• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eerste Kamer Wet op de uitgebreide identificatieplicht aangenomen

  13/06/2004

  Eerste Kamer Wet op de uitgebreide identificatieplicht aangenomen (pdf)

  Stemmingen 16/12/2003
  Stemmingen in verband met 29 218
  Wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de Algemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht van burgers ten opzichte van ambtenaren van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en van toezichthouders (Wet op de uitgebreide identificatieplicht)   zie >>

  De privacy watchdog Privacy International was zo geschokt toen zij ervoer wat de plannen van Minister Donner waren, dat zij meteen een openbrief opstelde aan de leden van de Tweede Kamer. Lees verder wat PI’s directeur Simon Davies vindt van dit hollandse voornemen. In het engels.

  Persverklaring Privacy International 04 – 11 – 2004 zie >>

  Open brief Privacy International 06 – 12 – 2003 zie >>

  Persbericht van Privacy International 05 – 12 – 2003 zie >>

  Juridische bezwaren volgens Jan van der Grinten

  De landelijke campagne identificatieplicht heeft mij gevraagd een advies op te stellen over het wetsvoorstel uitbreiding identificatieplicht. In dit advies zal worden ingegaan op de bezwaren die vanuit juridisch perspectief tegen het voorliggende wetsvoorstel bestaan. Daarbij moet worden opgemerkt dat ik slechts de beschikking had over een oude tekst. Naar verluidt zijn in het thans voor advies naar de Raad van State gestuurde ontwerp enige wijzigingen aangebracht. Deze zouden betrekking hebben op een verhoging van de leeftijdsgrens van 12 naar 14 jaar en op de sanctionering, in die zin dat het niet voldoen aan de identificatieplicht alleen nog bestraft kan worden met een geldboete.

  meer >>

  VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Justitie   08/12/2003

  Wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht,
  de Algemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in verband met de
  invoering van een identificatieplicht van burgers ten opzichte van ambtenaren van politie
  aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en van toezichthouders (Wet op de uitgebreide identificatieplicht)

  meer >>

  Nieuw Wetsvoorstel 2003
  Vergaderjaar 2003-2004

  Wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de Algemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht van burgers ten opzichte van ambtenaren van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en van toezichthouders (Wet op de uitgebreide identificatieplicht) meer >>

   

  Advies inzake wetsvoorstel fraudebestrijding zorgverzekeringswetten
  College Bescherming Persoonsgegevens van 18/11/2003

  De regering beoogt het opnemen van een identificatieplicht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Ziekenfondswet (Zfw). Er moet een geldige reden bestaan om van de burger identificatie te eisen. Uit de toelichting bij het wetsvoorstel blijkt dat de regering van mening is dat het inroepen van zorg ten laste van de sociale ziektekostenverzekeringswetten een toereikende grondslag is voor de identificatieplicht in de Zfw en de AWBZ. Het CBP is het daarmee eens.
  Het CBP wil er echter uitdrukkelijk op wijzen dat de invoering van een identificatieverplichting binnen de context van de zorgverlening onaanvaardbare consequenties kan hebben, wanneer het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs leidt tot ontoegankelijkheid van noodzakelijke –zij het mogelijk niet steeds spoedeisende- gezondheidszorg. Het CBP vraagt zich af of de voorgestelde maatregelen de noodzakelijke toegang tot de zorg voldoende garanderen. meer >>

   

  VERSLAG van de vaste commissie voor Justitie
  13/11/2003

  De vaste commissie voor Justitie belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, brengt als volgt verslag uit van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de gestelde vragen tijdig zal hebben beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

  meer >>

  Vragen over identificatiplicht in ziekenhuizen
  05/11/2003

  Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over onverzekerde patiënten.(Ingezonden 14 oktober2003)

  meer >>

  Brief aan de Koningin betreffend Directie Wetgeving
  Ministerie van Justitie 17/09/2003

  Nader rapport inzake het Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de Algemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht van burgers ten opzichte van ambtenaren van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en van toezichthouders (Wet op de uitgebreide identificatieplicht).

  meer >>

  ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT
  Raad van State 17/09/2003

  29 218 Wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de Algemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht van burgers ten opzichte van ambtenaren van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en van toezichthouders (Wet op de uitgebreide identificatieplicht)

  meer >>

  Wijziging paspoortwet
  28 342 (R 1719)

  Wijziging van de Paspoortwet, onder andere in verband met het toepassen van biometrie in reisdocumenten. 28 342 (R 1719)       
  meer >>

  Commentaar Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscrimatie op het concept-wijzigingsvoorstel van de Wet op de identificatieplicht

  In de aanloop naar de totstandkoming van de geldende Wet op de identificatieplicht (WID) heeft het LBR een actieve rol gespeeld. Zowel op het conceptwetsontwerp als op het uiteindelijk aan de Tweede Kamer voorgelegde wetsontwerp leverde het LBR commentaar.

  meer >>

   

  ADVIES inzake ‘Het concept wetsvoorstel inzake uitbreiding van de identificatieplicht’ (20-02-2003) (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak)

  Inleiding

  Bij brief van 10 december 2002 heeft de minister van Justitie de NVvR om advies verzocht over een concept-voorstel van wet d.d. 27 november 2002 inzake de uitbreiding van de identificatieplicht. Het advies is voorbereid door een werkgroep uit leden van de vereniging. Het advies beperkt zich in dit stadium tot een reactie op hoofdlijnen. Omdat de wetenschappelijke commissie tot de slotsom komt dat nadere bestudering van het onderwerp gewenst is behoudt de NVvR zich de mogelijkheid voor dit advies in een later stadium aan te vullen.

  meer >>

  NVvR zet vraagtekens bij uitbreiding identificatieplicht 
  NVvR

  De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), de onafhankelijke beroepsvereniging van rechters en officieren van justitie in Nederland, zet in haar advies aan de minister van Justitie vraagtekens bij het wetsvoorstel tot uitbreiding van de identificatieplicht. De NVvR wil zich niet mengen in het politieke debat over het praktisch nut van een algemene identificatieplicht, mede omdat de rechter te zijner tijd wellicht een oordeel moet geven over het resultaat van dat debat. Wel waarschuwt de NVvR voor de gevolgen van een haastige invoering.

  meer >>

   

  Persbericht Ministerraad: Uitbreiding identificatieplicht
  02/02/2003

  Het kabinet besloot vorig jaar tot invoering van een algemene identificatieplicht als onderdeel van een breed pakket aan maatregelen om de rechtshandhaving te versterken. Een concept-wetsvoorstel is in een eerder stadium aan verschillende instanties om advies voorgelegd.

  meer >>

  Brief aan de Minister van Justitie
  van het College Bescherming Persoonsgegevens

  ‘s-Gravenhage, 12 februari 2003
  Ons kenmerk: z2002-1486 Onderwerp: wetsvoorstel uitbreiding identificatieplicht

  Geachte heer Donner,

  U heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) verzocht om een advies over het wetsvoorstel uitbreiding identificatieplicht. Hierbij voldoet het CBP aan uw verzoek.

  meer >>

  Advies Wetsvoorstel uitbreiding identificatieplicht
  College Bescherming Persoonsgegevens 12/02/2003

  Samenvatting

  Het voorstel van de Minister van Justitie tot uitbreiding van de identificatieplicht schiet ernstig tekort. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de Minister geadviseerd het wetsvoorstel niet in te dienen. Het CBP baseert zich hierbij op de volgende conclusies:

  meer >>

  Advies Orde van Advocaten
  Orde van Advocaten 23/01/2003

  inzake: Wetsvoorstel uitbreiding Identificatieplicht

  Mijnheer de Minister,

  Bij brief van 10 december 2002 heeft u de Nederlandse Orde van Advocaten verzocht voor 1 februari 2003 te adviseren omtrent de uitbreiding van de identificatieplicht. De Algemene Raad heeft hierover advies ingewonnen van de Adviescommissie Strafrecht. Dit pre-advies is in dit advies van de AR geïnsereerd. In het advies zal worden ingegaan op de vraag of een algemene identificatieplicht wenselijk is en inhoudelijk op de voorgestelde wetsartikelen die aanleiding geven tot opmerkingen.

  meer >>

  Identificatieplicht
  door de Socialistische Partij

  Deze algemene identificatieplicht gaat gelden voor mensen vanaf 12 jaar. De plicht houdt in dat de politie en enkele andere groepen mensen, zoals bankemployees, een identiteitsbewijs kunnen vragen. Men is verplicht deze te tonen, op straffe van een boete van 2250 euro of 2 maanden straf. De identificatieplicht wordt gebracht als maatregel die de veiligheid gaat verhogen, samen met een groot aantal andere maatregelen die na 11 september 2001 zijn ingevoerd.

  meer >>

  Identificatieplicht
  door Buro Jansen & Janssen

  Iedereen van twaalf jaar en ouder moet voortaan een geldig legitimatiebewijs bij zich dragen. Dat is althans de mening van demissionair minister van Justitie Donner. Begin december 2002 stuurde hij een ontwerpwetsvoorstel over de identificatieplicht voor advies rond naar onder meer het College Bescherming Persoonsgegevens, de Raad van Hoofdcommissarissen, het Openbaar Ministerie, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten.

  meer >>

  Te veel onleefbaarheid in regeerakkoord
  Hans Visser

  De kerken moeten zich distantiëren van het regeerakkoord van het kabinet-Balkenende. Ze zijn het aan hun profetische taak verplicht dwars te liggen. De christen-democratie moet worden ontmaskerd, vindt Hans Visser.

  meer >>

   

  VLUCHTELINGENBELEID: OOGKLEPPEN OP EN UITZETTEN MAAR!
  door Petra Schulz medewerker van de vluchtelingenorganisatie PRIME

  Het vluchtelingenbeleid en in het algemeen het vreemdelingenbeleid is een belangrijk punt voor het kabinet Balkenende. Voortbordurend op de vreemdelingenwet van Paars is het beleid gericht op het tegenhouden van nieuwe vluchtelingen en migranten. Het resultaat zal vooral zijn: meer illegalen die onder steeds moeilijker omstandigheden het hoofd boven tafel moeten zien te houden.

  meer >>

  Wetsvoorstel 2002

  Wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de Politiewet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met de invoering van een identificatieplicht van burgers ten opzichte van ambtenaren van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en van administratieve toezichthouders (uitbreiding identificatieplicht)

  meer >>

  BRIEF VAN DE INFORMATEURS

  Brief van de informateurs Plus F. Korthals Altes en R. J. Hoekstra een bijlage 28 637 MEEDOEN, MEER WERK EN MINDER REGELS over de Formatie, de dato 16 mei 2003.

  meer >>

  Commentaar Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscrimatie

  In de aanloop naar de totstandkoming van de geldende Wet op de identificatieplicht (WID) heeft het LBR een actieve rol gespeeld. Zowel op het conceptwetsontwerp als op het uiteindelijk aan de Tweede Kamer voorgelegde wetsontwerp leverde het LBR commentaar.

  meer >>

  WID
  De bestaande wet op de identificatieplicht inwerkintredingsdatum 01-06-1994

  WET van 9 december 1993, tot aanwijzing van documenten dienende ter vaststelling van de identiteit van personen alsmede aanwijzing van enige gevallen waarin de identiteit van personen aan de hand van deze documen­ten kan worden vastgesteld (Wet op de identificatieplicht) meer >>

  Bij identificatieplicht voor prostituees niet zomaar gegevens vastleggen
  College Berscherming Persoonsgegevens

  Brief aan de Minister van 11 mei 2000

  De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Registratiekamer om advies gevraagd over een wetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet waardoor een identificatieplicht voor prostituees wordt ingevoerd. De Registratiekamer is positief over het voorstel, maar wijst erop dat er geen gegevens mogen worden vastgelegd als dat niet noodzakelijk is.
  meer >>

   

  Wetsvoorstel 1991
  Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Vergaderjaar 1991-1992

  22 694 Aanwijzing van documenten dienende ter vaststelling van de identiteit van personen, alsmede van enige gevallen waarin de identiteit van personen aan de hand van deze documenten kan worden vastgesteld (Wet op de identificatieplicht)

  meer >>

  Identificatieplicht in Nederland, een wetsgeschiedenis 1925 Rooms-Katholiek politiebond St. Michaël stuurt verzoekschrift aan Justitie;voor een snelle invoering van een verplichte identiteitskaart. meer >>