoert bij bijvoorbeeld het BPRC in Rijswijk zal zich vast verbaasd hebben over de grote hoeveelheid cameras, stillen en andere nieuwsgierige ogen. Dierenrechtenactivisme staat blijkbaar hoog op de agenda van diverse diensten. Dat de BVD, diverse RID-en, de beveiliging van het BPRC en bontfokkers de actievoerders in de gaten houden, was al bekend. Ook is er een tijd een bovenregionaal politieteam actief geweest, dat inmiddels zonder resultaat weer is opgeheven.

   


  Jaarverslag 2001 van de BVD

  De bestrijding van het terrorisme neemt in het jaarverslag een belangrijke plaats in. In Nederland was vlak na 11 september sprake van een korte golf van anti-islamitische geweldsincidenten. Zo waren meer dan twintig moskeen doelwit van bedreigingen, vernielingen en brandstichtingen. De dienst signaleert echter ook dat met name vanuit de Turkse en Koerdische gemeenschap openlijk en duidelijk afkeurend is gereageerd op de aanslagen in de VS, waardoor spanningen in de Nederlandse samenleving vroegtijdig zijn weggenomen. Aandacht voor de ‘tegenkrachten’ van het integratieproces, zoals de invloed van radicaal-islamitische opvattingen, blijft volgens de BVD geboden.

   


  Veiligheidsdiensten en de wetenschap

  Argos uitzending, 10 mei 2002
  Hoe de BVD de wetenschappelijk onderzoek hindert

   


  Nieuw Europa in de praktijk
  een catalaan in een vergeten cel

  Verschenen in de Groene Amsterdammer
  Geert Mak

  Op 16 januari, vlak voor Het Huwelijk, werd in Amsterdam een zogenaamde ETA-terrorist aangehouden. Groot nieuws. Het was zelfs aanleiding tot een inval in het krakersbolwerk Vrankrijk, waar hij logeerde. Al snel bleek dat de ‘terrorist’ in kwestie in werkelijkheid de befaamde Catalaanse rockzanger Juan Ramon Rodriguez Fernandez was, beter bekend als Juanra, die met zijn band ‘Golpe’ hele stadions tot vervoering bracht. Hij zong soms Catalaanse en Baskische nationalistische teksten, maar van de moordpartijen van de ETA moest hij niets hebben. Tot de dag van vandaag zit hij vast in de gevangenis van Vught. Er is een diepe stilte neergedaald over Juanra. Maar zijn dossier spreekt boekdelen.

   


  1 jaar Goteborg

  Deze pagina’s zijn samengesteld in de aanloop naar 15 juni 2002: Op die dag is het een jaar geleden dat de zweedse politie een explosieve aftrap heeft gegeven voor de demonstraties en de tegentop in Goteborg. We willen nogmaals aandacht voor deze gebeurtenis vragen. Hier bieden we je achtergrondinformatie en een idee voor aktie tegen de overdadige registratie van tegentoppers die kan uitmonden in criminalisering. Tijd om de registratie tegen het licht te houden!

   


  Handboek voor de beveiliging van de Europese Raden en van andere soortgelijke evenementen

  Na Gotenborg en Genua zijn er veel voorstellen gekomen om activisten beter in de gaten te houden. Dit alles is nu in dit handboek openbare orde op een rij gezet.

   


   

  Brief Politie Klachtenburo

  Het Politie Klachtenburo Amsterdam heeft Burgemeester Cohen een brief geschreven over toenemende klachten tav de binnenstad Middels dit schrijven wil ik namens het P.K.B. onze toenemende ongerustheid kenbaar maken over de door ons bureau gesignaleerde stijging van het aantal politieklachten met betrekking tot geweldsgebruik door agenten van het Binnenstadsdistrict in de periode oktober 2001 t/m mei 2002.

   

  Privacynormen bij de koppeling van computerbestanden

  Uit: I&I nummer 20, 2002
  Door: Jan A.G.M. van Dijk

  Overheidsdiensten zijn in de greep van een ware koppelingsrage. Fraudebestrijding, identificatie van illegalen en controle op de uitvoering van ingewikkelde regelgeving vormen motieven om steeds meer computerbestanden met persoonsgegevens met elkaar te verge lijken. De acceptatie in de publieke opinie lijkt toe te nemen. Een artikel met concrete voorstellen om niettemin paal en perk aan deze praktijk te stellen.

  lees meer

  Beperkte uitbreiding van identificatieplichten

  Tweede Kamer der Staten-Generaal 28069 Identificatieplicht

  nr. 1 Brief van de minister van Justitie

  Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

  ‘s-Gravenhage, 29 oktober 2001

  Ten vervolge op mijn brief van 15 oktober 2001 aan de voorzitter van de Vaste Commissie voor Justitie uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zend ik u hierbij de notitie Beperkte uitbreiding van de identificatieplichten.

  lees meer

  Ontwerp-conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten

  RAAD VAN DE EUROPESE UNIE
  Brussel, 10 juli 2001 (11.07)
  (OR. fr,en)
  10731/01
  LIMITE
  JAI 74
  NOTA
  van: het voorzitterschap
  aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (2e deel)
  Betreft: Ontwerp-conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten

  lees meer

  Resolutie van de Raad van betreffende een handboek voor de internationale politiesamenwerking en maatregelen ter voorkoming en bestrijding van geweld en ongeregeldheden rond voetbalwedstrijden met een internationale dimensie

   

   

   

  RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

  Brussel, 4 juli 2001

  10536/01

  ENFOPOL 71

  NOTA                                                                                                                           van:                 Belgische delegatie

  aan:                 Groep Politiële Samenwerking                                                                                        nr. vorig doc.: 9833/1/01 ENFOPOL 59 REV 1 ; Pbl. C 196, 13.7.1999, blz. 1                                    Betreft:            Voetbalwedstrijden met een internationale dimensie

                           – Nieuwe Resolutie van de Raad                                                                                    

  Resolutie van de Raad van …………. betreffende een handboek voor de internationale politiesamenwerking en maatregelen ter voorkoming  en bestrijding van geweld en ongeregeldheden rond voetbalwedstrijden met een internationale dimensie
  lees meer

  Observant #9, augustus 2001

   

  Op de site bij Buro Jansen & Janssen een aantal nieuwe artikelen:

  Burenruzie

  Het botert niet tussen de Europese politiedienst Europol en haar Nederlandse   sparring partner de Centrale Recherche Informatiedienst. Europol vindt dat de CRI te weinig informatie doorsluist en niet thuis geeft als Europol haar diensten aanbiedt. De CRI vindt omgekeerd dat Europol aan alle kanten rammelt. In vertrouwelijke rapporten levert de CRI vernietigende kritiek op Europol.

  Oliegiganten erkennen spionage bij milieubeweging

  Nu Shell en BP hebben toegegeven dat ze het Britse business intelligence bureau Hakluyt hebben ingehuurd om te spioneren bij Greenpeace en de rest van de milieubeweging, komt er misschien meer duidelijk over de rol van Manfred Schlickenrieder. Begin dit jaar werd deze infiltrant ontmaskerd. We schreven hier in februari al uitgebreid over en in Engeland pikte de Sunday Times het nieuwsfeit onlangs op.

  DNA in de strijd tegen staatsvijanden

  In de periode van eind april tot medio juni 2001 ontvingen drie Duitse vrouwen een brief van een onderzoeksrechter bij het Bundesgerichtshof, waarin hen werd medegedeeld dat het OM bij het hof een aanvraag had ingediend om deze drie vrouwen lichaamscellen af te mogen nemen voor de vaststelling van een DNA-profiel. Deze aanvraag wordt beargumenteerd met de beschuldiging dat deze drie vrouwen ervan verdacht worden lid te zijn van een terroristische organisatie en evenzeer van poging tot moord en andere misdrijven. Dat zou blijken uit de nauwe en deels conspiratieve contacten met het AIZ-lid Bernhard Falk, zowel als de tijdens het proces door de geheime dienst van Nordrhein-Westfalen over Falk en Steinau gepresenteerde gegevens”. Hier wordt in feite twee maal hetzelfde aangevoerd, aangezien deze “nauwe en conspiratieve contacten” ook slechts gebaseerd zijn op de interpretatie van observaties van diezelfde dienst en informatie uit niet nader geïdentificeerde bronnen van die dienst. Op grond van deze `feiten’ worden nu drie vrouwen gevorderd lichaamscellen af te staan. Het OM wil deze DNA-analyse laten uitvoeren aangezien er in een park, in de buurt van een van locaties waar de AIZ in 1993 een aanslag op gepleegd zou hebben, sigarettenpeuken zijn gevonden waarop DNA-resten zijn vastgesteld die niet toebehoren aan Falk en Steinau..


   

  Buro Jansen & Janssen vult de van Traa site aan met het onderzoek van Van de Bunt, Fijnaut en Nelen

  Het strafrechtelijk onderzoek dat in 1996 werd gestart naar aanleiding van de bevindingen van het onderzoek van de rijksrecherche (het zogenaamde .Fort-team.) naar de gebeurtenissen in de IRT-affaire, ging gebukt onder een gebrek aan een eensluidende en duidelijke visie op het doel en de te volgen strategie en tactiek. Tevens liepen bij gebrek aan een duidelijk eenhoofdig gezag diverse onderzoekssporen hinderlijk door elkaar heen en zijn de betrokken leden van het openbaar ministerie ernstig met elkaar in aanvaring gekomen. De leiding van het OM heeft in de betrokken periode (1996-1999) deze conflicten te lang op hun beloop gelaten.

  Tot deze conclusies komen de wetenschappers Van de Bunt, Fijnaut en Nelen in het rapport Post-Fort; evaluatie van het strafrechtelijk onderzoek (1996-1999), dat vandaag door de minister van Justitie aan de Tweede Kamer is aangeboden. Het rapport is een uitvloeisel van een toezegging van de minister aan de Kamer in 1999 naar aanleiding van de bevindingen van de Commissie-Kalsbeek. Deze commissie constateerde destijds dat het strafrechtelijk onderzoek dat in 1996 was gestart op basis van de bevindingen van het onderzoek van het .Fort-team. stagneerde. Het doel van de evaluatie was om het verloop van dit strafrechtelijk onderzoek -het post-Fort-onderzoek- inzichtelijk te maken en lering te trekken uit de gebeurtenissen voor toekomstige complexe onderzoeken. De evaluatie bestrijkt de periode maart 1996 tot met juni 1999.

  Post-Fort, Evaluatie van het strafrechtelijk onderzoek (1996-1999), H. van de Bunt, C. Fijnaut en J. Nelen
  Deel I De periode maart 1996 tot november 1997
  Deel II De periode november 1997 tot juni 1999


   

  Antwoorden op vragen notitie grootschalig afluisteren (‘Echelon’)

  Naar aanleiding van de brief van de minister van Defensie van 19 juni jl. en de hoorzitting over Echelon van 22 juni jl. stelde de Tweede Kamer veel vragen. Hier de volledige lijst met daarbij het antwoord van de regering


   

  Dossiers antimilitaristen deels openbaar

  Geheime diensten als de Militaire Inlichtingendienst (MID) en de Binnenlandse Veiligheidsdienst houden onder meer politieke activisten nauwlettend in het oog. Hun bevindingen worden neergelegd in dossiers. De vereniging SIP bepleit inzage in deze dossiers. Onlangs stelde de MID hen onverwachts in de gelegenheid een aantal verouderde dossiers in te zien.


   

  Voorstellen  van de Raad van Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken over het monitoren van activisten

  Na de Europese top deze zomer in het Zweedse Goteburg (zie oa. Independent Media Center Sweden) werd er een speciale zitting van de JBZ-Raad over het monitoren van activisten georganiseerd. Meer uitwisselen van informatie, indien nodig grenzen sluiten en een grotere rol voor de nieuwe Task Force of Heads of Police


   

  Italie

  Het politie-optreden tijdens de G8-top in Genua was beestachtig. Op de website van het Indepentent Media Center Italy een uitgebreid overzicht, foto- en videoverslagen en de laatste stand van zaken.


   

  Conferentie in Den Haag over Europese openbare orde samenwerking

  Nederland kan natuurlijk niet achterbijven:  op 3, 4 en 5 oktober a.s. organiseert het nieuwe ‘Expertisecentrum Openbare Orde’ een conferentie over samenwerking op het terrein van Openbare Ordehandhaving in Europa. Aan de hand van verslagen van politie uit Seattle, Melbourne, Praag en Den Haag  wil men in kleine werkgroepen verder praten over internationale samenwerking. Jansen & Janssen  publiceert het (besloten) programma.


   

  Frankrijk

  Amnesty International bracht onlangs een nieuw rapport uit over de Franse polite.  Amnesty constateerde ook in 2000 weer een groot aantal gevallen van bruut politie-optreden vooral  tegen  Algerijnen.


   

  Statewatch opent site over openheid in Europa

  Statewatch voert al meer dan tien jaar een gevecht voor openheid in Europa. De engelse organisatie heeft nu een speciale website geopend over dit onderwerp. Naast een handleiding over hoe te wobben in Europa bevat de site een overzicht van relevante jurispudentie, een overzicht van de voorstellen over openheid in Europa en een aantal essay’s over openheid.


   

  Body of Secrets

  In Body of Secrets, James Bamford explores the NSA’s secret role in the major events of the Cold War, its current struggle to eavesdrop on ever advancing forms of communications, and how it is attempting to find new ways to break the code and cipher systems of the future. Finally, he takes the reader past the steel and cement no-mans-land for an inside glimpse of Crypto City. Made up more than sixty office buildings, warehouses, factories, laboratories, and living quarters, it is a place where tens of thousands of people work in absolute secrecy. Most will live and die never having told their spouses exactly what they do. The secret community is also home to the largest collection of hyper-powerful computers, advanced mathematicians and skilled language experts on the planet. Within the city, time is measured in femtoseconds—one million billionth of a second, and scientists work in secret to develop computers capable of performing more than one septillion (1,000,000,000,000,000,000,000,000) operations every second.


   

  STATE HISTORIANS CONCLUDE U.S. PASSED NAMES OF COMMUNISTS TO INDONESIAN ARMY, WHICH KILLED AT LEAST 105,000 IN 1965-66
  WASHINGTON, D.C., 27 July – George Washington University’s National Security Archive today posted on the Web one of two State Department documentary histories whose release the U.S. Central Intelligence Agency is stalling, even though the documents included in the volumes were officially declassified in 1998 and 1999, according to public State Department records.  The two disputed State Department volumes cover Indonesia-Malaysia-Philippines in the years 1964-68 and Greece-Turkey-Cyprus in the same period.
  The CIA, as well as action officers at the State Department, have prevented the official release of either volume, already printed and bound by the Government Printing Office.  The National Security Archive obtained the Indonesia volume posted today when the GPO, apparently by mistake, shipped copies to various GPO bookstores; but the Greece volume is still locked up in GPO warehouses.

  De markt van veiligheid en zekerheid

   

  Gepubliceerd in Ravage nr 7, 18 mei 2001

  Eva Oling en Erik Timmerman

  Registratie, DNA-onderzoek, cameratoezicht, afluisteren, inkijkoperaties, fouilleren zonder verdenking… In de strijd tegen criminaliteit en onveiligheid heeft de overheid zichzelf de laatste tijd nogal wat bevoegdheden en mogelijkheden toebedeeld. Klonk er in het verleden vanuit verschillende hoeken de nodige kritiek op dit soort ontwikkelingen (vaak met verwijzingen naar bijvoorbeeld de tweede wereldoorlog), nu blijft het akelig stil. Het beeld van de Totalitaire Staat jaagt nog maar weinig mensen schrik aan. Volgens voorstanders van meer controle komt dat omdat dit beeld achterhaald is. Criminelen zijn enger dan controle. Meer registratie, technologie en bevoegdheden zouden daarom juist in het belang zijn van de ‘goedwillende burger’. Critici wijzen er tevergeefs op dat een almachtige overheid ook bedreigend kan zijn voor de burgers die ze zegt te beschermen: ‘Ik hoop niet dat het zo ver komt, maar als er hier ooit weer een dictator aan de macht komt, dan ligt de hele infrastructuur er al’. In eerste instantie gaat dit artikel dan ook over een aantal nieuwe bevoegdheden en (technische) mogelijkheden van de overheid. Maar is de nadruk leggen op het gevaar van een totalitaire staat eigenlijk niet een wat te simpele voorstelling van zaken?

  lees meer

  Observant #7, februari 2001

  De mol, of: codenaam Camus.

  Manfred Schlickenrieder was de grote man van Gruppe 2, een ‘archief voor de linkse beweging’. Onlangs werd onthuld dat zijn video- en documentatiecentrum diende als front voor een inlichtingennetwerk. Met behulp van Duitse en Italiaanse inlichtingendiensten hield Schlickenrieder sinds begin jaren tachtig radicale linkse groepen in Europa in de gaten.
  Drie artikelen van Jansen & Janssen:
  Geheim agent ontmaskert
  Spionage bij Greenpeace
  Codenaam Camus

  De Zwitserse organisatie Aufbau, die het onderzoek naar Schlickenrieder verrichtte, plaatste de resultaten op haar eigen webpagina: http://www.aufbau.org

   

  Amsterdamse krakers benaderd

  Onlangs werden in Amsterdam minstens twee mensen benaderd om de politie te voorzien van informatie over de plaatselijke kraakscene. Hoewel men zich uitgaf voor recherche c.q. Jeugd- en Zedenpolitie, ligt benaderingen door de Regionale Inlichtingendienst (RID) meer voor de hand
  https://www.burojansen.nl/diversen/amsterdamse-krakers-benaderd/

  Mogelijke wijzigingen van de Europol-overeenkomst en mogelijkeuitbreiding van Europols bevoegdheden

  De discussie over de rol van Europol na Tampere komt in een belangrijke fase. Buro Jansen & Janssen kreeg via de Europese WOB een document vrij, waarin de uitbreiding van taken en bevoegdheden van Europol aan de orde komt.
  Is er, met het oog op de effectieve uitvoering van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de conclusies van Tampere en het ontwerp-Verdrag van Nice, een wijziging van de Europol-overeenkomst nodig, en moet er een begin worden gemaakt met de discussie over de uitbreiding van de bevoegdheden van Europol?
  https://www.burojansen.nl/europol/verdragswijziging/

  Voorstel uitbreiding DNA-toepassing in Engeland

  Home Secretary Jack Straw has announced  plans to increase the police’s DNA  database. Civil liberties groups have serious misgivings about the proposal,  which could have far-reaching   consequences.
  Jack Straw has announced plans to change  the law to allow the police to keep all  fingerprints and DNA samples even if a suspect is acquitted or never charged.
  http://news.bbc.co.uk/hi/english/uk/newsid_1126000/1126047.stm

   

  Echelonnotitie van het Ministerie van Defenisie

  Voor wie het gemist heeft. Ook Defensie heeft ontdekt dat Echelon bestaat:
  zie: Notitie “Het grootschalig afluisteren afluisteren van moderne  telecommunicatiesystemen”
  http://www.mindef.nl/nieuws/media/content/190101_notitie.html

   

  Oproep voor een Open Europa.

  Komend half jaar, onder voorzitterschap van Zweden, moet de Europese Raad overeenstemming bereiken over de toegang tot documenten in de EU. De voorstellen tot nu zijn zeer restrictief. Statewatch heeft op de website een oproep geplaatst om te tekenen voor een ‘Open Europa”
  http://www.statewatch.org/secret/call.htm

  In juni bestaat Statewatch tien jaar. Ter ere van dit heugelijke feit organiseert Statewatch een conferentie.
  http://www.statewatch.org/news/NEWSINBR/swconf.htm

  German spy risked life to penetrate Irish terror group

  MONDAY JANUARY 08 2001
  FROM IAN COBAIN, CHIEF REPORTER,
  In Berlin an operation mounted by German intelligence officers to deal a crippling blow to Irish terrorism can be disclosed by The Times today.
  http://www.thetimes.co.uk/article/0,,2-64001,00.html
  http://www.independent.ie/2001/7/n01i.shtml

  Voor Amsterdammers.

  Salto begint met uitzenddingen van de tweewekelijkse ABJZ vergaderingen. Hoe brengt de nieuwe burgemeester Cohen het eraf?

   

  NOS publiceert  getuigenverklaringen op het net

  De NOS beschikt over nieuwe getuigenverklaringen waaruit de Commissie  Kalsbeek heeft geconcludeerd dat corrupte leden van politie, justitie  douane en FIOD behulpzaam zijn geweest bij het importeren van cocaïne  vanuit Colombia naar Nederland.
  Het Openbaar Ministerie, dat hiernaar  al anderhalf jaar onderzoek doet in  opdracht van minister Korthals van  Justitie,  vindt de bewijzen van de  Commissie Kalsbeek onvoldoende
  Het Openbaar Ministerie heeft in de  corruptie-zaak tegen Kris J. vrijspraak  gevraagd. Het OM kan voor die zaak  te weinig bewijs leveren van illegale  cocaine-handel. De belangrijkste getuigenverklaringen in die zaak geven  maar weinig duidelijkheid over de corruptie.
  http://www.omroep.nl/nos/nieuws/kalsbeek_portal.html

   

  Opmerkelijke zaak

  Op 30 januari jl. deed het Amsterdams Gerechtshof een opmerkelijke uitspraak over de inzet van een buitenlandse criminele burgerinfiltrant. Moties van de Tweede Kamer gelden blijkbaar niet:
  Het is de rechtbank bekend dat de Tweede Kamer naar aanleiding van de bevindingen van de commissie Van Traa een motie heeft aangenomen met de stelling dat in Nederland de inzet van een criminele burgerinfiltrant niet kan worden aanvaard. De rechtbank acht zich echter niet gebonden aan een in de Tweede Kamer aangenomen motie, indien die motie niet is gevolgd door wetgeving op dat punt. Zulke wetgeving is tot op heden uitgebleven
  https://www.burojansen.nl/diversen/burgerinfiltrant/

  Eindverslag naar aanleiding van de expertmeeting “legitimiteit informatie-inwinning onder verantwoordelijkheid van de burgemeester”

  Nederlands Politie Instituut
  Publicaties

   27 april 1999

  Eindverslag naar aanleiding van de expertmeeting “legitimiteit informatie-inwinning onder verantwoordelijkheid van de burgemeester”

  Den Haag, maart 1999

  1. Inleiding

  CASUS

  In een mooi weekend in de maand mei vindt in de provincie Brabant een voetbalwedstrijd in de totodivisie plaats tussen DSS ‘83 (Door Sport Sterk) en VVW (Voetbalvereniging West). De bezoekende partij komt uit de Randstad. Het belooft die dag droog en zonnig te zijn met een temperatuur van 20-22 graden De supporters van beide partijen hebben geen beste naam. In het verleden waren tientallen van hen betrokken bij ordeverstoringen in en rond de stadions. Een aantal van hen heeft een stadionverbod. Na deze wedstrijd wordt duidelijk welke van beide partijen promoveert naar de KPN-telecompetitie. Tussen beide supportersgroepen is sprake van onbetaalde rekeningen. Een jaar eerder vonden rond de wedstrijd VVW-DSS ’83 vechtpartijen plaats waarbij een van de supporters van VVW ernstig gewond raakte. Een aantal aanhangers van DSS ’83 heeft wraak gezworen. In de week voorafgaand aan de wedstrijd wordt bekend dat men van plan is via een buscombiregeling en met eigen vervoer naar het Zuiden af te reizen. Er is sprake van eigen vervoerders die puur komen om rellen te veroorzaken als zij niet in het inmiddels uitverkochte stadion worden toegelaten. Ook zijn er geruchten over het onderweg plunderen van 1 of 2 benzinestations. De route van de randstad naar het zuiden loopt in het meest gunstige geval via 5 politieregio’s.

  lees meer

  << oudere artikelen  nieuwere artikelen >>