• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoud Bijlage V

  Bijlage V – Opsporingsmethoden

  1 ALGEMENE INLEIDING

  2 JURIDISCH KADER

  2.1 Algemene inleiding
  2.2 Wettelijke basis of niet
  2.3 De voorwaarden van inzet van
  opsporingsmethoden
  2.4
  Conclusies

  3 OBSERVATIE

  3.1 Inleiding
  3.2 Omschrijving methode
  3.3 Juridische grondslag
       
  3.3.1 Observatie algemeen
        3.3.2 Telefoontap en dergelijke
        3.3.3 Mobiele telefoons, semafoons, en het
  scannen
        3.3.4 Inzage in computerbestanden
        3.3.5 Direct afluisteren
        3.3.6 Plaatsbepalingsapparatuur
        3.3.7 Foto en video
        3.3.8 Postvang
        3.3.9 Vuilnissnuffel
        3.3.10 Inkijkoperaties
  3.4 Feitelijk gebruik
     
    3.4.1 Algemeen
        3.4.2 Telefoontap en dergelijke
        3.4.3 Inzage in computerbestanden
        3.4.4 Scannen van mobiele telefoons en
  semafoons
        3.4.5 Direct afluisteren
        3.4.6 Plaatsbepalingsapparatuur
        3.4.7 Foto en video
        3.4.8 Postvang
        3.4.9 Vuilnissnuffel
        3.4.10 Inkijkoperaties
  3.5 Casus
        3.5.1
  De zaak Charles Z. Een casus ter illustratie van de rechterlijke
  beoordeling van
          observatie
        3.5.2 De zaak Henk R. Een casus ter
  illustratie van de problemen die zich kunnen voordoen
          bij het geheim houden van
  opsporingsmethoden.
        3.5.3 Tanker Cleaning Amsterdam en Rotterdam
  (TCA/TCR) Een casus ter illustratie van de
          inzet van technische observatiemiddelen
  in een recent milieu-onderzoek
  3.6 Conclusies

  4 HET GEBRUIK VAN
  INFORMANTEN

  4.1 Inleiding
  4.2 Omschrijving methode
       
  4.2.1 Definitie
        4.2.2 Verschijningsvormen: typen
  informanten
  4.3 Juridische grondslag
     
    4.3.1 Wettelijke regeling
        4.3.2 Gedragsregels inzake contacten met
  informanten
        4.3.3 De informant, de getuige en de anonieme
  getuige
  4.4 Feitelijk gebruik van de methode

        4.4.1 Kwantitatieve gegevens
        4.4.2 De taak van de runners: sturing en
  veiligheid.
        4.4.3 Doel van het gebruik: nut en
  betrouwbaarheid
        4.4.4 Gevallen: het soort delicten en de
  betekenis van de verdenking
        4.4.5 Duur
  4.5 Tegenprestaties voor informatie: geld en
  deals
        4.5.1 Tegenprestaties in
  geld
        4.5.2 Andere tegenprestaties: deals met
  criminelen
  4.6 Controle en samenwerking
   
      4.6.1 De politieorganisatie
        4.6.2 Het Openbaar Ministerie
        4.6.3 De Centrale toetsingscommissie
        4.6.4 De rechter-commissaris
        4.6.5 Verslaglegging
  4.7 Casus
        4.7.1
  Laundry Een casus ter illustratie van een verdovende middelenzaak
  waarin een
          kroongetuigeregeling wordt
  gehanteerd.
  4.8 Conclusies

  5 INFILTRATIE

  5.1 INLEIDING
  5.2 Omschrijving methode
       
  5.2.1 Definitie
        5.2.2 Verschijningsvormen
  5.3 Juridische grondslag
  5.4 Feitelijk gebruik
       
  5.4.1 Kwantitatieve gegevens
        5.4.2. Wie infiltreert?
        5.4.3 Doelen: nut en nadeel
        5.4.4 Gevallen: het soort delicten en de
  betekenis van de verdenking
        5.4.5 Termijnen
        5.4.6 Vastlegging feitelijk gebruik
  5.5 Controle en samenwerking
   
      5.5.1 De politie
        5.5.2. Het openbaar ministerie
        5.5.3 Centrale toetsingscommissie
        5.5.4. De rechter
  5.6. Casus
        5.6.1
  RAMOLA (Rabo Money Laundering)
        5.6.2 CoPa (Colombia-Paramaribo)
        5.6.3 De Jehova’s Getuigen-infiltratie-actie
  Een casus ter illustratie van een bijzondere
          politiële infiltratie-actie
        5.6.4 Export zaak Twente Een illustratie van
  een opsporingsonderzoek waarbij een
          combinatie van methoden wordt ingezet,
  waaronder burgerinfiltratie
  5.7 Conclusies

  6 OVERIGE
  INFORMATIE-INWINNING

  6.1 Inleiding
  6.2 Omschrijving methoden: definities en
  verschijningsvormen
        6.2.1
  Misdaadanalyse
        6.2.2 Fenomeenonderzoek
        6.2.3 Financieel rechercheren
        6.2.4 Combinatie van methoden
  6.3 Juridische grondslag
  6.4 Feitelijk gebruik
       
  6.4.1 Misdaadanalyse
        6.4.2 Fenomeenonderzoek
        6.4.3 Financieel rechercheren
  6.5 Controle
  6.6
  Conclusies

  HOOFDSTUK 7 DE DELTA-METHODE: DOORLATEN
  VAN DRUGS ONDER REGIE VAN POLITIE EN JUSTITIE

  7.1 Inleiding
  7.2 Omschrijving methode
  7.3 Ontstaansgeschiedenis
  7.4 Delta-methode IRT Noord-Holland/Utrecht

        7.4.1 Inleiding
        7.4.2 IRT Noord-Holland/Utrecht
        7.4.3 Delta-methode
        7.4.4 Onduidelijkheden rol informant 1
        7.4.5 Doorgelaten softdrugs
        7.4.6 Harddrugs en groei-informant
        7.4.7 Oude Bildtzijl: drugs en semtex
        7.4.8 XTC-traject
  7.5 Commissie-Wierenga en politieke
  besluitvorming
        7.5.1 Instelling en
  rapport commissie-Wierenga
        7.5.2 Geheime bijlagen
        7.5.3 Debatten Tweede Kamer
  7.6 Kennemerland
       
  7.6.1 Afbouw trajecten informanten
        7.6.2 Methode verder ontwikkeld
        7.6.3 Doorlaten harddrugs
        7.6.4 De sapman
        7.6.5 Andere dekladingen
        7.6.6 Dekmantelfirma’s en valse
  identiteitsbewijzen
        7.6.7 Administratie Kennemerland
  7.7 Betrokkenheid FIOD/douanerecherche

        7.7.1 Doorlaten van containers
        7.7.2 CID-activiteiten FIOD
        7.7.3 Sigarettensmokkel
  7.8 Beveronderzoek Rotterdam
  7.9 Gooi en Vechtstreek
       
  7.9.1 Doorgelaten containers Gooi en Vechtstreek
        7.9.2 Zaken en banden
        7.9.3 Onderzoek van de CID door het OM
        7.9.4 Stopzetten onderzoeken
  7.10 Verdiensten en criminele gelden

        7.10.1 Verdiensten
        7.10.2 Gebruik criminele gelden
  7.11 Totaal aantal containers en
  kilo’s
  7.12 Kennis en
  verantwoordelijkheid
        7.12.1 Politile
  en justitile leiding IRT
        7.12.2 Korpsleiding Amsterdam
        7.12.3 Openbaar Ministerie Amsterdam
        7.12.4 Bestuur Amsterdam
        7.12.5 Korpsleiding Kennemerland
        7.12.6 Bestuur Haarlem
        7.12.7 OM Haarlem
        7.12.8 OM Rotterdam
        7.12.9 Ressort Amsterdam
        7.12.10 Vergadering van
  procureurs-generaal
        7.12.11 Minister van Justitie
        7.12.12 Minister van Binnenlandse
  Zaken

  8 INFORMATIEHUISHOUDING

  8.1 Inleiding
       
  8.1.1 Omschrijving informatiehuishouding
        8.1.2 Het strafdossier
        8.1.3 Persoonsgegevens en
  privacybescherming
        8.1.4 Verschijningsvormen van voor opsporing
  van belang zijnde registers
  8.2 Aanleg registers en opslag
  gegevens

        8.2.1 Juridische grondslag
        8.2.2 Feitelijke toepassing
  8.3 Beheer van registers, sturing en
  controle
        8.3.1 Politieregisters
        8.3.2 CID-registers
        8.3.3 Andere persoonsregistraties vallend
  onder WPR
        8.3.4 Register van de Binnenlandse
  veiligheidsdienst
  8.4 Verstrekking
       
  8.4.1 Juridische grondslag
        8.4.2 Feitelijke toepassing
        8.4.3 Toezicht en controle
  8.5 Verstrekkingen ten behoeve van het bestuur
  (bestuurlijke rechtshandhaving)
        8.5.1
  Inleiding
        8.5.2 Preventieve maatregelen
        8.5.3 Bestuurlijk onderzoek
        8.5.4 Bestuurlijke afdoening
  8.6 Conclusies

  9 CORRUPTIE-GEVOELIGHEID VAN BIJZONDERE
  OPSPORINGSMETHODEN

  9.1 Inleiding
       
  9.1.1 Achtergrond en vraagstelling
        9.1.2 Definiring kernbegrippen
        9.1.3 Verantwoording methoden onderzoek
        9.1.4 Opbouw
  9.2 Informanten
       
  9.2.1 Casus
        9.2.2 Interpretatie
        9.2.3 Corruptie-gevoeligheid informanten:
  enkele voorlopige conclusies
  9.3 Infiltratie
       
  9.3.1 Casus
        9.3.2 Interpretatie
        9.3.3 Corruptie-gevoeligheid van infiltratie:
  enkele voorlopige conclusies
  9.4 Gecontroleerde aflevering
   
      9.4.1 Casus
        9.4.2 Interpretatie
        9.4.3 Corruptie-gevoeligheid gecontroleerde
  aflevering: enkele voorlopige conclusies
  9.5 Conclusies
       
  9.5.1 Belangrijkste bevindingen
        9.5.2 Wat maakt bijzondere opsporingsmethoden
  gevoelig voor politile corruptie?

  10 INTERNATIONALE
  OPSPORING

  10.1 Inleiding
  10.2 Justitile en politile rechtshulp
   
      10.2.1 Regelgeving
        10.2.2 Organisatie
  10.3 Informatie-uitwisseling
   
      10.3.1 Algemeen
        10.3.2 Gegevensverstrekking aan het
  buitenland
        10.3.3 Gegevensverkrijging uit het
  buitenland
        10.3.4 Informatie-uitwisseling van
  niet-politile aard
  10.4 Uitvoering buitenlandse
  assistentieverzoeken door Nederland
       
  10.4.1 Inleiding
        10.4.2 Observatie en achtervolging in
  Nederland
        10.4.3 Grensoverschrijdende gecontroleerde
  aflevering in Nederland
        10.4.4 Infiltratie in Nederland
        10.4.5 Inzet buitenlandse informanten in
  Nederland
        10.4.6 Forum-shopping
  10.5 Uitvoering Nederlandse
  assistentieverzoeken in het buitenland
       
  10.5.1 Inleiding
        10.5.2 Grensoverschrijdende observatie en
  achtervolging in het buitenland
        10.5.3 Gecontroleerde aflevering in het
  buitenland
        10.5.4 Informanten in het buitenland
        10.5.5 Infiltratie in het buitenland
  10.6 Nederlandse opsporingsambtenaren in het
  buitenland
  10.7 Buitenlandse
  opsporingsambtenaren in Nederland
  10.8 Conclusies

  11 RECHTSVERGELIJKEND PERSPECTIEF
  OPSPORINGSMETHODEN

  11.1 Inleiding
  11.2 Inventarisatie van opsporingsmethoden in
  Belgi
        11.2.1 De georganiseerde misdaad
  in Belgi
        11.2.2 Het Belgische strafproces
        11.2.3 De organisatie van de politie
        11.2.4 Opsporingsmethoden
  11.3 Inventarisatie van opsporingsmethoden in
  Duitsland
        11.3.1 De georganiseerde
  misdaad in Duitsland
        11.3.2 Het Duitse strafproces
        11.3.3 De organisatie van de politie
        11.3.4 Opsporingsmethoden
  11.4 Inventarisatie van opsporingsmethoden in
  Engeland en Wales
        11.4.1 De
  georganiseerde misdaad in Engeland en Wales
        11.4.2 Het Engelse strafproces
        11.4.3 De organisatie van de politie
        11.4.4 Opsporingsmethoden
  11.5 Inventarisatie van opsporingsmethoden in
  de Verenigde Staten van Amerika
        11.5.1
  De georganiseerde misdaad in de Verenigde Staten
        11.5.2 Het Amerikaanse strafproces
        11.5.3 De organisatie van de politie
        11.5.4 Opsporingsmethoden
  11.6. Conclusies

  Inleiding

  Samenvattingen

  Tallon-arrest
  V-Mann David
  Ambtelijk bevel
  Ldi
  tegen Zwitserland
  Onvolledig
  dossier
  Illegaal gokken

  Ramola
  AH
  Oosterbeek/Jehova’s Getuigen
  Doorzending Aruba
  Hugo
  Foto’s
  Zeedijk
  Schaduw-arresten I en
  II
  Edamse Bijstandsvrouw

  Hoorn van de haak
  Onbevangen jezelf zijn
  Wierdense bijstandsfraude
  Peilzender in fiets
  Garagebox
  XTC
  I
  Keukenkastje
  Omgekatte auto’s
  Niemietz
  Sinis
  De zaak Henk
  R.
  De zaak Charles Z.

  Kostovski
  Edwards
  Kroongetuige
  St. Maarten
  Coral Sea

  Witwassen informatie
  Plea-bargain
  Laundry
  Leander
  Inlichtingen
  PTT
  Tijdelijk register

  Overzicht jurisprudentie
  opsporingsmethoden


  inhoudsopgave en zoeken