• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Naar een cyclopisch strafrecht

  Ties Prakken

  ‘Hoe gaan onze democratische leiders met deze gevolgen en gevaren van hun nieuwe anti-terreur politiek om? Ze hebben oog voor de gevaren van terrorisme, maar missen een tweede oog waarmee ze de gevaren van hun eigen aanpak in de gaten kunnen houden. Eenogige leiders.
  (…..)
  Ja, sommige leiders gloriëren zelfs in de ferme aanpak. Zij zien daarin niet een te betreuren uitzondering, maar een wending naar permanent beter beleid die al veel eerder gemaakt had moeten worden.’ (Herman van Gunsteren)

  lees meer

  Naar een cyclopisch (straf)recht

  ‘Hoe gaan onze democratische leiders met deze gevolgen en gevaren van hun nieuwe anti-terreur politiek om? Ze hebben oog voor de gevaren van terrorisme, maar missen een tweede oog waarmee ze de gevaren van hun eigen aanpak in de gaten kunnen houden. Eenogige leiders.
  (…..)
  Ja, sommige leiders gloriëren zelfs in de ferme aanpak. Zij zien daarin niet een te betreuren uitzondering, maar een wending naar permanent beter beleid die al veel eerder gemaakt had moeten worden.’ (Herman van Gunsteren)
  lees meer

  Cybercrime Verdrag

  Bij brief van 3 november 1999 (kamerstukken 1999/2000, 23 530, nr 38) heeft de Minister van Buitenlandse Zaken u een lijst aangeboden met in voorbereiding zijnde verdragen. De lijst vermeldt ook de lopende onderhandelingen in het kader van de Raad van Europa over een Verdrag dat in de wandelgangen wordt aangeduid als Crime in cyberspace of cybercrime. Er is nog geen officiële naam voor. Daar het Verdrag ingrijpende gevolgen kan hebben voor de verdere ontwikkeling van het Nederlandse recht op het gebied van informatiecriminaliteit lijkt het dienstig Uw Kamer in de gelegenheid te stellen meer in detail een oordeel te vormen over de Nederlandse inzet daarbij.

  lees meer

  buro Jansen & Janssen Europol site

  Artikelen over

  Europol
  Vluchtelingenbeleid
  Openbaarheid

  Orginele Documenten

  Jaarverslagen Europol
  Begrotingen
  Officiële stukken
  Informatisering

  “Een zeldzame bron
  over Europol op het Web”

  lees meer

  Europol Jaarverslagen

  Europol-drugseenheid – werkprogamma 2001
  aan het Comite van artikel 36
  <<8141/01 EUROPOL 36>>

  Jaarverslag Europol over 2000

  Jaarverslag Europol over 1999

  Europol-drugseenheid – ontwerpbegroting voor 1997
  aan Coreper;, 26 februari 1998
  <<5739/1/98 REV LIMITE EUROPOL 18>>
  Wat doet Europol zo al in het jaar van inwerkingtreding?

  Europol-drugseenheid – werkprogamma 2 1998

  Europol-drugseenheid – werkprogamma 1998
  aan K4 Comité, 8 mei 1996
  <<6937/1/96 REV LIMITE EUROPOL 27>>
  Van EDU naar Europol, maar wat kost zo’n dienst nu eigenlijk?

  EDU werkprogramma 1997
  aan Coreper/de Raad, 5 november 1996
  <<11085/1/96 REV 1 LIMITE EUROPOL>>
  Wat staat er dit jaar op de rails? De voorbereidingen voor de periode na de ratificatie lopen gestaag door.

  Jaarverslag EDU over 1996
  aan Comité K4, 19 maart 1997
  <<6711/97 LIMITE EUROPOL 14>>
  Hoe werd de uitbreiding richting illegale immigratienetwerken opgepikt, en hoe staat het met het LOGO project?

  Jaarverslag EDU over 1995
  aan stuurgroep II, 15 maart 1996
  <<5647/96 LIMITE EUROPOL 19>>
  EDU blijkt toch al veel meer te doen dan we denken. Coördinatie, drugs doorvoeren – en Nederland staat hoog op de lijst van informatie-aanvragen…

  Bijlage I – 1. Archiefstukken

  1. Archiefstukken

  Advocatenkantoor Doedens; Doedens, P.H., Afschrift van het
  verzoek aan de minister van Justitie de inhoud
  (informatie van de arrestant in de zaak van de XTC-smokkel naar
  Engeland inzake medeweten van de
  autoriteiten van de smokkel) te betrekken bij de Enqute, 8 november
  1995
  AID, Aanbiedingsbrief; Deel 1: Bijlage 1: Organogram; Bijlage 2:
  Nota bestrijding illegale handel BUD; Bijlage
  3: Besluit reorganisatie AID d.d. januari 1994; Bijlage 4:
  Richtlijnen inzet opsporingsmethoden; Bijlage 5:
  Registratie-systeem; Bijlage 6: Rapport van de Projectgroep
  informatie-uitwisseling reguliere politie en
  bijzondere opsporingsdiensten d.d. mei 1992; Bijlage 7:
  Intentieverklaring samenwerking OM, politie en AID;
  Bijlage 8: Afspraken over samenwerking van controlerende diensten
  op Schiphol; Bijlage 9: Brief VROM d.d.
  11 juli 1994 over de samenwerking tussen Hoofdinspectie
  Milieuhygine en AID; Bijlage 10: Samenwerking
  CRI en AID; Bijlage 11: Verslag FIOD-AID overleg d.d. 26 april 1988
  in Haarlem; Bijlage 12: Overeenkomst
  voor de kustwacht (Vliegconvenant VIPOL); Bijlage 13: Gedragscode
  medebewind gemeenschappelijk
  landbouwbeleid (Betaalorganen); Bijlage 14: Beleidsafspraken tussen
  AID en Stichting Landelijke
  Inspectiedienst Dierenbescherming (LID); Bijlage 14a:
  Privaatrechtelijke controle-instellingen; Bijlage 15:
  Verordening (EEG) nr. 1468/81 d.d. 19 mei 1981 betreffende
  wederzijdse bijstand tussen de administratieve
  autoriteiten met het oog op juiste toepassing van de douane- en
  landbouwvoorschriften (PbEG (1981) L 144 (2
  juni)); Bijlage 16: Milieuconvenanten; Bijlage 17: Strategie en
  werkprogramma LCCM/STHH d.d. 25 augustus
  1994; Bijlage 18: Verslag conferentie samenwerking d.d. 23 en 24
  maart 1993 Platform BOD; Bijlage 19:
  Besluit Ministerie van Justitie d.d. 1 februari 1992 betreffende
  het EG-fraudeberaad; Bijlage 19a: Rapport van
  de OM-werkgroep EEG-fraude d.d. mei 1991; Bijlage 20: Opleiding;
  Bijlage 21: Overzichten
  regelmatigheidsmeldingen (EOGFL);Deel 2: Bijlage A: Jaarverslag
  1992; Bijlage B: Jaarverslag 1993; Bijlage
  C: Jaarplan 1994; Bijlage D: Jaarplan 1995; Bijlage E: Landelijk
  draaiboek mest d.d. september 1994; Bijlage
  F: Controle-programma 1994-1995 EOGFL; Bijlage G: Verslag EOGFL
  juli 1993-juni 1994; Bijlage H:
  Controleprogramma EOGFL 1994-1995; Bijlage I: Rapport inzake
  fraudemeldingen aan Brussel en
  diagonale rechtshulp 1993; Bijlage J: Ministerie van VROM;
  Ministerie van Justitie, Conceptnota Strategisch
  Plan BOD, waaraan toegevoegd: J.1 Notitie Aanpak zware
  milieucriminaliteit d.d. 17 maart 1995 (Kamerstuk
  22.343 018), J.2 Notitie zware milieucriminaliteit, Notitie
  Projectgroep ondersteuning milieurecherche en
  Notitie Milieu-recherche-bijstandspools, J.3 Projectplan Kernteam
  zware milieucriminaliteit d.d. 30 maart 1995,
  J.4 Dossier Algemeen overleg zware milieucriminaliteit d.d. 1 juni
  1995 (literatuur, correspondentie,
  kamerstukken), J.5 Trendstudie chemisch afval 1990-2000, februari
  1993; J.6 Handboek gecompliceerde
  Milieudelicten Arrondissementsparket Arnhem; Koers, J.,
  Aanbiedingsbrief d.d. 27 september 1995; Bijlage 1:
  Proces verbaal betreffende de infiltratie in het G-2 (4M) onderzoek
  van het kernteam Noord-Oost Nederland
  Arrondissementsparket ‘s-Gravenhage; KLPD/CRI/ACCI, Bijlage 1:
  Advies van de Werkgroep officiersoverleg
  drugs d.d. 22 oktober 1980 aan de vergadering van
  procureurs-generaal over de undercover-agent; Bijlage 2:
  Jaarverslag ACCI 1994
  Arrondissementsparket Groningen, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Brief
  van OvJ M.H. Severein d.d. 17 maart
  1995 met de beschikking goedkeuring toepassing politile
  infiltratie; Bijlage 2: Jaarverslag 1990 van het
  Arrondissementsparket Groningen; Bijlage 3: Jaarverslag 1993 van
  het Openbaar Ministerie, Resort
  Leeuwarden; Bijlage 4: Jaarplan 1995 van het Arrondissementsparket
  Groningen; Bijlage 5:
  Beleidsuitgangspunten OM 1993-1995 van het Arrondissement
  Groningen; Bijlage 6: Concept-verslag
  vergadering Brede Overleggroep Zware Criminaliteit (BOZ) d.d. 2
  december 1994; Bijlage 7: Brief van OvJ
  M.H. Severein d.d. 7 september 1994 met een Nota t.b.v. het overleg
  BOZ over het functioneren van RCID’s en
  de CID-officieren van justitie; Bijlage 8: Concept-verslag BOZ d.d.
  21 oktober 1994; Bijlage 9: Concept-verslag
  BOZ d.d. 24 juni 1994; Bijlage 10: Verslag CID-overleg d.d. 29
  april 1994
  Arrondissementsparket Haarlem, Aanbiedingsbrief; Bijlage A:
  Beleidsprioriteiten voor het parket Haarlem in
  1993; Bijlage B: Unit Specialismen in oprichting, Plan van aanpak
  taakgebied bestrijding georganiseerde
  criminaliteit: beleidsintenties en beleidsdoelstellingen, 26 juli
  1993; Bijlage C: Planning en Control 1995
  Zware georganiseerde criminaliteit; Bijlage D: Aandachtspunten voor
  het management van grootschalige
  onderzoeken in de sfeer van de georganiseerde criminaliteit: Sheets
  Stichting Studiecentrum Rechtspleging;
  Bijlage E: Unho Specialismen, Beantwoording vragen parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden;
  Bijlage F: Werknotitie van mr. Gonzalez: handvat voor het sturen
  t.a.v. inzet (bijzondere) opsporingsmethoden;
  Bijlage G: CID-officier van justitie
  Arrondissementsparket Rotterdam, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1:
  Jaarverslag 1990; Bijlage 2: Jaarverslag 1991;
  Bijlage 3: Jaarverslag 1992; Bijlage 4: Jaarrapport 1992; Bijlage
  5: Jaarrapport 1993; Bijlage 6: Parketplan
  1994; Bijlage 7: Parketplan 1995
  Arrondissementsparket Zwolle/Stafbureau Hoofdofficier van Justitie;
  Holthuis, H.A., Aanbiedingsbrief; Bijlage 1:
  Projectplan landelijk Bureau OM, maart 1995
  Arrondissementsrechtbank Amsterdam, Aanbiedingsbrief; Bijlage A:
  Brief d.d. 5 juli 1994 van het Hoofd van de
  Directie Rechterlijke Organisatie, P.F.M. Jgers, betreffende
  toewijzing middelen aanpak zware georganiseerde
  criminaliteit; Bijlage B: Richtlijnen onderzoek van
  telefoongesprekken: Modelbrief d.d. 2 juli 1984 van de
  hoofdofficieren van justitie aan de politie; Bijlage C: Interne
  nota’s t.b.v. strafrechters (inclusief
  rechters-commissarissen) ter implementatie van nieuwe regelgeving
  betreffende: 1. Wet Computercriminaliteit
  (d.d. februari 1993), 2. Plukze (d.d. 5 september 1993), 3. Plukze:
  administratief (d.d. 5 september 1993), 4.
  Ontnemingsprocedure (d.d. 8 september 1993), 5. Tbs en observatie
  (d.d. 7 februari 1994), 6. Rekestenkamer
  en Plukze: beslagtoetsing en derdenbelang (d.d. 25 mei 1994), 7.
  Overgangsrecht Plukze (d.d. 8 september
  1993), 8. DNA-onderzoek in strafzaken (d.d. 15 augustus 1994), 9.
  Toetsing van de rechtmatigheid van de
  inverzekeringstelling (ivs-toets) (d.d. 6 september 1994), 10.
  Algemene wet op het binnentreden (AWB) en Wet
  wijziging binnentredingsbepalingen (WWB) (d.d. 23 september
  1994)
  Arrondissementsrechtbank Amsterdam; Verheul, J.M., Brief d.d. 12
  september 1995 met bezwaren en
  argumenten tegen toetsing van pro-actieve verrichtingen door RC
  (rechter-commissaris) resp. raadkamer
  Arrondissementsrechtbank Breda, Aanbiedingsbrief d.d. 17 februari
  1995; Bijlage 1: Tapreglement voor het
  Arrondissement Breda
  Arrondissementsrechtbank ‘s-Hertogenbosch; Gelderman, E.F.G.M.,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Kopie van de
  notulen van het eerste landelijke overleg van de cordinerende
  rechters-commissarissen d.d. 11 mei 1995 met
  een verkennende brain-storming met J. Naey, G. Knigge en A.
  Patijn
  Arrondissementsrechtbank Zwolle, Beantwoording van door de
  Enqutecommissie gestelde vragen, 14 maart
  1995
  Arrondissementsrechtbank Zwolle, Aanbiedingsbrief d.d. 3 april
  1995; Bijlage 1: Concept-reglement voor de
  Landelijke Vergadering van rechters-commissarissen in strafzaken;
  Bijlage 2: Gedachtenweergave over de
  invulling van functie en taak van de nieuwe cordinerend
  rechter-commissaris
  Bedrijfschap Horeca, Bijlage 1: Notitie criminaliteitsbestrijding
  in de horeca, 1995; Bijlage 2:
  Criminaliteitspreventie in de horeca: Maatregelen in de praktijk,
  1994; Bijlage 3: Mertens, N.J.G., Agressieve
  vermogenscriminaliteit ten nadele van Chinese horeca-ondernemers:
  Uitkomst van een enqute naar de aard
  en omvang van de agressieve vermogenscriminaliteit gepleegd ten
  nadele van de Chinese
  horeca-ondernemers, 1993
  Begeleidingscommissie CID, Verslagen van de vergaderingen over de
  periode 13 oktober 1987 – 31 maart
  1993
  Bevers, Hans; Joubert, Chantal, Aanbiedingsbrief, Bijlage 1:
  Observation; Bijlage 2: Controlled delivery and
  relating policing techniques; Bijlage 3: Verslagen van interviews
  met: Rechtsanwltin Marita Birgelen,
  Kriminalrat Clauer, Heiner Busch, H. Bnninghaus (Polizeiprsident),
  H. Zdriliuk (Auslandbeziehungen),
  Reungoat (gendarmerie), J.-Y. Lienard (Avocat)
  Boon, P.J., Advies over het begrip het belang van de staat in de
  wet op de Parlementaire Enqute, 20
  februari 1995
  Brink Groep Leidschendam; Strik, J.F.M., Metroproject Beneluxlijn:
  Kansen voor de georganiseerde misdaad en
  eventuele maatregelen, 1995
  Brink Groep Leidschendam; Strik, J.F.M.; Smit, C.,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Beknopt verslag bespreking d.d.
  13 april 1995 over georganiseerde criminaliteit tussen
  vertegenwoordigers van de Politie Amsterdam en de
  Brink Groep; Bijlage 2: Hessels, Hetty, Duits aanbestedingsbeleid
  is toe aan herzieningen, In: Cobouw (1995)
  (18 apr)
  College van Procureurs-generaal; Randwijck, R.J.C. van, Nota
  Functioneren RCID Kennemerland, 1995
  College van procureurs-generaal, Discussienota t.b.v. de
  vergadering van het College van procureurs-generaal,
  bedoeld om te komen tot een gemeenschappelijk standpunt, inzake de
  bijzondere opsporingsmethoden
  Commissariaat-generaal van de gerechtelijke politie
  (Belgi)/Bijzondere brigade beteugeling zware
  criminaliteit, Aanbiedingsbrief d.d. 19 juli 1995; Bijlage 1:
  Outprint slides van de presentatie van dhr. J.
  Trotteyn over de bijzondere opsporingstechnieken
  Crown Prosecution Service (Groot-Brittanni)/International Division,
  Aanbiedingsbrief d.d. 5 juli 1995; Bijlage
  1: Home Office, Disclosure: A consultating document, 1995; Bijlage
  2: Circulars CPS giving guidance to Crown
  Prosecutors on disclosure; Bijlage 3: Circular Home Office on
  cautioning of offenders
  De Brauw Blackstone Westbroek advocaten & notarissen; Franx,
  J.K., – Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Adviezen
  verschoningsrecht en belang van de staat
  DEA, Convenant met afspraken tussen DEA, CRI en Rijkspolitie
  Alkmaar over de opzet van een internationale
  undercover-operatie, 1984
  Den Hollander Advocaten; Ardenne, F.G.L. van, Brieven aan de
  minister van Justitie over de vraag of de
  Ramola/Riad-Nador zaak is aangemeld bij de CTC, oktober/november
  1995
  ECD, Bijlage 1: Jaarwerkplan 1995; Bijlage 2: Werkplan 1 oktober
  1994 t/m 31 december 1995; Bijlage 3:
  Werkplan 1994; Bijlage 4: Quo Vadis: notitie over recente
  ontwikkelingen, 1994; Bijlage 5: Cursus t.b.v. het
  BOC-team: informatie-vergaring en -gebruik; Bijlage 6:
  Beleidsintensivering bestrijding georganiseerde
  criminaliteit, 1994; Bijlage 7: Taakomschrijvingen in formatieplan
  BOC-team, 1994; Bijlage 8:
  (Concept)Privacy-reglement ECD, 1993; Bijlage 9: Dienstbericht
  94.011 d.d. 25 juli 1994 betreffende de Wet
  persoonsregistraties; Bijlage 10: Visser, M.L. (CIAD), Notitie Het
  Nederlands Meldpunt Bijzondere Metalen,
  1994; Bijlage 11: Gegevens inzake CAS 1.6 (Controle administratie
  systeem); Bijlage 12: Ministerie van
  Financin, Voorschrift informatieverstrekking 1993; Bijlage 13:
  Verdrag met de Verenigde Staten inzake de
  wederzijdse bijstand bij de uitwisseling van informatie op
  effectengebied; Bijlage 14: Convenant tussen ECD
  en CRI over samenwerking op het gebied van criminele informatie en
  criminele inlichtingen d.d. 6 september
  1989; Bijlage 15: Samenwerking andere opsporingsdiensten:
  geheimhouding, In: Voorschrift Inen uitvoerwet
  Fijnaut, C.J.C.F., Brief met het resultaat van een zoekactie in het
  LCID-bestand naar deals met criminelen, 3
  april 1995
  FIOD, Aanbiedingsbrief; Bijlage A: Organogram; Bijlage B:
  Losbladige doelgroepbeschrijvingen van:
  cafetaria’s en snackbars (publikatie 16), cafs, bars en nachtclubs
  (53), chinees-indische restaurants (49),
  restaurants (63), bouw (66); Bijlage C: 1. Voorschrift
  informatieverstrekking 1993, 2. Voorschrift wederzijdse
  bijstand douane, 3. Voorschrift fiscaal-strafrechtelijke
  bepalingen, 4. Verzamelband der bilaterale verdragen
  Inlichtingenartikelen: Bureau Wederzijdse Bijstand/Heffing; Bijlage
  D: Wet Persoonsregistraties en reglementen
  bescherming levenssfeer; Bijlage E: Notulen vergaderingen Platform
  Bijzondere Opsporingsdiensten in 1994;
  Bijlage F: Overzicht afgeronde fraudezaken 1994 en bovenregionale
  onderzoeken tegen georganiseerde
  misdaad
  FIOD, Aanbiedingsbrief d.d. 1 maart 1995; Bijlage 1:
  Functiebeschrijving medewerker opsporing; Bijlage 2:
  Vacaturetekst medewerker opsporing; Bijlage 3: Informatie
  recherche-opleiding FIOD; Bijlage 4:
  Sollicitatieformulier; Bijlage 5: Toelichting op het dienstadvies
  voor Rechercheur FIOD; Bijlage 6: Informatie
  opleidingen belastingdienst
  Fokkens, J.W., Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Notitie De
  rechter-commissaris en de georganiseerde criminaliteit,
  20 juli 1995
  Gemeente Groningen, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Nota Preventieve
  aandachtspunten inzake fraude, 1 juni
  1995; Bijlage 2: Persbericht d.d. 6 juni 1995 inzake genoemde nota,
  Bijlage 3: Gedragscode voor ambtenaren
  KLPD/CRI; Theeuwes, H.J.C.M., Brief d.d. 12 juni 1995 over het
  aantal CID subjecten
  KLPD/CRI/ANCPI; Karstens, R., Informatie over politile infiltratie
  (o.a. verslagen International Workinggroup on
  Police Undercover Work, gegevens van infiltratie-operaties vanaf
  1985)
  KLPD/CRI/Dienst Internationale Samenwerking/Afdeling Liaisons;
  Kops, A.A.C., Brief d.d. 2 mei 1995 over
  buitenlandse liaison-officers in Nederland
  KLPD/CRI/Forensische Accountancy; Haar, Rene ter, Aanbiedingsbrief;
  Bijlage 1: Janse, J.K.A.; Hoek, B.N. van,
  De Politie en financile criminaliteit, 1995; Bijlage 2:
  Fieccom-project, Schijn bedriegt: Financieel
  Economische Constructies, 1994; Bijlage 3: Janse, J.K.A. Criminele
  effecten: Een onderzoek naar
  georganiseerde criminaliteit in relatie tot het effectenwezen,
  1994
  KLPD/DTOO, Aanbiedingsbrief d.d. 2 juli 1995; Bijlage 1: Sheets
  Open(baar)heid versus afscherming en casus
  CID-cursus Juridisch advies rechercheoperaties, waarbij arresten
  besproken worden
  Korpsbeheerdersberaad, Verslag vergadering Kbb d.d. 5 februari
  1994
  LBOM, Aanbiedingsbrief; Bijlage I: Documenten betreffende de
  taakomschrijving van de landelijk CRI-OvJ;
  Bijlage II: Uitgangspunten en procedures ter uitvoering van art. 17
  van het VN-verdag sluikhandel over zee d.d.
  20 december 1988 (contact LOvJ en Buitenlandse Zaken); Bijlage III:
  Richtlijnen voor de buitenlandse
  liaison-officiers in Nederland (d.d. 21 maart 1994); Bijlage IV:
  Aantal via het LCGO binnengekomen
  gecontroleerde afleveringen (1995)
  LSOP, Bijlage 1: Jaarverslag 1992-1993; Bijlage 2: Meerjaren
  Beleidsplan 1993-1998; Bijlage 3: Dienstengids
  1995-1996; Bijlage 4: Basisopleiding voor de agent; Bijlage 5: De
  surveillant van politie: selecteren en
  opleiden voor een nieuwe functie; Bijlage 6: Bezig zijn met recht;
  Bijlage 7: Het hanteren van bevoegdheden;
  Bijlage 8: Werken aan leefbaarheid en veiligheid op straat (deel
  I); Bijlage 9: Werken aan leefbaarheid en
  veiligheid op straat (deel II); Bijlage 10: Helpen aan de balie en
  arrestantenverzorging; Bijlage 11: Modules
  van de opleidingen van het LSOP
  Ministerie van Binnenlandse Zaken, Brief met de teksten van de
  circulaires die na de inwerkingtreding van de
  Politiewet 1993 nog geldig zijn (o.a. Circulaire EA69/U126 d.d. 17
  januari 1969 inzake strafrechtelijke en
  disciplinaire onderzoeken naar gedragingen van politieambtenaren,
  Circulaire 608C576 d.d. 27 september
  1976 Opmaken p-v tegen onbekende daders, Circulaire EA82/U2603 d.d.
  18 februari 1983 Vaststelling
  standaardprocedure benaderingstechniek gevaarlijke verdachten,
  Circulaire EA88/447/U41 d.d. 3 april 1989
  Regeling bijzondere opsporingskosten politie 1989, Circulaire
  180372/92/POL d.d. 14 juni 1993
  Opsporingsberichtgeving via media)
  Ministerie van Binnenlandse Zaken; Kapsenberg, J., Concept-notitie
  Bestuurlijke aanpak van georganiseerde
  criminaliteit, 14 februari 1995
  Ministerie van Binnenlandse Zaken; Ministerie van Justitie;
  Veringmeijer, L., Notitie De verantwoordelijkheid
  van de korpsbeheerder en de korpschef voor de toepassing van
  opsporingsmethoden, 20 september 1995
  Ministerie van Justitie; Sorgdrager, W., Brief d.d. 12 juli 1995
  waarin de korpsbeheerders worden genformeerd
  over het beleid m.b.t. de normering van en controle op door de
  politie te hanteren ingrijpende
  opsporingsmethoden
  Ministerie van Justitie, Interimverslag Project ondersteuning
  Openbaar Ministerie d.d. 8 febrauri 1995, alsmede
  de toegevoegde bijlagen: 1. Startdocument onderhavig project, 2.A
  Eerste inventarisatie huidige taken
  hoofdafdeling Politieorganisatie en Bedrijfsvoering, 2.B Onderdeel
  ontvlechting en migratie beheerstaken uit
  rapport Ontwerpfase d.d. 12 september 1994, 3. Brief d.d. 7
  februari 1995 met het ontvlechtingsvoorstel
  Ministerie van Justitie, Bijlage 1: Projectdossier Reorganisatie
  Justitie: Eindversie Plan van aanpak
  kwartiermakersfase, februari 1995; Bijlage 2: Organisatierapport
  Naar een Dienst Rechtspleging d.d. februari
  1995, alsmede de bijlage betreffende de rapporten per
  veranderingsgebied; Bijlage 3: Dijk, J.J.M. van;
  Kuijper-Keijzer, C.L.; Leek, H.J. van der; Meurs, W.F.G.; H.P.
  Wooldrik, Met beleid: Organisatierapport
  beleidscluster, 8 maart 1995; Bijlage 4: Organisatie- en
  formatierapport eenheid politie, 4 mei 1995
  Ministerie van Justitie, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Verslagen van
  de Ressortelijke Adviescommissies Zware
  Criminaliteit vanaf 1 januari 1993: 1.A Ressort Arnhem, 1.B Ressort
  Amsterdam; Noord-Holland/Utrecht, 1.C
  Ressort Leeuwarden, 1.D Ressort Den Haag, 1.E Ressort Den Bosch;
  Bijlage 2: Richtlijn infiltratie d.d. 1 januari
  1985, alsmede een verslag van een mondelijk overleg daarover d.d.
  13 maart 1986 (Kamerstuk 19.328 002);
  Bijlage 3: Recherche Advies Commissie, Rapport Ethische aspecten
  van CID-werkzaamheden, juni 1995;
  Bijlage 4: stukken van het Arrondissementsparket Rotterdam i.h.k.v.
  de doorlichtingsactie;
  Ministerie van Justitie, Agenda vergadering Werkgroep wetgeving
  bijzondere opsporingsmethoden d.d. 26
  september 1995, waaraan toegevoegd: Bijlage 1: Jongeneel-van
  Amerongen, M, Notitie Probleemverkenning,
  21 september 1995; Bijlage 2: Mol Lous, L.P., Notitie Wetgeving
  bijzondere opsporingsmiddelen, 21
  september 1995; Bijlage 3: CID-regeling 1995; Bijlage 4: Patijn,
  A., De controle op de criminele
  inlichtingendienst, In: Nederlands Juristenblad 70 (1995) 19 (12
  mei) p. 696-701; Bijlage 5: Gelderman,
  E.F.G.M., Vroegsporing onder controle van de CRC?, In: Trema (1995)
  7 (juni) p. 220-226
  Ministerie van Justitie, Bijlage 1: Verslag eerste bijeenkomst
  Werkgroep wetgeving bijzondere
  opsporingsmethoden d.d. 26 september 1995; Bijlage 2: Jongeneel-van
  Amerongen, M., Notitie Eerste aanzet
  om te komen tot criteria voor de toepassing van bijzondere
  opsporingsmethoden, 12 oktober 1995; Bijlage 3:
  Jongeneel-van Amerongen, M., Notitie om informatie betreffende de
  toepassing van opsporingsmethoden,
  indien dit nodig is, af te schermen, 12 oktober 1995; Bijlage 4:
  Jongeneel-van Amerongen. M., Notitie
  Toetsing van en controle op de opsporing, 12 oktober 1995; Bijlage
  5: Home Office, Disclosure: A consultation
  document, 1995
  Ministerie van Justitie, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Beschikking
  Minister van Justitie d.d. 21 augustus 1995 ter
  instelling van een commissie getuigenbescherming; Bijlage 2:
  Circulaire d.d. 19 mei 1995 betreffende
  aanhoudings- en ondersteuningseenheden
  Ministerie van Justitie, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Notulen van
  het College van Procureurs-Generaal van 10
  januari 1995 t/m 18 oktober 1995; Bijlage 2: Notulen van de
  Overlegvergadering(en) van 11 januari 1995 t/m
  11 oktober 1995
  Ministerie van Justitie; Niessen, C.R., Aanbiedingsbrief d.d. 1
  juli 1995; Bijlage 1: Notitie betreffende de vraag
  of op basis van de Wet op de Parlementaire Enqute het verslag van
  een besloten verhoor openbaar kan zijn
  Ministerie van Justitie; Riks, E., Brief met nadere informatie
  m.b.t. doorlichtingsactie, 8 augustus 1995
  Ministerie van Justitie/Afdeling Internationale Rechtshulp; Suyver,
  J.J.H., Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Brief van
  de Minister van Justitie d.d. 27 maart 1995 over de
  inwerkingtreding van de Schengen
  Uitvoeringsovereenkomst op 26 maart 1995
  Ministerie van Justitie/Directie Politie, Aanbiedingsbrief; Bijlage
  1: (dossiermap RAC-I): 1.1 Verslagen
  RAC-vergaderingen, 1.2 Verslag Werkgroep Criminele
  Inlichtingendienst (Vermeij) d.d. 8 september 1972, 1.3
  Brief d.d. 28 oktober 1982 inzake deals met criminelen, 1.4 Rapport
  van de Werkgroep Informanten en
  tipgelden d.d. juni 1983, 1.5 Rapport van de Werkgroep Pseudokoop,
  1.6 Rapport van de Werkgroep Tipgelden
  d.d. 1989, 1.7 Brieven en notulen betreffende vaststelling hoogte
  tipgeldbedragen, 1.8 Brief d.d. 10 juli 1991
  van de procureur-generaal te Den Bosch inzake bedreigde
  politie-informant, 1.9 Werkgroep Leugendetectie,
  Rapport De leugendetector, oktober 1993, 1.10 Eindrapport Regionale
  samenwerking technische recherche,
  1.11 Rapport Kwaliteitsborging Technische Recherche d.d. oktober
  1992; Bijlage 2 (dossiermap RAC-II): 2.1
  Brief d.d. 2 september 1994 inzake instelling Werkgroep
  Informatie-uitwisseling verzekeraars – politie/justitie,
  2.2 Rapport Werkgroep afluisteren (o.v.v. L.A.J.M. de Wit) d.d. 24
  december 1981, 2.3 Werkgroep Scannen,
  Rapport Afluisteren van politieverbindingen door derden, maart
  1990/Rapport d.d. december 1991 van de
  CPRC/CPSC-werkgroep belast met het uitwerken van de aanbevelingen
  uit genoemd rapport, 2.4 Rapport van
  de Werkgroep Direct afluisteren d.d. september 1991, 2.5 Rapport
  van de Werkgroep Justitieel aftappen
  telecommunicatie in de toekomst d.d. november 1991, 2.6 Project
  harmonisering nationale
  informatiehuishouding georganiseerde misdaad d.d. oktober 1993,
  2.7: Rapport van de Projectgroep
  misdaadanalyse d.d. januari 1986/Werkgroep misdaadanalyse,
  Evaluatie Proeftuinenproject misdaadanalyse,
  augustus 1991, 2.8: Vierde voortgangsrapportage werkgroep
  Misdaadanalyse/Fijnaut, Cyrille, Politiele corruptie
  in Nederland: Een impressie van 14 gevallen/Cyrille Fijnaut,
  Tilburg, 1993/Brief d.d. 13 april 1993 inzake
  Oost-Europa, 2.9 Projectgroep Fraudepreventie Rijnmond; Landman,
  Richard R.J., Georganiseerde fraudes in
  de regio Rijnmond: deelrapport III, 1994, 2.10 Brieven inzake
  Politie en Integriteit van de minister van
  Binnenlandse Zaken d.d. 19.940.705 en van Justitie d.d. 19940826;
  Bijlage 3: Werkgroep zware
  milieucriminaliteit, Aanpak zware milieucriminaliteit, september
  1992; Bijlage 4 (dossiermap
  Begeleidingscommissie CID): 4.1 Beschikkingen Begeleidingscommissie
  CID d.d. 28 augustus 1987 en 13
  oktober 1992, 4.2 Jaarverslag 1991 Begeleidingscommissie CID, 4.3
  Brief d.d. 21 januari 1988 inzake gezag
  en beheer, 4.4 Brief d.d. 22 december 1987 inzake Automatisering
  CID, 4.5 Brief d.d. 18 april 1988 inzake
  Aanpassing Privacy-reglement CID-regeling, 4.6 Brief d.d. 11 mei
  1988 inzake inlichtingen
  persoonsgericht/zaakgericht, inlichtingen uit het grijze veld, 4.7
  Brief d.d. 25 mei 1988 inzake inlichtingen uit
  het grijze veld, 4.8 Brief d.d. 25 mei 1988 inzake cid-formulier
  (4×4 formulier), 4.9 Brief d.d. 25 mei 1988
  inzake automatisering CID, 4.10 Brief d.d. 1 september 1988 inzake
  koppeling informatiebestanden, 4.11
  Enqute Stand van zaken voortgang ontwikkeling regionale CID’s per 1
  januari 1989, 4.12 Brief
  Procureur-Generaal Den Bosch d.d. 17 februari 1989 inzake Opname
  d.m.v. telefoontap verkregen gegevens in
  CID-bestanden, 4.13 Brief d.d. 9 maart 1989 inzake Beleid
  tipgelden, 4.14 Model-instructie ex. art. 16 van het
  CID-privacyreglement 1986, 4.15 Brief d.d. 15 maart 1989 inzake
  Informatie-uitwisseling Bijzondere
  Opsporingsdiensten en Politie, 4.16 Advies d.d. 15 maart 1989 van
  de Werkgroep Integratie van de Regionale
  Vuurwapeninstructies in de (R)CID, 4.17 Brief d.d. 8 juni 1989
  inzake tap-gegevens in cid-bestanden, 4.18 Brief
  d.d. 12 juni 1989 inzake inbedding postale recherche in het
  cid-circuit, 4.19 Brief d.d. 20 juni 1989 inzake
  afluisteren van telefoongesprekken in het kader van een gvo, 4.20
  Brief d.d. 20 juni 1989 inzake relatie
  PID/BVD en CID, 4.21 Brief d.d. 20 juni 1989 inzake
  werkdrukonderzoek (r)cid,4.22 Brief d.d. 22 juni 1989
  inzake integratie regionale vuurwapencentrales in de (r)cid, 4.23
  Brief d.d. 18 augustus 1989 inzake wijziging
  CID-regeling, 4.24 Brief d.d. 22 augustus 1989 inzake art. 4
  CID-Privacy-reglement, 4.25 Brief d.d. 21
  september 1989 inzake CID-Privacyreglement KMar, 4.26 Brief d.d.
  oktober 1989 inzake Werkdrukonderzoek
  (r)cid, 4.27 Brief d.d. 27 oktober 1989 inzake inlichtingen uit het
  grijze veld, 4.28 Brief d.d. 27 oktober 1989
  inzake integratie lokale cid-bestanden, 4.29 Brief d.d. 22 februari
  1990 inzake aansluiting Dienst Luchtvaart
  (DLV), 4.30 Brief d.d. 22 februari 1990 inzake een CID voor de
  Recherchedienst Betalingsverkeer, 4.31 Brief
  d.d. 14 maart 1990 inzake problematiek art. 4 CID-Privacyreglement,
  4.32 Brief d.d. februari 1990 inzake
  toegang tot CID-registraties, 4.33 Brief d.d. 15 mei 1990 inzake
  CID-automatisering, 4.34 Advies inzake
  internationale gegevensverstrekking vanuit politieregisters d.d. 21
  juli 1990, 4.35 Brief d.d. 26 juli 1990 inzake
  melding CID-acties, 4.36 Brief d.d. 7 december 1990 inzake
  Detentie-situatie CID-subjecten, 4.37 Brief d.d. 4
  januari 1991 inzake eindrapportage werkgroep Herziening
  CID-regeling, 4.38 Modelreglement Grijze Veld
  Register RCID d.d. 14 februari 1991, 4.39 Brief d.d. 8 april 1991
  inzake CID KMar, 4.40 Brief d.d. 19 juni 1991
  inzake Eindrapport BFO, 4.41 -, 4.42 Brief d.d. 19.910.704 inzake
  herziening CID-regeling;4.43 Brief d.d. 13
  augustus 1991 inzake Concept Herziene CID-regeling en
  privacy-reglement informantenregister, 4.44
  Eindrapportage van de Werkgroep Modelinstructie CID d.d. november
  1991, 4.45 In-pact, Advies inzake
  onderzoek naar huidige en toekomstige ontwikkelingen van
  CID-applicaties, 6 december 1991, 4.46 Brief d.d.
  16 december 1991 inzake CID-functie in de toekomstige
  politiekorpsen, 4.47 Eindrapportage van de Werkgroep
  Modelinstructie CID d.d. december 1991, 4.48 Brief d.d. 8 januari
  1992 inzake Adviesaanvrage CID-status
  rijksrecherche, 4.49 Brief d.d. 18 februari 1992 inzake Rapport
  In-pact m.b.t. CID applicaties (4.45), 4.50 Brief
  d.d. 29 mei 1992 inzake Begeleiding CRI/CID-organisatie, 4.51 Brief
  d.d. 29 mei 1992 inzake relatie PID/RID
  en CID, 4.52 Brief d.d. 29 mei 1992 inzake Landelijk CRI-officier
  van justitie, 4.53 Eindrapportage
  Begeleidingscommissie Werkdrukonderzoek CID d.d. 29 juli 1992, 4.54
  Brief d.d. 28 september 1992 inzake
  CID Subjecten Index, 4.55 Brief d.d. 2 november 1992 inzake
  Adviesaanvrage m.b.t. het vertrekken van
  CID-gegevens aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, 4.56
  Brief d.d. 5 november 1992 inzake het
  gebruik van politieregisters voor bestuurlijke doeleinden; Bijlage
  5: Overzicht van de onderwerpen waarover de
  Begeleidingscommissie CID adviezen heeft gegeven
  Ministerie van Justitie/Directie Politie, Aanbiedingsbrief; Bijlage
  1: Brief d.d. 1 juni 1995 van W. Sorgdrager
  (minister van Justitie) aan A.W.H. Docters van Leeuwen (voorzitter
  college van procureur-generaals) over het
  rijksrecherche-onderzoek CID Kennemerland; Bijlage 2: Ficq,
  C.R.L.R.M., Eerste tussenrapportage van
  genoemd rijksrecherche-onderzoek, 8 juni 1995; Bijlage 3: Zwerwer,
  S.; Pijl, D., Rapportage onderzoek
  CID-Kennemerland, 7 juni 1995; Bijlage 4: Brief d.d. 9 juni 1995
  van de minister van Justitie over het
  rijksrecherche onderzoek/bijzondere opsporingsmethode; Bijlage 5:
  Brief d.d. 15 juni 1995 van Docters van
  Leeuwen over de procedure m.b.t. het opsporingsmiddel
  gecontroleerde doorlevering
  Ministerie van Justitie/Directie Wetgeving; Patijn, A.,
  Aanbiedingsbrief d.d. 19 juli 1995; Bijlage 1:
  Voorontwerp Wijziging van de Wet politieregisters
  Ministerie van Justitie/Extern Wetenschappelijke Betrekkingen,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Verslag
  vergadering Begeleidingscommissie Bijzondere opsporingsmethoden
  d.d. 13 juni 1995
  Ministerie van Justitie/Sector Onderzoek & Analyse,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Hoorn, A.M. van,
  Tussenrapportage Evaluatie Wet Getuigenbescherming: pilot study,
  september 1995
  Ministerie van Justitie/Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Brief d.d. 3 mei 1995
  van C.D. van der Vijver van de Stichting Maatschappij en Politie,
  waarin de Concept-Rapportage wordt
  aangeboden van de projectgroep Veiligheid verzekeren en politie
  o.l.v. G.J. van Dinter
  Ministerie van Justitie/WODC, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Reijne,
  Z.; Kouwenberg, R.F.; Keizer, M.P., Tappen
  in Nederland: tussenrapportage, 1995; Bijlage 2: Brief d.d. 1
  november 1995 van H.G. van de Bunt over de
  status van genoemde rapportage
  Ministerie van Justitie/WODC; Cozijn, C., Wet en besluit
  Politieregisters: Een inventarisatie van knelpunten in
  de politiepraktijk, 1995
  Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing/Stichting Beroepsmoraal
  en Misdaadpreventie, Aanbiedingsbrief
  d.d. 8 juni 1995; Bijlage 1: Algemene informatie; Bijlage 2: Folder
  Werk jezelf niet in de problemen: De
  achtergrond, de aanpak en de middelen; Bijlage 3: Handreiking Hoe
  wapen ik mijn organisatie tegen
  criminaliteit; Bijlage 4: Eindrapport van de Stuurgroep
  beroepsmoraal en misdaadpreventie, november 1994
  Nederlandse Orde van Advocaten, Aanbiedingsbrief onderzoek
  opsporingsmethoden; Bijlage 1: Brief van E.
  Rotshuizen (Boonstra Rademakers) d.d. 22 juni 1995 met arrest HR 30
  mei 1995, nr. 99.800; Bijlage 2:
  Sjcrona Van Stigt De Roos & Pen: Arrest HR 06 juni 1995, nr.
  100.084; Bijlage 3: Sjcrona Van Stigt De Roos
  & Pen: Arrest HR 28 maart 1995, nr 98.610; Bijlage 4: Brief van
  B.C.W. van Eijck (Sjcrona Van Stigt De Roos
  & Pen) met het vonnis Rb Rotterdam 12 augustus 1993, nrs.
  10-060.209-93 en 10-069.797-92; Bijlage 5:
  Sjcrona Van Stigt De Roos & Pen: Arrest Hof Amsterdam 31
  oktober 1994, nr. 23-001.411-94; Bijlage 6: Brief
  van J. Goudswaard (Wladimiroff & Spong) met pleitnotities
  betreffende zitting Hof Amsterdam inzake nr.
  23-001.962-94; Bijlage 7: Brief van J.K. Gaasbeek (Gaasbeek &
  Gaasbeek) d.d. 10 juli 1995 met een selectie
  van grensoverschrijdende of grenszoekende opsporingsmethoden;
  Bijlage 8: Brief van P.W. van der Kruijs (Van
  der Kruijs Nooteboom Nelissen Renckens) met commentaar op het
  vonnis Rb Den Bosch 02 juli 1994, nr.
  01-037.039-94; Bijlage 9: Brief van A.M.M. Orie (Wladimiroff &
  Spong) inzake n geval van het opmaken van
  een vals pv; Bijlage 10: Brief van M.R. Mantz d.d. 12 juli 1995,
  met informatie over o.a. zijn eigen strafzaak;
  Bijlage 11: Brief van R.B. Milo (Poelman Denneman Bruinsma) inzake
  verslaggeving door de politie
  NPA; LSOP, Aanbiedingsbrief d.d. 13 juli 1995; Bijlage 1: Leerplan
  Zware georganiseerde criminaliteit
  jaargroep 1991, extrane 1992 en academici 1993; Bijlage 2: Leerplan
  extrane 1994; Bijlage 3: Leerplan
  jaargroep 1993; Bijlage 4: Leerplan jaargroep 1994; Bijlage 5:
  Leerplan jaargroep 1995/1996; Bijlage 6:
  Syllabus Beheersing zware georganiseerde criminaliteit
  (literatuurmap)
  NPA; LSOP, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Cursistennaslagwerk Module
  Opsporingstactiek en -techniek
  Methoden en organisatie, bestaande uit de onderdelen:
  opsporingstactiek, opsporingstechniek,
  slachtofferzorg
  Open Universiteit; Reyntjes, J.M., Aanbiedingsbrief; Bijlage 1:
  Tekst van de lezing gehouden op 14 maart 1995
  in het studiecentrum van de OU te Zwolle ter gelegenheid van het
  eerste lustrum van de studentenvereniging
  Recht Evenredig
  Parket Procureur-Generaal Gerechtshof ‘s-Gravenhage; Docters van
  Leeuwen, A.W.H., Aanbiedingsbrief; Bijlage
  1: Brief d.d. 23 juni 1995 aan R.J. Samsom (Ministerie van VWS)
  i.v.m. diens uitlatingen van dhr. Samsom
  over het, met medeweten van de betrokken OvJ, onkundig houden van
  de korpsleiding van voortgang bij
  bepaalde onderzoeken; Bijlage 2: Brief d.d. 3 juli 1995 van dhr.
  Samsom aan dhr. Docters van Leeuwen met
  een reactie op genoemde brief; Bijlage 3: Brief d.d. 31 mei 1995
  van dhr. Samsom aan de ministers van VWS
  en Justitie, alsmede aan de staatssecretaris van Binnenlandse
  Zaken, inzake drugbeleid/drugnota
  Parket Procureur-Generaal Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Verslag van de
  ressortvergadering ‘s-Hertogenbosch d.d. 25 januari 1989; Bijlage
  2: Zeijl, W.J.B. van, Notitie Tap-gegevens in
  CID-bestand, 11 januari 1989; Bijlage 3: Bader, Etienne,
  Overzichten telefoontapbeschikkingen, 11 november
  1988 (landelijk 1982-1987, Den Bosch 1975-1987, Roermond 1975-1987,
  Breda 1975-1987, Maastricht
  1975-1987)
  Parket van het Hof van Beroep (Belgi)/Nationale Magistraat;
  Duinslaeger, P., Aanbiedingsbrief d.d. 21
  november 1995; Bijlage 1: Notitie met een reactie op de
  ontwerptekst van de Enqutecommissie over de
  normering van de opsporingsmethoden in Belgi
  Pijl, D., Brief over het (niet) verlenen van toestemming door de
  rechter-commissaris voor het (blijven) toepassen
  van het middel telefoontap, 10 juli 1995
  Rechercheschool Zutphen, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1:
  Ondernemingsplan Rechercheschool; Bijlage 2:
  Jaarstukken 1994; Bijlage 3: Aanmeldingen en plaatsingscijfers
  1989-1995; Bijlage 4: Amelsvoort, A.G. van,
  Handleiding confrontatie, 1994; Bijlage 5: Boekjes Wat u over de
  confrontatie moet weten; Bijlage 6:
  Amelsvoort, A.G. van, Project confrontatie: augustus 1992 februari
  1995; Bijlage 7: Programma cursus
  algemene recherche; Bijlage 8: Programma module algemeen juridisch
  kader; Bijlage 9: Infiltratiecursus;
  Bijlage 10: Cursusmap Pseudokoop, naast regelgeving en
  jurisprudentie o.a. opgenomen: 10.1 Regiopolitie
  Rotterdam-Rijnmond; Vlieger, Jaap de, Drugsterminologie, 1 januari
  1994, 10.2 Frielink, De anonieme getuige
  na Kostovski, In: Delikt en Delinkwent 20 (1990) 5
  Rechercheschool Zutphen, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Studiegids
  1994; Bijlage 2: Kiezen of delen:
  grondgedachten voor recherche-onderwijs; Bijlage 3: Terugblik op
  1991: Jaarverslag Rechercheschool; Bijlage
  4: Lesmap van de CID-cursus, zoals deze tot 1994 werd verstrekt en
  het bijbehorende lesprogramma, o.a.
  bevattend: 4.1 Roest, F., Notitie Van verdenking naar vervolging
  mede gebaseerd op cid-informatie, 27 juli
  1987, 4.2 Pels, Paul, Eigen winkels, In: Politie Magazine 2 (1993)
  11/12 (juli/aug) p. 4-7; 3 (1993) 1 (sept) p.
  14-17; 2 (okt) p. 9-11; 4.3 Huizing, Bert, Mensen na de
  IRT-affaire: De boeren hebben gewonnen, dat wel…, In:
  Politie Magazine 3 (1994) 9 (mei) p. 4-9, 4.4 Huijse, G., Regeling
  Tip-, toonen voorkoopgelden, januari 1992,
  4.5 Het runnen van informanten; Bijlage 5: Lesmap administratief
  personeel werkzaam bij een CID, o.a.
  bevattend: 5.1 De contactrechercheur, 5.2 Misdaadanalyse t.b.v.
  kursus administratief cid-personeel; Bijlage 6:
  Basiscursus sectie Technische Ondersteuning (STO), o.a. bevattend:
  6.1 CPRC, TORO: Technische
  Ondersteuning Recherche Operaties, februari 1989, 6.2 Ministerie
  van Justitie, Notitie Landelijke technische
  ondersteuningseenheid (LTO), 6 juli 1988; Bijlage 7: Lesmap
  opleiding voor Observatierechercheurs
  Rechercheschool Zutphen/Vakgroep recht; Egberink, A.G.M.;
  Ministerie van Justitie/Directie Politie; Wooldrik,
  H.P., Bijlage 1: Brief d.d. 29 november 1994 van dhr. Egberink aan
  dhr. Wooldrik over de juridische
  toelaatbaarheid van audio-visueel registreren van
  verdachtenverhoren; Bijlage 2: Brief d.d. 12 april 1995 van
  dhr. Wooldrik aan dhr. Egberink met een reactie op bovengenoemde
  brief
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, Bijlage 1: Wessels, Dirk;
  Hengst, Stephan der, Voortschrijdend inzicht
  t.b.v. bestrijding (georganiseerde) criminaliteit, 11 november
  1994; Bijlage 2: Koningh, B.Th. de; Welten,
  B.J.A.M., Visie op de recherchefunctie 1994, november 1994; Bijlage
  3: Velsen, R.J.T. van; Visser, B.; Kerk,
  A.O. van der, De criminele informatiehuishouding: Definitief
  concept, 1 juni 1994; Bijlage 4: Leeuwrik, A.H.;
  Otten, G.A.M., Invoeringsplan Dienst Centrale Executieve &
  Ondersteunende recherche, 28 juni 1993
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; J. van Looyen, CID-cursus,
  bestaande uit: Deel 1: Algemene informatie,
  wetgeving, jurisprudentie; Deel 2: Cursusmodule, opgesplitst in
  deelonderwerpen
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Looijen, Jan van, Vragenlijst
  t.b.v. CID-officieren van justitie, 1995
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Riessen, J.C. van, Bijlagen van
  J.C. van Riessen over Wierenga: 1.
  Riesen, J.C. van, Inleiding, 22 augustus 1994; 2. Rapporten Delta
  Operatie d.d. 10 februari 1994, 22 januari
  1994 en 8 november 1993; 3. Nordholt, E.E., Rapport aan de
  Commissie Wierenga, 28 februari 1994; 4.
  Ambtsbericht PG Van Randwijck d.d. 17 maart 1994; 5. Ambtsbericht
  HOvJ Vrakking d.d. 14 maart 1994; 6.
  Voorlopige standpuntbepaling OM inzake infiltratie d.d. 8 maart
  1994; 7. Advies Th.A. de Roos d.d. 23 maart
  1994
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland/AT Noord-Holland, Bijlage 1:
  Convenant samenwerkingsverband tussen
  het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland en de regionale
  politiekorpsen Gooi en Vechtstreek,
  Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland,
  aangaande Arrestatieteam-werkzaamheden
  d.d. 14 september 1994; Bijlage 2: Aanvraagformulieren inzet AT
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland/Centrale Recherche; Kastel,
  J.A.P., Reactie op NRC-artikel d.d. 30
  september 1995 Rechercheurs klagen top korps Amsterdam aan
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland/Dienst Centrale Recherche,
  Aanbiedingsbrief, Bijlage 1: Jaarplan 1995
  Kernteam Amsterdam-Amstelland/Gooi en Vechtstreek; Bijlage 2:
  Rapportage 2e helft 1994 genoemd
  kernteam
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland/IRT; Woelders, W.H.,
  Proces-verbaal van bevindingen CID-informatie, 2
  oktober 1995
  Regiopolitie Brabant-Noord, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Organogram
  regiokorps Noord-Brabant Noord; Bijlage
  2: Organisatiebeschrijving dienst Zware criminaliteit en de RCID;
  Bijlage 3: Functiebeschrijvingen districten,
  RCID en dienst ZC; Bijlage 4: Rapport IIB van de dienst ZC; Bijlage
  5: Speerpuntenbeleid 1994; Bijlage 6:
  Notitie Kijkoperaties d.d. 18 november 1994; Bijlage 7:
  Driehoeksoverleg ZC; Bijlage 8: Verslagen
  Recherche-overleg; Bijlage 9: Inrichting, organisatie, taak en
  inzetprocedures interregionaal Arrestatieteam
  Zuid
  Regiopolitie Flevoland, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Organisatie
  ZwaCri; Bijlage 2: Notitie bestrijding ZwaCri
  Structuur in bestrijding zware georganiseerde criminaliteit, 28
  februari 1995; Bijlage 3: Halfjaarverslag 1994/II:
  juli-december; Bijlage 4: PV opgemaakt d.d. 9 maart 1995 door J.
  van Lith (RCID Flevoland), betreffende een
  aantal bijzondere opsporingsmethoden, gebruikt bij het
  Aster-onderzoek door het RRT 7 van de politie
  Flevoland inzake een softdrugs-organisatie
  Regiopolitie Gelderland Midden, Aanbiedingsbrief; Deel I (tactische
  recherche): Bijlage A: Beschrijving
  organisatie tactische recherche afdelingen; Bijlage B: Lijst
  medewerkers afdelingen georganiseerde
  criminaliteit; Bijlage C: C.1 Regionaal beleidsplan 1994, C.2
  Kaderbrief 1993-1994, 11 maart 1993, C.3 Vier
  jaren visie Arrondissementsparket Arnhem voor de politieregio,
  november 1993; Bijlage D/E: D.1 Adviesgroep
  o.v.v. A.J. Henzen, De schakel(ing) met de omgeving: een voorzet
  voor de hoofdlijnen van de organisatie van
  het regiokorps Gelderland-Midden, oktober 1991, D.2 Stappenplan
  zware & groepscriminaliteit (units Zwacri en
  Groecri); D.3 Nota inzet bijzondere opsporingsmiddelen/methoden, 6
  april 1995; Bijlage F: Voorbeelden van
  relevante externe en interne overlegvormen; Bijlage G: G.1
  Jaarverslag 1994, G.2 Tussenrapportage units
  georganiseerde criminaliteit, 2 oktober 1994; Deel II (CID):
  Bijlage 1: Schema beslissingsproces projecten
  Groeps- en Zware Georganiseerde criminaliteit; Bijlage 2/5: Twee
  dossiers uit ACIS; Bijlage 6: Twee
  fenomeendossiers betreffende Turkse en Chinese groepen; Bijlage
  7/9: Voorbeelden van PV’s opgemaakt bij
  informatieverstrekking en m.b.t. CID-informatie t.b.v.
  strafrechter; Bijlage 10: Overzicht OT-inzet in 1994 en
  1995, alsmede de betreffende informatiesets en
  observatie-rapporten; Bijlage 11/14: Stukken rond aanhouding
  door een AT; Bijlage 12/15: Overzicht assistenties Technische
  ondersteuning, alsmede vastlegging; Bijlage 13:
  Voorbeelden van observatierapporten; Bijlage 16: Voorbeelden
  dagrapporten runners; Bijlage 20: 20.1
  Actiepunten CID voor 1994, 20.2 Rapport Beleid, stand van zaken;
  een nieuwe impuls; Bijlage 21:
  begrotingsstukken CID betreffende onkosten runners en informanten;
  Bijlage 22: Overzichten Tip-, toon- en
  voorkoopgelden; Bijlage 23: Enkele rapporten ter zake van betaling
  van gelden aan informanten
  Regiopolitie Gelderland Midden, Huishoudelijk reglement CID
  Regiopolitie Gelderland-Midden/AT, Bijlage 1: (Concept) Notitie
  totstandkoming Groep Bijzondere Opdrachten
  (GBO) en arrestatieteam, inclusief functiebeschrijvingen; Bijlage
  2: Centrum voor Politiewetenschappen (VU);
  Timmer, Jaap, Onderzoek Politioneel vuurwapengebruik gewogen en
  getoetst, maart 1995; Bijlage 3:
  Overzicht inzet AT vanaf september 1994; Bijlage 4:
  Inzetaanvraag/checklist optreden AT/GBO, alsmede
  CID-informatierapport
  Regiopolitie Gooi en Vechtstreek, Bijlage 1: Organisatieplan, juni
  1993; Bijlage 2: Korpsbeleidsplan 1995;
  Bijlage 3: Korpsbeleidsplan 1994; Bijlage 4: Jaarverslag 1994 Regio
  Recherche/RCID; Bijlage 5: Vademecum
  Divisie EST, oktober 1994; Bijlage 6: CID: nader beschouwd
  Regiopolitie Haaglanden; Stadsgewest Haaglanden, Regionale
  handhavingsstrategie Haaglanden, 1993
  Regiopolitie Haaglanden, Bijlage 1: Bureau ICAR, Research voor het
  Kernteam Haaglanden, 25 oktober 1993;
  Bijlage 2: Paper Colombia; Bijlage 3: Paper Zuid-Amerika; Bijlage
  4: Bureau ICAR, Plan van aanpak voor een
  onderzoek t.a.v. de criminaliteitsproblematiek in de horeca in de
  regio Haaglanden, juni 1994; Bijlage 5:
  Structuur van het Hellas-onderzoek; Bijlage 6: Fenomeenonderzoek
  georganiseerde/zware milieucriminaliteit:
  Fase 1: Afbakening, 10 februari 1995
  Regiopolitie Haaglanden, Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond,
  Zeeland en Zuid-Holland Zuid/AT,
  Convenant eenvormige AT-zorg in het ressort ‘s-Gravenhage, 1994
  Regiopolitie Haaglanden/AT, Aanvraagformulier inzet
  arrestatieteam
  Regiopolitie Haaglanden/Kernteam, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1:
  Ontwerp-organisatie Kernteam Haaglanden
  1993 (Prisma-project); Bijlage 2: Rapportage Kernteam Haaglanden 1
  juli – 31 december 1993; Bijlage 3: Plan
  van aanpak Kernteam Haaglanden 1994; Bijlage 4: Rapportage
  1994/Plan van aanpak Kernteam Haaglanden
  1995
  Regiopolitie Haaglanden/Operationele informatie, Aanbiedingsbrief;
  Bijlage 1: Organogram politie
  Haaglanden; Bijlage 2/5: Inrichtingsplan bureau
  Informatie-inwinning, 16 maart 1994; Bijlage 2a: Boekje over
  de inrichting van het onderdeel Operationele Informatie; Bijlage 3:
  Beschrijvingen van (R)CID-functies; Bijlage
  4: Jaarverslag (R)CID 1991; Bijlage 4.a: Jaarverslag (R)CID 1992;
  Bijlage 4.b: Jaarverslag (R)CID 1993; Bijlage
  6/7: Handboek (R)CID Haaglanden, 1 juli 1994; Bijlage 8/9: -;
  Bijlage 10: Profielschets/selectieprocedure
  (R)CID-rechercheur; Bijlage 10.a: Managementrapportage (R)CID 1993;
  Bijlage 10.b: Managementrapportage
  (R)CID 1e halfjaar 1994; Bijlage 10.c: CID-handleiding
  Arrondissementsparket Den Haag (januari 1995); Bijlage
  10.d: Stuken m.b.t. discussie Nationale Ombudsman – Korpschef
  Haaglanden over verstrekking CID-informatie;
  Bijlage 11: Afspraken m.b.t. OI-functionaliteiten in het
  Prisma-project; Bijlage 11a: Afspraken gemaakt op 2
  juni 1993 m.b.t. bijzondere recherche-opdrachten; Bijlage 11b:
  Verslag managementgesprek chef OI –
  korpsdirectie gehouden op 23 september 1993, betreffende het 1e
  halfjaar 1993; Bijlage 12: –
  Regiopolitie Hollands-Midden, Bijlage 1: Brieven betreffende inzet
  personeel t.b.v. RRT-onderzoeken; Bijlage
  2: Brieven betreffende inzetcriteria en afspraken; Bijlage 3:
  Frnklin-team: Verslag Evaluatievergadering d.d. 5
  februari 1992; Bijlage 4: Bernymatteam: Startrapportage d.d. 24
  september 1992, 1e Voortgangsrapportage
  d.d. 12 december 1992; Bijlage 5: Northsea-team:
  Voortgangsrapportage d.d. 1 oktober 1992 en 2e
  Voortgangsrapportage d.d. 12 december 1992; Bijlage 6:
  Salmonella-team: Aanvangsrapportage d.d. 13 april
  1992, 1e Voortgangsrapportage d.d. 18 mei 1992, Eindrapportage d.d.
  3 augustus 1992; Bijlage 7: Mafa-team
  (Meko/Marestate): Aanvangsrapportage d.d. 3 oktober 1991, 1e
  Voortgangsrapportage d.d. 20 november 1991,
  2e Voortgangsrapportage d.d. 12 maart 1992, Overzicht inconveninten
  d.d. 3 augustus 1992, Evaluatieverslag
  d.d. 28 oktober 1992, Eindrapportage d.d. 18 november 1992; Bijlage
  8: Kubota-team: Voortgangsrapportages
  d.d. 17 juni 1991, 24 augustus 1991, 14 oktober 1991, 28 november
  1991, Evaluatieverslag d.d. 31 oktober
  1991, Eindrapportage d.d. 1 februari 1992; Bijlage 9:
  Managementrapportages 1994 per kwartaal; Bijlage 10:
  Notitie Aanpak zware en/of georganiseerde kriminaliteit in Hollands
  Midden; Bijlage 11: Brief d.d. 20
  november 1992 waarin door de Werkgroep BOR/Integrale Aanpak worden
  aangeboden de notities
  Kwaliteitszorg, Integrale aanpak en Bedrijfskundig onderzoek
  recherche; Bijlage 12: Organogram en
  Functiebeschrijvingen; Bijlage 13: beleidsplan Korpsrecherche 1995;
  Bijlage 14: Beleidsplan Korpsrecherche
  1994; Bijlage 15: Beleidsplan Korpsrecherche 1993; Bijlage 16:
  Jaarverslag RRT over de periode 1 februari
  1991 – 1 februari 1992; Bijlage 17: Convenant politiesamenwerking
  Zuid-Holland Midden; Bijlage 18: Eijk,
  Martin van, Draaiboek MOT: apert verdachte transacties
  Regiopolitie Hollands-Midden, Bijlage 1: Rapportage Knel- en
  aandachtspunten Politile infiltratie in het
  ressort ‘s-Gravenhage, 22 februari 1993; Bijlage 2: Rapportage van
  de Werkgroep infiltratie ressort
  ‘s-Gravenhage, 23 januari 1995
  Regiopolitie IJsselland, Bijlage 1: Notitie met informatie over de
  Unit Opsporing, 27 april 1995; Bijlage 2:
  Organogram Divisie Zware Criminaliteit; Bijlage 3: Globaal
  overzicht diverse fasen in een rechercheproject;
  Bijlage 4: Inrichtingsplan Divisie ZGC; Bijlage 5: Beschrijving
  taken/prestatie eenheden en kosten divisie ZGC;
  Bijlage 6: Functiebeschrijvingen; Bijlage 7: Deelconvenant
  Regionaal recherche team (1989); Bijlage 8:
  Huishoudelijk reglement d.d. 9 februari 1990 als bedoeld in art. 3,
  lid 5, van het deelconvenant; Bijlage 9:
  Jaarverslag 1994 van de Divisie Zware Criminaliteit; Bijlage 10:
  Jaarverslag 1993 van de Divisie Zware
  Criminaliteit
  Regiopolitie IJsselland/AT Noord-Oost Nederland, Aanbiedingsbrief
  d.d. 13 april 1995, met o.a. het convenant
  AT NON; Bijlage 1: Jaarverslag 1994 Interregionaal AT Noord-Oost
  Nederland; Bijlage 2: Brochure met
  informatie over het AT
  Regiopolitie IJsselland/IRT Noord & Oost Nederland,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: 1.1 Convenant IRT NON, 1.2
  Overzicht overlegstructuren betreffende onderhavig IRT, 1.3
  Projectplan, 1.4 Projectplan Recherche
  Ondersteuning, 1.5 Plan van aanpak IRT NON, januari 1995, 1.6
  Begroting 1995 IRT NON, Bijlage 2:
  Ondernemingsplan Fenomeenonderzoek IRT NON; Bijlage 3:
  Fenomeenonderzoek Fase nul: globaal overzicht
  Oosteuropese georganiseerde criminaliteit in Nederland, februari
  1995; Bijlage 4: Fenomeenonderzoek Fase
  nul: globaal overzicht Turkse- en Turks-Koerdische georganiseerde
  criminaliteit in Nederland, februari 1995
  Regiopolitie Kennemerland, Bijlage 1: Brief d.d. 29 september 1995
  aan I. Brakman over de uitspraken van O.
  Dros tegenover de Enqutecommissie over de rol van de media; Bijlage
  2: Brief d.d. 26 september 1995 over
  gecontroleerde doorlevering door het KTR in november 1993; Bijlage
  3: Brief d.d. 5 oktober 1995 met het
  Convenant d.d. 8 december 1994 tussen FIOD en RCID Haarlem; Bijlage
  4: Brief d.d. 14 maart 1995 inzake
  transport van verdovende middelen
  Regiopolitie Kennemerland/Kernteam Randstad Noord & Midden,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage I: Projectplan
  Kernteam noord & midden, 22 april 1994; Bijlage II: Organogram
  d.d. 23 februari 1995; Bijlage III: Brief d.d.
  21 oktober 1994 van de hoofdofficier van justitie omtrent de stand
  van zaken rond het kernteam; Bijlage IV:
  Functiebeschrijvingen d.d. 28 oktober 1994; Bijlage V: Convenant
  d.d. 1 juli 1994 inzake de oprichting van
  een politieteam t.b.v. de bestrijding van de georganiseerde
  criminaliteit; Bijlage VI: Convenant d.d. 23 januari
  1995 inzake het Kernteam Randstad Noord & Midden; Bijlage VII:
  Convenant d.d. 18 januari 1995 inzake
  structurele samenwerking tussen de FIOD en genoemd Kernteam;
  Bijlage VIII: Convenant inzake de voorlopige
  positionering van de CID van het Kernteam in relatie tot de RCID
  van het beheerskorps; Bijlage IX:
  Personeelsstatuut d.d. 27 december 1994
  Regiopolitie Limburg-Noord, Bijlage 1: Globaal inrichtingsplan
  politie Limburg-Noord en Modelfunctieboek, 18
  juni 1992; Bijlage 2: Globaal inrichtingsplan ROOZ d.d. 17 november
  1992 en Bijlagen-boek d.d. 18 januari
  1993; Bijlage 3: Evaluatie-verslag van het RRT 3 onderzoek, juli
  1994; Bijlage 4: Project mensenhandel: Korte
  termijn actie; Bijlage 5: Project Horizon; Bijlage 6: Projectplan
  Monopoly-team, 23 oktober 1992 en
  Voortgangsrapportage januari 1994 – juli 1994; Bijlage 7: Project
  Fraude-onderzoek; Bijlage 8: Vademecum
  Aanpak Hennepproblematiek, 25 januari 1995; Bijlage 9:
  Concept-verslagen Commissie Zware Georganiseerde
  Criminaliteit (CoZwaCri); Bijlage 10: Nota Capaciteitsverdeling OT,
  februari 1994; Bijlage 11: Werkplan buro
  dieptespecialisme criminaliteit 1995; Bijlage 12: Verslag
  studieconferentie Lanaken II 14 april 1994 en 15 april
  1994 en De bouwstenen van Lanaken 1993: Strategisch beleidskader
  voor de politie 1993-1998; Bijlage 13:
  Regionale Formatie 1995; Bijlage 14: Brieven van de PG Den Bosch
  inzake de doorlichting lopende
  onderzoeken en de instelling van de Centrale Toetsingscommissie
  (CTC); Bijlage 15: Handleiding
  Kijkoperaties, 20 september 1994; Bijlage 16: Notitie
  Grensoverschrijdende activiteiten door
  politieambtenaren, 28 oktober 1994; Bijlage 17: -; Bijlage 18: 1e
  Bedrijfsvoeringsplan 1994: Werken aan
  kwaliteit: de meerwaarde van ROOZ: De organisatie in ontwikkeling,
  20 oktober 1993; Bijlage 19: Beleidsplan
  1995
  Regiopolitie Limburg Zuid, Bijlage 1: Organogram; Bijlage 2:
  Beleidsplan 1995; Bijlage 3: Jaarverslag 1994;
  Bijlage 4: Jaarrekening 1994; Bijlage 5: Convenant Regionaal
  Recherche Team Limburg-Zuid; Bijlage 6:
  Jaaropgave 1994 regeling tip-, toon- en voorkoopgelden; Bijlage 7:
  Gedragscode omgaan met informanten;
  Bijlage 8: Voorbeelden twee PV’s binnengekomen informatie; Bijlage
  9: Voorstel dienstrooster CID; Bijlage 10:
  Beveiligingsinstructie CID Limburg Zuid; Bijlage 11: Afdeling CID,
  Notitie Communicatie; Bijlage 12: CID,
  Notitie Verstrekken van informatie; Bijlage 13: RCID,
  Projectvoorstel Milieucriminaliteit; Bijlage 14: Een beroep
  met risico’s
  Regiopolitie Limburg Zuid/Divisie Regionale Recherche,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Organogram Divisie
  Regionale Recherche; Bijlage 2: Overzicht medewerkers die aanwezig
  waren bij het gesprek met (staf)leden
  van de Enqutecommissie d.d. 10 mei 1995
  Regiopolitie Midden en West Brabant/Divisie Georganiseerde
  criminaliteit, Aanbiedingsbrief, Bijlage 1:
  Jaarplan 1994 Divisie Georganiseerde criminaliteit; Bijlage 2:
  Jaarrapportage 1994 Divisie GC; Bijlage 3:
  Jaarplan 1995 Divisie GC; Bijlage 4: Projectplan Vorming Divisie
  GC, januari 1993; Bijlage 5:
  Functiebeschrijvingen Diviesie GC; Bijlage 6: Namenlijst executieve
  medewerkers Divisie GC; Bijlage 7:
  Formatie-overzichten; Bijlage 8: Jaarplan 1996 Divisie GC
  Regiopolitie Noord en Oost Gelderland, Bijlage 1: Organogram
  regiokorps Noord en Oost Gelderland, Divisie
  recherche ondersteuning en zware criminaliteit en RCID; Bijlage 2:
  Formulier CID-informatierapport; Bijlage 3:
  Verslag Kernoverleg recherche d.d. 3 februari 1995
  Regiopolitie Noord-Holland Noord, Bijlage 1: Organogrammen; Bijlage
  2: Beleidsplan Divisie
  Criminaliteitsbestrijding 1995-1998, oktober 1994; Bijlage 3:
  Ondersteuningsplan Criminele Inlichtingendienst
  1995; Bijlage 4: Jaarplan Begroting 1995 BFO; Bijlage 5: Jaarplan
  1995: unit criminaliteitspreventie/divisie
  criminaliteitsbestrijding, september 1994; Bijlage 6:
  Ondersteuningsplan Technische Recherche 1995; Bijlage
  7: Beleidsplan Jeugd- en zedenzaken 1995; Bijlage 8: Voorbeeld van
  een Proces-verbaal opgemaakt n.a.v een
  observatie; Bijlage 9: Opzet fenomeenonderzoek speelautomaten en
  illegale goknetwerken; Bijlage 10:
  Evaluatie onderzoek Kerry Hills d.d. 18 april 1995; Bijlage 11:
  Voorbeeld grijze veld-dossiers; Bijlage 12:
  Voorbeelden subjecten-dossiers; Bijlage 13: Informatierapport
  betreffende observatie; Bijlage 14: Observatie
  Olienoot
  Regiopolitie Noord-Holland Noord/Centrale Operationele Diensten,
  Aanbiedingsbrief d.d. 7 maart 1995;
  Bijlage 1: Functiebeschrijving Rechercheur RCID; Bijlage 2:
  Organogram; Bijlage 3: Ondersteuningsplan
  Regionale Inlichtingen Dienst (RID)
  Regiopolitie Rotterdam-Rijmond, Fragment uit het proces-verbaal
  inzake de Laundry-zaak (Kobus L.) m.b.t. een
  gesloten deal Regiopolitie
  Rotterdam-Rijmond/Regionale Recherche Dienst, Aanbiedingsbrief;
  Bijlage 1: Brief d.d. 8 februari 1995 aan
  de Hoofdofficier van Justitie met een reactie op de nota Evaluatie
  kernteams; Bijlage 2: Functiebeschrijvingen;
  Bijlage 3: Convenant Interregionale Recherche Team d.d. 1 juli
  1993; Bijlage 4: Concept-convenant Kernteam
  Rotterdam-Rijnmond/Zuid-Holland Zuid; Bijlage 5: Raad van
  Hoofdcommissarissen, Notitie Organisatorische
  inbedding, 23 september 1995; Bijlage 6: Handboek RCID; Bijlage 7:
  Dienstorder Omgang met Informanten;
  Bijlage 8: Dienstorder Tipgeld; Bijlage 9: Inzetcriteria
  Infiltratie; Bijlage 10: Plan van aanpak EU-fraude;
  Bijlage 11: Horeca en criminaliteit in Rotterdam; Bijlage 12:
  Gokfaciliteiten in de regio Rotterdam-Rijnmond;
  Bijlage 13: Projectplan Transport (concept); Bijlage 14: Europees
  Sociaal Fonds; Bijlage 15: Jaarplan 1995
  Regionale Recherche Dienst van de Regiopolitie
  Rotterdam-Rijnmond
  Regiopolitie Twente, Schema’s Politie recherche funktie, 1995
  Regiopolitie Utrecht/Divisie Recherche, Aanbiedingsbrief; Bijlage
  1: Brief van KPMG d.d. 30 maart 1995 met
  de opdrachtbevestiging t.a.v. een bijzonder onderzoek, alsmede de
  algemene voorwaarden; Bijlage 2:
  Concept-raamovereenkomst
  Regiopolitie Zeeland, Aanbiedingsbrief d.d. 18 april 1995; Bijlage
  1: Documentenonderzoek CID
  Regiopolitie Zuid-Holland Zuid/Dienst Operationele Ondersteuning,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage geel 1:
  Schouten, J., Contourennota Aanpak eigentijdse criminaliteit, 26
  september 1994; Bijlage geel 2: Maliepaard,
  G., Lange termijn visie voor de RCID Zuid-Holland Zuid, 15 januari
  1995; Bijlage blauw 1: Formulier
  CID-Informatierapport; Bijlage blauw 2: Formulier Melding
  CID-actie; Bijlage blauw 3: Formulier Melding
  tipgeld; Bijlage blauw 4: Formulier Opvragen telefoonnummers;
  Bijlage rood 1: Organisatieschema Dienst
  Operationele Ondersteuning per 1 februari 1995; Bijlage groen 1:
  Functiebeschrijving chef RCID; Bijlage groen
  2: Functiebeschrijving rechercheur criminele informatie-inwinning
  (runner); Bijlage groen 3: Functiebeschrijving
  medewerker misdaadanalyse; Bijlage groen 4: Functiebeschrijving
  medewerker regio-bevraging
  herkenningsdienstsysteem; Bijlage groen 5: Functiebeschrijving
  medewerker administratie Dienst Operationele
  Ondersteuning
  Regiopolitie Zuid-Holland Zuid/RCID, Bijlage 1: Rapportage d.d. 8
  juni 1995 met een reactie op de in bijlage
  2 opgenomen brief; Bijlage 2: Brief d.d. 10 april 1995 van een
  informant met een opsomming van voor de CID
  verrichte zaken
  Rijksrecherche, Nota aan de Procureur-generaal met de planning en
  opzet van het onderzoek naar RCID
  Kennemerland, 1995
  Rijksrecherche Leeuwarden; Eringa, Piet; Rijksrecherche Amsterdam;
  Rijksrecherche ‘s-Gravenhage;
  Rijksrecherche ‘s-Hertogenbosch; Rijksrecherche Arnhem, Bijlage 1:
  Brief met chronologisch overzicht
  onderzochte zaken RR Leeuwarden; Bijlage 2: Chronologisch overzicht
  onderzochte zaken RR Amsterdam;
  Bijlage 3: Brief met chronologisch overzicht onderzochte zaken RR
  Den Haag; Bijlage 4: Brief en chronologisch
  overzicht onderzochte zaken RR Den Bosch; Bijlage 5: Chronologisch
  overzicht onderzochte zaken RR Arnhem
  Rijksrecherche Arnhem, Aanbiedingsbrief d.d. 10 mei 1995; Bijlage
  1: Chronologisch overzicht uitgebrachte
  rapporten; Bijlage 2: Overzicht uitgebrachte rapporten per
  soort
  Rijksrecherche ‘s-Gravenhage, Aanbiedingsbrief d.d. 19 mei 1995;
  Bijlage 1: Overzicht relevante onderzoeken
  vanaf 1985
  Rijksrecherche ‘s-Hertogenbosch, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1:
  Overzicht onderzoeken RR Den Bosch 1985-1995
  Rijksuniversiteit Utrecht/Willem Pompe Instituut voor
  Strafwetenschappen; Swart, A.H.J., Aanbiedingsbrief;
  Bijlage 1: Notitie Uitwisseling van informatie en operationele
  ondersteuning in internationaal verband, 25
  januari 1995
  Sjcrona Van Stigt De Roos & Pen; Sjcrona, J.M., Reactie op de
  conclusie van Advocaat-Generaal van Dorst
  in de bij de Hoge Raad aanhangige Zaak Zwolsman, 7 november
  1995
  SSR; Aanbiedingsbrief d.d. 31 mei 1995 betreffende studiemateriaal
  vijfdaagse cursus: RC in strafzaken;
  Bijlage 1: Teksten wetsvoorstellen 23.251 en 23.047; Bijlage 2:
  Reader bestaande uit de volgende bijdragen:
  2.1 Blom, T.; Doelder, H. de, Het in beslagnemen van geschriften,
  In: Delikt en Delinkwent 21 (1991) 8, 2.2
  Blom, T.; Doelder, H. de, Meer over: Europees beslag op geschriften
  bij bedrijven, In: Delikt en Delinkwent 22
  (1992) 4, 2.3 Valkenburg, W.E.C.A., Enige opmerkingen over de Wet
  getuigenbescherming, In: Delikt en
  Delinkwent 25 (1995) 4, 2.4 Handleiding Plukze internationaal, 2.5
  Kleine rechtshulp d.d augustus 1992;
  Bijlage 3: Groot, F.C.V. de, Handleiding plukze, mei 1995
  SSR; Arrondissementsparket Groningen/Parket van de Officier van
  Justitie, Aanbiedingsbrief d.d. 24 mei 1995,
  met het cursusprogramma Georganiseerde criminaliteit; Bijlage 1:
  Sheets van H.A. Jansen m.b.t.
  Doelstellingen, visie en bijpassende structuur en organisatie in de
  opsporing en bestrijding van georganiseerde
  criminaliteit; Bijlage 2: Casus; Bijlage 3: Reader: Bijlage 4:
  Gegevens uit MOT: Van ongebruikelijke naar
  verdacht: Rol van de LOvJ; Bijlage 5: Smid, H.A.C., De officier en
  financieel rechercheren: Wat MOT je?;
  Bijlage 6: Arrondissementsparket Den Haag, CID-Handleiding, april
  1994; Bijlage 7: Groot, F.V. de, CID
  Jurisprudentie, oktober 1994
  Stafbureau Openbaar Ministerie/Landelijk Officier van Justitie,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Vraagbrief
  Enqutecommissie; Bijlage 2: Overzicht rechtshulpverzoeken 1994;
  Bijlage 3: Brief d.d. 21 maart 1995 van
  P.A.J. Broeders betreffende liaison-officieren groep Nederlandse
  Antillen; Bijlage 4: Informatie over de
  Politile International Working Group; Bijlage 5: Schema’s
  betreffende activiteiten van de Afdeling Nationale
  Cordinatie Politile Infiltratie; Bijlage 6a: Jaarverslag 1992
  Landelijk Informatiepunt Observatie (LIPO) en het
  Landelijk Cordinatiepunt Grensoverschrijdende Observatie (LCGO);
  Bijlage 6b: Jaaroverzicht 1993 LCGO en
  LIPO; Bijlage 6c: Voorlopige cijfers van het LIPO en LCGO over
  1994; Bijlage 7: Schema Infiltraties op
  Nederlands grondgebied door buitenlandse opsporingsdiensten
  Stichting Adviesburo Drugs, Aanbiedingsbrief d.d. 18 mei 1995;
  Bijlage 1: Brief aan Frans Bosman (Parool),
  recensist van het boek Chacktow?: verhaal van een drugsdealer;
  Bijlage 2: Ingezonden brief Pers die
  meedoet aan politieacties is niet lastig meer, In: Het Parool
  (1994) (3 mei); Bijlage 3: Rapport Hasjcoffeeshops
  en hun bezoekers: Beschouwingen over gebruik en handel van hash in
  Nederland en een onderzoek naar de
  sociale functies van 115 Amsterdamse hashcoffeeshops, 5 januari
  1994; Bijlage 4: Rapport Het middel ectasy
  bestaat niet, november 1991
  Tweede Kamer der Staten-Generaal/Vaste Commissie voor Justitie,
  Verslag van een vertrouwelijk gesprek d.d.
  5 april 1995 van de vaste commissie met de procureurs-generaal,
  waarin naast de leden van genoemde
  commissie het woord hebben gevoerd: A.W.H. Docters van Leeuwen (PG
  Den Haag), R. Ficq (PG Arnhem) en
  R. Gonsalves (PG Den Bosch)
  Van Korlaar Advokaten; Ph. van Zinnicq, Aanbiedingsbrief; Bijlage
  1: Brief d.d. 1 september 1994 aan de
  minister van LNV met het verzoek van clint (ex-medewerker AID) te
  komen tot beindiging van het door de AID
  in strijd handelen met de Wet Persoonsregistratie; Bijlage 2: Brief
  d.d. 24 januari 1994 aan de AID; Bijlage 3:
  Dossier van clint omtrent verslagen en brieven inzake
  opsporingsmethoden AID
  Vlu, A.J.M.; Spoel, Tj.E. van der, Notitie 1: Over ongeoorloofde
  pseudokoop door Duitse
  opsporingsambtenaren; Notitie 2: Clint als politie-informant;
  Notitie 3: Inzake de Sinis-zaak pleitnotities d.d.
  11 mei 1995 en notitie van de teamleider d.d. 9 augustus 1991;
  Notitie 4: Over verwijdering van CID-subjecten
  uit de registers; Notitie 5: CID-informatie en opsporingsmethoden
  in de Laundry-zaak
  Vergadering van de Procureurs-Generaal, Bijlage 1: Tekst van de
  Handleiding kijkoperaties, zoals aangenomen
  in de PG-vergadering d.d. 7 december 1994; Bijlage 2:
  Correspondentie inzake de toepassing van onderhavige
  handleiding (d.d. 16 november 1994 Parket PG Den Bosch en d.d. 29
  november 1994 van het Secretariaat
  PG-vergadering); Bijlage 3: M.b.t. inkijkoperaties relevante delen
  uit de PG-vergaderingen d.d. 7 december
  1994 en 21 december 1994
  Vergadering van de Procureurs-Generaal, Bijlage 1: Brief d.d. 7
  december 1994 van de PG aan de
  Hoofdofficieren van justitie over de doorlichting lopende
  onderzoeken van regionale en interregionale
  rechercheteams (kernteams); Bijlage 2: Brief d.d. 2 februari 1995
  aan het College van Procureurs-generaal met
  een modelformulier bijzondere opsporingsmethoden; Bijlage 3:
  Modelbrief Instelling Centrale
  Toetsingscommissie CTC d.d. 7 december 1994; Bijlage 4: Brief d.d.
  februari 1995 met een overzicht van
  gegevens die per bijzondere opsporingsmethode vermeld dienen te
  worden; Bijlage 5: Brieven d.d. 15 en 19
  mei 1995 met het verzoek alle nog niet gemelde zaken alsnog te
  melden
  Werkgroep Infiltratie, Verslagen Werkgroep Infiltratie in de
  periode 23 mei 1991 t/m 25 maart 1993
  Werkgroep Infiltratie, Wit, L.A.J.M. de, Concept-Rapport van de
  Werkgroep Infiltratie, 15 juli 1993
  Werkgroep Infiltratie; Wit, L.A.J.M. de, Interimadvies Infiltratie,
  8 maart 1994
  Werkgroep Infiltratie; Wit, L.A.J.M. de, Vervolgadvies Infiltratie,
  april 1994
  Werkgroep Infiltratie; Wit, L.A.J.M. de, Centrale commissie
  bijzondere opsporingsmethoden: Deelrapport
  Werkgroep De Wit, 7 oktober 1994
  Werkgroep Infiltratie; Wit, L.A.J.M. de, Eindrapportage van de
  Werkgroep Infiltratie, april 1995

  lees meer

  Bijlage I – 3. Rapporten

  Aarts, Robert, Corrupt of correct: een onderzoek naar de
  bescherming van de bestuurlijke integriteit in
  Nederland, Maastricht, 1994
  AID, Jaarplan 1995, Kerkrade, 1995
  AID, Jaarverslagen 1993 en 1994 van de Algemene Inspectiedienst,
  Kerkrade, 1994, 1995
  Albanese, Jay, Where organized and white collar crime meet:
  Predicting the infiltration of legitimate business,
  New York, 1994
  Anderson, Malcolm, Working paper IX: control of organised crime in
  the European Community, Edinburgh,
  1993 (Working Paper Series A System of European Police Co-operation
  after 1992; IX)
  Andersson, Elffers & Felix, Rijksrecherche: onderzoek naar
  huidige en toekomstige organisatie van de dienst,
  Utrecht, 1993
  Andersson, Elffers, Felix, Evaluatie milieubijstandsteam 1989: Naar
  een duidelijker interne en externe positie,
  Utrecht, 1989
  Andersson, Elffers, Felix, Politie en milieu: Onderzoek naar opbouw
  en positie van de politiemilieutaak,
  Utrecht, 1994
  Asser Instituut, De strijd tegen het witwassen van geld en de
  fraudemelding in Europa: Wetgeving en
  gedragscodes voor de vrije beroepen, ‘s-Gravenhage, 1995
  Asten, J.J.A.; Edelbroek, E.G.M.; Eland, J.R.; Nijenhuis, J.;
  Zwart, A.P.J., Gepast betalen: Een orinterend
  onderzoek naar de uitvoering en de effecten van de
  plukze-wetgeving, ‘s-Gravenhage, 1995
  Bedrijfsschap Horeca, Criminaliteitspreventie in de horeca:
  Maatregelen in de praktijk, Zoetermeer, 1994
  Begeleidingscommissie CID, Jaarverslagen 1988-1992/1993,
  ‘s-Gravenhage, 1989-1993
  Bekke, A.J.G.M.; Vries, J. de (red.); Vakgroep Bestuurskunde
  Rijksuniversiteit Leiden; Twijnstra Gudde, De
  Economische Controle Dienst: Een fact-finding-onderzoek naar de
  structuur en het functioneren van de ECD,
  Leiden, 1991
  Bekke, A.J.G.M.; Vries, J. de (red.); Vakgroep Bestuurskunde
  Rijksuniversiteit Leiden; Twijnstra en Gudde,
  Tussen politiek en klantenkring: Een onderzoek naar het
  functioneren van de Algemene Inspectie Dienst,
  Leiden, 1991
  Belastingdienst, Jaarverslagen 1993 en 1994, Den Haag, 1994,
  1995
  Berg, J.F.H.; Dros, O.R., Kernteam Randstad noord & midden:
  Projectplan, Haarlem, 1994
  Boer, Cobi de, Georganiseerde criminaliteit en de gemeentelijke
  overheid: Een onderzoek naar de rol die
  het gemeentebestuur van Arnhem speelt in de aanpak van een
  criminele organisatie die opereert binnen haar
  gemeentegrenzen, Enschede, 1994 (Twentse scriptiereeks
  politiestudies; 14)
  Boer, Jacob de, Politieprestaties gemeten: Een onderzoek bij de
  regiopolitie Twente naar de mogelijkheden
  om output te meten, deze te relateren aan de ingezette middelen en
  de mogelijkheden om te sturen op deze
  output, Enschede, 1994 (Twentse scriptiereeks politiestudies;
  11)
  Boer, Monica den, Justice and home affairs cooperation in the
  European union, Leiden, 1995 (Report NSCR;
  WD 95-01)
  Boerman, Frank A., Georganiseerde Misdaad in de horeca?: Een
  onderzoek naar de betrokkenheid van het
  criminele circuit bij de horeca van een grote stad, Amsterdam,
  1994
  Boorsma, P.B.; Vries, P. de; Goorkate, H.G.J.; Ruig, H. de; Toppen,
  R., Verbetering bedrijfsvoering politie,
  Enschede, 1987
  Borghouts, H.C.J.L.; Hessing, R.H.; Albeda, W.; Bosch, A.G., De
  politie in 2000, consolideren of reorganiseren:
  lezingen, gehouden tijdens de ledenvergadering van de ANPV op 15
  mei 1995 te Wageningen, Bovenkarspel,
  1995
  Bos, G.C.M.; Dalen, L. van; Eshuis, R.J.J.; Kramer, A.C.; WODC,
  Evaluatierapport Target 2: Evaluatie van de
  opsporing en vervolging in een strafrechtelijk onderzoek naar de
  handel in bedreigde uitheemse diersoorten,
  Den Haag, 1995
  BPI; Hermans, L.M.L.H.A. (voorzitter), Advies politile
  informatievoorziening, ‘s-Gravenhage, 1994
  Brenninkmeijer, Curd M.; Mulder, Edwin B.; Nieuweboer, Roeland, D.,
  Criminele auditing in Nederland:
  Afstudeeronderzoek ter afsluiting van de studie aan de Nederlandse
  Politie Academie, Zutphen, 1993
  Brink Groep Leidschendam; Strik, J.F.M., Metroproject Beneluxlijn:
  Kansen voor de georganiseerde misdaad en
  eventuele maatregelen, Leidschendam, 1995
  Brouns, P.J.H.M., Notitie over een wettelijke regeling van
  opsporingsmethoden t.b.v. de Werkgroep
  Opsporingsmethoden, In: Kamerstuk 23.945.002, Bijlage 4
  Bruinsma, G.J.N.; Boer, C. de; Ipit, Haalbaarheidsstudie
  preventieve, criminele bedrijfstakken doorlichting,
  Enschede, 1995
  Bundesamtes fr Justiz Schweiz; Pieth, Mark; Freiburghaus, Dieter;
  Bizzini Gndinger, Antonella; Ceresoli,
  Alessandra; Schmidli, Beat, Die bedeuting des organisierten
  Verbrechens in der Schweiz, Bern, 1993
  BVD, Een boekje open over de BVD, Den Haag, 1993
  BVD, Ethiek en integriteit van het openbaar bestuur, Den Haag,
  1994
  BVD, Jaarverslagen 1991-1994, Den Haag, 1992-1995
  BVD, Richtlijnen van de Attorney General, S.l., 1994
  Collegevergadering van Procureurs-Generaal, Aanpak van
  mensenhandel: Handleiding van de
  collegevergadering van Procureurs-Generaal: vastgesteld 10 mei
  1995; Inwerkingtreding 1 juni 1995, S.l., 1995
  Commissie Donner; Commissie Openbaar Ministerie; Donner, J.P.H.;
  Hoekstra, R.J.; Zegveld, W.C.L.; Eijlander,
  Ph., Rosenthal, U., Het functioneren van het Openbaar Ministerie
  binnen de rechtshandhaving, ‘s-Gravenhage,
  1994
  Commissie Donner: adviesaanvragen, adviezen, voorstellen en
  briefwisselingen in het kader van het rapport
  Het functioneren van het Openbaar Ministerie binnen de
  rechtshandhaving, Den Haag, 1994
  Commissie Facalitair milieu-OM; Vossen, Ralph, Handhaving van
  milieuregels en informatievoorziening tussen
  de handhavers onderling, S.l., 1993
  Commissie Heroverweging Instumentarium Rechtshandhaving; F.
  Korthals Altes, Het recht ten uitvoer gelegd:
  Oude en nieuwe instrumenten van rechtshandhaving, Den Haag,
  1995
  Commissie Relatie BVD-CRI; J.A. Blok (voorz.), Meer cooperatief,
  minder exclusief: Verslag Commissie Relatie
  BVD-CRI, Den Haag, 1991
  Commissie Wierenga; Wierenga, H. (voorz.), Rapport van de
  Bijzondere Onderzoekscommissie IRT,
  ‘s-Gravenhage, 1994
  Cordinerend Beleidsoverleg, Landelijke inventarisatie criminele
  groeperingen 1995, Zoetermeer, 1995
  Coornhert Liga, Notitie over de gespreksonderwerpen met de
  Werkgroep Vooronderzoek Opsporingsmethoden,
  In: Kamerstuk 23.945 002, bijlage 4
  Corstens, G.J.M., Pre-advies opsporingsmethoden ten behoeve van de
  Werkgroep Vooronderzoek
  Opsporingsmethoden uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal, In:
  Kamerstuk 23.945 002, bijlage 4
  Corstens, G.J.M., Rapport over de rechtspraak inzake
  opsporingsmethoden ten aanzien van zware,
  georganiseerde criminaliteit, In: Kamerstuk 23.945 002, bijlage
  4
  Corstens, G.J.M., Rapport over in Frankrijk gebezigde
  opsporingsmethoden met betrekking tot georganiseerde
  criminaliteit ten behoeve van de Werkgroep Vooronderzoek
  Opsporingsmethoden uit de Tweede Kamerder
  Staten-Generaal, In: Kamerstuk 23.945 002, bijlage 4
  CRI, Georganiseerde criminaliteit en interregionale
  groepscriminaliteit, Den Haag, 1988
  CRI, Inventarisatie van nationaal en/of internationaal actieve
  georganiseerde criminele groepen ten behoeve
  van de prioriteitstelling van het Cordinerend Beleidsoverleg, S.l.,
  1993
  CRI, Jaarbericht 1993 van de Centrale Recherche Informatiedienst,
  Zoetermeer, 1994
  CRI, Jaarverslag 1992 van de Centrale Recherche Informatiedienst,
  S.l., 1993
  CRI; Heijden, A.W.M. v.d., Jaarplan 1995 van de afdeling
  Wetenschappelijke Rechercheadvisering CRI
  (concept), Zoetermeer, 1994
  CRI; Kortekaas, J.J.C., Fenomeenaanpak: Een aanzet tot
  beschrijving, Zoetermeer, 1994
  CRI; Landman, Richard, L.J., Georganiseerde fraudes in de regio
  Rijnmond: Een criminaliteitsbeeldanalyse:
  Deelrapport I projectgroep Fraudepreventie Rijnmond, Zoetermeer,
  1993
  CRI; Landman, Richard A.J., Georganiseerde fraudes in de regio
  Rijnmond: Preventie en repressie: Preventie
  en repressie: Deelrapport II van de projectgroep Fraudepreventie
  Rijnmond, Zoetermeer, 1993
  CRI; Landman, Richard R.J., Georganiseerde fraudes in de regio
  Rijnmond: Vroegtijdige detectie en
  pro-actieve aanpak: Deelrapport III projectgroep Fraudepreventie
  Rijnmond, Zoetermeer, 1994
  CRI; Wilzing, J., De aanpak van de georganiseerde criminaliteit:
  een tussenbalans, Zoetermeer, 1994
  Dagblad Trouw; Heel, C.H. van; Buning, E.A.F., Binnen de perken
  over de scheef: Wethouders over de
  grenzen van het toelaatbare, Amsterdam, 1994
  Daniel, M.P.M.; Veldhuis, G.J., Organiseren op criminele
  organisaties: beleid en praktijk, Enschede, 1994
  (Twentse scriptiereeks politiestudies; 9)
  Dienst recherchezaken van het Ministerie van Volkshuisvesting,
  Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
  Jaarverslagen 1992 en 1993 Dienst recherchezaken, Den Haag, 1993,
  1994
  Duren-Swietonska, Michalina Bronislawa, De rol van de politie in
  het kader van opsporing en vervolging in de
  Russische federatie, Leiden, 1995
  Duyne, Petrus C. van; Riks, Ewald, Vooruit-lopend (politieel)
  onderzoek: een aanzet tot verdere discussie en
  maatstafvoering, S.l., ca. 1994
  Duyne, Petrus C. van, Eindrapport Experiment Frauderegistratie,
  ‘s-Gravenhage, 1986 (Onderzoek en beleid;
  72)
  ECD, Jaarverslagen 1993-1994, Den Haag, 1994, 1995
  Erasmus Forum, Congres Wie is de baas over de politie: Sturing: van
  departement tot straatagent,
  Rotterdam, 1994
  European Institute for Crime Prevention and Control; Savona,
  Ernesto U.; Adamoli, Sabrina; Zoffi, Paola,
  Organised crime across the borders: Preliminary results, Helsinki,
  1995 (Heuni Papers; No. 6)
  Federation Bancaire, Fraud Working Group; Oord, R.K. (vert.),
  Rapport nationale en internationale
  fraudetechnieken, Amsterdam, 1994
  Fijnaut, C.; Nuijten-Edelbroek, E.G.M.; Spickenheuer, J.L.P.,
  Politile Misdaadbestrijding: De ontwikkelingen
  van het Amerikaanse, Engelse en Nederlandse onderzoek aangaande
  politile misdaadbestrijding sedert de
  jaren ’60, Den Haag, 1985 (WODC; 56)
  Fijnaut, C., De normering van het informatieve onderzoek in
  constitutioneel perspectief: Preadvies Vereniging
  voor Rechtsvergelijking, Maastricht, 1994
  Fijnaut, C., Organisiertes Verbrechen in Nordwesteuropa, S.l., ca.
  1994
  Financial Action Task Force on money laundering; Verwoerd, L.H.
  (voorz.), Annual report 1994-1995, S.l., 1995
  (FATF-VI)
  FIOD, Taak en organisatie van de Fiscale Inlichtingen- en
  Opsporingsdienst, ‘s-Gravenhage, 1990
  FIOD, Wetteksten fiscale opsporing en vervolging: bijgewerkt tot 1
  juli 1992, Haarlem, 1992
  Geerds, M.H.; Centraal Advies- en Beheersbureau Beslag (CABB), Buit
  uit of In .. beeld, Leeuwarden, 1995
  Gemeente Alphen aan den Rijn, Gedragscodes bestuurlijke zuiverheid
  en ambtelijke zuiverheid, Alphen aan
  den Rijn, 1995
  Gezamenlijke Werkgroep Cordinerend politie beraad; Platform
  bijzondere opsporingsdiensten, Nota Verdere
  samenwerking politie en bijzondere opsporingsdiensten, Den Haag,
  1990
  Gezamenlijke Werkgroep Cordinerend politie beraad; Platform
  bijzondere opsporingsdiensten, Rapport
  intensivering samenwerking politie en bijzondere
  opsporingsdiensten, Den Haag, 1988
  Gooren, W.A.J.; Project Reorganisatie Politie, De organisatie van
  de reorganisatie: verslag van een onderzoek
  naar het project reorganisatie politie, Tilburg, 1992
  Gooren, W.A.J.; Zwaan, B.C. de; Dekkers, J.; Looij, F. v.d.;
  Project Reorganisatie Politie, De reorganisatie van
  de organisatie: Verslag van een onderzoek naar de invoering van het
  nieuwe politiebestel: Tweede deelrapport
  onderzoek evaluatie reorganisatie politie, Tilburg, 1993
  Gooren, W.A.J.; Zwaan, B.C. de; Project Reorganisatie Politie, De
  organisatie na de reorganisatie: Verslag van
  een onderzoek naar de bestuurlijke en organisatorische condities in
  het nieuwe politiebestel: Derde deelrapport
  onderzoek evaluatie reorganisatie politie, Tilburg, 1995
  Gooren, W.A.J.; Zwaan, B.C. de; Project Reorganisatie Politie, De
  reorganisatie: wat een organisatie: Een
  analyse van het management van het project reorganisatie politie
  (eindrapportage), Tilburg, 1995
  Groot, C. de, Juridische bescherming van de persoonlijke
  levenssfeer i.v.m. politieregisters: Wetsontwerp
  politieregisters, CID-regeling en CID-privacyreglement,
  CRI-regeling, Utrecht, 1988
  Groot, F.C.V. de; Arrondissementsparket Den Haag, C.I.D.
  jurisprudentie, ‘s-Gravenhage, 1995
  Groot, F.C.V. de; Arrondissementsparket Den Haag, CID-handleiding,
  Den Haag, 1995
  Groot, F.C.V. de; Arrondissementsparket Den Haag, Jurisprudentie
  Straatsburg, Den Haag, 1994
  Groot, F.C.V. de, Poging en voorbereidingshandelingen, Den Haag,
  1994
  Hartog, Anita den; Stamhuis, Evert, Onderhandelen in strafzaken:
  Enkele Europese vormen van versnelde
  afdoening van strafzaken met behulp van onderhandelingen,
  Groningen, ca. 1995
  Heuvel; J.H.J. (voorz.); Huberts, L.W.J.C. (verslag), Verslag 2e
  Corruptie en Fraude Overleg CORF, Zutphen,
  1994
  Hoefman, M.I.C.; CRI, Pseudokoop-/infiltratieacties: beschouwing
  over de problematiek van het onrechtmatig
  verkregen bewijs aan de hand van enkele opsporingsonderzoeken en de
  jurisprudentie naar aanleiding
  daarvan, ‘s-Gravenhage, 1984
  Hoekman, Joop, Voorstel inzake oprichting ressortelijk
  informatiebureau financieel economische criminaliteit
  (Ressortelijk bureau FEC), Den Haag, 1994
  Hofland, G.A.; Remie, J., De haven van Rotterdam: volledig vrije
  doorgang?: Een onderzoek naar de
  bestrijding van de drugsmokkel in de haven van Rotterdam, Utrecht,
  1994
  Honig, Renata, Gegevensbescherming tijdens de proactieve
  opsporingsfase, Amsterdam, 1995
  Hoogenboom, A.; Tenge, R.; Sietsma, K.; Koenders, A., Conferentie
  private recherche, Zutphen, 1995
  In-pact, Advies inzake onderzoek naar huidige en toekomstige
  ontwikkelingen van CID-applicaties, Utrecht,
  1991
  Ketele, S.H., Partnership in veiligheid: onderzoek naar huidige
  stand van zaken betreffende de samenwerking
  tussen politie en particuliere beveiligingsorganisaties,
  Zoetermeer, 1995
  Kleine, C., Brigadier af!: Een onderzoek naar de samenhang tussen
  motivatie en veranderingen in taak, functie
  en promotieperspectief zoals die worden ervaren door brigadiers,
  Enschede, 1993 (Twentse scriptiereeks; 7)
  Klinkers, L.E.M.; Bestuurskundig en Juridisch Adviesbureau
  Klinkers, Milieu, nous maintiendrons?: ibam
  eindrapport, Den Haag, 1993
  Knigge, G., De verdachte als getuige: Een preadvies uitgebracht op
  verzoek van de Parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden, Groningen, 1995
  Kokx, Marcel, Proactieve opsporing geobserveerd: observatie,
  onderzoek van (tele)communicatie en
  inkijkoperaties bezien tegen de achtergrond van normering, sturing
  en controle, Tilburg, 1995
  KPMG, Rapportage inzake het haalbaarheidsonderzoek Preventieve
  criminele bedrijfstakkendoorlichting,
  Amstelveen, 1995
  KPMG Klynveld, Inbraak of doorbraak?: Analyse van de Wet
  computercriminaliteit, Amsterdam, 1993
  Krekel Van der Woerd Wouterse BV, mangement consultants; Hoek, M.
  van den; Ministerie van
  Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygine, De
  opsporingsactiviteiten van de Inspectie
  Milieuhygine: Ontwikkeling voor de periode 1993-1998, Den Haag,
  1993
  Landelijke ondersteuning en samenwerking bij de
  criminaliteitsbestrijding, S.l., 1993
  Leijten, J., Proeve van een korte schets in hoofdlijnen ten behoeve
  van de werkgroep Vooronderzoek
  Opsporingsmethoden, In: Kamerstuk 23.945 002, bijlage 4
  Malland, L.P. van, De Koninklijke Marechaussee in het Nederlandse
  politiebestel, Leiden, 1995
  Meel, J.W.; Vreede, G.J. de; Sol, H.G., Projectmatige aanpak van
  georganiseerde criminaliteit: Eindrapport,
  Delft, 1994
  Meerman, Rob, Infiltratie: wel of geen wettelijke basis?, Haarlem,
  1994
  Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT); Ministerie van
  Justitie, Verslag ’94, Den Haag, 1995
  Michels, Y.M.G., Driehoeksoverleg in de nieuwe politieorganisatie:
  Een case-study in de politieregio Noord- en
  Oost-Gelderland, Enschede, 1994 (Twentse scriptiereeks
  politiestudies; 6)
  Miedema, A.M.; Hoogendoorn, J.J.; Hoeve, H. van der; Bolhaar, H.J.;
  Dorp, J.H., Alle hens aan dek!: Rapport
  van het Project Verbetering Bedrijfsresultaten Parket Breda, S.l.,
  1995
  Ministerie van Binnenlandse Zaken, Bestuurlijke aanpak van
  georganiseerde criminaliteit: gespreksnotitie voor
  de projectgroep bestuurlijke aanpak van georganiseerde
  criminaliteit: concept, Den Haag, 1994
  Ministerie van Binnenlandse Zaken, Integriteit: sector Rijk:
  Systematisch ontwikkelen van een preventief beleid:
  Nevenwerkzaamheden rijksambtenaren, Den Haag, 1994
  Ministerie van Binnenlandse Zaken, Nevenfuncties; Omgaan met
  nevenactiviteiten bij de politie, Den Haag,
  1995
  Ministerie van Justitie; Meijer, R.F.; Berghuis, A.C.; Waard, J.
  de; Hooff, P.P.M. van, Drugs, delicten en
  handhavingskosten, Den Haag, 1995
  Ministerie van Justitie, Overzicht zaken zware, georganiseerde
  criminaliteit, behandeld door OM in periode 1
  juni 1991 – 1 juni 1993, S.l., 1994
  Ministerie van Justitie; Suyver, J.J.H., Schengen in de praktijk,
  Den Haag, 1995
  Ministerie van Justitie, Vervolging en berechting in misdrijfzaken:
  Gegevens per arrondissement, t/m tweede
  kwartaal 1993, ‘s-Gravenhage, 1993
  Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en
  Milieuhygine, Aanwijzing van toezichthoudende en
  opsporingsambtenaren milieuwetgeving, Den Haag, 1987
  Ministero dell’interno, 1993 Report on Organized Crime in Italy,
  Roma, 1993 Mols, G.P.M.F.; Roos, Th. A. de;
  Spronken, T.N.B.M., Pre-advies ten behoeve van de Werkgroep
  Vooronderzoek Opsporingsmethoden, In:
  Kamerstuk 23.945 002, bijlage 4
  Muller, E.R.; Boin, R.A.; Venekamp, W.; Malland, L. van,
  Veranderingsprojecten bij het Openbaar Ministerie:
  Achtergrondstudie uitgevoerd ten behoeve van de Commissie Openbaar
  Ministerie, Leiden, 1994
  Nationale Ombudsman; Oosting, M., Openbaar rapport inzake
  medewerking politie aan televisieprogramma’s,
  Den Haag, 1995 (Rapport 95/340)
  Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Bijzondere gedragscode
  NOB, S.l., 1995
  Nederlandse Orde van Advocaten, Richtlijnen ter voorkoming van
  betrokkenheid van de advocaat bij criminele
  handelingen, Den Haag, 1995,
  New York State Commission of Investigation; Curran, Paul J.
  (voorz.), Racketeer infiltration into legitimate
  business: a Report, New York, 1970
  Nivra, Handleiding voor accountants bij de Verordening op de
  Fraudemelding, S.l., 1994
  Nordholt, E.; Brand, J.L.; Hessing, R.H.; Wilzing, J.,
  Randstadnotitie, S.l., 1991
  Openbaar Ministerie, Het OM in beweging: Jaarverslag 1994 Openbaar
  Ministerie, Den Haag, 1995
  Openbaar Ministerie, Landelijk beeld verwerkingscapaciteit en
  prioriteiten strafrechtelijke handhaving:
  Documentatie t.b.v. de PG-ronde, S.l., 1993
  Openbaar Ministerie, OM en Politie: Jaarverslag 1992 Openbaar
  Ministerie, ‘s-Gravenhage, 1993
  Openbaar Ministerie, Strafrecht met beleid: Beleidsplan openbaar
  ministerie 1990-1995, ‘s-Gravenhage, 1990
  Openbaar Ministerie, Terug naar de toekomst: Jaarverslag 1993
  Openbaar Ministerie, Den Haag, 1994
  Openbaar Ministerie Ressort Arnhem, Jaarverslag 1994, Arnhem,
  1995
  Patijn, A.; Jongeneel-van Amerongen, M.; Beek, P. van de,
  Wetsvoorstel criminele inlichtingendienst, Den
  Haag, 1994
  Peeman, Tica, Het meldpunt als middelpunt: Scriptie over het
  meldpunt ongebruikelijke en verdachte
  transacties, een maatregel ter bestrijding van witwassen, Leiden,
  1994
  Pieters, J.J.Th.M.; Soons, A.L.M.; Haverkate, G.C.; Hoog, A.M.;
  Horstmann, G.; Domburg, P.J.M. van; Waard, T.
  de, Themadag Opsporingsbelang versus verschoningsrecht, Zutphen,
  1995
  Poelmans, Christel, Wie niet weg is, is gezien: Een onderzoek naar
  niet wettelijk geregelde visuele
  observatiemethoden door de politie, Deurne, 1995
  Pouw, J.F.M.; Instituut Clingendael, Naar een Europees binnenlands
  veiligheidsbeleid?: Europese
  samenwerking en de autonomie van nationale veiligheidsdiensten,
  ‘s-Gravenhage, 1995
  Projectgroep Crimineel geld; Stichting Maatschappij en Politie, De
  aanpak van crimineel geld, Dordrecht,
  1994
  Projectgroep Misdaadanalyse Centrale Politie Recherche Commissie
  (CPRC), Georganiseerde misdaad in
  Nederland: verslag van de landelijke inventarisatie georganiseerde-
  en groepscriminaliteit, Den Haag, 1991
  Raad van Hoofcommissarissen/Adviescommissie Milieu, Groeiende
  prestatie, opbloeiende inspiratie:
  Politiemilieutaak ’95 ’98, Zoetermeer, ca. 1994
  Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Jacobs, C. (voorz.),
  Bundel themadagen CID: Zutphen, 15
  en 16 oktober 1987, S.l., 1987
  Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Jacobs, C. (voorz.),
  Verslagbundel themadagen RCID:
  Zutphen, 5 en 6 april 1988, S.l., 1988
  Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Visser, J.A.
  (voorz.), Verslag themadagen RCID: Zutphen, 6
  en 7 maart 1990, S.l., 1990
  Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Blonk, G.N.M.
  (voorz.), Verslagbundel themadagen RCID:
  Zutphen, 23 en 24 mei 1991, S.l., 1991
  Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Rutting, A.M.
  (voorz.), Verslagbundel themadagen RCID:
  Zutphen, 10 en 11 februari 1992, S.l., 1992
  Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Jansen, H.A.
  (voorz.), Verslagbundel themadagen RCID:
  Zutphen, 16 en 17 december 1992, S.l., 1992
  Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Wilzing, J.
  (voorz.), Verslagbundel themadagen RCID:
  Zutphen, 6 en 7 januari 1994, S.l., 1994
  Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Barendregt, B.N.
  (voorz.), Verslag themadagen regionale
  cordinatoren C.I.D.: Zutphen, 27 en 28 oktober 1994, S.l., 1994
  Raad van Hoofdcommissarissen; Rechercheschool; Barendregt, B.N.
  (voorz.), Verslag themadagen regionale
  cordinatoren CID: Zutphen, 16 en 17 maart 1995, S.l., 1995
  Raad voor het Korps Landelijke Politiediensten; Raad voor de
  Divisie Centrale Recherche Informatie,
  Jaarverslag 1994 Raad KLPD/Raad CRI, Driebergen, 1995
  Rabobank Nederland, Het voorkomen en bestrijden van witwassen van
  uit misdrijf verkregen gelden, Utrecht,
  1994
  Rechercheschool Zutphen, Auditing als instrument voor
  integriteitsbewaking, Zutphen, 1994
  Rechercheschool Zutphen; LSOP, Module aanpak georganiseerde
  criminaliteit, Zutphen, 1995
  Rechercheschool Zutphen; LSOP; Joppe, Ren; Ruis, Jan, Plukze:
  Buitgericht opsporen: Leerwijzer, Zutphen,
  1994
  Rechercheschool Zutphen; LSOP, Studiegidsen 1995 en 1996, Zutphen,
  1994, 1995
  Rechercheschool Zutphen; LSOP; Amelsvoort, A.G. van, Wat u over de
  confrontatie moet weten … , Zutphen,:
  LSOP, 1995
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Velsen, R.J.T. van; Visser, B.;
  Kerk, A.O. van der (samenst.), De criminele
  informatie huishouding: definitief concept, Amsterdam, 1994
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Looijen, Jan van, De Nederlandse
  Recherche kan veel beter na enige te
  overwinnen probleem gebieden, Amsterdam, 1989
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Verhees, G.; Holla, P., Protocol
  vrouwenhandel, Amsterdam, 1994
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Teijlingen, Dirk van; Looijen,
  Jan van, Verwerking van criminele
  inlichtingen in een CID-informatierapport, Amsterdam, 1993
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Welten, B.J.A.M., Vooronderzoek
  op de Parlementaire Enqutecommissie
  Opsporingsonderzoeken, Amsterdam, 1995
  Regiopolitie Brabant Zuid-Oost; Gosen, Tako Jan,
  Informatievoorziening van het IRT Zuid-Nederland,
  Eindhoven, 1994
  Regiopolitie Brabant Zuid-Oost; Welschen, R.W., Jaarverslag 1994,
  Eindhoven, 1995
  Regiopolitie Gelderland-Midden, Jaarverslag 1994, S.l., 1995
  Regiopolitie Limburg-Zuid, Brochure Grensoverschrijdende Politile
  Samenwerking, S.l., 1995
  Regiopolitie Limburg-Noord; OM Roermond; Projectgroep Polom, Samen
  werken aan samenwerken:
  Eindrapportage project POLOM, Roermond, 1994
  Regiopolitie Midden en West Brabant; Wevers, Ria, Afval met
  Grenzen?, Tilburg, 1994
  Regiopolitie Midden en West Brabant, Eindrapportage
  fenomeenonderzoek Castro: analyse
  Fenomeenonderzoek Afvalstromen: Periode 13/09/1994 -07/10/1994,
  Tilburg, 1995
  Regiopolitie Twente; Jansen, F.E.; Spectra, Elimineren en
  adviseren, Enschede, 1995
  Registratiekamer, Adviezen van de Registratiekamer, Rijswijk, 1991

  Registratiekamer, Beveiliging van persoonsregistraties, Rijswijk,
  1994
  Registratiekamer, Jaarverslagen 1989/1991-1994, Rijswijk,
  1992-1995
  Registratiekamer, Een zekere privacy: Beveiliging van gegevens over
  uw personeel, leden, abonnees, klanten
  en andere relaties, Rijswijk, 1995
  Registratiekamer; Rossum, Henk van; Gardeniers, Huib; Borking,
  John, Privacy-enhancing Technologies: The
  path to anonimity, Den Haag, 1995 (Achtergrondstudies en
  verkenningen; 5)
  Registratiekamer; Rommelse, A.F., Zwarte lijsten: Belangen en
  effecten van waarschuwingssystemen, Rijswijk,
  1995 (Achtergrondstudies en Verkenningen; 4)
  Registratiekamer; Schreuders, E., Het gesloten verstrekkingenregime
  van de Wet politieregisters, Rijswijk, 1995
  Registratiekamer; Wel, H. van der, Milieuhandhaving versus
  privacyregeling: Gegevensuitwisseling op maat,
  een schone zaak, Breukelen, 1995
  Research voor Beleid; Asscher, E.B.; Spies, J.W.E., Het platform
  bijzondere opsporingsdiensten en
  mogelijkheden voor preventie: Onderzoeksverslag opgesteld door
  Reseach voor Beleid bv te Leiden, in
  opdracht van de Landelijk Cordinator Voorkoming Misdrijven,
  ‘s-Gravenhage, 1992
  Roessel, B.C.C. van, De CID en het proces-verbaal, Leiden, 1995
  Rooijmans, Jac. J., Bewust besturen: hulpmiddel bij de vergroting
  van de weerbaarheid van de overheid tegen
  oneigenlijke benvloeding en enkele achtergronden, S.l., 1995
  Roubos, A.G., Tussen Autonomie en Afhankelijkheid: Over individuele
  beleidsvrijheid in een bureaupolitiek
  netwerkmodel: Een bestuurskundige visie op de relatie tussen
  Taktische Recherche en Criminele
  Inlichtingendienst bij de politie, Leiden, 1994
  Rter, C.F., Rapport over in Duitsland gebezigde opsporingsmiddelen
  ten aanzien van de georganiseerde
  criminaliteit, In: Kamerstuk 23.945.002, bijlage 4
  Ruth, A.G.P.; Gunther Moor, L.G.H.; Stal, P.C. (red), Vormfouten in
  de strafvervolging: Achtergrondstudie
  uitgevoerd ten behoeve van de Commissie Openbaar Ministerie, S.l.,
  1994
  Schipholteam, Jaarverslag 1994, S.l., 1995
  Sjcrona, J.M., Notitie voor de parlementaire werkgroep
  opsporingsmethoden, In: Kamerstuk 23.945.002,
  bijlage 4
  Speekenbrink, P.C., De noodzaak van de plukze-wetgeving afgezet
  tegen de bestaande fiscale mogelijkheden
  ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel,
  Leidschendam, 1994
  Spek, P.M. van der; Ministerie van Justitie, Cordinatiestructuur
  aanpak zware, georganiseerde criminaliteit:
  projectplan, ‘s-Gravenhage, 1993
  Stichting Het Expertise Centrum, Informatisering binnen het
  Openbaar Ministerie: Een toekomstgerichte
  analyse: Achtergrondstudie uigevoerd ten behoeve van de Commissie
  Openbaar Ministerie, ‘s-Gravenhage,
  1994
  Stichting Maatschappij en Politie, Toekomst gezocht: het
  functioneren van de politie ter discussie, Dordrecht,
  1995
  Stichting Studiecentrum Rechtspleging, Inleidingen Implementatie
  Plukze, Zutphen, 1995
  Struiksma, J., Gewapend bestuursrecht: Een onderzoek naar de
  mogelijkheid om misdadige activiteiten te
  bestrijden met behulp van de regelgeving op het gebied van de
  bouwvergunning, de milieuvergunning en de
  aanbesteding, S.l., 1994
  Stuurgroep BOR; Heijder, A. (voorz.), Onderzoek verander!,
  ‘s-Gravenhage, 1992
  Stuurgroep Kwantificering Politiewerk, De Politie beter verdeeld:
  Eindrapport van de Stuurgroep Kwantificering
  Politiewerk, Den Haag, 1988
  Stuurgroep Politie 2000; Stichting Maatschappij en Politie;
  McKinsey & Company, Veiligheid en politie: een
  beheersbare zaak: Aanzet tot beleid van veiligheidszorg, gericht op
  ontwikkelingen tot de eeuwwisseling,
  Arnhem, 1991 (SMP-publikaties; 7)
  Stuurgroep Versterking Openbaar Ministerie, Het OM … om,
  ‘s-Gravenhage, 1993
  Stuurgroep Versterking Openbaar Ministerie; Randwijck, R.J.C. van
  (voorz.), Versterking Openbaar Ministerie:
  Eindrapport, ‘s-Gravenhage, 1995
  Tak, P.J.P.; Eikema Hommes, G.A. van; Manunza, E.R.; Mulder, C.F.,
  De normering van bijzondere
  opsporingsmethoden in buitenlandse rechtsstelsels, Nijmegen,
  1995
  Tan, T.G., Milieubijstandsteam: rapport project instelling
  milieubijstandsteam, Leidschendam, 1985
  Tielkemeijer, W.; Openbaar Ministerie; Regiopolitie Midden en West
  Brabant, Rollenspel Noorderlicht,
  Breda, 1994
  Tubbergen-de Muralt, J.B.A., De positie van de getuige in het
  enquterecht, Rotterdam, 1994
  Twist, J. van, Persoonlijke levenssfeer in relatie tot informanten
  en observatie: Afstudeerscriptie in het kader van
  de studie Nederlands recht, staatsrechtelijke differentiatiefase,
  Zwijndrecht, 1993
  Van Dijk, Van Soomeren en Partners; Steinmetz advies &
  opleiding, Softdrugs in Nederland: Consumptie en
  Handel, S.l., 1995 (Rapport 10)
  Veen, O.C.W. van der, Notitie over opsporingsmethoden,
  controleprocessen en de inhoud, aard en vorm van
  parlementair onderzoek, In: Kamerstuk 23.945.002, bijlage 4
  Veer, B.V. ter, De reorganisatie van de politie: Een onderzoek bij
  de politie in district Noord, regio Groningen,
  naar het draagvlak voor en de weerstand tegen de reorganisatie,
  Enschede, 1994 (Twentse scriptiereeks
  politiestudies; 8)
  Vereniging Stadswerk Nederland, Investeren in integriteit,
  ‘s-Gravenhage, 1995
  Voerman, J.H., Mag ik deze dans van u?, Beetsterzwaag, 1995
  Vreede, G.J. de; Leeuwrik, A.H.; Hengst, S.O. den, Landelijke
  cordinatie tegen georganiseerde criminaliteit:
  Resultaten van de GDR sessie, Delft, 1993
  Werkgroep Leugendetectie; Zanten-Renders, L.M. van (voorz.), De
  Leugendetector: Een verkennend
  onderzoek naar de mogelijkheden van de polygraaf, Den Haag,
  1993
  Werkgroep 6; Gonsalves, R.A. (voorz.), Uitvoering rapport commisie
  Donner: Rapport van werkgroep 6: Structuur
  van de aanpak van georganiseerde misdaad, S.l., 1994
  Werkgroep bestuurlijke aanpak zware georganiseerde criminaliteit,
  Dieptepunt in een proces van
  normvervaging: Zware georganiseerde criminaliteit en het openbaar
  bestuur in Gelderland, Flevoland en
  Overijssel, Arnhem, 1994
  Werkgroep Craemer; R.W.M. Craemer, Getuigenbescherming in
  Nederland: Rapport van de Werkgroep
  Craemer, Den Haag, 1995
  Werkgroep Deskundigheidsbevordering; werkgroep Behling;
  subwerkgroep zittende magistratuur, Advies
  subwerkgroep zittende magistratuur, S.l, ca. 1994
  Werkgroep Deskundigheidsbevordering; werkgroep Behling;
  subwerkgroep Van Eck; subwerkgroep Lith,
  Deskundigheidsbevordering; eindapportage van de subwerkgroep aan de
  werkgroep
  Deskundigheidsbevordering, S.l., 1994 (?)
  Werkgroep Deskundigheidsbevordering; werkgroep Behling;
  Anthonijnsz-Mhring, Project
  deskundigheidsbevordering kernteams: Voortgang, S.l., 1994
  Werkgroep Financiering Automatisering en Verbindingen (Finauver),
  Financiering automatisering en
  verbindingen: Naar waarde geschat: Een verkennende studie over het
  budget dat de Nederlandse politie vanaf
  1995 voor automatisering en verbindingen nodig heeft, Den Haag,
  1994
  Werkgroep gegevensbestanden, Eindverslag van de Werkgroep
  Gegevensbestanden, S.l., 1990
  Werkgroep Bestrijding zware georganiseerde criminaliteit;
  Gonsalves, R.A. (voorz.), Rapport van de Werkgroep,
  Den Haag, 1987
  Werkgroep kosten-effecten analyse van de Inspectie voor de
  Rechtshandhaving, De eerste stap: Een
  kosten-effecten analyse van een integrale persiodieke rapportage
  van de mate van naleving van de
  beleidsinstrumentele wetgeving, Den Haag, 1994
  Werkgroep Lange Termijn Infiltratie, Rapport van de werkgroep Lange
  Termijn Infiltratie, S.l., 1984
  Werkgroep OM – Politie; Kuijck, Y.A.J.M. van (voorz.), Pluk ze:
  Financile rapportage bij opsporing: rapport van
  de werkgroep OM – Politie Project Plukze, Den Haag, 1994
  Werkgroep Prioriteitstelling aan de Procureurs-Generaal bij de
  Gerechtshoven; Addens, H. (voorz.), Het
  beleidsplan samenleving en criminaliteit: Rapport over zijn
  uitvoering door het openbaar ministerie, S.l., 1986
  Werkgroep Prioriteitstelling aan de Procureurs-Generaal bij de
  Gerechtshoven; Addens, H. (voorz.), Het
  beleidsplan Samenleving en criminaliteit: Tweede Rapport over zijn
  uitvoering door het Openbaar
  Ministerie, S.l., 1987
  Werkgroep Pseudokoop, Rapport van de Werkgroep Pseudokoop,
  ‘s-Gravenhage, 1984
  Werkgroep Relatie Politie-BVD; J.W. Bakker (voorz.), RIDVBPC:
  rapport van de werkgroep Relatie politie-BVD,
  S.l., 1991
  Werkgroep zware milieucriminaliteit; Schmid, H.A.C (voorz.), Aanpak
  zware milieucriminaliteit, Den Haag, 1992
  Wijnbelt, M.K.A., OMploegen OMbuigen OMarmen, Den Haag, 1994
  WODC; Nelen, Hans; Kouwenberg, Ruud; Aidala, Roberto, Plukze; de
  implementatie: Verslag van een eerste
  peiling binnen de arondissementsparketten, rechtbanken en BFO’s,
  Den Haag, 1994
  Wortel, J., Notitie over de positie van het openbaar ministerie,
  In: Kamerstuk 23.945, bijlage 4
  Zwinkels, Michiel, Het gebruik van open bronnen bij opsporing,
  Amsterdam, 1995


  inhoudsopgave en zoeken

  Normering

  HOOFDSTUK 2 NORMERING EN INZET OPSPORINGSMETHODEN

  2.1 Normering algemeen

  lees meer

  Observatie

  2.2 Observatiemethoden

  2.2.1 Vragen naar aanleiding van de beslispunten

  lees meer

  Kernteams

  3.6 Kernteams

  In de tweede helft van de jaren tachtig is de belangstelling
  voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit toegenomen. In
  dit kader ontstond de gedachte om permanente opsporingscapaciteit
  vrij te maken ter bestrijding van dit type criminaliteit. Gezien
  het feit dat de criminele activiteiten zich veelal uitstrekten over
  grote delen van Nederland en het buitenland werd besloten tot de
  oprichting van interregionale opsporingsteams. Aanvankelijk werd
  gesproken van interregionale rechercheteams (IRT’s); vanaf 1994 van
  kernteams. Het zijn thans zes kernteams, te weten
  Noord-Oost-Nederland, Randstad-Noord en Midden, Zuid, Rotterdam,
  Haaglanden en Amsterdam-Amstelland/Gooi en Vechtstreek. Van de
  kernteams wordt een prominente rol verwacht bij de bestrijding van
  de georganiseerde criminaliteit.

  lees meer

  Eindrapport – 9.2 Openbaar ministerie

  9.2 Openbaar ministerie

  9.2.1 Inleiding

  Het openbaarministerie (OM) is belast met de strafrechtelijke
  handhaving van de rechtsorde. Daartoe draagt het OM het gezag over
  de opsporing en beschikt het over het vervolgingsmonopolie. Verder
  heeft het OM verschillende andere taken en sinds de
  inwerkingtreding van de Politiewet 1993, taken die voorvloeien uit
  het medebeheer van de politie. De officieren van justitie staan in
  het hirarchische verband van het openbaar ministerie onder het
  gezag van de hoofdofficier van justitie en via deze onder dat van
  de procureur-generaal bij het hof. Daarnaast bestaat
  ondergeschiktheid van alle leden van het openbaar ministerie aan de
  minister van Justitie (artikel 5 RO). De opsporingsbevoegdheid
  wordt door de wet toebedeeld aan de individuele officier van
  justitie (artikel 141 Sv). Hij kan bevelen geven inzake de
  opsporing van strafbare feiten aan andere personen met opsporing
  belast (artikel 148 Sv) en kan strafbare feiten doen opsporen
  (artikel 149 Sv). Met de opsporing van strafbare feiten zijn, naast
  de politie, ook andere diensten belast. Het onderstaande beperkt
  zich tot het gezag dat het OM over de politie uitoefent. Veel wat
  in dit hoofdstuk aan de orde komt is ook van toepassing op de
  relatie tussen het OM en de bijzondere opsporingsdiensten.

  lees meer

  Normering

  6.3 Normering

  6.3.1 Algemeen
  6.3.2 Observatiemethoden
  6.3.3 Informanten en infiltranten
  6.3.4 Gecontroleerde aflevering en
  doorlaten

  6.3.5 Overige methoden
  6.3.6 Opleiding
   

  lees meer

  Europol Verdrag

  EUROPESE UNIE
  DE RAAD Brussel, 18 juli 1995
  SN3549/95 LIMITE EUROPOL 54

  NOTA

  Betreft : Akte van de Raad tot vaststelling van de overeenkomst op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst)

  Voor de delegaties gaat hierbij de bovengenoemde tekst zoals bijgewerkt door de Groep Juristen/Vertalers.
  Akte van de Raad
  van
  tot vaststelling van de Overeenkomst op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst)

  lees meer

    nieuwere artikelen >>