Bijlage IX - Deelonderzoek 2

Inleiding

INLEIDING

LITERATUUR

De branche van het wegtransport

1. ACHTERGRONDEN EN OPZET VAN HET DEELRAPPORT

2. DE EUROPESE EN NATIONALE VERVOERSMARKT

2.1. De sterke positie van Nederland: enkele cijfers
2.2 De verhouding tussen de verschillende soorten van vervoer
2.3 Beroepsvervoer en eigen vervoer
2.4 Prognose

3. DE NEDERLANDSE VERVOERSBRANCHE: NOG MEER CIJFERS

3.1. Ondernemingen in aantal en grootte
3.2 Bestemmingen

4. DE ECONOMISCHE POSITIE VAN NEDERLANDSE TRANSPORTONDERNEMINGEN

4.1 Rentabiliteitscijfers
4.2 Faillissementen
4.3 Verkoopcijfers vrachtwagens

5. OORZAKEN VAN DE SLECHTE ECONOMISCHE POSITIE VAN SOMMIGE BEDRIJVEN

5.1. De toegenomen onderlinge concurrentie
5.2 Van WAG naar WGW
5.3 Benodigde diploma's
5.4 Kostenstijgingen
5.5 De gevolgen van open grenzen Europa

6. DE BRANCHE ALS SLACHTOFFER VAN DIEFSTAL EN OVERVALLEN

6.1 De relevantie voor het onderzoek
6.2. Diefstal en overvallen

7. HET KARAKTER VAN DE BRANCHE

7.1 De bedrijfscultuur van de transportondernemer
7.2 De chauffeurscultuur

8. DE ECONOMISCHE POSITIE VAN DE WEGVERVOERSBRANCHE: CONCLUSIE

9. LEGALE MANIEREN OM HET HOOFD BOVEN WATER TE HOUDEN

10. CRIMINALITEIT IN DE VERVOERSBRANCHE: CAO-FRAUDE EN WURGCONSTRUCTIES

11. EUROFRAUDE IN DE VERVOERSBRANCHE

11.1 Documenten
11.2 Expediteurs
11.3 Landbouwfraude
11.4 Grootschalige belastingfraude
11.5 Fraude door onjuiste benaming
11.6 BTW-fraude
11.7 Combinaties

12. SMOKKEL

12.1. Nederlandse gedetineerden in het buitenland
12.2 Drugssmokkel
      12.2.1 Nederwiet
      12.2.2 Hash en marihuana
      12.2.3 Harddrugs
12.3 Andere vormen van smokkel: wapens en mensen
12.4 Waar zit de smokkelwaar verstopt?
12.5 Preventief beleid transporteurs
12.6 Corruptie
12.7 Rippen
12.8 De organisatie van smokkeltransporten
12.9 Chauffeurs en eigen rijders
12.10 De rol van transporteurs
12.11 Geweldsgebruik
12.12 De omvang van het probleem

13. CONCLUSIE

13.1. De schade voor de branche
13.2 Slotconclusie

LITERATUUR

De zeehaven Rotterdam en de luchthaven Schiphol

VOORWOORD

1. INLEIDING

2. DE NEDERLANDSE ZEE- EN LUCHTHAVENS

2.1. De Rotterdamse haven
2.2. De luchthaven Schiphol

3. HET CRIMINALITEITSBEELD IN DE HAVENS

3.1. Criminaliteit in de Rotterdamse haven
3.2. Criminaliteit op de luchthaven Schiphol

4. DE HAVENS ALS AAN- EN DOORVOERROUTES VOOR ILLEGALE MARKTEN

4.1. Internationale smokkelroutes
4.2. De Rotterdamse Haven
      4.2.1. De aard en omvang van smokkel van drugs
      4.2.2. De aard en omvang van smokkel van andere goederen en van personen
4.3. De luchthaven Schiphol
      4.3.1. De aard en omvang van smokkel van drugs
      4.3.2. De aard en omvang van mensensmokkel Noot

5. GEORGANISEERDE MISDAAD IN DE HAVENS

5.1. De Rotterdamse haven
5.2. De luchthaven Schiphol
      5.2.1. De beveiliging
      5.2.2. Medewerking aan smokkel

6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

LITERATUUR

      BIJLAGE

De autobranche en (vracht)autocriminaliteit

VOORWOORD

1. ACHTERGRONDEN EN OPZET VAN HET DEELRAPPORT

2. HET NEDERLANDSE WAGENPARK EN DE AUTOBRANCHE

2.1. Het Nederlandse wagenpark
2.2. De organisatie en structuur van de autobranche in Nederland
2.3. De economische toestand van de autobranche

3. CRIMINALITEIT IN DE AUTOBRANCHE

3.1. De autobranche als slachtoffer van criminaliteit
3.2 De autobranche als dader: organisatiecriminaliteit

4. (VRACHT)AUTODIEFSTALLEN

4.1. Achtergronden van autodiefstallen
4.2. Autodiefstallen: aantallen en ontwikkelingen
4.3. Terugvindpercentages gestolen auto's
4.4. Schatting van het aandeel van criminele groepen in autodiefstallen
4.5. Omvang van de schade in Nederland door professionele autodieven

5. CRIMINELE GROEPEN EN AUTODIEFSTALLEN

5.1. De aantrekkelijkheid van autodiefstallen voor criminele groepen
5.2. Gespecialiseerde autodiefstalgroepen
5.3. Werkwijzen bij autodiefstallen
5.4. De autobranche als object van infiltratie door criminele groepen
5.5. Nevenactiviteiten van groepen

6. DE OPSPORING VAN GESTOLEN AUTO'S

6.1. Meldingssystemen van gestolen auto's
6.2. De commercie
6.3. Corruptie en smeergelden bij de opsporing van gestolen auto's

7. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

LITERATUUR

      Appendix

De branches horeca en gokautomaten

1. ALGEMENE INLEIDING

2. OMGEVINGSKENMERKEN VAN DE BRANCHE HORECA

2.1. Inleiding
2.2. Misdaad, wapenbezit en geweld
2.3. Drugs en alcohol
2.4. Gestolen goederen en heling
2.5. De behoefte aan kapitaal

3. EXTERNE EN INTERNE KENMERKEN VAN DE BRANCHE

3.1. Inleiding
3.2. De economische positie
3.3. De toetredingseisen
3.4. Kapitaalverstrekking
3.5. Brouwerijen
3.6. Organisatie van de branche
3.7. Houding ten opzichte van autoriteiten
3.8. Publieke toegankelijkheid
3.9. Modegevoeligheid

4. CRIMINALITEIT IN DE HORECA

4.1. Inleiding: kwetsbaarheid in de branche
4.2. Protectie
4.3. Gedwongen overnames
4.4. Witwassen
4.5. Horeca als ontmoetingsplaats
4.6. Afzet van harddrugs
4.7. Heling
4.8. Pachtconstructies die verworden tot wurgconstructies

5. DE SCHADE

6. DE GOKAUTOMATEN-BRANCHE

6.1. Inleiding
6.2. Het beleid
6.3. De speelautomatenmarkt algemeen
6.4. Voorwaarden en vergunningen
6.5. Het imago van de branche
6.6. De VAN

7. CRIMINALITEIT IN DE SPEELAUTOMATEN-BRANCHE

7.1. Inleiding
7.2. Illegale plaatsing en illegale gokkasten
7.3. Verpachting en leningverstrekking die verworden tot wurgconstructies
7.4. Clustering en concentratie-vorming
7.5. Witwassen en zwart maken

8. CONCLUSIE

LITERATUUR

      APPENDIX

De bouwnijverheid

VOORWOORD

1. INLEIDING

2. DE AANTREKKINGSKRACHT VAN DE BOUWNIJVERHEID OP DE GEORGANISEERDE MISDAAD

2.1. De vakbonden in de bouwnijverheid
2.2. De onderhandeling- en overlegstructuur
2.3. De hevige onderlinge concurrentie
2.4. De hoge kosten van vertragingen
2.5. De kwetsbaarheid van het bouwproces

3. DE BOUWNIJVERHEID IN NEDERLAND

3.1. De structuur en organisatie van de bouwnijverheid
3.2. Het bouwproces
3.3. De vakbonden

4. DE BOUWNIJVERHEID ALS SLACHTOFFER VAN CRIMINALITEIT

4.1. Grootschalige diefstallen van bouwmateriaal
4.2. Vernielingen
4.3. Geweld.
4.4. Ontvoeringen
4.5. Liquidaties
4.6. Bomaanslagen en brandstichtingen
4.7. Intimidatie
4.8. Afpersing

5. DE BOUWNIJVERHEID EN ORGANISATIECRIMINALITEIT

5.1. Fraudes door werkgevers
      5.1.1. Fraude via een rechtsvorm
      5.1.2. Fraude door malafide inlening en onderaanneming
      5.1.3. Contributieve fraude
      5.1.4. Informatieve fraude
5.2. Overige vormen van criminaliteit

6. KOPPELBAZERIJ IN DE BOUWNIJVERHEID

7. GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN DE BOUWNIJVERHEID?

7.1. Infiltratie, afpersing en protectie in de bouwnijverheid
      7.1.1. De gelijkenis van de organisatie en de structuur van de bouwnijverheid in Nederland.
      7.1.2. Het vrkomen van afpersing, brandstichting, bommeldingen en bomaanslagen,
      7.1.3. Het op grote schaal vrkomen van fraudes in de bouwnijverheid.
      7.1.4. Het vrkomen van koppelbazerij.
      7.1.5. Het vrkomen van faillissementen.
      7.1.6. Het betalen van protectiegelden.
      7.1.7. Het op grote schaal voorkomen van corruptie.
      7.1.8. Het voorkomen van buitenlandse criminele groepen in de bouwnijverheid.
7.2. Infiltratie en afpersing van vakbonden

8. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

LITERATUUR

      BIJLAGE

De afvalverwerkingsbranche

VOORWOORD

1. INLEIDING

2. DE MILIEUBRANCHE

3. ORGANISATIE EN STRUCTUUR VAN DE AFVALVERWERKINGSBRANCHE

3.1. Soorten bedrijfstakken in de afvalverwerkingsbranche
3.2. De afvalketen en de aard en de omvang van afvalstromen in Nederland
3.3. De economische situatie van de afvalverwerkingsbranche

4. DE AFVALCRIMINALITEIT

4.1. De definiring van zware milieucriminaliteit
4.2. Soorten milieucriminaliteit: de officile cijfers

5. DE GELEGENHEIDSSTRUCTUUR VAN DE AFVALVERWERKINGBRANCHE

5.1. Achtergronden van het milieubeleid van de overheid
5.2. De complexe wet- en regelgeving en de handhaving daarvan
5.3. Zelfregulering
5.4. Convenanten
5.5. De rol van afvalmakelaars
5.6. De invloed van de branche-organisaties
5.7. De internationale context
5.8. Kartel- en monopolievorming in de afvalbranche
5.9. Samenvatting van risico's van de afvalbranche voor criminaliteit

6. DE AARD EN OMVANG VAN ZWARE MILIEUCRIMINALITEIT IN DE AFVALVERWERKINGSBRANCHE

6.1. De aard van criminele activiteiten
6.2. De zaakanalyses van de afvalverwerkingsbranche
      6.2.1. Het dossieronderzoek
      6.2.2. De werkwijzen
      6.2.3. Afscherming tegen de overheid

7. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

LITERATUUR

      APPENDIX

De verzekeringsbranche

VOORWOORD

1. INLEIDING: ACHTERGROND EN OPZET VAN DE STUDIE

2. DE VERZEKERINGSBRANCHE

2.1. Aard en omvang van de verzekeringsbranche
2.2. De organisatie van de verzekeringsbranche
2.3. Ontwikkelingen in de verzekeringsbranche

3. VERZEKERINGSFRAUDE NADER GEANALYSEERD

4. VERZEKERINGSFRAUDE DOOR CRIMINELE GROEPEN?

4.1. Literatuuronderzoek
4.2. De zaakanalyses
4.3. Soorten verzekeringen en fraudes

5. CONCLUSIES

LITERATUUR

      APPENDIX

De wildlifebranche

VOORWOORD

1. INLEIDING: ACHTERGRONDEN EN OPZET VAN HET ONDERZOEK

2. ACHTERGRONDEN VAN DE WILDLIFEBRANCHE

3. CRIMINALITEIT IN DE WILD-LIFE HANDEL

3.1. De officieel geregistreerde wildlifecriminaliteit
3.2. Soorten van criminele activiteiten
3.3. Zaakanalyse in de wildlifebranche

4. CONCLUSIES

LITERATUUR

De illegale handel in nucleair materiaal

1. INLEIDING: ACHTERGRONDEN EN OPZET VAN HET ONDERZOEK

2. DE ILLEGALE HANDEL IN NUCLEAIR MATERIAAL

3. CONCLUSIES

LITERATUUR


inhoudsopgave en zoeken